Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową

Pytanie: Czy nauczyciel przedmiotu może realizować na swoich zajęciach treści wykraczające poza podstawę programową i czy może wymagać od uczniów przyswojenia tych treści? Co powinien w tym zakresie zrobić dyrektor szkoły, jeśli otrzymał taką informację od rodziców?

Możliwość zwolnienia z zajęć, które uczeń zaliczył w poprzedniej szkole

Pytanie: Czu uczeń liceum musi uczęszczać na zajęcia z przedmiotu, który miał w klasie poprzedniej w innej szkole? Przedmiot nie jest już kontynuowany w klasach starszych.

Podręczniki inne niż rządowe – czy szkoła może zakupić

Pytanie: Szkoła podstawowa korzysta z rządowego podręcznika. W tym roku przedstawiciel wydawnictwa zaproponował, że gdy nauczyciele klasy I wybiorą ich ćwiczenia, nieodpłatnie wydawnictwo da uczniom ich podręcznik. Czy taka oferta jest zgodna z aktualnymi przepisami i szkoła może z niej skorzystać?

Jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania

Pytanie: Czy program zajęć z wychowawcą w liceum podlega zatwierdzeniu zgodnie z procedurą przyjmowania programów nauczania w szkole? Czy zajęcia pozalekcyjne też powinny mieć plany nauczania zatwierdzone według tej procedury?

Wprowadzenie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego - zadania dyrektora

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum chce opracować i wdrożyć swój autorski program nauczania. Jakie kroki musi podjąć dyrektor, żeby działać zgodnie z prawem, wprowadzając program?

Uzupełnianie różnic programowych czy egzamin klasyfikacyjny

Pytanie: Do klasy III gimnazjum przyszedł uczeń z innej szkoły, który został objęty nauczaniem indywidualnym. W poprzednim gimnazjum nie uczył się informatyki. Obecnie ten uczeń ma informatykę w klasie III w formie nauczania indywidualnego. Nauczyciel ma możliwość zrealizowania z nim wszystkich wymagań z podstawy programowej. Czy istnieje konieczność zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z informatyki przez tego ucznia z zakresu materiału klasy II gimnazjum?

Edukacja zdrowotna jako osobny moduł dla III etapu edukacyjnego

Pytanie: Czy obowiązuje realizacja edukacji zdrowotnej w ramach oddzielnego modułu wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego w ramach obowiązujących godzin wynikających z ramowych planów nauczania? Jaka jest podstawa prawna?

Czy nauczyciel religii może odmówić udziału w realizacji projektu edukacyjnego?

Pytanie: Czy przepisy prawa zabraniają nauczycielowi religii prowadzenia obowiązkowego dla uczniów gimnazjum projektu edukacyjnego?

Niezrealizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - konsekwencje wobec dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec dyrektora, jeśli nie zostaną zrealizowane, wymagane rozporządzeniem, godziny obowiązkowych zajęć z niektórych przedmiotów w 3 klasie gimnazjum?

Zwolnienie ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego - przesłanki

Pytanie: Czy jeśli sprawność intelektualna dziecka kształtuje się na poziomie niższym niż przeciętna dla normy wiekowej i posiada ono wąski zakres wiadomości i słownictwa (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej) można to potraktować jako sytuację wyjątkową i na tej podstawie zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel