Nowe limity umów o pracę na czas określony oraz okresy wypowiedzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe limity umów o pracę na czas określony oraz okresy wypowiedzenia

Od 22 lutego 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące zasad zatrudniania pracowników na czas określony. Część zmian będzie dotyczyła także umów, które choć były zawarte wcześniej, trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Przygotuj się już dziś na nowe zasady zatrudniania pracowników na czas określony.

Bez umowy na czas wykonywania określonej pracy

Od 22 lutego 2016 r., umowę o pracę będzie można zawrzeć tylko na:

 • okres próbny,
 • czas nieokreślony
 • czas określony.

 

Nie będzie już zatem można zawierać umów na czas wykonywania określonej pracy, jednakże do takich umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały dotychczasowe regulacje.

Umowa na okres próbny - tylko raz na 3 lata

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, będzie można zawrzeć w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe w dwóch przypadkach:

 1. jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 2. po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny
  (art. 25 Kodeksu pracy po nowelizacji).

 

Maksymalnie 3 umowy na łączny okres do 2 lat i 9 miesięcy

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Aneksowanie umowy o pracę i próba wydłużenia tym samym czasu jej trwania, będzie jednoznaczna w skutkach z zawarciem nowej umowy.

Przekroczenie ww. 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony lub zawarcie czwartej umowy terminowej będzie równoznaczne z zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub w momencie zawarcia czwartej umowy.
Przykład
Pracownik był zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę. Pierwsza na okres roku, druga na okres roku i 6 miesięcy (razem 30 miesięcy). Chociaż możliwe zawarcie jest trzeciej umowy o pracę na czas określony to nie będzie ona jednak trwać dłużej niż 3 miesiące, ponieważ od następnego dnia po upływie w sumie 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony, umowa ta stanie się umową bezterminową. 

Zniesienie limitu w czterech sytuacjach

Powyższych limitów nie będzie stosować się jednak do umów o pracę zawartych na czas określony:

 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

 

Przyczyny zawarcia umowy o pracę „bez limitu” trzeba będzie zamieścić w samej umowie

W związku ze zmianą przepisów, umowa o pracę zawarta na czas określony, jeżeli ma nie podlegać limitom czasowym i ilościowym, będzie musiała zawierać informację o dokładnej przyczynie lub celu jej zawarcia. Co więcej, w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony z obiektywnych potrzeb pracodawcy, dyrektor placówki będzie musiał zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy (art. 25(1) i art. 29§ 1(1) Kodeksu pracy po nowelizacji). Niezawiadomienie inspektora pracy będzie mogło skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł (art. 281 pkt 1a Kodeksu pracy po nowelizacji).

Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą musiały zostać uzupełnione o tę informację do 22 maja 2016 r. (art. 15 ustawy nowelizującej).

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela nadal bez ochrony

Warto przypomnieć, że powyższe limity umów o pracę na czas określony nie będą miały zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Karta reguluje bowiem w sposób kompletny kwestie nawiązywania stosunków pracy nauczycieli w szkole tj. każdego nauczyciela, bez względu na stopień awansu zawodowego, można zatrudnić na podstawie umowy na czas określony w dwóch sytuacjach, tj., gdy potrzeba taka wynika z:

 1. organizacji nauczania
  lub
 2. konieczności zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy
  (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

 

Umowy na czas określony nauczycieli nie podlegają i nie będą podlegać limitom określonym w Kodeksie pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2000 r., I PKN 709/99).

Jedna zasada określania okresu wypowiedzenia dla wszystkich umów

Od 22 lutego 2016 r., każdą umowę (a więc także zawartą na czas określony krótszy niż 6 miesięcy) będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu zatrudnienia w danej placówce i wyniesie:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
  (art. 36 § 1 Kodeksu pracy po nowelizacji).
Przepisy przejściowe:
 • do umów o pracę na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. bez możliwości ich wypowiedzenia, nie stosuje się nowych przepisów;
 • złożenie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przed 22 lutego 2016 r., nie zmieni okresu wypowiedzenia;
 • ustalając długość okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje po 21 lutego 2016 r., nie należy uwzględniać okresów zatrudnienia w danej szkole, przypadających przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.

 

Po zmianie przepisów każdą umowę na czas określony, w tym także zawartą na zastępstwo, będzie można wypowiedzieć z zachowaniem powyższych okresów wypowiedzenia.
   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel