Od września 2016 r. wchodzą w życie nowy zasady funkcjonowania placówek wychowawczych

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 16 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Od września 2016 r. wchodzą w życie nowy zasady funkcjonowania placówek wychowawczych

Zmienione zasady pracy opiekuńczej i wychowawczej, poprawa warunków dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach wychowawczych, a także dostosowanie przepisów do zmian związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych - określa nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych. Przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Cel: Podniesienie jakości pracy i poprawa warunków w placówkach oświatowych

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach określa przede wszystkim nowe zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

placówek oświatowo-wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

specjalnych ośrodków wychowawczych,

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu służą:

  • wyeliminowaniu dotychczasowych nieprawidłowości,
  • zwiększeniu bezpieczeństwa wychowanków,
  • uporządkowaniu przepisów dotyczących zasad funkcjonowania placówek i dostosowaniu ich do zmian wprowadzonych w innych regulacjach prawnych, m.in. dotyczących obszaru kształcenia specjalnego.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez badanie jego poziomu

Wszystkie placówki wymienione w nowym rozporządzeniu powinny dokonywać oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także badać poziom bezpieczeństwa wychowanków. Z bezpieczeństwem w ośrodkach wiąże się także zwiększenie liczby opiekunów w porze nocnej oraz zatrudnianie określonej liczby psychologów, pedagogów i doradców zawodowych (zależnie od potrzeb wychowanków).

Przepisy rozporządzenia dostosowano również do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach dotyczących warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zostały wprowadzone po 2011 r.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września 2016 r.

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel