Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – obowiązki dyrektorów

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 16 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – obowiązki dyrektorów

Przepisy nie regulują, w jaki sposób należy przekazywać majątek i dokumentację szkoły w przypadku włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. O trybie postępowania w tej sytuacji może zdecydować organ prowadzący szkoły lub dyrektorzy obydwu szkół, porozumiewając się ze sobą w tej sprawie. Podpowiadamy, jakie obowiązki leżą po stronie dyrektorów.

Ważna współpraca dyrektorów szkół

Zarządzanie szkołami w  okresie przejściowym i przeprowadzenie w nich procesu przekształceń należy do dyrektorów szkół obecnego systemu. Dyrektorzy powinni przygotować szkoły do prowadzenia działalności w zmienionych warunkach. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły podstawowej po włączeniu gimnazjum staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum będzie wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 238 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Obydwaj dyrektorzy mieli obowiązek opracować arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018, z wyłączeniem klasy I, do której w tym roku szkolnym nie należy przeprowadzać postępowania rekrutacyjnego (art. 127 ust. 4 ustawy wprowadzającej). Taka sama zasada obowiązywać będzie przy opracowaniu arkuszy organizacji na rok szkolny 2018/2019 albo 2019/2020 (art. 323 ustawy wprowadzającej).

Czy zmienią się zasady prowadzenia ksiąg uczniów

Do obowiązków administracyjnych dyrektora szkoły należy m.in. właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, obejmującej wszystkie dokumenty, które ją stanowią. Jednym z nich jest księga uczniów. Należy w niej odnotować datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r.). W przypadku uczniów dotychczasowego gimnazjum:

 • będą oni kontynuować naukę w klasach prowadzonych w szkole podstawowej albo
 • staną się uczniami klasy VII, jeśli w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji do klasy II, z tym że po uzgodnieniu z organem prowadzącym dyrektor gimnazjum może wskazać mu inną szkołę, w której będzie realizował obowiązek szkolny.
Do 31 sierpnia 2017 r., tj. do dnia zakończenia działalności gimnazjum, księga uczniów powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jak i kiedy przekazać dokumentację gimnazjum

Jeśli dokumentacja włączanego do szkoły podstawowej gimnazjum zachowuje praktyczne znaczenie dla potrzeb tej szkoły, powinna być przekazana dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej. Sposób i termin jej przekazania może wynikać z postanowień lub wytycznych organu prowadzącego, dokonującego zmian organizacyjnych, albo z ustaleń przyjętych przez dyrektorów obydwu szkól, którzy będą ze sobą współpracować z dniem rozpoczęcia działalności przez nową szkołę.

Dyrektor gimnazjum powinien ustalić, czy organ prowadzący przewidział działania związane z przekazaniem dokumentacji szkolnej, a jeśli nie – ustalić procedurę w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej, do której zostaje włączone gimnazjum.
Warunki włączania gimnazjum – zawarte w uchwałach

W uchwałach w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, podejmowanych przez samorządy powinny być określone m.in. warunki włączania dotychczasowych gimnazjów do innych szkół. W przypadku gdy szkoła utworzona poprzez włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej rozpoczyna działalność 1 września 2017 r., nie należy stosować przepisów art. 59 ustawy o systemie oświaty (art. 129 ust. 14 ustawy wprowadzającej). Oznacza to, że dokumentacji nie przekazuje organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty (art. 59 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Ciągłość przekazywania danych do SIO

Gimnazjum włączane 1 września 2017 r. do szkoły podstawowej prowadzi działalność do 31 sierpnia. Akty prawne regulujące działanie nowego SIO wskazują, że w odróżnieniu od starego praca z nowym SIO ma charakter ciągły i w związku z tym do zakończenia jego działalności dyrektor powinien wykonywać obowiązki związane z przekazywaniem danych.

Odpowiedzialność za majątek szkoły…

Aby szkoła mogła normalnie funkcjonować, potrzebuje majątku trwałego, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Zapewnienie szkole właściwych warunków materialnych jest ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego (art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a od 1 września 2017 r. art. 10 ustawy – Prawo oświatowe).

Szkoła jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie dysponuje własnym majątkiem, a ma na ogół w zarządzie mienie komunalne oddane w trwały zarząd dyrektorowi szkoły, na jego wniosek. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, w tym przypadku przez szkołę (art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Odpowiedzialność za powierzony majątek ponosi dyrektor szkoły i jako kierownik samorządowej jednostki budżetowej ma obowiązek gospodarowania nim w sposób racjonalny i oszczędny oraz utrzymywania mienia w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

… po włączeniu gimnazjum do podstawówki

Do rozpoczęcia działalności przez nową szkołę za majątek gimnazjum odpowiada jego dyrektor. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu. Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej nieruchomość staje się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. Prawo do korzystania z nieruchomości należących do dotychczasowego gimnazjum może być przeniesione na dyrektora nowej szkoły. Będzie się to łączyło z koniecznością wypełniania szeregu obowiązków, takich jak:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • posiadanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie przeglądów okresowych obiektów,
 • posiadanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Sprawy dotyczące majątku gimnazjum należałoby uregulować we współpracy z organem prowadzącym, uwzględniając jego zadania i kompetencje określone w art. 45 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. oraz art. 10 ustawy – Prawo oświatowe.

Organ prowadzący może postanowić, że mienie ruchome włączanej szkoły stanie się w całości mieniem ośmioletniej szkoły podstawowej, a mienie nieruchome przejmie ona w całości w trwały zarząd. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podsumowanie: najważniejsze zadania dyrektorów

Dyrektor gimnazjum przygotuje się do wprowadzanych zmian, jeśli do czasu zakończenia działalności gimnazjum, tj. do 31 sierpnia 2017 r., w ramach swoich zadań i kompetencji będzie:

 • nadzorować właściwe prowadzenie i przechowywanie całej dokumentacji przebiegu nauczania (§ 27 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2014 r.), 
 • przekazywać do nowego SIO dane w sposób ciągły, w terminach określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej (art. 30 ustawy) i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (§ 29 i 30 ww. rozporządzenia),
 • zarządzać powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.).

Do obowiązków dyrektora gimnazjum należy także:

 • powiadomienie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o wprowadzanych w szkole zmianach, przekazanie informacji, że stają się nauczycielami/pracownikami szkoły nowego systemu – termin na przekazanie informacji upłynął 15 maja (art. 226 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe),
 • uregulowanie spraw kadrowych z zastosowaniem rozwiązań przewidzianych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w okresie przejściowym (art. 226 ust. 4, 5 i 6 ustawy wprowadzającej),
 • współpraca z dyrektorem szkoły podstawowej, do której zostaje włączone gimnazjum w przygotowaniu arkusza organizacji szkoły (art. 323 ustawy wprowadzającej).
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel