Jakie nowe dokumenty należy utworzyć w związku z przekształceniem gimnazjum w podstawówkę

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Jakie nowe dokumenty należy utworzyć w związku z przekształceniem gimnazjum w podstawówkę
Dokument archiwalny

Ośmioletnia szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum, powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum, powinna posiadać własny, właściwy dla niej zestaw dokumentów określających jej wewnętrzny system prawny. O tym, jakie regulaminy i procedury będą tworzone w szkole, decydują przepisy prawa oraz potrzeby placówki.

Nie wszystkie dokumenty będą aktualne w podstawówce

Dokumenty nowej szkoły powinny być zgodne z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie szkół nowego ustroju szkolnego a odniesieniu do klas gimnazjalnych, z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi gimnazjów (art. 18, art. 47, art. 103, art. 111 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 129 ust. 9, art. 363, 364i 365ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe). Nie wszystkie dokumenty opisujące i regulujące działalność gimnazjum będą mogły być wykorzystane w ośmioletniej szkole podstawowej, bo dotyczą innej szkoły.

Tworząc dokumenty obowiązujące w szkole podstawowej, będzie można wykorzystać dokumenty już istniejące w gimnazjum pod warunkiem, że opisują określony obszar jego działalności w sposób ogólny, bez uwzględnienia specyfiki gimnazjum oraz kiedy przepisy, na podstawie których powstały nie różnicuje wymagań w odniesieniu do różnych typów szkół, np. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach odnosi się zarówno do dotychczasowego gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, jaka powstała w wyniku przekształcenia.

Można będzie zatem wykorzystać np.: procedurę postępowania w razie wypadku ucznia, regulamin korzystania z pracowni czy regulamin sali gimnastycznej.

Lista 10 niezbędnych dokumentów

Choć w przypadku szkoły utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum dokumentacja gimnazjum pozostaje w szkole (nie stosuje się tu przepisów art. 59 ustawy o systemie oświaty, więc nie trzeba jej przekazywać organowi prowadzącemu szkołę, a w przypadku dokumentacji przebiegu nauczania - organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny), to szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum powinna posiadać własny zestaw, składający się m.in. z:

1) aktu założycielskiego (uchwała organu prowadzącego stwierdzająca przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, regulująca formalno-prawny aspekt funkcjonowania szkoły i będąca podstawą do dokonania zmian organizacyjnych – art. 210 ust. 4 ustawy wprowadzającej),

2) statutu zgodnego z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, zawierającego postanowienia dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole. Obowiązkowe treści, które szkoły publiczne muszą uwzględnić w swoim statucie zawarte zostały w art. 98 ust. 1 art. 99 i 100 ustawy – Prawo oświatowe. Dotychczasowe statuty szkół zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r. (art. 322 ust. 1 ustawy wprowadzającej), 

3) arkusza organizacji szkoły z liczbą oddziałów poszczególnych klas, w tym z oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum zorganizowanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi gimnazjów (§ 17 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r.),

4) programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych (art. 26 ustawy – Prawo oświatowe),

5) szkolnego zestawu programów nauczania, z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII (art. 293 ustawy wprowadzającej),

6) obowiązującego w szkole zestawu podręczników,

7) dokumentów, których przyjęcie w drodze uchwały lub wydanie w ich sprawie opinii należy do kompetencji rady pedagogicznej (np.: plan pracy szkoły, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie nowych i dotychczasowych ramowych planów nauczania (art. 291 ustawy wprowadzającej),  

8) planu nadzoru pedagogicznego,

9) regulaminów, w tym: działalności rady pedagogicznej i innych organów szkoły podstawowej (rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego), pełnienia dyżurów w czasie przerw, korzystania z pracowni i sali gimnastycznej, wycieczek szkolnych, biblioteki, świetlicy, regulamin pracy, wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, Funduszu Świadczeń Socjalnych, postępowania przy zamówieniach publicznych itp.,

10)  procedury obowiązujące w szkole, ustalone zgodnie z jej potrzebami, np. postępowania przy zagubieniu lub zniszczeniu dziennika zajęć.

Należy tworzyć dokumenty właściwe dla ośmioletniej szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel