Asystenci nauczyciela już od września w szkołach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Przepisy wprowadzające możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r. Oznacza to, że już od września szkoły będą mogły zatrudnić asystentów nauczycieli, którzy mają wspierać pracę nauczyciela prowadzącego. Sprawdź, ile może zarobić asystent nauczyciela i kogo możesz zatrudnić na tym stanowisku.

Przepisy wprowadzające możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r. Oznacza to, że już od września szkoły będą mogły zatrudnić asystentów nauczycieli, którzy mają wspierać pracę nauczyciela prowadzącego. Sprawdź, ile może zarobić asystent nauczyciela i kogo możesz zatrudnić na tym stanowisku.

Asystent ma tylko wspierać nauczyciela

Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela została ograniczona do klas I - III szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej a także świetlicy szkolnej. Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. Asystentowi nie można powierzyć zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kwalifikacje asystenta takie jak nauczyciela w szkole podstawowej

Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Oznacza to, że asystentem może zostać osoba, która ukończyła:

 1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 2. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 4. studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż ww. wymieniony, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 5. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
 6. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż ww. wymieniona, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
Asystentem nauczyciela w klasach I-III może być również osoba, która ukończyła:
 1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
 2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Asystent bez prawa do urlopu zdrowotnego, lecz z prawem do urlopu na żądanie

Asystent nauczyciela nie będzie objęty przepisami Karty Nauczyciela, zaś jego umowa o pracę będzie zawierana na podstawie przepisów ustawy - Kodeks pracy. W konsekwencji, do asystentów nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące pensum, urlopu wypoczynkowego nauczycieli i innych przywilejów nauczycielskich (np. urlop dla poratowania zdrowia). Asystenta będzie obowiązywał 40-godzinny tydzień pracy, ale - w przeciwieństwie do nauczyciela - będzie on mógł korzystać z urlopu na żądanie (do 4 dni w roku).

Obowiązkowo zaświadczenie z KRK

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta nauczyciela będzie musiała udokumentować, że:

 1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Niekaralność należy potwierdzić informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy asystent nauczyciela będzie pracownikiem samorządowym?

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych poprzez dodanie do wykazu stanowisk w placówkach oświatowych stanowiska asystenta nauczyciela wraz z określeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę dla tego stanowiska. W tym momencie status asystentów nauczycieli jest niejasny. Z jednej strony, zgodnie z art. 5d ustawy o systemie oświaty,  status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Z drugiej zaś, stanowiska osób niebędących nauczycielami, a prowadzących zajęcia z uczniami a także asystenci nauczycieli, nie zostali wymienieni w wykazie stanowisk pracowników samorządowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych. W konsekwencji, przepisy ustawy  o systemie oświaty oraz rozporządzenia są rozbieżne i nie dają asystentom nauczycieli m.in. prawa do dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

O ile stanowisko asystenta nauczyciela nie zostanie wyszczególnione w wykazie stanowisk pracowników samorządowych, jego wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (1.680 zł brutto) ani nie wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (3.109 zł brutto).

Źródło:

 • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642
 • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel