Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.99.112.1319
2003-05-08 Dz.U.03.69.636 § 1
2006-08-01 Dz.U.06.127.885 § 1
rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)
Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Ustala się instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2.
Przepisy instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie przy załatwianiu spraw przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126).
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Załącznik 0 Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy
  1. Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków zmieniona z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 1 Pieczęć wpływu kancelarii ogólnej
Załącznik 2 Dziennik korespondencji sekretariatu / pionu
Załącznik 3a Wzór - formularz poleceń wójta
Załącznik 3b Wzór - formularz poleceń burmistrza
  1. Załącznik 3b zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 4 Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych
  1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
  2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 sierpnia 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2006 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 06.127.885)
Załącznik 5 Wzór - formularz spisu spraw
Załącznik 6 Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu gminy
  1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 7 Książka doręczeń
Załącznik 8 Opis teczki aktowej
Załącznik 9 Spis zdawczo-odbiorczy akt

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel