Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

Data publikacji: 27 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

1 października 2013 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków udzielania urlopu wychowawczego. Od tego dnia obowiązuje także nowy wniosek o urlop wychowawczy.

Więcej informacji we wniosku o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na 2 tygodni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku, oprócz daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, należy wskazać z ilu części urlopu wychowawczego pracownik już skorzystał.

Dokumenty dołączane do wniosku

Do wniosku o urlop pracownik nadal musi dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. Nowe rozporządzenie precyzuje jakie dokumenty musi dostarczyć pracodawcy pracownik ubiegający się o urlop wychowawczy, który nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia (w przypadku ograniczenia lub pozbawienia drugiego rodzica/opiekuna władzy rodzicielskiej lub ograniczenia lub zwolnienia z opieki albo gdy zachodzą przeszkody w uzyskaniu takiego oświadczenia, niedające się usunąć):

  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka;
  • dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.
musi złożyć dodatkowe dokumenty
  • akt zgonu drugiego rodzica dziecka - w przypadku, gdy drugi rodzic dziecka nie żyje;
  • prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej - w przypadku, gdy drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska;
  • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo jej ograniczeniu lub zawieszeniu - w przypadku, drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu;
  • prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki - w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

 

Więcej na temat nowy przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w artykule „Nowy wymiar urlopu wychowawczego”.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1139).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel