Choroba niani - jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku. Wątpliwości budzi jednak brak przepisów regulujących, jakie dokumenty powinien przedłożyć pracownik, by usprawiedliwić swoją nieobecność z tego powodu. Poznaj stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie!

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku. Wątpliwości budzi jednak brak przepisów regulujących, jakie dokumenty powinien przedłożyć pracownik, by usprawiedliwić swoją nieobecność z tego powodu. Poznaj stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie!

Nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Przepisy zmieniające tzw. ustawę żłobkową rozszerzyły katalog sytuacji usprawiedliwiających nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem
    (art. 32 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r., dalej jako: ustawa zasiłkowa).
Pracownik składa oświadczenie, by usprawiedliwić swoją nieobecność

Wraz ze zmianą ustawy zasiłkowej nie zostały znowelizowane przepisy, które określają sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz dokumenty stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Zwróciliśmy uwagę na to przeoczenie resortowi pracy. W odpowiedzi, Departament Prawa Pracy poinformował, że rozważane jest podjęcie koniecznych prac legislacyjnych celem dokonania odpowiednich zmian w przepisach tj. §3 pkt 3 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.. Celem tej zmiany jest to, by „oświadczenie pracownika mogło być dowodem usprawiedliwiającym jego nieobecność w pracy w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, także z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko, jak też choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą” (Pismo Naczelnika Wydziału w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 26 lipca 2013 r. (DPR-I-063_135/JS/PP/13)

Aby otrzymać zasiłek potrzebna dodatkowo kopia orzeczenia lekarskiego

Departament Ubezpieczeń Społecznych wyraził stanowisko, że do czasu wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna - dowodami stanowiącymi podstawę przyznania zasiłku opiekuńczego jednemu z rodziców powinno być:

  1. oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub opiekuna dziennego
    oraz
  2. potwierdzona przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy zasiłkowej albo odpowiednio kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub opiekuna dziennego
    (Pismo Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2013 r. (DUS-5013-36-MC/13).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel