Ograniczenie zatrudnienia w gimnazjum nie dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 16 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w gimnazjum na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18. W arkuszu organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 przewidziane są dla niego jedynie 4 godziny. Jak zgodnie z przepisami zmniejszyć mu wymiar zatrudnienia? Nauczyciel nie zgadza się na porozumienie stron.
Odpowiedź: Zmniejszenie wymiaru zajęć nauczyciela gimnazjum zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć następuje w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Nie tylko nauczyciel może być dyrektorem

Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia (art. 225 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

W przypadku gimnazjum ograniczenie zatrudnienia stosuje się wobec:
  • nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (w tym również przebywających już w stanie ograniczenia zatrudnienia),
  • nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć.

Wypowiedzenie zmieniające do końca maja

Natomiast w przypadku nauczycieli gimnazjum zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć w celu dalszej redukcji etatu należy zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające).

Wypowiedzenie zmieniające polega na wręczeniu nauczycielowi pisemnej propozycji zmniejszenia wymiaru zajęć (art. 42 Kodeksu pracy). Propozycja powinna zawierać przyczyny zmniejszenia. Poza tym w wypowiedzeniu należy również pouczyć nauczyciela o prawie odwołania do sądu pracy. W razie odmowy przyjęcia przez nauczyciela zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli nauczyciela przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki - pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, nauczyciel może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Z uwagi na konieczność upływu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który musi zakończyć się w dniu 31 sierpnia, wypowiedzenie zmieniające powinno być wręczone nauczycielowi gimnazjum najpóźniej 31 maja.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel