Nowe rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Od 1 września br. wchodzą w życie nieco zmienione regulacje dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Dotyczą one m.in. zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, a także zatrudniania np. pomocy nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej. Sprawdzamy najważniejsze zmiany!

Zmiany w nowym rozporządzeniu

… dotyczą m.in.:

1) wieku ucznia w szkole – uczeń w szkole podstawowej będzie mógł się uczyć do 20. roku życia, a nie jak dotychczas do 18 lat, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej – do 24. roku życia,

2) zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakresu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, jak dotychczas – w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego albo 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) wskazania, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

4) wskazania wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako zajęć rewalidacyjnych z realizowanych z uczniami niesłyszącymi, z afazją lub autyzmem,

5) zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym,

6) zobowiązania dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu,

7) zatrudniania pomocy nauczyciela – w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 3 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

8) zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do 30 września 2017 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel