Jakie nowe dokumenty należy utworzyć w związku z przekształceniem gimnazjum w podstawówkę

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Jakie nowe dokumenty należy utworzyć w związku z przekształceniem gimnazjum w podstawówkę
Dokument archiwalny

Ośmioletnia szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum, powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum, powinna posiadać własny, właściwy dla niej zestaw dokumentów określających jej wewnętrzny system prawny. O tym, jakie regulaminy i procedury będą tworzone w szkole, decydują przepisy prawa oraz potrzeby placówki.

Nie wszystkie dokumenty będą aktualne w podstawówce

Dokumenty nowej szkoły powinny być zgodne z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie szkół nowego ustroju szkolnego a odniesieniu do klas gimnazjalnych, z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi gimnazjów (art. 18, art. 47, art. 103, art. 111 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 129 ust. 9, art. 363, 364i 365ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe). Nie wszystkie dokumenty opisujące i regulujące działalność gimnazjum będą mogły być wykorzystane w ośmioletniej szkole podstawowej, bo dotyczą innej szkoły.

Tworząc dokumenty obowiązujące w szkole podstawowej, będzie można wykorzystać dokumenty już istniejące w gimnazjum pod warunkiem, że opisują określony obszar jego działalności w sposób ogólny, bez uwzględnienia specyfiki gimnazjum oraz kiedy przepisy, na podstawie których powstały nie różnicuje wymagań w odniesieniu do różnych typów szkół, np. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach odnosi się zarówno do dotychczasowego gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, jaka powstała w wyniku przekształcenia.

Można będzie zatem wykorzystać np.: procedurę postępowania w razie wypadku ucznia, regulamin korzystania z pracowni czy regulamin sali gimnastycznej.

Lista 10 niezbędnych dokumentów

Choć w przypadku szkoły utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum dokumentacja gimnazjum pozostaje w szkole (nie stosuje się tu przepisów art. 59 ustawy o systemie oświaty, więc nie trzeba jej przekazywać organowi prowadzącemu szkołę, a w przypadku dokumentacji przebiegu nauczania - organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny), to szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum powinna posiadać własny zestaw, składający się m.in. z:

1) aktu założycielskiego (uchwała organu prowadzącego stwierdzająca przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, regulująca formalno-prawny aspekt funkcjonowania szkoły i będąca podstawą do dokonania zmian organizacyjnych – art. 210 ust. 4 ustawy wprowadzającej),

2) statutu zgodnego z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, zawierającego postanowienia dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole. Obowiązkowe treści, które szkoły publiczne muszą uwzględnić w swoim statucie zawarte zostały w art. 98 ust. 1 art. 99 i 100 ustawy – Prawo oświatowe. Dotychczasowe statuty szkół zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r. (art. 322 ust. 1 ustawy wprowadzającej), 

3) arkusza organizacji szkoły z liczbą oddziałów poszczególnych klas, w tym z oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum zorganizowanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi gimnazjów (§ 17 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r.),

4) programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych (art. 26 ustawy – Prawo oświatowe),

5) szkolnego zestawu programów nauczania, z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII (art. 293 ustawy wprowadzającej),

6) obowiązującego w szkole zestawu podręczników,

7) dokumentów, których przyjęcie w drodze uchwały lub wydanie w ich sprawie opinii należy do kompetencji rady pedagogicznej (np.: plan pracy szkoły, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie nowych i dotychczasowych ramowych planów nauczania (art. 291 ustawy wprowadzającej),  

8) planu nadzoru pedagogicznego,

9) regulaminów, w tym: działalności rady pedagogicznej i innych organów szkoły podstawowej (rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego), pełnienia dyżurów w czasie przerw, korzystania z pracowni i sali gimnastycznej, wycieczek szkolnych, biblioteki, świetlicy, regulamin pracy, wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, Funduszu Świadczeń Socjalnych, postępowania przy zamówieniach publicznych itp.,

10)  procedury obowiązujące w szkole, ustalone zgodnie z jej potrzebami, np. postępowania przy zagubieniu lub zniszczeniu dziennika zajęć.

Należy tworzyć dokumenty właściwe dla ośmioletniej szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel