Już obowiązują zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Już obowiązują zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania

Możliwość sporządzania oceny opisowej - na każdym etapie edukacyjnym - w formie wydruku komputerowego i dołączanie go do dokumentacji nauczania to główna zmiana wprowadzona nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji. Wydruki każdorazowo muszą być podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

Oceny opisowe dołącza się do dziennika lekcyjnego…

W związku z wprowadzeniem możliwości stosowania ocen opisowych na wyższym niż I etapie edukacyjnym wprowadzono zmiany w prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji reguluje te kwestie. I tak:

  • bieżące oceny opisowe,
  • śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
  • śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania,
można dołączyć do dziennika lekcyjnego

 

To szkoła decyduje, czy stosować formę opisową oceniania ucznia. 

… i arkusza ocen

Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia. Jest to równoznaczne z wpisem do niego (§ 15 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia).

Dla słuchaczy szkół dla dorosłych również zmiany w dokumentacji

W dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia w sprawie dokumentacji nie zostały wymienione protokoły egzaminów semestralnych jako dokumentacja przebiegu nauczania. W znowelizowanym rozporządzeniu zawarto informację, że protokoły te stanowią podstawę do dokonania wpisów do arkusza ocen słuchacza szkoły dla dorosłych. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano (§ 15 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia).

Zmiany zaszły również w § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzeni, w którym jest mowa o tym, że dokumentację przebiegu nauczania stanowią także protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy szkół dla dorosłych do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły, a nie jak dotychczas - pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 1 września 2015 r.
   
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel