Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Niepełnoletni uczeń nie uczestniczy w zajęciach zdalnych – jakie kroki podjąć

Pytanie: Uczeń niepełnoletni (nie ukończył jeszcze 18 lat) nie realizuje obowiązku szkolnego. Od początku roku szkolnego 2020/2021 tylko jeden dzień był w szkole, ani razu nie uczestniczył także w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny. Do ucznia i jego rodziców były wielokrotnie wykonywane telefony, w celu zmotywowania go do udziału w lekcjach. Na adres domowy chłopca dwukrotnie zostały wysyłane upomnienia (rodzice, mimo próśb, w żaden sposób nie skontaktowali się ze szkołą i nie wyjaśnili przyczyn nieobecności). Do ucznia został skierowany patrol policji. Rozmowa z funkcjonariuszami w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę zachowania ucznia. Jakie kroki prawne powinna dalej podjąć szkoła?

Obowiązek nauki – kogo informować o jego realizacji

Pytanie: Czy szkoły ponadpodstawowe mają obowiązek rozsyłać do urzędów gmin informacje o spełnianiu obowiązku nauki ucznia do 18. roku życia? Czy powinny to zrobić na prośbę pisemną urzędu gminy?

Kto kontroluje realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Oddział zerowy znajduje się w przedszkolu samorządowym. Kto powinien kontrolować realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola, w którym znajduje się wspomniany oddział?

Edukacja domowa – w jakim trybie zezwolenie

Pytanie: Rodzice uczniów złożyli do dyrektora podanie o wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie domowe) w roku szkolnym 2020/2021. Jakie załączniki powinny być dołączone do podania? W jakim trybie następuje rozpoznanie podania?

Kto odracza obowiązek szkolny

Pytanie: Dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły A, ale zamieszkuje w obwodzie szkoły B. Czy decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego powinien wydać dyrektor szkoły A czy też szkoły B?

Odroczenie obowiązku szkolnego – nie obejdzie się bez opinii poradni

Pytanie: Rodzice dziecka realizującego obecnie roczne przygotowanie przedszkolne poinformowali mnie, że zamierzają dziecko pozostawić w ,,zerówce'' na kolejny rok szkolny, jednakże absolutnie nie zgadzają się na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co powinien zrobić dyrektor?

Informacja o rezygnacji z uczęszczania ucznia do szkoły – kto powinien ją otrzymać

Pytanie: Rodzic niepełnoletniego słuchacza niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych złożył pisemną rezygnację z nauki w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym dyrektor tej szkoły musi zawiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, o rezygnacji z nauki?

Skreślenie ucznia na jego wniosek – w jakiej formie

Pytanie: Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i chce zmienić szkołę. Czy do skreślenia go z listy uczniów potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej?

Przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy można przyjąć ucznia do szkoły artystycznej po 1 września?

Brak kontaktu z rodzicami – co z obowiązkiem szkolnym

Pytanie: Dyrektor wysłał do rodziców pisma z prośbą o potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. Pisma nie zostały jednak odebrane. Jakie kroki należy podjąć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel