Nowelizacja przepisów o systemie oświaty - zmiany w rekrutacji, nowe obowiązki związane z dowozem dzieci do przedszkoli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 13 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., przewiduje nowe obowiązki dla organów samorządowych związane z rekrutacją do przedszkoli oraz obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym czterolatkom. Ich niewykonanie może skutkować obniżeniem wysokości dotacji celowej przyznawanej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wprowadzone także zostały dodatkowe formalności dotyczące ustalenia wysokości tej dotacji.

Udogodnienia dla rodziców przyszłych przedszkolaków

Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 rozszerzono ogólny obowiązek zapewnienia przez gminną sieć przedszkoli dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy miejsca realizacji wychowania przedszkolnego również na dzieci czteroletnie. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przepisami, w przypadku nieprzyjęcia czteroletniego bądź pięcioletniego dziecka do przedszkola ze względu na brak miejsc dyrektor powinien powiadomić o tym wójta (odpowiednio burmistrza, prezydenta miasta). W oparciu o te informacje, wójt ma obowiązek wskazać na piśmie rodzicom nieprzyjętego dziecka inne publiczne albo niepubliczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Istotne jest, że czas pracy proponowanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego starali się rodzice dziecka.

Powyższego wymogu należy przestrzegać już podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Jego niewykonanie będzie skutkować obniżeniem wysokości przyznanej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Od 1 września 2015 r. obowiązek zapewnienia dowozu dzieci nie tylko do najbliższego przedszkola

Jeżeli droga pięcioletniego dziecka do placówki, w której organ prowadzący zapewnił spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, przekroczy 3 km, wówczas na gminie będzie ciążył obowiązek:

  • zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,
  • zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, gdy dowożenie będą zapewniać rodzice.
Nowością jest rozszerzenie wymienionych wyżej obowiązków na przedszkole wskazane przez organ prowadzący rodzicom dziecka w związku z brakiem miejsca w przedszkolu, do którego pierwotnie zgłoszono dziecko. Dotyczy to również przedszkola niepublicznego objętego dotacją z budżetu gminy (projektowany art. 90 ust. 1b-1c ustawy o systemie oświaty, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.).

Obowiązki informacyjne związane z dotowaniem wychowania przedszkolnego

Nowelizacja dookreśla również treść informacji składanej przez dyrektora, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę w celu ustalenia wysokości dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, a dotyczącej dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, którym nie wskazano zastępczego miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Informacja ta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • imiona i nazwiska rodziców,
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.
Dane powinny być przechowywane przez okres dwóch lat od ich przekazania. Oznacza to dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych dzieci i ich rodziców.

Informacje powinny być złożone w następujących terminach:

  • informacja składana przez dyrektora wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) - do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja,
  • informacja składana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewodzie - do 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja,
  • informacja składana przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania - do 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.
Regulacja dotycząca ustalenia wysokości dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o przekazywane informacje wejdzie w życie w dniu 1 września 2015 r. (projektowany art. 14d ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Wysokość dotacji będzie pomniejszana o iloczyn kwoty 1506 zł (zwaloryzowanej prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na rok kalendarzowy, na który jest udzielana dotacja) i liczby nieprzyjętych w danym roku dzieci, którym wójt wbrew ustawowemu obowiązkowi nie wskazał innego miejsca realizacji wychowania przedszkolnego - podanej zgodnie z powyższą informacją.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel