Nauczyciel na zleceniu w szkole językowej – czy konieczna jest zgoda dyrektora

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 2 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z informacji posiadanych przez dyrektora gimnazjum wynika, że nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w tym gimnazjum pracuje w szkole językowej na podstawie zlecenia. Czy dyrektor jest władny do wyrażenia zgody na takie zatrudnienie?
Odpowiedź: Nie. Ograniczenie podwójnego zatrudnienia dotyczy tylko zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Poza tym szkoła językowa nie jest jednostką oświaty.

Ograniczenie podwójnego zatrudnienia nie dotyczy umów cywilnoprawnych

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). W takiej sytuacji podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole uprawnia dyrektora do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy.

Aprobaty dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia wymaga jedynie podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przez dodatkowe zatrudnienie rozumie się wyłącznie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, a więc – w przypadku szkoły – umowy o pracę lub mianowania. „Zatrudnienie” na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak zlecenie, dzieło, czy umowa agencyjna nie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że w opisanym przypadku dyrektor szkoły nie może ingerować we współpracę nauczyciela ze szkołą językową.

Ograniczenie podwójnego zatrudnienia nie dotyczy umów cywilnoprawnych.

Dodatkowe źródło utrzymania jako kryterium doboru do zwolnienia

Warto też zauważyć, że szkoła językowa nie jest szkołą w rozumieniu przepisów oświatowych, w związku z czym opisywane ograniczenie jej nie obejmuje.

Z drugiej strony fakt posiadania przez nauczyciela dodatkowego źródła utrzymania może zostać uznany za jedno z kryteriów typowania do wypowiedzenia w normalnym trybie lub do przeniesienia w stan nieczynny. Nauczyciel taki co do zasady znajduje się bowiem w lepszej sytuacji materialnej.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel