6 planowanych zmian w kształceniu uczniów z zagranicy

Data publikacji: 15 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
6 planowanych zmian w kształceniu uczniów z zagranicy

Od 1 września ma wejść w życie nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy i powracających z zagranicy. Nowe przepisy wprowadzą m.in. zmiany związane z organizacją oddziału przygotowawczego. Sprawdzamy, co ma się zmienić!

Projektowane rozporządzenie wprowadza kilka zmian…

1) Dostosowano typy szkół do nowego ustroju szkolnego poprzez usunięcie warunków i trybu przyjmowania do gimnazjum.

2) Określono warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy VII i VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej – uczeń przybywający z zagranicy ma być przyjmowany na wolne miejsca na podstawie dokumentów, a także pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

3) Wprowadzono możliwość tworzenia w szkole zarówno publicznej, jak i niepublicznej oddziału przygotowawczego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, a także wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych oraz formy organizacyjnej wspomagającej efektywność tego kształcenia.

4) Zrezygnowano z określania limitu wieku ucznia, kwalifikowanego do oddziału przygotowawczego, pozostawiając tę decyzję dyrektorowi szkoły. Pozostawiono również możliwość organizacji nauki w oddziałach łączonych.

5) Wprowadzono możliwość zwiększenia w oddziale przygotowawczym liczby godzin języka polskiego jako obcego – utrzymano obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego jako obcego, wskazując jednocześnie, że wymiar tych zajęć nie będzie niższy niż 3 godziny tygodniowo. Uczeń będzie miał prawo – tak jak dotychczas – do dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych, jak również do pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia ucznia.

6) Wprowadzono możliwość organizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale przygotowawczym na terenie ośrodków strzeżonych Straży Granicznej.

Gdzie będą obowiązywać obecne przepisy

Obecnie obowiązuje rozporządzenie MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453). Rozporządzenie to zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym:

  • gimnazjum,
  • trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
  • czteroletnim technikum,
  • klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
  • szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • szkołach artystycznych

oraz może być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (projekt z 10 maja 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel