Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konferencja 20-24 lutego 2017 r.

DZIEŃ 1. Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole

Szkoła dla dorosłych

7 zmian w organizacji publicznych szkół i przedszkoli

To co prawda dopiero projekt, ale bardzo ważny na etapie ustalania nowej organizacji pracy placówek publicznych. Z systemu oświaty ma zniknąć rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych, a w zamian przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i przedszkoli o nieco innym zakresie przedmiotowym. Sprawdzamy, jakie regulacje trzeba będzie zastosować jeszcze przed 1 września br.

Tworzenie harmonogramu czasu pracy

Harmonogram zmian związanych z reformą, czyli najważniejsze zadania dyrektora szkoły

Wdrażanie reformy oświaty wiąże się z wieloma nowymi zadaniami dla dyrektorów szkół, a także organów prowadzących. Począwszy od uchwał związanych z dostosowaniem sieci szkół, po sprawne przeprowadzenie ruchów kadrowych w maju czy zmianę dokumentacji szkolnej. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora szkoły i terminy wprowadzania zmian.

Dodatek motywacyjny nie jest przyznawany przez dyrektora szkoły, ale przez organ prowadzący.

Szkolenie: Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole

Główne zadania dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/2018 to m.in. śledzić zmieniające się prawo oświatowe, przygotować organizację szkoły oraz informować nauczycieli, rodziców i uczniów o postępujących zmianach w szkole. Jednak to tych zmian trzeba się dobrze przygotować, a przede wszystkim znać obowiązujące przepisy. Przedstawiamy prezentację dotyczącą najważniejszych obowiązków dyrektora w obliczu reformy oświaty!

Dyrektor szkoły nie zawsze może zwolnić nauczyciela mianowanego, nawet jeżeli jest to polecenie organu prowadzącego

TEMAT DNIA. Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole

Reforma oświaty wprowadza wiele nowych obowiązków dla dyrektora placówki oświatowej. Począwszy od organizacji pracy, jak wprowadzenie nowej podstawy programowej, uwzględnienie nowych zajęć, po przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny, czy weryfikację kwalifikacji oraz nowelizację statutu. Większość nowych obowiązków dyrektor musi wykonać już 2017 r. Podpowiadamy, co się zmieni i jakie zadania czekają dyrektorów!

spotkanie 5 pracowników z danymi

Weź udział w Konferencji online „Zmiany prawne od 1 stycznia 2017. Placówki oświatowe w obliczu Reformy Oświaty”

Od 20 do 24 lutego 2017 możesz wziąć udział w webinariach, warsztatach online i czatach z Ekspertami Portalu Oświatowego. W jednym miejscu zebraliśmy dla Ciebie wszystkie materiały konferencyjne: analizy, porady, wzory dokumentów i e-booki do pobrania.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 1. Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole »

DZIEŃ 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Rekrutacja nauczycieli jest prowadzona przez dyrektora szkoły, który w pierwszej kolejności upewnia się, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Czy pracownik może powoływać się na ochronę związkową w okresie wdrażania reformy oświaty?

Wielu dyrektorów gimnazjów, planując ruchy kadrowe związane z reformą ustroju szkolnego, zadaje sobie pytanie: czy w okresie wdrażania reformy oświaty obowiązywała będzie szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli – członków związku zawodowego? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Rozważmy to zagadnienie na tle wszystkich wariantów rozwiązań, które będą stosowane w gimnazjach.

Karta Nauczyciela nie zrówna pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach

Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin może pracować w szkole niepublicznej bez zgody dyrektora szkoły? Czy dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę nauczycielowi na pracę w innej szkole na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej? Rozważmy, jaki jest zakres zakazu podwójnego zatrudnienia przewidziany w przepisach reformujących system oświaty.

Kara dla nauczyciela

Pamiętaj o obowiązku weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie o systemie oświaty jest powstanie nowych oddziałów klas w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Niewykluczone, że dyrektorzy wskazanych szkół będą zatrudniać nowych nauczycieli do pracy w powstających oddziałach. Od 1 marca br. dyrektor będzie musiał sprawdzić, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności dyscyplinarnej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora będzie wiązało się z obowiązkiem aktualizacji oceny pracy

W nowych przepisach znacznie ograniczono możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko w określonych przypadkach, nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, dyrektor musi zaktualizować ocenę pracy.

Do końca roku szkolnego dyrektor szkoły wyznacza terminy egzaminów poprawkowych

TEMAT DNIA. Ruchy kadrowe w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 – 8 kroków dyrektora szkoły

Reforma oświaty koncentruje się przede wszystkim na eliminacji gimnazjów ze struktury szkolnictwa. W związku z tym wprowadzono specjalną procedurę, która ma rozwiązywać powstały w wyniku reformy problem nadwyżek kadrowych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela »

DZIEŃ 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej

lekcja biologi

4 porady z zakresu zmian związanych z nową podstawą programową

Po burzliwych konsultacjach, 14 lutego br. Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo.

lekcja geografii

TEMAT DNIA. Wdrażanie nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018

Konsekwencją reformy oświatowej są zmiany w podstawie programowej oraz planach nauczania we wszystkich szkołach. Minister Edukacji Narodowej 14 lutego podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Jako pierwsi od 1 września 2017 r. nowej podstawy będą nauczać nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Sprawdź, kogo obejmie nowa podstawa, jakie są zadania związane z wrażaniem nowej podstawy i jak ułożyć ramowe plany nauczania.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej »

DZIEŃ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian – największe wyzwania

Szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Reforma oświaty może wywołać liczne problematyczne sytuacje wynikające m.in. ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów. Przedstawiamy prezentację, w której odpowiadamy na pytania, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom uczęszczającym do przedszkoli musi być ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby.

TEMAT DNIA: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

O ile ogólne zasady kształcenia i organizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostają niezmienione w nowym Prawie oświatowym, o tyle zmiana ustroju szkolnego może wywołać liczne problematyczne sytuacje, wynikające ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów itp. Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Uczeń z mutyzmem selektywnym wymaga wieloaspektowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Zasady przyjmowania cudzoziemców i uczniów uczących się zagranicą do szkół

Coraz częściej wśród uczniów są dzieci i młodzież, którzy pobierali naukę w zagranicznych szkołach, a także niebędący obywatelami polskimi. Poznaj zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteria, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

zrzut_szkolenie

Archiwalny E-szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Zmiany organizacyjne w szkole, nabór nowych uczniów, ograniczenie zatrudnienia specjalistów to tylko niektóre kwestie, którymi musi zająć się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Zapraszamy do e-szkolenia Pani Marzenny Czarnockiej, która wyjaśni dyrektorom placówek oświatowych, na co muszą zwrócić szczególną uwagę, organizując pracę szkoły od 1 września 2017 r., również tą związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian – największe wyzwania »

DZIEŃ 5. Rekrutacja do przedszkoli na rok 2017/2018

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane jest pod uwagę m.in. kryterium wielodzietności rodziny kandydata. Pobierz wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej. Pobierz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego.

Prezentacja. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 jest szczególny w zakresie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych). Poznaj nowości w naborze do przedszkoli i skutki reformy systemu oświaty - na rok szkolny 2017/2018.

Prywatne przedszkole

TEMAT DNIA. Rekrutacja do przedszkoli na rok 2017/2018. Losy przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i wpływ reformy na oddziały przedszkolne

Wejście w życie ustawy prawo oświatowe pociąga za sobą szereg konsekwencji dla przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli na rok 2017/2018 oraz wpływu reformy na funkcjonowanie zespołów szkół, w których dotąd funkcjonowały przedszkola i oraz szkół z oddziałami przedszkolnymi.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 5. Rekrutacja do przedszkoli na rok 2017/2018 »

Prezenty dla uczestników wersji Premium

15 dokumentów związanych z dokształcaniem nauczycieli, których możesz żądać lub które musisz umieć wystawić

Praktyczny poradnik dla dyrektora placówki oświatowej. W zależności od etapu studiów można wymagać od nauczyciela potwierdzenia faktu złożenia aplikacji, wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, potwierdzenia statusu studenta czy dowodu uiszczenia czesnego. Każde takie żądanie powinno być uzasadnione rodzajem uprawnienia, ulgi lub świadczenia, o jakie ubiega się nauczyciel, i umożliwiać weryfikację zasadności skorzystania z danego uprawnienia pracowniczego. 

Bezpieczne zabawki w przedszkolu. Jak wybierać i dezynfekować zabawki?

Wybierając zabawki do przedszkola, powinniśmy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem najmłodszych. Przed dokonaniem zakupu sprawdźmy koniecznie nie tylko sam produkt, ale i wszystkie dołączone do niego instrukcje. Pamiętajmy, że to, co czyni zabawkę bezpieczną, nie zależy tylko od samej zabawki, ale także od tego, w jaki sposób jest używana oraz od wieku bawiącego się nią dziecka.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 5 zagadnień i 50 przykładów z praktyki

Pobierz praktyczne, tabelaryczne zestawienie 50 przykładów z życia, dzięki którym dowiesz się, w jakich okolicznościach należy wypłacić pracownikowi placówki oświatowej trzynastkę. Rozwiej swoje wątpliwości, dzięki konkretnym wskazówkom Eksperta Portalu Oświatowego.   

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli

Każda placówka powinna być odpowiednio przygotowana do udzielenia wsparcia swoim uczniom. Począwszy od przyjęcia odpowiednich regulacji w prawie wewnątrzszkolnym, przez sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania wykorzystujące zasoby szkoły i możliwości wsparcia zewnętrznego, po działania umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego ucznia. W e-booku znajdziesz praktyczne wskazówki, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jakie są zadania dyrektora w tym zakresie.

Reforma oświaty – skutki kadrowe

Ruch kadrowy w obliczu reformy, czyli zwalnianie i przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny zgodnie z nowymi przepisami, wywołuje wiele wątpliwości. W opracowaniu rozwiewamy większość z nich.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Prezenty dla uczestników wersji Premium »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel