1 września 2013 r. - zmiany w prawie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
1 września 2013 r. - zmiany w prawie

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie. Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym zaczną obowiązywać 1 września 2013 r.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie. Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym zaczną obowiązywać 1 września 2013 r.

Nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny - ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji. Z drugiej strony, przegrupowanie wymagań spowoduje, że trudniej będzie otrzymać wyższe poziomy ocen.

Co oznaczają dla Twojej szkoły zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym w artykule: „Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce”.
Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

Dotychczas przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczały możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk, w związku z tym możliwe jest awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Od 1 września 2013 roku awans wewnętrzny pracowników samorządowych będzie możliwy wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Nie będzie już możliwe przeniesienie np. sekretarza na stanowisko referenta.

Zmiana ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r.

Od nowego roku szkolnego zaczyna się „rewolucja przedszkolna”. Docelowo, szereg zmian, które stopniowo będą wchodzić w życie, ma zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsce w przedszkolu. Od 1 września zmieni się wysokość opłat za przedszkola, powstanie możliwość zwolnienia rodziców z opłaty, a gmina będzie mogła zapewnić dowóz większej liczbie dzieci. Na te wszystkie nowości, gminy otrzymają dotacje celowe, które mają umożliwić im zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Zasady podziału dotacji zostały określone we wchodzącym w życie 1 września 2013 r. rozporządzeniu MEN z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacje będą rozdzielone między gminy do 2 września 2013 r.

Zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu

W jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych dotyczących oświaty, tj. w rozporządzeniu o ocenianiu, od 1 września 2013 r. dokonano niewielkich zmian. Przede wszystkim:

  1. Rodzice będą mogli wnieść zastrzeżenia do semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej już od dnia jej wystawienia, a nie jak dotychczas - po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Nadal zastrzeżenia będzie można wnosić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć.
  2. Wychowawca ucznia nie będzie wchodził w skład zespołu nadzorującego na egzaminie gimnazjalnym
  3. Powstanie możliwość m.in. przerwania i unieważnienia części sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ucznia, w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań, korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że częste i radykalne zmian w systemie oceniania, skutkują nieporównywalnością osiągnięć uczniów zdobywających wykształcenie w różnych rocznikach. Już 24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny  będzie badał, czy art. 22 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, który upoważnia ministra edukacji do kompleksowego określenia zasad oceniania uczniów w drodze rozporządzenia, jest zgodny z Konstytucją. Więcej w artykule „Ocenianie uczniów na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego”.
Wysokość wynagrodzenia nauczycieli - bez zmian

Choć samo rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaje znowelizowane od 1 września 2013 r., nie spowoduje to podwyżek dla nauczycieli. Rok szkolny 2013/2014 nauczyciele rozpoczną z takim samym uposażeniem, jak rok temu.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2013 roku w artykule „Nowy rok szkolny bez podwyżek dla nauczycieli”.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel