Sprawdź, czy wicedyrektor również podlega ograniczeniu podwójnego zatrudnienia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 1 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły podstawowej zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, lecz korzystający ze zniżki godzin, może pracować dodatkowo w innej szkole od 1 września 2017 r.?
Odpowiedź: Tak, ale podjęcie zatrudnienia w drugiej szkole będzie wymagało zgody dyrektora szkoły macierzystej.

Czasowa obniżka pensum dla osoby zajmującej stanowisko kierowniczego nie oznacza redukcji wymiaru czasu pracy

Wątpliwości może wzbudzać kwalifikacja okresu, w którym nauczyciel zajmuje stanowisko kierownicze i z tego względu korzysta z obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lub całkowitego zwolnienia z ich realizacji. Należy jednak stwierdzić, mimo obniżenia wymiaru zajęć lub zwolnienia nauczyciel taki nadal pozostaje w zatrudnieniu w dotychczasowym wymiarze zajęć, gdyż zamiast godzin zajęć realizuje w zakresie obniżki obowiązki kierownicze.

Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze i korzystający w związku z tym z obniżenia pensum, pozostaje w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć.

Ograniczenie podwójnego zatrudnienia obejmuje też nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć będzie mógł podjąć bądź kontynuować dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w innej szkole wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora szkoły wskazanej jako macierzysta. Naruszenie tego zakazu będzie uprawniało dyrektora szkoły macierzystej do rozwiązania stosunku pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Ograniczenie obejmuje również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Powyższy zakaz nie będzie natomiast obejmował nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych (art. 222 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Zakaz należy rozumieć w ten sposób, że brak zgody dyrektora szkoły macierzystej na nawiązanie stosunku pracy w innej szkole (w tym również niepublicznej) uprawnia tego dyrektora do rozwiązania stosunku pracy nauczyciela, który mimo braku zgody podjął lub kontynuował stosunek pracy w innej szkole. Innymi słowy, dyrektor szkoły macierzystej nie może zablokować zatrudnienia nauczyciela w drugiej szkole, ale może (choć nie musi) zastosować wobec tego nauczyciela sankcję w postaci zwolnienia go z pracy.

W związku z tym, że wicedyrektor będzie pozostawał w pełnym wymiarze zajęć, podjęcie przez niego zatrudnienia w innej szkole będzie wymagało zgody dyrektora szkoły podstawowej.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel