Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli od stycznia 2016 r. na nowych zasadach

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 30 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli od stycznia 2016 r. na nowych zasadach

Nowe przepisy dotyczące podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidują m.in. uwzględnianie aktualnych potrzeb szkoły we wniosku składanym przez dyrektora. Oznacza to, że dyrektorzy nie będą musieli już sporządzać wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.

4 formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczą głównie form dofinansowania, z którego mogą być pokryte w części lub w całości:

  1. koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,
  2. koszty podróży służbowych (koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,
  4. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Dyrektor nie będzie już sporządzał wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli - składając wniosek do 30 listopada, powinien uwzględnić aktualne problemy szkoły, które będą priorytetem dla organu prowadzącego przy opracowywaniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5 kryteriów branych pod uwagę przy organizacji form doskonalenia zawodowego

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki uwzględniają:

  1. wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  2. wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
  3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  4. wymagania wobec szkół i placówek,
  5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. poz. 1973).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel