Awans zawodowy nauczyciela od 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą zdawać egzaminy już według nowych zasad tj. przed innymi organami, przy zmienionym składzie komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Niestety nauczyciele korzystający z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musieli odbyć staż od nowa. Przygotuj się na planowane zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą zdawać egzaminy już według nowych zasad tj. przed innymi organami, przy zmienionym składzie komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Niestety nauczyciele korzystający z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musieli odbyć staż od nowa. Przygotuj się na planowane zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Tylko dwa organy będą nadawać stopnie awansu

O 1 stycznia 2015 roku, stopnie awansu zawodowego będzie nadawać:

 1. dyrektor szkoły - stopień nauczyciela kontraktowego
 2. organ prowadzący szkołę - stopień nauczyciela mianowanego oraz stopień nauczyciela dyplomowanego
Wyjątkiem będą szkoły artystyczne, w których stopień nauczyciela dyplomowanego będzie nadawać minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego będzie wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem wyższego stopnia będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Po urlopie rodzicielskim kontynuacja stażu

Założenia do projektu ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie przewidywały rozwiązania sytuacji nauczycieli, którzy chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, musieli zrezygnować z dotychczas odbytego stażu. Obecne przepisy nie dają bowiem możliwości przedłużenia stażu w przypadku nieobecności w pracy trwającej dłużej niż rok. Mimo to, resort edukacji zdecydował się dodać do projektu przepis, umożliwiający kontynuację stażu po powrocie z trwającego ponad rok, lecz nie dłużej jednak niż 1,5 roku trwającego łącznie okresu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.
Sama zmiana jest zdecydowanie słuszna. Trudno jednak zrozumieć intencję ustawodawcy, który postanawia wprowadzić ten przepis dopiero od 1 stycznia 2015 roku. W ten sposób osoby odbywające staż, które korzystają z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musiały odbyć staż od nowa. Prawdopodobnie jednak jest to przeoczenie, które na etapie dalszych prac legislacyjnych zostanie zmienione i powyższa zmiana wejdzie w życie już 1 stycznia 2014 roku.
Szybki awans na mianowanego nauczycieli przedszkoli

Nauczyciel kontraktowy legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego powadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, który  w tym okresie nie był zatrudniony w szkole, oraz który posiada znaczący dorobek zawodowy, po nawiązaniu stosunku pracy w szkole, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego bez obowiązku odbywania stażu już od 1 stycznia 2014 roku. Jednakże, zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, dopiero od 1 stycznia 2015 roku ma wejść przepis, który zobowiązuje nauczyciela do złożenia wniosku w roku nawiązania stosunku pracy w szkole, w przeciwnym razie będzie musiał odbyć staż w pełnym wymiarze.

Różne terminy wejścia w życie ww. przepisów również wydają się być omyłką autora projektu. W uzasadnieniu projektu nie ma żadnej informacji, która uzasadniałaby takie rozróżnienie terminów wejścia w życie zmian w tych przepisach.

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele ww. przedszkoli legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem prowadzenia zajęć w tych placówkach oraz znaczącym dorobkiem zawodowym, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole otrzymają stopień nauczyciela kontraktowego.

Skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Od 1 stycznia 2015 roku komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego będzie nadal powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dyrektor szkoły;
 4. jeden ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to dwaj eksperci).
Skład komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

O 1 stycznia 2015 roku komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to trzej eksperci).
Zgodnie z szacunkami MEN, ograniczenie liczby ekspertów w komisjach na mianowanego oraz dyplomowanego, przyniosą oszczędności dla organów prowadzących rzędu 1,7 mln zł.
Udział przedstawicieli rodziców w charakterze obserwatorów

W pracach wszystkich komisji nadających stopnie awansu zawodowego będą mogli brać również udział w charakterze obserwatora:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - o ile nie wchodzą w skład komisji;
 2. przedstawiciel rady rodziców.
Przepisy przejściowe

Nowe zasady nadawania stopni awansu zawodowego nie będą miały zastosowania do nauczycieli, którzy złożą wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego przed 1 stycznia 2015 roku.

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel