Choroba niani - jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 23 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku. Wątpliwości budzi jednak brak przepisów regulujących, jakie dokumenty powinien przedłożyć pracownik, by usprawiedliwić swoją nieobecność z tego powodu. Poznaj stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie!

Nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Przepisy zmieniające tzw. ustawę żłobkową rozszerzyły katalog sytuacji usprawiedliwiających nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem
    (art. 32 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r., dalej jako: ustawa zasiłkowa).
Pracownik składa oświadczenie, by usprawiedliwić swoją nieobecność

Wraz ze zmianą ustawy zasiłkowej nie zostały znowelizowane przepisy, które określają sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz dokumenty stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Zwróciliśmy uwagę na to przeoczenie resortowi pracy. W odpowiedzi, Departament Prawa Pracy poinformował, że rozważane jest podjęcie koniecznych prac legislacyjnych celem dokonania odpowiednich zmian w przepisach tj. §3 pkt 3 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.. Celem tej zmiany jest to, by „oświadczenie pracownika mogło być dowodem usprawiedliwiającym jego nieobecność w pracy w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, także z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko, jak też choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą” (Pismo Naczelnika Wydziału w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 26 lipca 2013 r. (DPR-I-063_135/JS/PP/13)

Aby otrzymać zasiłek potrzebna dodatkowo kopia orzeczenia lekarskiego

Departament Ubezpieczeń Społecznych wyraził stanowisko, że do czasu wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna - dowodami stanowiącymi podstawę przyznania zasiłku opiekuńczego jednemu z rodziców powinno być:

  1. oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub opiekuna dziennego
    oraz
  2. potwierdzona przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy zasiłkowej albo odpowiednio kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub opiekuna dziennego
    (Pismo Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2013 r. (DUS-5013-36-MC/13).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel