Nowe rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Od 1 września br. wchodzą w życie nieco zmienione regulacje dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Dotyczą one m.in. zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, a także zatrudniania np. pomocy nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej. Sprawdzamy najważniejsze zmiany!

Zmiany w nowym rozporządzeniu

… dotyczą m.in.:

1) wieku ucznia w szkole – uczeń w szkole podstawowej będzie mógł się uczyć do 20. roku życia, a nie jak dotychczas do 18 lat, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej – do 24. roku życia,

2) zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakresu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, jak dotychczas – w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego albo 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) wskazania, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

4) wskazania wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako zajęć rewalidacyjnych z realizowanych z uczniami niesłyszącymi, z afazją lub autyzmem,

5) zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym,

6) zobowiązania dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu,

7) zatrudniania pomocy nauczyciela – w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 3 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

8) zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do 30 września 2017 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel