Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla pracownika niepełnoetatowego

Pytanie: Kiedy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Dwie odprawy emerytalne jednocześnie

Pytanie: Sprzątaczka zatrudniona w wymiarze ¼ etatu planuje przejście na emeryturę z dniem 31 lipca 2016 r. Czy musi być 3 miesięczne wypowiedzenie czy można st. pracy rozwiązać na mocy porozumienia stron? Poza nasza placówką jest zatrudniona na ¾ etatu w innym zakładzie pracy. Czy odprawę emerytalną wypłaca każdy zakład pracy w którym jest zatrudniona?

Wysługa lat a staż z urzędu pracy

Pytanie: Czy zaświadczenie o odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej wlicza się do wysługi lat?

Świadczenie przedemerytalne a fundusz socjalny i nagroda jubileuszowa

Pytanie: Z pracownikiem obsługi rozwiązano stosunek pracy. Zatrudnienie pracownika ustanie z końcem roku szkolnego. Następnego dnia pracownik przejdzie na świadczenie przedemerytalne. W z końcem kolejnego roku szkolnego pracownik uprawniony byłby do otrzymania gratyfikacji jubileuszowej. Czy w takim przypadku można z dniem rozwiązania stosunku pracy wypłacić temu pracownikowi wypłacić nagrodę jubileuszową? Czy można tego pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy zaliczyć do grona emerytów tej placówki?

Dodatek w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Czy wynagrodzenie za pracę w porze nocnej wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Odprawa emerytalna, gdy pracownik prowadzi także działalność gospodarczą

Pytanie: Pracownik rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Prowadzi jednak własną działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

dyrektor i sekretarka

Odprawy dla pracowników szkół i przedszkoli w 2015 roku

Likwidacja szkoły, jej reorganizacja oraz zmiana liczby dzieci powodują konieczność ograniczenia zatrudnienia. Zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, zwolnienie z pracy nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych w uwagi na zmiany organizacyjne może wiązać się z koniecznością wypłacenia odpraw. Poznaj zasady nabywania prawa do odprawy oraz ustalania jej wysokości w przypadku zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w 2015 roku.

Odprawa i inne świadczenia przy przejściu na emeryturę pracownika samorządowego

Pytanie: Pracownik samorządowy, zatrudniony od 12 lat na stanowisku niepedagogicznym, lecz posiadający w sumie ponad 20-letni staż pracy przechodzi na emeryturę. W jakiej wysokości należy wypłacić mu odprawę emerytalną? Jakie inne świadczenia mu przysługują?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a wysługa lat pracownika samorządowego

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku niepedagogicznym, który dostarczył do akt osobowych zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych za okres po ustaniu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Czy okres pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy należy zaliczyć do okresu uprawniającego pracownika do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

Odprawa pośmiertna po pracowniku niepedagogicznym

Pytanie: Czy w przypadku śmierci pracownika szkoły należy wypłacić odprawę pośmiertną? Komu należy się taka odprawa i w jakich częściach, jeżeli zmarły pracownik pozostawił męża i dwoje dorosłych dzieci?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel