MEN wyjaśnia wątpliwości związane z dodatkowym zatrudnianiem osób wspierających kształcenie specjalne

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 27 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN wyjaśnia wątpliwości związane z dodatkowym zatrudnianiem osób wspierających kształcenie specjalne

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dodatkowego zatrudniania w szkołach i przedszkolach nauczycieli/specjalistów czy też pomocy nauczyciela dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone. Jak się jednak okazuje nowe regulacje nie są do końca jasne dla dyrektorów placówek, stąd Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia kilka wyjaśnień.

Obowiązek dodatkowego zatrudnienia jako pomoc uczniom ze szczególnymi niepełnosprawnościami

Nowe przepisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. wprowadziły - w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - obowiązek dodatkowego zatrudniania:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
 • specjalistów, lub
 • w przypadku klas I-III szkoły podstawowej - asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, lub
 • pomoc nauczyciela
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Intencją wprowadzanych zmian było zapewnienie każdemu uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, wsparcia dodatkowej osoby, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.

O dodatkowym zatrudnieniu decyduje dyrektor…

Decyzję w sprawie zatrudniania osób, które zapewnią wsparcie dzieciom/uczniom niepełnosprawnym podejmuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Kiedy dodatkowo zatrudnić wsparcie dla ucznia:

 • gdy potrzebne jest wsparcie ucznia w codziennym funkcjonowaniu w szkole
  (np. nauczyciel lub specjalista),
 • gdy uczeń potrzebuje wyłącznie pomocy w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych, przemieszczania się, czy właściwego kontaktu (np. pomoc nauczyciela),
 • do zaplanowania pracy z uczniem, realizacji zajęć rewalidacyjnych lub innych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka - nie może być zatem utożsamiane wyłącznie z asystowaniem mu podczas zajęć.
Zespół, co najmniej 2 razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, uwzględniając ocenę efektywności udzielanej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz dokonuje modyfikacji programu - w miarę potrzeb. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną oraz rodzicami i pełnoletnimi uczniami.

… i wyznacza dla danego stanowiska zadania

Zadania dodatkowo zatrudnionych osób:

 1. Specjaliści i pomoc nauczyciela - realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:
 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
 1. Asystent nauczyciela - wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

Dotychczas wydane orzeczenia zachowują ważność, ale nowe muszą wskazać rodzaj wsparcia

Jeśli uczeń posiada aktualne orzeczenie, nie ma konieczności wydawania przez zespół orzekający nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres wsparcia, jaki jest niezbędny takiemu uczniowi wynika z  zaleceń wskazanych w orzeczeniu (dotyczących rodzaju pomocy, jaka jest niezbędna, co następnie będzie wskazówką dla dyrektora, czy powinien powierzyć te zadania nauczycielowi, specjaliście czy pomocy nauczyciela) oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym dzieckiem/uczniem.

W nowych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, powinien wskazać rodzaj wsparcia potrzebny konkretnemu dziecku/uczniowi.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel