Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników obsługi i administracji szkoły. Dokonuj zmian kadrowych w szkole zgodnie z prawem!

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

TK: Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony umożliwi żądanie przywrócenia do pracy

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi niezgodnie z prawem rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – jak wynika z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2018 r.

Brak informacji o liczbie członków związku zawodowego = brak konsultacji związkowych

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji (uchwała 7 sędziów SN z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12).

Brak informacji o ochronie związkowej - czy można zwolnić pracownika bez konsultacji (orzeczenie z omówieniem)

Konsultacja związkowa przy zwolnieniu pracownika z pracy nie jest wymagana, jeżeli żadna z działających w zakładzie pracy organizacji związkowych nie udzieli informacji żądanej przez pracodawcę o pracownikach korzystających z ochrony związku, chyba że sam pracownik przed podjęciem czynności przez pracodawcę powiadomi go o podleganiu ochronie związkowej. Wyrok SN z 18 października 2005 r., II PK 90/05

Niewykonywanie w godzinach pracy zadań wnikających ze stosunku pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym (orzeczenie z omówieniem)

Masz prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który w godzinach pracy wykonuje inne czynności niż pracę powierzoną. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r., I PK 5/07.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel