Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.99.112.1319
2003-05-08 Dz.U.03.69.636 § 1
2006-08-01 Dz.U.06.127.885 § 1
rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)
Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Ustala się instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2.
Przepisy instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie przy załatwianiu spraw przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126).
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Załącznik 0 Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy
  1. Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków zmieniona z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 1 Pieczęć wpływu kancelarii ogólnej
Załącznik 2 Dziennik korespondencji sekretariatu / pionu
Załącznik 3a Wzór - formularz poleceń wójta
Załącznik 3b Wzór - formularz poleceń burmistrza
  1. Załącznik 3b zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 4 Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych
  1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
  2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 sierpnia 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2006 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 06.127.885)
Załącznik 5 Wzór - formularz spisu spraw
Załącznik 6 Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu gminy
  1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 8 maja 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 03.69.636)
Załącznik 7 Książka doręczeń
Załącznik 8 Opis teczki aktowej
Załącznik 9 Spis zdawczo-odbiorczy akt

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel