Uchwały po zmianie przepisów – 13 wzorów do pobrania

Data publikacji: 26 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Uchwały po zmianie przepisów – 13 wzorów do pobrania

Zmiana przepisów oświatowych, która weszła w życie z początkiem września, wymaga również uwzględnienia nowych wytycznych w podejmowanych w placówkach uchwałach. Dlatego też dyrektor szkoły powinien zweryfikować podstawę prawną każdego dokumentu, gdyż wszystkie podejmowane po 1 września uchwały muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Przedstawiamy 13 wzorów uchwał, w których zmieniła się podstawa prawna, a które mogą być przydatne na początku roku szkolnego.

Kiedy i na jakich zasadach podejmować uchwały

Rada pedagogiczna, a także rada szkoły oraz rada rodziców, jako organy kolegialne, podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał. Uchwały podejmowane są, gdy potrzebna jest decyzja lub opinia/wniosek organu kolegialnego w zakresie posiadanych przez ten organ kompetencji. Jeśli więc organ podejmuje decyzję będącą w zakresie kompetencji stanowiących lub opiniodawczych, to musi ją podejmować w formie uchwały. Natomiast w kwestiach drobnych, np. zaplanowanie dnia otwartego, wystarczy zwykłe głosowanie, bez podejmowania uchwały.

Treść i elementy uchwały

W uchwale nie zamieszcza się i nie cytuje przepisów prawnych, które są podstawą jej podjęcia, a jedynie podaje się precyzyjną podstawę prawną: pełna nazwa aktów prawnych wraz z aktualnym dziennikiem ustaw oraz jednostki tego aktu.

Uchwała organu kolegialnego powinna zawierać takie elementy jak:

 • oznaczenie rodzaju aktu,
 • nazwa organu wydającego uchwałę – w pełnym brzmieniu ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu, wielkimi literami,
 • numer uchwały,
 • data jej podjęcia,
 • tytuł uchwały,
 • określenie przedmiotu uchwały,
 • precyzyjna podstawa prawna,
 • treść uchwały – rozpoczyna się od przytoczenia podstawy prawnej, na mocy której została podjęta, dodatkowo jeżeli podjęcie uchwały jest uzależnione od uzyskania opinii innego organu, np. rady rodziców, to w podstawie prawnej powołujemy się na tę opinię,
 • kto ją wykonuje,
 • data wejścia w życie – może być inna niż data podjęcia uchwały, np. gdy na posiedzeniu rady pedagogicznej w sierpniu podejmowane są decyzje przeznaczone do realizacji od 1 września,
 • podpis przewodniczącego organu kolegialnego, np. uchwały rady pedagogicznej podpisuje dyrektor szkoły jako przewodniczący rady, te uchwały powinny być opatrzone pieczęcią szkoły,
 • załączniki – jeśli istnieje taka potrzeba
Fakt podjęcia przez organ kolegialny uchwały powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia tego organu. Należy podać:
 • liczbę osób biorących udział w posiedzeniu (stwierdzenie quorum),
 • liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (stwierdzenie ważności uchwały).
Przykład: Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym/tajnym zwykłą większością głosów. Rada pedagogiczna ………………………..… liczy … członków. Obecnych na posiedzeniu … Za przyjęciem uchwały głosowało … osób, przeciw … osób, wstrzymało się od głosu … osób.
Przepisy nie precyzują, które uchwały powinny być głosowane tajnie, a które jawnie. Zasady te powinny być uregulowane w regulaminie działalności danego organu szkoły.

Przykładowa procedura uchylenia uchwały

Obowiązkiem dyrektora jest sprawdzić, czy podejmowana uchwała nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym oraz czy jej podjęcie było zasadne. Jeżeli uchwała jest niezgodna z prawem, to:

Krok 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały.

Krok 2. Bezzwłocznie powiadamia o tym organ nadzoru pedagogicznego.

Krok 3. Bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę.

Krok 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Uchwała rady pedagogicznej nie ma więc mocy prawnej, daje tylko podstawę dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji i jej wykonania.

Rejestr i przechowywanie uchwał

Uchwały powinny być przechowywane w sposób gwarantujący:

 • bezpieczeństwo danych osobowych oraz
 • łatwość dostępu osobom uprawnionym, przede wszystkim dyrektorowi szkoły,

czyli w protokolarzu lub rejestrze uchwał, z jednoczesnym ich katalogowaniem.

Archiwizowaniu podlegają uchwały rady pedagogicznej dotyczące:

 • klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,
 • przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,
 • skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Uchwały rady pedagogicznej zawierają informacje dotyczące uczniów i nauczycieli, dlatego wgląd do nich powinien odbywać się w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły, wyłącznie na terenie placówki. Dokumentów tych nie należy kopiować bez zgody dyrektora szkoły.

Publikowanie uchwał na stronie placówki jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zawierają danych osobowych, w tym informacji wrażliwych na temat uczniów i pracowników.

Przykłady uchwał przydatnych od września 2017

Najważniejsze są uchwały stanowiące, czyli takie, poprzez które dany organ podejmuje wiążące decyzjedotyczące uczniów i spraw związanych ze szkołą. Każdy z organów ma też kompetencje opiniujące. Uchwały, które podejmują organy wewnętrzne szkoły wynikają z zakresu ich kompetencji.

Małgorzata Celuch, Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel