O czym nauczyciele muszą powiadomić rodziców na wrześniowych zebraniach

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora
Data publikacji: 13 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
O czym nauczyciele muszą powiadomić rodziców na wrześniowych zebraniach

Na początku roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy informują m.in. o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przedstawiamy pełną listę zagadnień do przekazania rodzicom na wrześniowych wywiadówkach.

Przepisy szczegółowo określają informacje do przekazania

O najważniejszych obowiązkach w tym zakresie informują zapisy ustawy o systemie oświaty:

1)  art. 44b ust. 8: Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2)  art. 44b ust. 9: Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) art. 44w ust. 3: Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

17 zagadnień do przekazania rodzicom

Przykładowa lista zagadnień, które należy przekazać rodzicom uczniów na pierwszej wywiadówce:

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4) warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania,

5) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) zapoznanie rodziców z zasadami BHP i innymi zwiększającymi bezpieczeństwo w szkole,

7) zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego, poinformowanie o miejscu ich przechowywania,

8) przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki w danej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych potrzeb dziecka,

9)  omówienie zasad współpracy szkoły z rodzicami,

10)   zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców,

11)   przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych i rady rodziców,

12)   przekazanie informacji o warunkach propozycji ubezpieczenia uczniów,

13)   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły,

14)   zapoznanie z innymi propozycjami szkoły:

 • pomoc psychologa,
 • pedagoga szkolnego,
 • szkolny telefon zaufania,
 • zielone szkoły,
 • wymiany międzynarodowe,

15)   zapoznanie z zasadami współpracy z organizacjami współpracującymi ze szkołą,

16)   poinformowanie o zasadach zwalniania dzieci z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

17)   zasady organizacji zajęć religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie.

Wychowawca może przedstawić rodzicom także:

 • kalendarium,
 • układ dzwonków obowiązujących w szkole w rozpoczynającym się roku szkolnym,
 • terminy wywiadówek i dni otwartych dla rodziców,
 • terminarz imprez szkolnych,
 • dni wolnych od nauki,
 • ferii świątecznych, zimowych,
 • daty zakończenia roku szkolnego,
 • listę zajęć edukacyjnych przewidzianych planami nauczania na ten rok szkolny,
 • nazwiska nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • zwrócić uwagę, na te zajęcia, które kończą się w danym roku szkolnym,
 • informację o programie nauczania WDŻWR (dla rodziców uczniów niepełnoletnich) − razem z nauczycielem prowadzącym zajęcia,
 • zestaw podręczników, ewentualnie dodatkowych materiałów edukacyjnych lub sposób udostępniania bezpłatnych podręczników,
 • jakie możliwości realizacji godzin wychowania fizycznego oferuje szkoła,
 • wymagania dotyczące stroju obowiązującego na zajęciach wychowania fizycznego,
 • wymagania dotyczące zamiennego obuwia, identyfikatorów obowiązujących w szkole.
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel