Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom oświaty. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Praca rolnicza od 16 roku życia – jak  ustalić początkowy bieg terminu

Pytanie: Pracownik urodziny 8 sierpnia 1977 r. dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym od 8 sierpnia 1993 r. Czy okres ten powinien być liczony od 8 sierpnia 1993 r. (dzień 16 urodzin) czy dopiero od 9 sierpnia 1993 r.?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

Pytanie: Pracownik samorządowych rozwiązuje swój stosunek pracy w listopadzie 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. W sierpniu 2019 r. osiągnąłby staż uprawniający do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. Czy należy ją wypłacić w dniu ustania zatrudnienia?

Okres zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w stażu pracowniczym

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przedłożył świadectwo pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej stwierdzające, że w okresie od 01.03.1998 do 31.08.2001 r. był zatrudniony jako członek spółdzielni. Czy okres ten należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą dodatek za wysługę, nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego?

Długość stażu pracowniczego może być potwierdzona nie tylko świadectwem pracy

Pytanie: Czy do zaliczenia okresu zatrudnienia do nagrody jubileuszowej wystarczy dostarczone przez pracownika "świadectwo pracy" wystawione przez prywatnego pracodawcę, które zawiera 2 zdania - jedno informuje, że pracownik był zatrudniona od-do w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku sprzątaczki i podane jest wynagrodzenie, a w drugim zdaniu podana jest poprzednia nazwa firmy, w której pracownik był zatrudniony i podpis właściciela z pieczątką firmową? Czy kserokopia świadectwa potwierdzona przez zakład pracy, w którym pracownik pracował przed zatrudnieniem w szkole, może być potwierdzeniem stażu pracy?

Okres pobierania zasiłku z MOPS nie zalicza się do stażu pracy

Pytanie: Co w sytuacji, gdy pracownik przynosi mi zaświadczenie z MOPS potwierdzające fakt, że w jakimś tam przedziale czasowym pobierał zasiłek stały z MOPS celem sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny i w tym okresie nie podejmował zatrudnienia, a w ramach tego zasiłku MOPS odprowadzał mu składki emerytalno-rentowe?. Czy ja takiemu pracownikowi okres pobierania tego zasiłku wliczam do wysługi lat i zwiększam mu dodatek stażowy oraz czy wliczam mu ten okres do lat uprawniających do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Udokumentowanie okresu pobierania zasiłków dla bezrobotnych

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych, który wlicza się ustalając prawo do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej może być udokumentowany decyzją z PUP czy tez pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie z PUP?

Niezgodne z prawem zaświadczenie o okresie pracy na roli - działania pracodawcy

Pytanie: Pracownik przedstawił zaświadczenie z urzędu gminy, z którego wynika, że od 12.07.1972 r. do 04.02.1976 r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Nigdy nie przejął on jednak prowadzenia tego gospodarstwa. Czy ten okres należy zaliczyć do stażu pracy?

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia - kiedy jest wliczany do stażu pracy

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia należy doliczyć do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Okres prowadzenia działalności gospodarczej a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Pracownik samorządowy przedstawił zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrócił się z prośbą o przeliczenie stażu pracy i zaliczenie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy uprawniającego min. do uzyskania nagrody jubileuszowej. Czy można okres ten zaliczyć?

Premia uznaniowa a wysokość nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego

Pytanie: Czy premię uznaniową należy wliczać do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej? Premia ta nie jest wypłacana pracownikom co miesiąc czy dwa, tylko wtedy, gdy pracownik wykona np. jakieś dodatkowe zadanie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel