Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie

Znajdziesz tu orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych dotyczących prowadzenia spraw kadrowych w szkole. Baza orzeczeń sądowych pozwoli Ci uniknąć problemów, z jakim zetknęli się inni dyrektorzy szkół.

Stosunek pracy nauczycieli

Nawet jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niezawinionych przez pracownika, pracodawca ma obowiązek skonsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: kryteria doboru do zwolnienia powinny być zakomunikowane nauczycielowi najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia

Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia – najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia.

SN: Wolne godziny nie zawsze gwarantują powrót do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym

O tym, czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym zostanie przywrócony do pracy, decyduje obiektywna możliwość zagwarantowania mu pełnego etatu, a nie sam fakt, że inny nauczyciel odszedł z pracy.

SN: Nauczyciel musi wybrać: stan nieczynny albo odwołanie od wypowiedzenia

Często nauczyciele składają jednocześnie wniosek o przeniesienie w stan nieczynny oraz odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy. Te dwie czynności pozostają ze sobą w sprzeczności, ponieważ złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny czyni wypowiedzenie bezskutecznym. Potwierdza to najnowsza uchwała Sądu Najwyższego.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie jest objęty ochroną przedemerytalną

Przepis art. 39 Kodeksu pracy nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Dotyczy on wyłącznie stosunków pracy zwartych na podstawie umowy o pracę. (Wyrok Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12)

SN: Wydanie świadectwa pracy nie zawsze oznacza, że nauczyciel już nie pracuje w szkole

Zatrudnianie nauczycieli na czas określony wbrew przepisom Karty Nauczyciela może skutkować nie tylko uznaniem, że nauczyciel był zatrudniony czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, lecz także, że jego stosunek pracy trwa nadal.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Stosunek pracy nauczycieli »

Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych

Brak informacji o liczbie członków związku zawodowego = brak konsultacji związkowych

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji (uchwała 7 sędziów SN z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12).

Brak informacji o ochronie związkowej - czy można zwolnić pracownika bez konsultacji (orzeczenie z omówieniem)

Konsultacja związkowa przy zwolnieniu pracownika z pracy nie jest wymagana, jeżeli żadna z działających w zakładzie pracy organizacji związkowych nie udzieli informacji żądanej przez pracodawcę o pracownikach korzystających z ochrony związku, chyba że sam pracownik przed podjęciem czynności przez pracodawcę powiadomi go o podleganiu ochronie związkowej. Wyrok SN z 18 października 2005 r., II PK 90/05

Niewykonywanie w godzinach pracy zadań wnikających ze stosunku pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym (orzeczenie z omówieniem)

Masz prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który w godzinach pracy wykonuje inne czynności niż pracę powierzoną. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r., I PK 5/07.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych »

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Archiwalny Błąd w świadectwie pracy - konsekwencje (orzeczenie z omówieniem)

Pracodawca odpowiada wobec pracownika za nieuzyskanie przez niego zasiłku przedemerytalnego, jeżeli taka szkoda pracownika wynika z normalnego następstwa zaniechania pracodawcy poświadczenia okresów pracy w szczególnych warunkach.Wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 2007 r., II PK 208/06.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Dokumentacja kadrowa w oświacie »

Stanowiska kierownicze w oświacie

Włączenie szkoły do zespołu to nie powód, by natychmiastowo odwołać dyrektora

Utworzenie zespołu szkół nie może być przyczyną natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły, która ma wejść w skład tego zespołu. 17.000 zł odszkodowania w tych okolicznościach nie jest wygórowaną kwotą (Wyrok Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r., II PK 284/12).

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Stanowiska kierownicze w oświacie »

Awans zawodowy

Umotywowany brak akceptacji komisji uniemożliwia wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu (orzeczenie z omówieniem)

W decyzji odmawiającej nadania stopnia awansu zawodowego, organ decyzyjny nie jest zobowiązany powtórnie dokonać oceny dorobku zawodowego nauczyciela.   Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2007 r., I OSK 1056/06.

Archiwalny W sprawie dopuszczenia do rozpoczęcia stażu nie wydajesz decyzji (orzeczenie z omówieniem)

Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora szkoły. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lipca 2002 r., II SA 336/02.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Awans zawodowy »

Czas pracy pracowników oświaty

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych niezgodne z Konstytucją

Przepisy określające normy czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym są niezgodne z konstytucją w takim zakresie, w jakim uzależniają możliwość pracy w ramach skróconych norm (7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu) od uzyskania stosownego zaświadczenia lekarskiego (Wyrok TK z 13 czerwca 2013 r., K 17/11).

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Czas pracy pracowników oświaty »

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Urlopu zdrowotnego nie udzielisz "na raty" (orzeczenie z omówieniem)

Dyrektor przedszkola może nie przyznać nauczycielowi pełnego, rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Nie musi go też przedłużać do roku, nawet jeśli lekarz uzna, że jest taka potrzeba.Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2010 r , II PK 233/09

Możesz odwołać nauczyciela z urlopu zdrowotnego, gdy kontynuuje on w tym czasie zatrudnienie podjęte przed przejściem na urlop (orzeczenie z omówieniem)

Kontynuacja zatrudnienia lub prowadzenie działalności zarobkowej po udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia, jest przesłanką do odwołania nauczyciela z tego urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 KN.Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05.

Nauczyciel nabywa prawo do emerytury - udziel skróconego urlopu zdrowotnego (orzeczenie z omówieniem)

Nabycie prawa do emerytury nie jest zależne od woli nauczyciela, gdyż następuje z chwilą spełnienia przez niego wszystkich ustawowych przesłanek. Fakt, że nie zamierza on przejść na emeryturę, nie pozbawia Cię prawa do przyznania skróconego (w stosunku do zaleconego przez lekarza) urlopu dla poratowania zdrowia. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel