Nawet 5.000 zł kary za sprzedaż śmieciowego jedzenia w szkołach i przedszkolach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 13 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Nawet 5.000 zł kary za sprzedaż śmieciowego jedzenia w szkołach i przedszkolach

1 września 2015 r. ze szkół i przedszkoli zniknie niezdrowa żywność. Wbrew pierwotnym założeniom, nie będzie okresu przejściowego na dostosowanie asortymentu sklepików szkolnych do nowych przepisów. Grupy produktów, które mogą być sprzedawane i reklamowane na terenie placówek oświatowych ma określić minister zdrowia.

Placówki, w których będzie obowiązywał zakaz sprzedaży  i reklamy niezdrowej żywności

Zmieniana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia będzie regulować zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w:

 • przedszkolach,
 • innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
  (art. 1 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; dalej jako: ustawa zmieniająca w zw. z art. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 7 ustawy o systemie oświaty)

 

Grupy dopuszczalnych produktów będą określone w rozporządzeniu

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 1. grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,
 2. wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

 

Tylko wskazane w rozporządzeniu grupy środków spożywczych będą mogły być sprzedawane, reklamowane i stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych.
Dyrektor przedszkola (szkoły lub placówki) w porozumieniu z radą rodziców, może określić szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane przez Ministra Zdrowia. W przypadku braku rady rodziców w placówce, decyzję podejmuje dyrektor (osoba kierująca daną placówką) samodzielnie.
Naruszenie przepisów będzie rodzić poważne konsekwencje dla właścicieli szkolnych sklepików

Naruszenie przepisów o wymaganiach wobec środków spożywczych sprzedawanych i podawanych w szkołach, dyrektor placówki będzie uprawniony do rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez odszkodowania (art. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Dodatkowo, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie mógł nałożyć karę w wysokości do 5.000 zł, nie mniej niż 1.000 zł na podmiot, który:

 1. w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży;
 2. w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży;
 3. prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego stosuje środki spożywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu, które ma zostać wydane przez Ministra Zdrowia
  (art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej.

 

Nie będzie okresu przejściowego - zakaz sprzedaży śmieciowego jedzenia od 1 września 2015 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. Ostatecznie, na wniosek Senatu, odstąpiono od wprowadzenia przepisu przejściowego, który przewidywał 3-miesięczny okres od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie asortymentu do nowych przepisów. Uznano bowiem, że okres od dnia ogłodzenia ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw do dnia wejścia w życie przepisów jest wystarczający na dostosowania się nowych wymagań (art. 2 ustawy zmieniającej).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel