Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola – 6 przykładów z praktyki

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Data publikacji: 25 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola – 6 przykładów z praktyki

Zaangażowanie nauczycieli w doskonalenie pracy przedszkola daje realną szansę na poprawę jego funkcjonowania w obszarach, które tego najbardziej wymagają. Przyznanie radzie pedagogicznej kompetencji związanych z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogicznego może jednak stwarzać trudności, dlatego na przykładach wyjaśniamy, jak wykorzystywać w praktyce.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. Poprzez swoje działanie rada pedagogiczna ma wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola, a także angażować się w kwestie związane z nadzorem nad przedszkolem.

Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w trzech krokach

Krok 1. Dyrektor przedszkola przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego (nie później niż do 31 sierpnia) oraz przedstawia/przypomina wyniki nadzoru sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Krok 2. Rada pedagogiczna, po zapoznaniu się z wynikami nadzoru, w formie uchwały ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego (w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola). Propozycje sposobów wykorzystania wyników nadzoru może przygotować grupa nauczycieli wskazanych przez dyrektora przedszkola lub wszyscy członkowie rady pedagogicznej.

Krok 3. Po zapoznaniu się z propozycjami sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny (nie później niż do 15 września), a w planie nadzoru wykorzystuje ustalenia rady pedagogicznej.

Nauczyciele, po zapoznaniu się z wynikami nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, powinni ustalić sposób ich wykorzystania w kolejnym roku szkolnym, tak by doskonalić funkcjonowanie przedszkola w każdym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych stron placówki.

6 przykładów zastosowania wniosków z nadzoru pedagogicznego

Wynik nadzoru

Sposób wykorzystania wyników nadzoru

1. Zbyt słaba znajomość treści Podstawy programowej wychowania przedszkolnego wśród nauczycieli.

1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego wśród kadry pedagogicznej przedszkola.

2. Zorganizowanie warsztatów usprawniających umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania przepisów prawa wynikających z obowiązku wspomagania rozwoju dzieci i współdziałania w tym zakresie z ich rodzicami.

3. Opracowanie i wdrożenie arkusza monitorowania podstawy programowej dla poszczególnych grup wiekowych.

2. Niezadowolenie rodziców ze współpracy z przedszkolem

1. Przeprowadzenie wśród rodziców ankiet mających dać wiedzę na temat ich oczekiwań dotyczących zakresu i form współpracy z przedszkolem.

2. Stworzenie całorocznego planu współpracy z rodzicami na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych ankiet.

3. Wzmocnienie współpracy z radą rodziców.

3. Niezadowalające wyniki kontroli prowadzenia dokumentacji przedszkolnej

1. Przygotowanie przez dyrektora instrukcji dotyczącej prowadzenia dokumentacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad usuwania błędów i pomyłek.

2. Przypomnienie nauczycielom zasad prowadzenia dokumentacji indywidualnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zawartości teczek indywidualnych dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

4. Potrzeba wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli

1. Organizacja obserwacji zajęć koleżeńskich.

2. Organizacja zajęć pokazowych prowadzonych przez opiekunów stażu.

3. Zakup literatury fachowej, współpraca z wydawnictwem oświatowym.

4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

5. Organizacja szkoleń rady pedagogicznej.

6. Udział nauczycieli w zróżnicowanych pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

7. Wzmocnienie pracy zespołowej nauczycieli w zakresie:

a) planowania przebiegu procesów edukacyjnych,

b) wspólnego rozwiązywania problemów,

c) wspólnego doskonalenia metod i form pracy,

d) wzajemnej pomocy w ewaluacji własnej pracy.

5. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki nie zawsze przebiegało prawidłowo

1. Zaktualizowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

2. Zobowiązanie wszystkich nauczycieli do zapoznania się z nimi oraz ich bezwzględnego przestrzegania.

3. Uzupełnienie regulaminów bhp w pomieszczeniach, w których ich brakuje.

4. Zwiększenie częstotliwości próbnych ewakuacji, na kolejną ewakuację zaprosić przedstawicieli straży pożarnej.

5. Wdrożenie wszystkich zaleceń pokontrolnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

6. Przeprowadzenie wśród dzieci wszystkich grup wiekowych ciekawych zajęć na temat bezpiecznych zasad zachowania i zabawy, sposobów dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów. Zaproszenie do udziału w zajęciach przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i policji.

6. Potrzeba wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców dzieci, szczególnie młodszych.

1. Przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów dla rodziców mających na celu rozwój kompetencji wychowawczych.

2. Zorganizowanie indywidualnych spotkań z psychologiem lub pedagogiem dla rodziców, którzy będązainteresowani takimi spotkaniami.

3. Zaproszenie rodziców do udziału we wspólnych zajęciach z dziećmi, po których rodzice będą mogli omówić wyniki obserwacji dzieci i formy wzajemnej współpracy rodziców z wychowawcami mającej pomóc w prawidłowym rozwoju dziecka.

W przedszkolach niepublicznych nie ma obowiązku powoływania rady pedagogicznej, a dyrektor nie ma obowiązku sprawowania nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. W placówkach tych przeprowadzane są jednak ewaluacje zewnętrzne na takich samych zasadach jak w przedszkolach publicznych. Nie ma przeszkód, aby w przedszkolach niepublicznych również ustalane były sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel