Nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 lutego 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów sprawdzających, oceniających i obserwujących część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowelizacja ma uporządkować dotychczasowe przepisy.

Zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów sprawdzających, oceniających i obserwujących część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowelizacja ma uporządkować dotychczasowe przepisy.

Wynagrodzenie za część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatorów jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne – aktualnie 3.109 zł (dalej jako: stawka). Projekt rozporządzenia nowelizuje zasady wynagradzania egzaminatorów za część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określając wynagrodzenie:

  • egzaminatorów obserwujących i ocieniających część praktyczną egzaminu, którego rezultatem jest wyrób lub usługa – za udział w jednej zmianie egzaminu egzaminator otrzyma 5,809% stawki;
  • za sprawdzenie i ocenę jednej pracy egzaminacyjnej w części praktycznej, jeżeli jedynym rezultatem jest dokumentacja - 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę.
  • egzaminatora będącego przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja - w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 złotych.

 

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji z egzaminatorami sprawdzającymi i oceniającymi część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie ma wejść w życie 20 marca 2015 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (projekt z dnia 13 stycznia 2015 r., wersja skierowana do uzgodnień i konsultacji).

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel