NOWA KARTA NAUCZYCIELA 2014

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowa Karta Nauczyciela skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy przewidują zmianę systemu wynagradzania nauczycieli, określenia wymiaru i terminu udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowego, zmianę zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, rozszerzenia zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli, w tym doskonalenia zawodowego, zwiększenia roli rodziców w istotnych sprawach szkoły oraz zmianę w procedurze awansu zawodowego. O aktualnym brzmieniu projektu przeczytasz w artykule:"RUSZYŁY PRACE NAD NOWĄ KARTĄ NAUCZYCIELA".

Nowa Karta Nauczyciela skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy przewidują zmianę systemu wynagradzania nauczycieli, określenia wymiaru i terminu udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowego, zmianę zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, rozszerzenia zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli, w tym doskonalenia zawodowego, zwiększenia roli rodziców w istotnych sprawach szkoły oraz zmianę w procedurze awansu zawodowego. O aktualnym brzmieniu projektu przeczytasz w artykule:"RUSZYŁY PRACE NAD NOWĄ KARTĄ NAUCZYCIELA".

Wymiar i terminy udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego

Zmiany w urlopie wypoczynkowym urealnią wymiar tego urlopu oraz określą czas, w którym nauczyciel będzie mógł z niego skorzystać. W projekcie  ustawy jednoznacznie określono wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych - 47 dni roboczych w roku oraz termin urlopu - dni wolne od zajęć lekcyjnych. W ustalonym wymiarze urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku - co najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły - 14 dni kalendarzowych. Nauczycielowi po raz pierwszy podejmującemu pracę będzie przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni w roku. Uregulowana zostanie także kwestia urlopu dla nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, oraz w placówce nieferyjnej.

Rok urlopu zdrowotnego w karierze nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie decydował lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.

O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie jak obecnie po 7 latach. Łączny czas urlopu nie może przekroczyć 1 roku.
Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli

Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem, przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli.  Nie wpłynie to na zmianę łącznej wysokości środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli, lecz rozliczanie tych środków będzie dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami nauczycieli będzie uproszczone.

Zaproponowane zmiany w sposobie rozliczania pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli wzmocnią motywacyjną politykę kadrową dyrektorów szkół, co pozwoli wyróżniać nauczycieli za dobrą pracę, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.
Likwidacja dodatków socjalnych

Zostaną uchylone przepisy dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

Zmiana wysokości dodatku wiejskiego

Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego.  Będą cztery kwoty dodatku wiejskiego, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, na poziomie stawek obecnie obowiązujących dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Wysokość dodatku będzie wynosić:

 • dla nauczyciela stażysty - 227 zł
 • dla nauczyciela kontraktowego - 233 zł
 • dla nauczyciela mianowanego - 265 zł
 • dla nauczyciela dyplomowanego - 311 zł
Dodatek ten będzie uwzględniany w średnich wynagrodzeniach.
Doskonalenie zawodowe odpowiadające potrzebom uczniów i szkoły

Proponowane rozwiązania dotyczące form doskonalenia zawodowego nauczycieli w połączeniu z potrzebami uczniów i szkoły, będą realizowane poprzez ukierunkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Związane jest to m.in. z obszarami wynikającymi z polityki edukacyjnej, wnioskami i wynikami nadzoru pedagogicznego, wynikami egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu kształcenia oraz z kierunkami lokalnej polityki oświatowej.

Zakres rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli

W projekcie ustawy przyjęto, żeby istniejący już obowiązek rejestrowania niektórych zajęć wykonywanych przez nauczyciela w czasie pracy dotyczył nie tylko realizacji procesu dydaktycznego, ale również najistotniejszych zajęć i czynności wspierających ten proces. Rejestrowane będą następujące zajęcia i czynności:

 • dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów;
 • udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły (o ile nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tych zajęć i czynności);
 • doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły, realizowane w obszarach określonych w ustawie.
Proponowane rozwiązania ułatwią planowanie i organizację wymienionych zajęć i czynności, zapewniając poprawę organizacji pracy szkoły w obszarach wspierających proces dydaktyczny.
Rola rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły

Od 1 września 2014 r. dyrektor szkoły będzie  zasięgał opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. Natomiast przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę będzie zasięgał opinii rady szkoły. W szkołach, w których nie została utworzona rada szkoły istotna będzie opinia rady rodziców. Zwiększy się również udział rodziców w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom. Przedstawiciel rady rodziców będzie mógł brać udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w charakterze obserwatora, lecz to dopiero od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w procedurze awansu zawodowego.

Organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie organ prowadzący szkołę (z zastrzeżeniem szkolnictwa artystycznego). Organem wyższego stopnia, w sprawach dotyczących nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponadto uwzględniono:

 • Zmianę przepisów dotyczących skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 • Dodanie przepisu, zgodnie z którym w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela z powodu korzystania z urlopów rodzicielskich, staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.
Większość zmian w awansie zawodowym ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2015 r.
Szczegóły zmian w artykule "Awans zawodowy nauczyciela od 2015 roku"
Postępowanie dyscyplinarne w Karcie Nauczyciela

Zmieni się procedura postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. Wprowadzony zostanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych. Od 1 stycznia 2015 r. nauczyciel będzie musiał udokumentować, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi. Ponadto nowe przepisy rozszerzą na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogi nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczące niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

Sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, rozciągnięcie wymogu niekaralności na wszystkie osoby prowadzące zajęcia z uczniami oraz zmiana dotycząca rejestrowania kar dyscyplinarnych wydalenia z zawodu i czasowego zakazu zatrudniania w zawodzie nauczyciela uszczelnią dostęp do zawodu nauczyciela i wzmocnią bezpieczeństwo uczniów w szkole.
Inne zmiany doprecyzowujące lub porządkujące:

 1. Ułatwienie finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. Doprecyzowanie sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty,
 3. Ograniczenie stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel