MEN radzi, jak wypełniać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Data publikacji: 11 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
MEN radzi, jak wypełniać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Z uwagi na liczne wątpliwości i pytania kierowane do MEN opublikowany został specjalny komunikat, zawierający wskazówki, jak wypełniać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo zaznacza przy tym, by zwracać szczególną uwagę na to, jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

  1. Pamiętaj, że na końcowe oceny klasyfikacyjne, które wpisywane są na świadectwie ukończenia szkoły, składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.
  2. Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) - do  wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – posłuż się dokumentacją odzwierciedlającą cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6- letniej szkole podstawowej (starego typu).
  3. Dla ucznia, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), uwzględnij oceny uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.
W przypadku przyrody wpisz ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.
  1. Nie dopisuj na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa, ponieważ uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel