Doradztwo zawodowe – już są nowe przepisy

Data publikacji: 31 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Doradztwo zawodowe – już są nowe przepisy

Od 1 września br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest przygotowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który w tym roku szkolnym musi być zatwierdzony do 31 października.

3 etapy doradztwa w edukacji

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Przepisy wskazują również, podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz szkołach może być realizowane doradztwo zawodowe.

W każdej placówce – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Rozporządzenie określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści,
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań,
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację.
Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października 2018 r.

Określony zakres czynności doradcy zawodowego

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
  • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynacja jego realizacji,
  • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Nauczyciel bez kwalifikacji też poprowadzi zajęcia

W przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem – do końca roku szkolnego 2021/2022. Osoba ta musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W okresie przejściowym będzie więc możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września br.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 1675).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel