Indywidualne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – nowe przepisy

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Indywidualne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – nowe przepisy

Od 1 września będą obowiązywać nowe przepisy określające sposób organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Od tego momentu wchodzi w życie kilka zmian!

Co zmieniają przepisy

W nowych przepisach:

  • wskazano, że indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie są formami kształcenia adresowanymi do uczniów, którzy w pewnym okresie czasu, z uwagi na stan zdrowia, nie mogą uczęszczać do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły i dlatego zapewnia się im możliwość realizacji treści programowych w domu,
  • wskazano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • zobowiązano placówki do rozpoznawania i usuwania barier w środowisku szkolnym utrudniających funkcjonowanie uczniów, w tym rozwiązywania pojawiających się problemów dydaktyczno-wychowawczych, szkoły i przedszkola powinny dążyć do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą,
  • dopuszczono możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, na wniosek rodziców (albo pełnoletniego ucznia) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie.
Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2017 r. w zreformowanej strukturze. Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1616).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel