Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 10 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach

Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły. Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.

Podsumowanie z uwzględnieniem planu nadzoru na dany rok

Aby prawidłowo podsumować nadzór pedagogiczny, należy odwołać się do planu nadzoru pedagogicznego przyjętego na dany rok szkolny, czyli uwzględnić wszystkie formy nadzoru. Informacje o działalności placówki powinny z kolei korespondować z planem pracy szkoły (placówki), o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Wybór formy sprawozdania należy do dyrektora – może mieć formę pisemną, prezentacji multimedialnej lub inną. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.

6 elementów sprawozdania

Zadanie do wykonania

Krok 1.

Przedstawić – na podstawie raportu – wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

Krok 2.

Przedstawić wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej – planowej i nieplanowanej, omówić stopień przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli.

Krok 3.

Przedstawić wyniki i wnioski ze wspomagania nauczycieli ujętego w planie nadzoru pedagogicznego.

Krok 4.

Przedstawić wyniki i wnioski z obserwacji i monitorowania.

Krok 5.

Sformułować wnioski ogólne ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z rekomendacjami na nowy rok szkolny. W rekomendacjach uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej, jeżeli były przeprowadzone.

Krok 6.

Podać podstawę prawną, czyli § 24 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb. Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>>

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły ............................... Nr …………. w ……….................………………...

w roku szkolnym ...../.....

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) - § 24.

INFORMACJE OGÓLNE

1)  Plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w założonym terminie. Nie wystąpiły sytuacje wymagające zmian, nie dokonywano modyfikacji planu podczas realizacji.

2)  Dobór celu ewaluacji wewnętrznej okazał się trafny wobec licznych i istotnych zmian w przepisach prawa. W ocenie zespołu ewaluacyjnego zastosowane w badaniu narzędzia i metody były użyteczne. Trudnością było terminowe wykonanie zadania ……………… z uwagi na ……………… .

3)  Kontrola planowa realizowana była przez dyrektora i wicedyrektora. W celu usprawnienia i ujednolicenia działań kontrolnych wykorzystywany był arkusz kontroli opracowany w szkole, w oparciu o akty prawne oraz z wykorzystaniem arkuszy kontroli planowych dla szkoły ………………, zatwierdzonych przez MEN. Pozostałe narzędzia kontroli opracował zespół kierowniczy szkoły. Dyrektor zdecydował o przeprowadzeniu jednej kontroli doraźnej w terminie ……………….

4)  Wspomaganie uwzględniało wnioski z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz potrzeby bieżące.

5)   Ewaluacja wewnętrzna, kontrola i wspomaganie zostały udokumentowane.

6)   W roku szkolnym ……………… nie przeprowadzono w szkole żadnej kontroli planowej kuratora oświaty/przeprowadzono w szkole ……………… kontrole planowe. Szkoła nie była poddana ewaluacji zewnętrznej ani kontroli kuratora oświaty.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Ewaluacja wewnętrzna obejmowała następujące zagadnienia (podać przykłady):

1)   Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (kl. I, IV i VII).

2)   ......................

3)   .....................

Przykład zagadnień i ich omówienie:

Zagadnienie 1. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej

 

Wśród nauczycieli uczących w klasach: I, IV i VII przeprowadzono ankietę oraz rozmowy, a także obserwacje prowadzonych zajęć w badanym zakresie. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 2. Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej”

Dokonano oglądu warunków realizacji nowej podstawy programowej oraz przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 3. Analiza planów dydaktycznych nauczycieli

 

Badaniu poddano plany pracy dydaktycznej nauczycieli uczących w klasach: I, IV i VII  (czy plany uwzględniają cele, treści zawarte w programach nauczania oraz warunki i sposoby realizacji podstawy programowej). Zwrócono uwagę, czy nauczyciele zaplanowali wykorzystanie  zasobów pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 4. Dokumentowanie realizowanych zajęć

Zbadano, czy  dokumentacja potwierdza realizację programów nauczania i planów pracy. Zwrócono uwagę na terminy realizacji. W tym celu dokonano analizy porównawczej treści zapisów w dziennikach lekcyjnych klas: I, IV i VII  z programami nauczania oraz planami pracy dydaktycznej dla tych klas. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 5. Badanie wypełnienia „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej”

 

Źródłem wiedzy były dzienniki lekcyjne i plany pracy dydaktycznej, a także obserwacje prowadzonych zajęć w klasach: I, IV i VII. Dokonano analizy porównawczej planów pracy dydaktycznej z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, tj. w „Warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej”.  Potwierdzenia wypełnienia tych warunków poszukiwano także w treści zapisów w dziennikach lekcyjnych. Przeprowadzono także rozmowy z nauczycielami w badanym zakresie. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

W klasach: I, IV i VII  przeprowadzono testy kompetencyjne. Dokonano także analizy wyników klasyfikacji śródrocznej i osiągnięć uczniów we współzawodnictwie przedmiotowym. Opracowano dane zbiorcze.

Zagadnienie 7. Opracowanie raportu z ewaluacji oraz wniosków i rekomendacji

Zespół ewaluacyjny opracował dane zbiorcze z poszczególnych zagadnień, dokonał ich analizy oraz opracował raport z ewaluacji wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej należy przedstawić z wykorzystaniem raportu lub zacytować w niniejszym sprawozdaniu. Należyrównież podać propozycję ich wykorzystania do doskonalenia jakości pracy szkoły.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Kontrola wewnętrznaobejmowała:

 • 3 kontrole planowe,
 • 1 kontrolę doraźną.

Kontrole wewnętrzne planowe – przestrzeganie przepisów prawa

Temat 1.

Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego.

Temat 2.

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Temat 3.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na podstawie opinii poradni.

Przykładowe omówienie Tematu 1. Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego

Przeprowadzono ....... kontroli. Podczas kontroli zwrócono w szczególności uwagę na …………………… [np. kompletność danych osobowych w części ogólnej dziennika, sposób dokonywania korekty błędów i oczywistych omyłek, inne].

Wyniki kontroli (odpowiedzieć na pytania):

 • w ilu dziennikach ujawniono nieprawidłowości?
 • na czym polegają nieprawidłowości?
 • inne.

Wnioski z kontroli:

 • kontrola dzienników lekcyjnych powinna dotyczyć wszystkich nauczycieli szkoły, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 • nauczyciele o najniższym stażu powinni prowadzić dzienniki lekcyjne początkowo z pomocą swoich opiekunów,
 • dzienniki lekcyjne będą kontrolowane przynajmniej raz w miesiącu,
 • konieczność przeprowadzenia szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej poświęconego omówieniu sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji na bieżąco, za dziennik lekcyjny odpowiedzialny jest wychowawca klasy, a czasie jego nieobecności osoba zastępująca).

Kontrola wewnętrzna doraźna przeprowadzona została w związku ze skargą rodziców na sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niesatysfakcjonującą współpracę z nauczycielami. W jej wyniku stwierdzono, że nauczyciele w większości dostosowali wymagania edukacyjne do warunków określonych w orzeczeniu, jednak z uwagi na specyfikę choroby dziecka niektórzy nauczyciele mieli problem z wdrożeniem zaleceń. Ustalono, że bieg informacji pomiędzy członkami zespołu ds. IPET a rodzicami był niewystarczający, tj. nie wypełniono obowiązku powiadomienia rodziców o ich prawie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka.

Wnioski z kontroli doraźnej:

 • dostosowywanie wymagań edukacyjnych musi być poprzedzone konsultacją z pedagogiem szkolnym,
 • niezbędne jest zorganizowanie doskonalenia nauczyciel w zakresie metod i form pracy z uczniem z chorobą danego ucznia, w tym dostosowywania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości,
 • wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych technik komunikacyjnych, do zastosowania we współpracy z rodzicami.

MONITOROWANIE

Monitorowanie pracy szkoły prowadzone było zgodnie z planem. Skupiono się na realizacjiefektywności zastępstw przedmiotowych za nieobecnych nauczycieli (dydaktyka), klasowe programy wychowawcze – temat: odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych oraz tworzenie przez nauczycieli banku scenariuszy lekcji dla danego przedmiotu (do wykorzystania na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli).

Wyniki monitorowania[co uwzględnić?]:

 • w ilu przypadkach ujawniono nieprawidłowości w organizacji zastępstw,
 • na czym one,
 • jakie są przyczyny niezrealizowania tematu wychowawczego: odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych,
 • w zakresie jakich przedmiotów funkcjonuje już bank scenariuszy lekcji,
 • inne.

Wnioski z monitorowania[podać przykłady]: ...................

WSPOMAGANIE

Przeprowadzona diagnoza pracy szkoły pozwoliła określić obszary pracy szkoły, w których pożądane są zmiany, a w konsekwencji także potrzeby rozwojowe nauczycieli. Rozpoznane potrzeby pozwolą odpowiednio zaplanować tematy i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wnioski z ubiegłego roku oraz bieżące potrzeby znalazły odzwierciedlenie w planie nadzoru pedagogicznego na mijający rok szkolny, również w części dotyczącej wspomagania, które zaplanowano w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki oraz zarządzania.

Zakres

Przykłady

Dydaktyka

 • szkolenia i warsztaty nt. programu nauczania, innowacji pedagogicznych,
 • narady nt. wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej (w tym „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w kontekście reformy programowej,
 • diagnozę efektywności ustalonego przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny,
 • podjęto działania rozwojowe na rzecz nauczycieli organizując dla nich konkurs na innowację pedagogiczną w zakresie nauczania, matematyki, przyrody i informatyki.

Opieka i wychowanie

 • warsztaty i szkolenia nt.  zagrożeń cyberprzemocą,
 • naradę nt. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa małym dzieciom w 8-letniej szkole podstawowej.

Zarządzanie

Podjęto działania rozwojowe, którym służy opracowanie szkolnej procedury wdrażania innowacji pedagogicznych, diagnoza potrzeb szkoły i potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz  opracowanie planu doskonalenia zawodowego na mijający rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych działań wspomagających [przykłady]

Wszyscy nauczyciele obowiązani są do:

 • stosowania w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas różnych form szkolenia,
 • wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel