27 zadań organizacyjnych dyrektora szkoły na sierpień i wrzesień

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
27 zadań organizacyjnych dyrektora szkoły na sierpień i wrzesień
Dokument archiwalny

Sierpień to intensywny miesiąc pracy dla dyrektorów placówek oświatowych. Szczególnie, jeśli od września wchodzą zmienione przepisy oświatowe. Wskazujemy najważniejsze zadania organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Lp.

Zadania organizacyjne dyrektora szkoły

(sierpień/wrzesień 2018 r.)

1.

Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Uzyskane z poprzedniego roku wnioski powinny być podstawą do tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, dlatego powinny być konkretne i precyzyjne. Więcej na temat sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 piszemy w artykule „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach”.

2.

Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej (część pisemna – 21 sierpnia 2018 r., godz. 9:00, część ustna: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź) – 21–22 sierpnia 2018 r.

3.

Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (art. 44m ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

4.

Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 oraz wydać zdającym świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

5.

Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazać zainteresowanym. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej OKE w terminie do 10 sierpnia br.

6.

Przeprowadzić procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

7.

Przygotować aneks do arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rozpoczynający się rok szkolny i przesłać go do organu prowadzącego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami. W przypadku aneksów składanych do 30 września:

 • opinie związków zawodowych i opinia kuratora są wydawane w terminie 4 roboczych dni od dnia otrzymania zmian,
 • organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

8.

Zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty oraz priorytetami ministerstwa edukacji narodowej na rozpoczynający się rok szkolny. Z jego uwzględnieniem opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przedstawić go radzie pedagogicznej do 15 września.

9.

Opracować kalendarium  szkolne (uroczystości, imprezy, ważne wydarzenia) z uwzględnieniem kalendarza przygotowanego na rok szkolny 2018/2019 przez MEN oraz terminarza CKE (art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

10.

Opracować tygodniowy rozkład zajęć, przydział sal i dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także plan zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów. A także zaplanować składy i przewodniczących zespołów nauczycielskich, które mają działać w rozpoczynającym się roku szkolnym i poinformowaniu o nich nauczycieli.

11.

Powołać opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Prawo wyboru opiekuna samorządu spoczywa na jego członkach. Dyrektor powinien jedynie nadzorować wybory w tym zakresie oraz wybranemu przez uczniów nauczycielowi przydzielić  funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.

12.

Ustalić z zespołem do spraw ewaluacji (lub samodzielnie bądź z zastępcą) – plan ewaluacji wewnętrznej szkoły.

13.

Przygotować harmonogram zebrań i szkoleń rady pedagogicznej.

14.

Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej związanej z organizacją nowego roku szkolnego (przydziału zajęć edukacyjnych, wychowawstw, zatwierdzeniu tygodniowego rozkładu zajęć, planu dyżurów nauczycielskich).

15.

Sprawdzić, czy dla wszystkich klas i zajęć edukacyjnych są dopuszczone do użytku programy nauczania. Sprawdzić, czy są przygotowane wszystkie rozkłady materiału, wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż od ubiegłego roku szkolnego trwają bardzo szczegółowe kontrole dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

16.

Przygotować i przedstawić radzie pedagogicznej plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019. Plan pracy szkoły powinien być opracowany został w oparciu o:

17.

Ustalić plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

18.

Zlecić zespołowi wychowawców przygotowanie planu pracy wychowawczej, zestawu tematów godzin wychowawczych będących w korelacji z programem wychowawczo- profilaktycznym.

19.

Przygotować plan awansu nauczycieli według nowych zasad. Przydzielić opiekunów stażu w każdym przypadku, który tego wymaga. Począwszy od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowe zasady przedstawiamy tutaj:

20.

Przygotować plan innowacji pedagogicznych wg nowych zasad. W ustawie Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły, a zniesienie wymogów formalnych ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. Wobec powyższego rada pedagogiczna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w kwestii decyzji o innowacjach.

21.

Przygotować plan zebrań z rodzicami.

22.

Do 30 września ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

23.

Przygotować plan doradztwa zawodowego. Wszelkie potrzebne materiały z tego zakresu można znaleźć tutaj>>

24.

Przygotować i przekazać przydziały czynności dla nauczycieli. Koniecznie trzeba uwzględnić wszelkie zmiany mające wpływ na kształt tych przydziałów, w tym m.in.:

 • Pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym będzie wynosić 20 godzin tygodniowo.
 • Tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekraczać 22 godzin.
 • Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin.
 • Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

25.

Rozpatrzeć wnioski rodziców:

 • o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły,
 • w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

26.

Ustalić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 26 ustawy – Prawo oświatowe).

27.

Przygotować szkołę pod względem bezpieczeństwa do nowego roku szkolnego:

 • przegląd stanu technicznego i sanitarnego budynku,
 • ocena placówki pod względem bhp i ppoż.,
 • przegląd warunków pracy z udziałem społecznego inspektora pracy,
 • przegląd wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętów szkolnych,
 • sprawdzenie, czy wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

4 zadania dotyczące dokumentacji szkolnej – do wykonania do końca sierpnia

1)  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

2)  Przygotować dokumentację przebiegu nauczania: księgi ewidencji, księgi uczniów, dzienniki lekcyjnych, arkusze ocen, dzienniki zajęć, dzienniki pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, bibliotekarza, indeksy dla słuchaczy. Zamawiając druki szkolne potrzebne w rozpoczynającym się roku szkolnym, należy pamiętać, że na podstawie rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych będzie obowiązywać dużo nowych wzorów np. legitymacji, arkuszy ocen, świadectw szkolnych i zaświadczeń. Trzeba zachować ostrożność podczas ich stosowania, gdyż w związku z trwającą reformą obowiązują przepisy przejściowe, czyli uczniów objętych nowym systemem edukacji dotyczą nowe wzory druków, a uczniów w oddziałach z poprzedniego systemu – dotychczasowe wzory.

3)  Podpisać świadectwa uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych.

4)  Sprawdzić, czy nauczyciele przekazali dokumentację dotyczącą ubiegłego roku szkolnego i czy jest ona właściwie przechowywana i zarchiwizowana.

Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel