Asystenci nauczyciela już od września w szkołach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Przepisy wprowadzające możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r. Oznacza to, że już od września szkoły będą mogły zatrudnić asystentów nauczycieli, którzy mają wspierać pracę nauczyciela prowadzącego. Sprawdź, ile może zarobić asystent nauczyciela i kogo możesz zatrudnić na tym stanowisku.

Asystent ma tylko wspierać nauczyciela

Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela została ograniczona do klas I - III szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej a także świetlicy szkolnej. Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. Asystentowi nie można powierzyć zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kwalifikacje asystenta takie jak nauczyciela w szkole podstawowej

Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Oznacza to, że asystentem może zostać osoba, która ukończyła:

 1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 2. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 4. studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż ww. wymieniony, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 5. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
 6. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż ww. wymieniona, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
Asystentem nauczyciela w klasach I-III może być również osoba, która ukończyła:
 1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
 2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Asystent bez prawa do urlopu zdrowotnego, lecz z prawem do urlopu na żądanie

Asystent nauczyciela nie będzie objęty przepisami Karty Nauczyciela, zaś jego umowa o pracę będzie zawierana na podstawie przepisów ustawy - Kodeks pracy. W konsekwencji, do asystentów nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące pensum, urlopu wypoczynkowego nauczycieli i innych przywilejów nauczycielskich (np. urlop dla poratowania zdrowia). Asystenta będzie obowiązywał 40-godzinny tydzień pracy, ale - w przeciwieństwie do nauczyciela - będzie on mógł korzystać z urlopu na żądanie (do 4 dni w roku).

Obowiązkowo zaświadczenie z KRK

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta nauczyciela będzie musiała udokumentować, że:

 1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Niekaralność należy potwierdzić informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy asystent nauczyciela będzie pracownikiem samorządowym?

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych poprzez dodanie do wykazu stanowisk w placówkach oświatowych stanowiska asystenta nauczyciela wraz z określeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę dla tego stanowiska. W tym momencie status asystentów nauczycieli jest niejasny. Z jednej strony, zgodnie z art. 5d ustawy o systemie oświaty,  status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Z drugiej zaś, stanowiska osób niebędących nauczycielami, a prowadzących zajęcia z uczniami a także asystenci nauczycieli, nie zostali wymienieni w wykazie stanowisk pracowników samorządowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych. W konsekwencji, przepisy ustawy  o systemie oświaty oraz rozporządzenia są rozbieżne i nie dają asystentom nauczycieli m.in. prawa do dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

O ile stanowisko asystenta nauczyciela nie zostanie wyszczególnione w wykazie stanowisk pracowników samorządowych, jego wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (1.680 zł brutto) ani nie wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (3.109 zł brutto).

Źródło:

 • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642
 • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel