Propozycja ograniczenia zatrudnienia – kiedy należy ją wręczyć

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 10 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jaki termin obowiązuje dyrektora do przekazania pisma nauczycielowi w związku z ograniczeniem etatu na rok szkolny 2017/2018?
Odpowiedź: W praktyce propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być wręczona w pierwszej połowie maja, zaś w gimnazjach - nie później niż 8 maja.

Brak precyzyjnie określonego terminu

Ustawodawca nie określa terminu na złożenie nauczycielowi propozycji ograniczenia zatrudnienia. Jednak w praktyce oczywiste jest, że taka propozycja powinna być złożona w pierwszej połowie maja. Jeżeli bowiem nauczyciel w wyznaczonym przez dyrektora terminie nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję (w terminie wyznaczonym przez dyrektora), wówczas dyrektor musi mu wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy, które z uwagi na 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który powinien upłynąć do końca roku szkolnego, musi być wręczone najpóźniej w dniu 31 maja (art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 3 Karty Nauczyciela). Co więcej, w przypadku nauczycieli reprezentowanych przez organizację związkową należy brać pod uwagę konieczność uprzedniego zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie rozwiązania stosunku pracy nauczyciela, zaś organizacja związkowa ma 7 dni na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń. Dopiero po upływie tego terminu bądź po wcześniejszym zgłoszeniu takich zastrzeżeń dyrektor będzie mógł rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela).

W gimnazjach trzeba działać szybciej

W roku szkolnym 2016/2017 powyższe uwagi znajdą zastosowania w szkołach feryjnych niebędących gimnazjami. Z kolei w gimnazjach propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być wręczona najpóźniej w dniu 8 maja. Nauczyciel ma bowiem 7 dni na ustosunkowanie się do tej propozycji (art. 225 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe), a w razie odmowy dyrektor w terminie do 15 maja musi poinformować nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny (art. 225 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Wspomniany 7-dniowy termin upływa właśnie 15 maja.

W gimnazjach nauczyciel ma 7 dni na odpowiedź na propozycję ograniczenia zatrudnienia.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel