Nauczyciele nie będą zwalniani z pracy z powodu wieku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Od nowego roku nauczyciele nie będą tracić pracy tylko dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela przewiduje usunięcie przepisu obligującego zwolnienie z pracy nauczyciela, który osiągnie określony wiek.

Od nowego roku nauczyciele nie będą tracić pracy tylko dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela przewiduje usunięcie przepisu obligującego zwolnienie z pracy nauczyciela, który osiągnie określony wiek.

Reforma emerytalna inicjuje dyskusję nad zgodnością Karty z Konstytucją

1 stycznia 2013 r. wchodzi  w życie ustawa, na mocy której stopniowo będzie podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, by docelowo zrównać go do jednakowego poziomu - 67 lat. Na tym tle rodzą się wątpliwości, czy przepisy szczególne dotyczące pragmatyk zawodowych, w tym zawodu nauczyciela, które przewidują obligatoryjne zwolnienie z pracy pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny są zgodne z Konstytucją i mają dalszą rację bytu.

Pierwszy pomysł - dostosowanie przepisów Karty do nowego wieku emerytalnego

Projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. przewidywał zmianę Karty Nauczyciela poprzez dostosowanie jej zapisów do zmieniającego się wieku emerytalnego. Więcej na ten temat w artykule: „Nauczyciele nie zostaną bez pracy i bez emerytur”.

Najlepsze rozwiązanie - uchylenie przepisów KN

W świetle powszechnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wiek nie może być jedynym powodem zwolnienia pracownika z pracy, gdyż pracownicy nie mogą być na tym tle dyskryminowani. Zasada ta ma swoje źródło w zasadzie równości wobec prawa określonej w Konstytucji. Resort pracy doszedł zatem do wniosku, że należy wyeliminować z obrotu prawnego te przepisy pragmatyk zawodowych, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny.  Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „skoro zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zmierzają do zrównania uprawnień emerytalnych wszystkich ubezpieczonych i jednocześnie do wydłużenia okresu aktywności zawodowej, zasadne jest także dążenie do zrównania uprawnień w zakresie możliwości pozostawania w zatrudnieniu wszystkich osób pozostających w stosunku pracy, a zatem także tych osób, których prawa i obowiązki regulują w szczególny sposób przepisy pragmatyk zawodowych”.

Projekt ustawy przewiduje m.in. uchylenie z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 KN, tj. obowiązku rozwiązania stosunku pracy nauczyciela w związku z osiągnięciem wieku 65 lat.

Źródło informacji:

  • Projekt ustawy z 16 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk sejmowy nr 834).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel