Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – są nowe rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 24 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – są nowe rozporządzenia

Od września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego. Nowe przepisy zostały dostosowane do zmian w obowiązku szkolnym. Sprawdź, co się zmieniło!

Nowe przepisy, czyli co się zmieniło

W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla 7-latków, która zaczyna obowiązywać już od kolejnego roku szkolnego, zmianie ulegną także podstawy programowe dotyczące wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Zostają one wprowadzone 2 aktami prawnymi:

 • rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895),
 • rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).

Celem nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Co regulują nowe przepisy, czyli jakie umiejętności zdobędzie 6-latek

Konieczność zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego polega na włączeniu do katalogu wymagań umiejętności czytania i liczenia. Dzieci 6-letnie – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – będą od nowego roku szkolnego kształcić takie umiejętności, jak:

 • czytanie,
 • pisanie – a raczej przygotowanie do umiejętności pisania, gdyż nauka pisania jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej,
 • matematyka – nabywanie umiejętności matematycznych jako niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
Wiadomości i umiejętności zdobywane przez dzieci w edukacji przedszkolnej są bazą nauki w szkole podstawowej, zatem konieczna była zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Pozostałe zmiany wprowadzone do nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • zmodyfikowano „Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” odnoszące się  do proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • dostosowano wymagania w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • wskazano, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
 • dodano w obszarze „Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (…)” zapis dotyczący możliwości wykorzystania języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
 • rozszerzono w części dotyczącej „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” zapis związany z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu o „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych”, we współpracy w tym zakresie z rodzicami.
Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmienione zostały zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej.
Język obcy w przedszkolu – nowy harmonogram

Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

W roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci:

 • 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz
 • 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.
Przepisy wskazują, aby obowiązek realizowania tego obszaru podstawy programowej przez pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego rozpoczynał się dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

W związku  z powyższym, znowelizowane zostało również rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803).  Zmiana polega na uregulowaniu kwestii stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 i ma charakter porządkujący.

 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel