Już obowiązują zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 4 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Już obowiązują zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania

Możliwość sporządzania oceny opisowej - na każdym etapie edukacyjnym - w formie wydruku komputerowego i dołączanie go do dokumentacji nauczania to główna zmiana wprowadzona nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji. Wydruki każdorazowo muszą być podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

Oceny opisowe dołącza się do dziennika lekcyjnego…

W związku z wprowadzeniem możliwości stosowania ocen opisowych na wyższym niż I etapie edukacyjnym wprowadzono zmiany w prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji reguluje te kwestie. I tak:

  • bieżące oceny opisowe,
  • śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
  • śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania,
można dołączyć do dziennika lekcyjnego

 

To szkoła decyduje, czy stosować formę opisową oceniania ucznia. 
… i arkusza ocen

Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia. Jest to równoznaczne z wpisem do niego (§ 15 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia).

Dla słuchaczy szkół dla dorosłych również zmiany w dokumentacji

W dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia w sprawie dokumentacji nie zostały wymienione protokoły egzaminów semestralnych jako dokumentacja przebiegu nauczania. W znowelizowanym rozporządzeniu zawarto informację, że protokoły te stanowią podstawę do dokonania wpisów do arkusza ocen słuchacza szkoły dla dorosłych. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano (§ 15 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia).

Zmiany zaszły również w § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzeni, w którym jest mowa o tym, że dokumentację przebiegu nauczania stanowią także protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy szkół dla dorosłych do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły, a nie jak dotychczas - pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 1 września 2015 r.
   
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel