27 zadań organizacyjnych dyrektora szkoły na sierpień i wrzesień

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora
Data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
27 zadań organizacyjnych dyrektora szkoły na sierpień i wrzesień

Sierpień to intensywny miesiąc pracy dla dyrektorów placówek oświatowych. Szczególnie, jeśli od września wchodzą zmienione przepisy oświatowe. Wskazujemy najważniejsze zadania organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Lp.

Zadania organizacyjne dyrektora szkoły

(sierpień/wrzesień 2018 r.)

1.

Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Uzyskane z poprzedniego roku wnioski powinny być podstawą do tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, dlatego powinny być konkretne i precyzyjne. Więcej na temat sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 piszemy w artykule „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach”.

2.

Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej (część pisemna – 21 sierpnia 2018 r., godz. 9:00, część ustna: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź) – 21–22 sierpnia 2018 r.

3.

Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (art. 44m ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

4.

Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 oraz wydać zdającym świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

5.

Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazać zainteresowanym. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej OKE w terminie do 10 sierpnia br.

6.

Przeprowadzić procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

7.

Przygotować aneks do arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rozpoczynający się rok szkolny i przesłać go do organu prowadzącego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami. W przypadku aneksów składanych do 30 września:

 • opinie związków zawodowych i opinia kuratora są wydawane w terminie 4 roboczych dni od dnia otrzymania zmian,
 • organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

8.

Zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty oraz priorytetami ministerstwa edukacji narodowej na rozpoczynający się rok szkolny. Z jego uwzględnieniem opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przedstawić go radzie pedagogicznej do 15 września.

9.

Opracować kalendarium  szkolne (uroczystości, imprezy, ważne wydarzenia) z uwzględnieniem kalendarza przygotowanego na rok szkolny 2018/2019 przez MEN oraz terminarza CKE (art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

10.

Opracować tygodniowy rozkład zajęć, przydział sal i dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także plan zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów. A także zaplanować składy i przewodniczących zespołów nauczycielskich, które mają działać w rozpoczynającym się roku szkolnym i poinformowaniu o nich nauczycieli.

11.

Powołać opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Prawo wyboru opiekuna samorządu spoczywa na jego członkach. Dyrektor powinien jedynie nadzorować wybory w tym zakresie oraz wybranemu przez uczniów nauczycielowi przydzielić  funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.

12.

Ustalić z zespołem do spraw ewaluacji (lub samodzielnie bądź z zastępcą) – plan ewaluacji wewnętrznej szkoły.

13.

Przygotować harmonogram zebrań i szkoleń rady pedagogicznej.

14.

Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej związanej z organizacją nowego roku szkolnego (przydziału zajęć edukacyjnych, wychowawstw, zatwierdzeniu tygodniowego rozkładu zajęć, planu dyżurów nauczycielskich).

15.

Sprawdzić, czy dla wszystkich klas i zajęć edukacyjnych są dopuszczone do użytku programy nauczania. Sprawdzić, czy są przygotowane wszystkie rozkłady materiału, wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż od ubiegłego roku szkolnego trwają bardzo szczegółowe kontrole dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

16.

Przygotować i przedstawić radzie pedagogicznej plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019. Plan pracy szkoły powinien być opracowany został w oparciu o:

17.

Ustalić plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

18.

Zlecić zespołowi wychowawców przygotowanie planu pracy wychowawczej, zestawu tematów godzin wychowawczych będących w korelacji z programem wychowawczo- profilaktycznym.

19.

Przygotować plan awansu nauczycieli według nowych zasad. Przydzielić opiekunów stażu w każdym przypadku, który tego wymaga. Począwszy od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowe zasady przedstawiamy tutaj:

20.

Przygotować plan innowacji pedagogicznych wg nowych zasad. W ustawie Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły, a zniesienie wymogów formalnych ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. Wobec powyższego rada pedagogiczna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w kwestii decyzji o innowacjach.

21.

Przygotować plan zebrań z rodzicami.

22.

Do 30 września ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

23.

Przygotować plan doradztwa zawodowego. Wszelkie potrzebne materiały z tego zakresu można znaleźć tutaj>>

24.

Przygotować i przekazać przydziały czynności dla nauczycieli. Koniecznie trzeba uwzględnić wszelkie zmiany mające wpływ na kształt tych przydziałów, w tym m.in.:

 • Pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym będzie wynosić 20 godzin tygodniowo.
 • Tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekraczać 22 godzin.
 • Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin.
 • Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

25.

Rozpatrzeć wnioski rodziców:

 • o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły,
 • w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

26.

Ustalić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 26 ustawy – Prawo oświatowe).

27.

Przygotować szkołę pod względem bezpieczeństwa do nowego roku szkolnego:

 • przegląd stanu technicznego i sanitarnego budynku,
 • ocena placówki pod względem bhp i ppoż.,
 • przegląd warunków pracy z udziałem społecznego inspektora pracy,
 • przegląd wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętów szkolnych,
 • sprawdzenie, czy wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
4 zadania dotyczące dokumentacji szkolnej – do wykonania do końca sierpnia

1)  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

2)  Przygotować dokumentację przebiegu nauczania: księgi ewidencji, księgi uczniów, dzienniki lekcyjnych, arkusze ocen, dzienniki zajęć, dzienniki pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, bibliotekarza, indeksy dla słuchaczy. Zamawiając druki szkolne potrzebne w rozpoczynającym się roku szkolnym, należy pamiętać, że na podstawie rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych będzie obowiązywać dużo nowych wzorów np. legitymacji, arkuszy ocen, świadectw szkolnych i zaświadczeń. Trzeba zachować ostrożność podczas ich stosowania, gdyż w związku z trwającą reformą obowiązują przepisy przejściowe, czyli uczniów objętych nowym systemem edukacji dotyczą nowe wzory druków, a uczniów w oddziałach z poprzedniego systemu – dotychczasowe wzory.

3)  Podpisać świadectwa uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych.

4)  Sprawdzić, czy nauczyciele przekazali dokumentację dotyczącą ubiegłego roku szkolnego i czy jest ona właściwie przechowywana i zarchiwizowana.

Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel