Awans zawodowy nauczyciela od 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 9 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą zdawać egzaminy już według nowych zasad tj. przed innymi organami, przy zmienionym składzie komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Niestety nauczyciele korzystający z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musieli odbyć staż od nowa. Przygotuj się na planowane zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Tylko dwa organy będą nadawać stopnie awansu

O 1 stycznia 2015 roku, stopnie awansu zawodowego będzie nadawać:

 1. dyrektor szkoły - stopień nauczyciela kontraktowego
 2. organ prowadzący szkołę - stopień nauczyciela mianowanego oraz stopień nauczyciela dyplomowanego
Wyjątkiem będą szkoły artystyczne, w których stopień nauczyciela dyplomowanego będzie nadawać minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego będzie wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem wyższego stopnia będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Po urlopie rodzicielskim kontynuacja stażu

Założenia do projektu ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie przewidywały rozwiązania sytuacji nauczycieli, którzy chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, musieli zrezygnować z dotychczas odbytego stażu. Obecne przepisy nie dają bowiem możliwości przedłużenia stażu w przypadku nieobecności w pracy trwającej dłużej niż rok. Mimo to, resort edukacji zdecydował się dodać do projektu przepis, umożliwiający kontynuację stażu po powrocie z trwającego ponad rok, lecz nie dłużej jednak niż 1,5 roku trwającego łącznie okresu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.
Sama zmiana jest zdecydowanie słuszna. Trudno jednak zrozumieć intencję ustawodawcy, który postanawia wprowadzić ten przepis dopiero od 1 stycznia 2015 roku. W ten sposób osoby odbywające staż, które korzystają z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musiały odbyć staż od nowa. Prawdopodobnie jednak jest to przeoczenie, które na etapie dalszych prac legislacyjnych zostanie zmienione i powyższa zmiana wejdzie w życie już 1 stycznia 2014 roku.
Szybki awans na mianowanego nauczycieli przedszkoli

Nauczyciel kontraktowy legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego powadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, który  w tym okresie nie był zatrudniony w szkole, oraz który posiada znaczący dorobek zawodowy, po nawiązaniu stosunku pracy w szkole, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego bez obowiązku odbywania stażu już od 1 stycznia 2014 roku. Jednakże, zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, dopiero od 1 stycznia 2015 roku ma wejść przepis, który zobowiązuje nauczyciela do złożenia wniosku w roku nawiązania stosunku pracy w szkole, w przeciwnym razie będzie musiał odbyć staż w pełnym wymiarze.

Różne terminy wejścia w życie ww. przepisów również wydają się być omyłką autora projektu. W uzasadnieniu projektu nie ma żadnej informacji, która uzasadniałaby takie rozróżnienie terminów wejścia w życie zmian w tych przepisach.

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele ww. przedszkoli legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem prowadzenia zajęć w tych placówkach oraz znaczącym dorobkiem zawodowym, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole otrzymają stopień nauczyciela kontraktowego.

Skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Od 1 stycznia 2015 roku komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego będzie nadal powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dyrektor szkoły;
 4. jeden ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to dwaj eksperci).
Skład komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

O 1 stycznia 2015 roku komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie powoływał organ prowadzący szkołę. W skład komisji wejdą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (dotychczas byli to trzej eksperci).
Zgodnie z szacunkami MEN, ograniczenie liczby ekspertów w komisjach na mianowanego oraz dyplomowanego, przyniosą oszczędności dla organów prowadzących rzędu 1,7 mln zł.
Udział przedstawicieli rodziców w charakterze obserwatorów

W pracach wszystkich komisji nadających stopnie awansu zawodowego będą mogli brać również udział w charakterze obserwatora:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - o ile nie wchodzą w skład komisji;
 2. przedstawiciel rady rodziców.
Przepisy przejściowe

Nowe zasady nadawania stopni awansu zawodowego nie będą miały zastosowania do nauczycieli, którzy złożą wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego przed 1 stycznia 2015 roku.

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel