Najpierw stan nieczynny, potem wypowiedzenie – kiedy stosować przejściową procedurę

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 8 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
Najpierw stan nieczynny, potem wypowiedzenie – kiedy stosować przejściową procedurę
Dokument archiwalny

Zwalnianie nauczycieli w okresie wygaszania nauczania w gimnazjach wymaga umiejętnego stosowania przepisów Karty Nauczyciela i ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe. Sprawdź, kiedy należy wpierw wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi a kiedy najpierw zaproponować stan nieczynny.

Gdzie stosujemy nowe przepisy, a gdzie dotychczasowe

Najważniejszą zmianą w przepisach regulujących zasady zwalniania nauczycieli jest modyfikacja instytucji stanu nieczynnego, a także zasad rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, a co za tym idzie – czasowe wykluczenie stosowania art. 20 Karty Nauczyciela. Zmiana podyktowana jest procesem stopniowego wygaszania gimnazjum kończącego się jego całkowitą eliminacją ze strukturą szkolnictwa, który będzie trwał do końca roku szkolnego 2018/2019. W pierwszej kolejności sprawdźmy, w których szkołach należy zastosować nowe przepisy, a w których dotychczasowe regulacje Karty Nauczyciela.

Zakres zastosowania nowych reguł zwalniania nauczycieli

Lp.

Rodzaj szkoły

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

1.

Przedszkole

art. 20 Karty Nauczyciela

2.

Szkoła podstawowa

art. 20 Karty Nauczyciela

3.

Szkoła podstawowa z istniejącymi klasami dotychczasowego gimnazjum (jeżeli brak możliwości dalszego zatrudnienia wynika z wygaszania klas dotychczasowego gimnazjum)

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

4.

Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa (szkoła branżowa I stopnia)

art. 20 Karty Nauczyciela

5.

Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa (szkoła branżowa I stopnia) – z istniejącymi klasami dotychczasowego gimnazjum (jeżeli brak możliwości dalszego zatrudnienia wynika z wygaszania klas dotychczasowego gimnazjum)

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

6..

Gimnazjum podlegające wygaszeniu

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

7.

Gimnazjum podlegające włączeniu do innej szkoły

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

8.

Gimnazjum podlegające przekształceniu w inną szkołę

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

9.

Zespół szkół składający się z wyłącznie z gimnazjum i:

·      szkoły podstawowej albo,

·      liceum ogólnokształcącego albo,

·      technikum albo,

·      zasadniczej szkoły zawodowej

(jeżeli brak możliwości dalszego zatrudnienia wynika z wygaszania klas dotychczasowego gimnazjum)

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

10.

Szkoła, która powstała w wyniku przekształcenia zespołu szkół wskazanego w pkt 9.

(jeżeli brak możliwości dalszego zatrudnienia wynika z wygaszania klas dotychczasowego gimnazjum)

art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

11.

Zespół szkół w innej konfiguracji niż wskazana w pkt 9

art. 20 Karty Nauczyciela

12.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy

art. 20 Karty Nauczyciela

13.

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii

art. 20 Karty Nauczyciela

Nie w każdym przypadku w szkole z klasami dotychczasowego gimnazjum zostanie zastosowana tzw. przejściowa procedura kadrowa. Otóż, jeżeli brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela wynika wyłącznie z innych okoliczności niż wygaszanie klas dotychczasowego gimnazjów, wówczas nauczyciel nie powinien otrzymać informacji o przeniesieniu w stan nieczynny, lecz od razu należy mu wręczyć wypowiedzenie w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Takie przypadki mogą mieć miejsce w szczególności, gdy nauczyciel wykonuje obowiązki służbowe w oddziale przedszkolnym, a brak możliwości dalszego zatrudnienia wynika ze zmian organizacyjnych w tym oddziale.

W zespołach szkół - art. 20 Karty Nauczyciela

Największe wątpliwości wzbudza stosowanie nowych przepisów w zespołach szkół. W ocenie autora, bez względu na to, czy są to zespoły podlegające procedurze przekształcenia w samodzielną szkołę (zespół składający się wyłącznie z gimnazjum i jednej z następujących szkół szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) czy też zespoły w innych konfiguracjach, należy stosować dotychczasowe przepisy. Ustawodawca wskazuje bowiem, że ilekroć w przepisach art. 220 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 222 ust. 1, 2 i 4, art. 223, art. 224 ust. 1 i 3, art. 225 ust. 7 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły. Wśród tych przepisów nie wymieniono jednak art. 225 ust. 1 i 12 przewidujących przeniesienie nauczycieli w stan nieczynny i wręczenie wypowiedzenia – co oznacza, że nowe regulacje dotyczą tylko samodzielnych gimnazjów. Interpretację tę potwierdzają również różnego rodzaju wytyczne publikowane na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

 

Dyrektor zespołu szkół składającego się z gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola w maju 2018 r. zamierza zwolnić jednego z nauczycieli matematyki z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia wynikającej z wygaszania kształcenia w klasach gimnazjalnych. Dyrektor nie powinien informować tego nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny lecz musi od razu wręczyć mu wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Gimnazjum podlega wprawdzie wygaszeniu, ale nie jako samodzielna placówka, lecz w ramach zespołu, do którego nie ma zastosowania „przejściowa” procedura kadrowa.

Najpierw przeniesienie w stan nieczynny

Istotą nowej regulacji jest zakaz wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela bez uprzedniego poinformowania go o przeniesieniu w stan nieczynny. Jeżeli dyrektor zdecydował, z którym nauczycielem nie można kontynuować zatrudnienia, wówczas w pierwszej kolejności powinien poinformować takiego nauczyciela na piśmie w terminie do dnia 15 maja o przeniesieniu w stan nieczynny.

Stanu nieczynnego nie stosuje się w gimnazjach innych niż samorządowe.

Przesłanką przeniesienia w stan nieczynny jest brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela wynikający ze zmian organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum. Okoliczność tę należy wskazać w pisemnej informacji o przeniesieniu w stan nieczynny. Warto również poinformować nauczyciela o skutkach odmowy przejścia w stan nieczynny, a mianowicie o możliwości rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy.

Zobacz także: Informacja o przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny w związku z reformą oświaty

Konsekwencje przeniesienia w stan nieczynny

Nauczyciel w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przeniesieniu w stan nieczynny może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny.  Warto pamiętać, że milczenie nauczyciela jest traktowane jako zgoda na przeniesienie.

Przykład. Dyrektor wygaszanego gimnazjum w dniu 15 maja 2018 r. poinformował nauczyciela na piśmie o przeniesieniu w stan nieczynny. Minął 22 maja, a nauczyciel nie odpowiedział na propozycję. Co powinien uczynić dyrektor? W takiej sytuacji dyrektor nie może wręczać nauczycielowi wypowiedzenia. Milczenie nauczyciela należy potraktować jako zgodę na przeniesienie. Stan nieczynny rozpocznie się z dniem 1 września 2018 r.

Konsekwencją aprobaty nauczyciela jest przeniesienie go w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. Stan nieczynny trwa 6 miesięcy i ustaje z końcem lutego albo wcześniej – jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony w innej szkole. W trakcie stanu nieczynnego nauczyciel nie wykonuje pracy, niemniej jednak otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługują mu natomiast dodatki do wynagrodzenia. Nauczyciel będzie miał zaś prawo do innych świadczeń niebędących wynagrodzeniem, takich jak:

 • świadczenia z ZFŚS,
 • świadczenie urlopowe,
 • nagroda jubileuszowa,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dodatek wiejski,
 • nauczycielski dodatek mieszkaniowy,
 • urlopy.

Plusy stanu nieczynnego

Niewątpliwie największą zaletą stanu nieczynnego dla pracodawcy jest brak możliwości odwołania się przez nauczyciela do sądu pracy. Przeniesienie w stan nieczynny nie jest bowiem możliwe bez zgody nauczyciela, a jej brak nie skutkuje – jak w przypadku wypowiedzenia zmieniającego – automatycznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Przykład. Dyrektor w dniu 15 maja 2017 r. wręczył nauczycielowi gimnazjum informację o przeniesieniu w stan nieczynny. Nauczyciel złożył oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny dopiero w dniu 30 maja 2017 r. W odpowiedzi na to dyrektor poinformował nauczyciela, że odmowa jest bezskuteczna, a przeniesienie w stan nieczynny nastąpi z dniem 1 września 2017 r. Wobec tego nauczyciel złożył odwołanie do sądu pracy i zażądał uznania przeniesienia w stan nieczynny za bezskuteczne. Sąd oddalił odwołanie z uwagi na bezzasadność roszczenia.

Innym plusem jest również brak konieczności wypłaty na rzecz nauczyciela jednorazowej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w znacznej kwocie. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny w momencie wygaśnięcia stosunku pracy po jego upływie nie otrzymuje bowiem odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, gdyż stosunek pracy nie rozwiązuje się lecz wygasa. Przyjmuje się, że odprawę zastępuje wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w trakcie stanu nieczynnego („odprawa w ratach”).

Przejście w stan nieczynny niesie jednak ze sobą również pewną korzyść dla nauczyciela. Jeżeli nauczyciel wyraził zgodę na przeniesienie w stan nieczynny, wówczas do końca okresu stanu nieczynnego może on skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu w innych szkołach i placówkach samorządowych. Takiego uprawnienia nie ma nauczyciel, któremu wypowiedziano stosunek pracy. Czasami też dodatkowe 6 miesięcy zatrudnienia może umożliwić nauczycielowi nabycie prawa do nagrody jubileuszowej czy też osiągnięcie uprawnień emerytalnych lub do świadczenia kompensacyjnego.

Przykład. Nauczycielka w dniu 19 stycznia 2019 r. osiągnie wiek 55 lat uprawniający ją do przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (przesłanki stażowe spełniła wcześniej). W dniu 15 maja 2018 r. otrzymała informację o przeniesieniu w stan nieczynny. Gdyby odmówiła przejścia w stan nieczynny, wówczas dyrektor wręczyłby jej wypowiedzenie, które skutkowałoby rozwiązaniem stosunku pracy. Na dzień rozwiązania stosunku pracy nauczycielka nie legitymowałaby się wymaganym wiekiem, co oznacza, że nie utraciłaby możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne. Jeśli jednak zgodzi się na przejście w stan nieczynny, wówczas w dniu wygaśnięcia stosunku pracy (koniec lutego 2019 r.) będzie spełniała wszystkie przesłanki uprawniające do świadczenia.

Stan nieczynny po staremu i nowemu

Instytucja stanu nieczynnego przewidziana w nowych przepisach istotnie różni się od dotychczasowych regulacji przewidzianych w Karcie Nauczyciela. Sprawdźmy, jakie są to różnice.

 

Stan nieczynny – różnice w uregulowaniach

 

Stan nieczynny z art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela

Stan nieczynny z art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

termin podjęcia decyzji

30 dni od otrzymania wypowiedzenia

do 15 maja

zakres podmiotowy

nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (ewentualnie znajdujący się w stanie ograniczenia zatrudnienia)

nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony bez względu na wymiar zajęć

podmiot podejmujący decyzję

nauczyciel składający wniosek o przejście w stan nieczynny

dyrektor

przyczyna

nieokreślona

brak możliwości dalszego zatrudnienia wynikający ze zmian organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum

stosowanie kryteriów doboru

nie

tak

Kiedy stosunek pracy wygasa

 • upływ 6 miesięcy stanu nieczynnego
 • odmowa przywrócenia do pracy na stanowisko w pełnym wymiarze zajęć
 • upływ 6 miesięcy stanu nieczynnego
 • podjęcie pracy w innej szkole
 

obowiązek „przywrócenia” nauczyciela do pracy w razie zaistnienia możliwości jego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć

tak

nie

Wypowiedzenie tylko w ostateczności

Dopiero wyraźna odmowa przejścia w stan nieczynny uprawnia dyrektora do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy, choć sporządzane w oparciu o odrębną podstawę prawną wygląda podobnie, jak w przypadku wypowiedzenia dokonywanego na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące nowości:

 • konieczność sformułowania nowej przyczynę wypowiedzenia, którą stanowi brak możliwości dalszego zatrudnienia wynikający ze zmian organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum w połączeniu z niewyrażeniem zgody przez nauczyciela na przeniesienie w stan nieczynny (w oświadczeniu pracodawcy należy ją doprecyzować i odnieść do aktualnej sytuacji w szkole),
 • brak pouczenia o możliwości przejścia w stan nieczynny w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia (nauczyciel mógł bowiem przejść w stan nieczynny zanim otrzymał wypowiedzenie – po wręczeniu wypowiedzenia nie ma już takiej możliwości).

Mając na uwadze ostatnie wyroki Sądu Najwyższego (m.in. wyrok  z 13 września 2016 r. I PK 30/16) warto też poinformować nauczyciela o zastosowanych względem niego kryteriach doboru do stanu nieczynnego i wypowiedzenia. Informacja taka powinna znaleźć się w oświadczeniu o wypowiedzeniu bądź zostać przekazana nauczycielowi w inny sposób (nawet ustnie), ale nie później niż w dniu wręczenia mu wypowiedzenia.

Tak jak dotychczas, z uwagi na konieczność upływu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który musi zakończyć się w dniu 31 sierpnia, oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone najpóźniej w dniu 31 maja. Termin ten powinien być przestrzegany bezwzględnie, gdyż w razie opóźnienia nauczyciel pozostanie w zatrudnieniu przez cały kolejny rok szkolny (wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2016 r. II PK 249/15). Nowe przepisy nie przewidują bowiem możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia.

Przykład. Dyrektor gimnazjum wysłał nieobecnemu nauczycielowi wypowiedzenie drogą pocztową. Wobec nieobecności nauczyciela w kraju wypowiedzenie nie dotarło do niego. Dyrektor za pośrednictwem pracownika szkoły wręczył mu wypowiedzenie po jego powrocie do kraju – już w czerwcu 2018 r. W oświadczeniu o wypowiedzeniu zawarł informację o skróceniu okresu wypowiedzenia. Taka informacja jest jednak bezpodstawna. Z uwagi na wręczenie wypowiedzenia po 31 maja, nauczyciel pozostanie w zatrudnieniu do kolejnego zakończenia roku szkolnego, a więc do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycielowi należy wypłacić odprawy w następującej wysokości:

1) nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania - w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (ewentualne wcześniejsze ograniczenie zatrudnienia nie obniża wysokości odprawy),
2) nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę - w wysokości zależnej od stażu pracy, wysokości:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum ponad 8 lat.
Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum innym niż samorządowe podlega ogólnym regulacjom Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie według dotychczasowych i nowych przepisów – porównanie

Jak wynika z powyższego, w przepisach przejściowych, które mają obowiązywać w okresie do 31 sierpnia 2019 r. instytucja wypowiedzenia nauczycielskiego stosunku pracy została dość istotnie zmodyfikowana. Sprawdźmy, jakie różnice obowiązują w stosunku do regulacji Karty Nauczyciela.

 

Wypowiedzenie – różnice w uregulowaniach

 

Wypowiedzenie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela

Wypowiedzenie z art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

zakres podmiotowy

nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (ewentualnie znajdujący się w stanie ograniczenia zatrudnienia)

nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony bez względu na wymiar zajęć

przyczyna wypowiedzenia

1)   całkowita likwidacja szkoły,

2)   brak możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć spowodowany:

 • częściową likwidacją szkoły,
 • zmianami organizacyjnymi polegającymi na zmniejszeniu liczby oddziałów,
 • zmianami w planie nauczania

brak możliwości dalszego zatrudnienia wynikający ze zmian organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum

i

niewyrażenie zgody na przeniesienie w stan nieczynny (muszą wystąpić łącznie)

możliwość przejścia w stan nieczynny po wręczeniu wypowiedzenia

tak (na wniosek nauczyciela składany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia)

nie

możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia

tak

nie

Problem konsultacji związkowej …

Żaden przepis prawa nie przewiduje, by dyrektor szkoły miał obowiązek informowania reprezentującej nauczyciela organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie przeniesienia w stan nieczynny. Wątpliwości powstają natomiast przy wypowiedzeniu nauczycielskiego stosunku pracy. Dotychczas obowiązek przeprowadzania konsultacji związkowej wynikał z art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela. Jednak jak wiadomo, przepis art. 20 Karty Nauczyciela nie będzie obowiązywał w okresie wdrażania reformy oświaty w gimnazjach i szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum. Tymczasem nowy art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie przewiduje obowiązku informowania organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela. Wydaje się więc, że ustawodawca świadomie wyłączył stosowanie art. 20 Karty Nauczyciela, m.in. w tym celu, aby zwolnić dyrektorów gimnazjum z obowiązku konsultowania intencji wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Jednak niektórzy eksperci twierdzą, że w związku z tym należy stosować art. 38 Kodeksu pracy, który obliguje do informowania organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia, i gwarantuje organizacji związkowej termin 5 dni na ustosunkowanie się do informacji.

Mając na uwadze występujące wątpliwości warto, by dyrektor działał z daleko posuniętą ostrożnością i w miarę możliwości informował organizację związkową o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela. Dzięki temu nauczyciel nie będzie mógł powołać się na zarzut uchybień formalnych.

Przykładowy przebieg procedury wypowiedzenia z konsultacją związkową

Krok 1.

15 maja - dyrektor wręcza nauczycielowi informację o przeniesieniu w stan nieczynny.

Krok 2.

22 maja – nauczyciel nie wyraża zgody na przejście w stan nieczynny.

Krok 3.

22 maja – dyrektor informuje reprezentującą nauczyciela organizację związkową o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia (najlepiej unikać wysyłki korespondencji za pośrednictwem poczty, gdyż spowoduje to przedłużenie postępowania, co wobec napiętych terminów może okazać się zgubne).

Krok 4.

30 maja – do szkoły wpływają umotywowane zastrzeżenia organizacji związkowej w sprawie zamiaru i przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy (wysłane z zachowaniem 5-dniowego terminu).

Krok 5.

30-31 maja – dyrektor wręcza nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy.

… i szczególnej ochrony stosunku pracy

Kolejne kontrowersje powstają na tle obowiązywania szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, w szczególności dla:

 • członków zarządu organizacji związkowej i osób upoważnionych do jej reprezentowania względem pracodawcy,
 • radnych,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • nauczycieli w ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Czy dyrektor może przenieść nauczycieli z wymienionych wyżej grup w stan nieczynny? Jeżeli wyrażą na to zgodę, to nie ma wątpliwości, że tak. Czy natomiast dopuszczalne jest wręczenie im wypowiedzenia? Wszak nowe przepisy nie wyłączają wprost takiej ochrony.

Jednakże należy tu zwrócić uwagę na treść art. 411, art. 177 § 4 i art. 1821g  Kodeksu pracy, zgodnie z którymi w razie likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Przyjęto, że przepis ten stosuje się nie tylko wtedy, gdy dochodzi do faktycznego i prawnego unicestwienia pracodawcy. Znajduje on zastosowanie już w momencie zarządzenia likwidacji. W ocenie autora tezę tę można odpowiednio zastosować w sytuacji wygaszanych gimnazjów, które przecież podlegają stopniowej likwidacji. Innymi słowy szczególna ochrona stosunku pracy nauczyciela nie obowiązuje w wygaszanych gimnazjach (wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2008 r. II PK 44/08).

Z drugiej strony chroniony nauczyciel, który odwoła się do sądu od wypowiedzenia, może posłużyć się argumentem, że przepis dotyczący likwidacji zakładu pracy następującej w wyniku decyzji pracodawcy, nie może być stosowany do wygaszania (ustawodawca nigdzie nie używa pojęcia „likwidacja”), które przecież następuje z mocy prawa.

Wobec istniejących wątpliwości autor zaleca więc – w miarę możliwości – unikanie rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami podlegającymi z różnych względów szczególnej ochronie stosunków pracy. Decyzje takie będą bowiem wiązać się z pewnym ryzykiem wynikającym z niejasności w nowym stanie prawnym.

Nauczyciele zespołów szkół i gimnazjów zaplanowanych do przekształcenia lub włączenia do szkoły innego typu podlegają nadal szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. W takim przypadku nie ma wątpliwości, że zakład pracy nie podlega likwidacji.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel