Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Ocenianie kształtujące – jak wprowadzić w szkole

Pytanie: Jaka jest procedura wprowadzenia oceniania kształtującego? W statucie nie mamy takiego zapisu. Czyja zgoda akceptacja jest wymagana, czy może dotyczyć tylko jednego przedmiotu w szkole, jakiej dokumentacji należy wymagać od nauczyciela wprowadzającego zmiany, kiedy taką zmianę można wprowadzić?

Zachowanie ucznia poza szkołą i w sieci – czy wpływa na ocenę zachowania

Pytanie: Sprawa dotyczy wystawiania ocen z zachowania. Uczniowie na swoich profilach Facebooka, do których zaproszeni są nauczyciele oraz inni uczniowie, używają wulgarnych wyrazów, zachowują się w sposób niezgodny ze statutem szkoły. Jak reagować na niewłaściwe, wulgarne zachowanie uczniów na prywatnych komunikatorach internetowych w przestrzeni publicznej? To samo dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel zauważy nietrzeźwego ucznia poza szkołą? Czy szkoła może wyciągać konsekwencje z takiego zachowania poprzez np. obniżoną ocenę zachowania lub wejście na drogę kar statutowych?

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej – stacjonarnie czy online

Pytanie: Czy egzaminy uczniów w edukacji domowej muszą być organizowane online w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem szkół? Czy organizowanie stacjonarnych egzaminów w edukacji domowej jest możliwe dopiero po oficjalnym całkowitym powrocie edukacji stacjonarnej?

Zwolnienie z zajęć WF w poprzednich latach – co wpisać na świadectwie ukończenia szkoły

Pytanie: Uczeń w klasie 6 i 7 miał całkowite zwolnienie z wychowania fizycznego. W klasie 8 chodzi na zajęcia. Czy na świadectwie ukończenia szkoły można mu wpisać ocenę?

Nieklasyfikowanie ucznia, który jest obecny na zajęciach, ale nie uzyskuje ocen cząstkowych

Pytanie: Czy uczeń, który jest obecny na zajęciach (nauczanie indywidualne, zdalne) może być nieklasifikowany z przedmiotów w I semestrze nauki, jeśli nie uzyskuje ocen cząstkowych ze względu na nieprawidłowo wykonane zadania (zadnia wykonane niezgodnie z poleceniem lub formą określoną w poleceniu)? Czy nieklasyfikowanie może wynikać z braku możliwości ocenienia przez nauczyciela, czy tylko ze względu na nieobecność na zajęciach?

Co zrobić, gdy uczniowie ściągają podczas sprawdzianów online

Pytanie: Nauczyciele w LO podejrzewają, że kartkówki czy klasówki pisane są przez uczniów niesamodzielnie - nagle słabi uczniowie zaczynają dostawać bardzo dobre oceny, a przy odpowiedziach ustnych tego nie widać. W naszym statucie istnieje zapis, iż "W przypadku niesamodzielnej pracy (np. „ściąganie” na klasówkach, plagiat) uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy". Czy prowadząc nauczanie on-line, nauczyciel ma jakąś możliwość, przy podejrzeniu niesamodzielnej pracy, aby zakwestionować ocenę? Jakie działania zgodnie z prawem w takiej sytuacji można podjąć?

Egzaminy klasyfikacyjne po edukacji domowej – od kiedy można przeprowadzać

Egzaminy klasyfikacyjne po edukacji domowej – od kiedy można przeprowadzać

W tym roku szkolnym, jak zauważyli dyrektorzy szkół, więcej uczniów i ich rodziców zdecydowało się na nauczanie domowe. Nie ukrywamy, że w naszej eksperckiej poradni Portalu Oświatowego również pojawiło się więcej pytań z tej dziedziny, czyli więcej wątpliwości, jak prawidłowo powinien przebiegać ten proces. Podpowiadamy więc m.in. od kiedy można rozpocząć egzaminy klasyfikacyjne takich uczniów.

Oceny z przedmiotów podstawowych, czy również z rozszerzonych

Pytanie: Czy w szkole ponadpodstawowej powinny być wystawiane oceny zarówno z przedmiotów podstawowych, jak i rozszerzonych? Np. z języka angielskiego podstawowego jedna ocena, a z angielskiego rozszerzonego druga? Czy powinna być jedna ocena z języka angielskiego? Czy jest jakiś podział na przedmioty, które w rozszerzeniu wymagają oceny, a które nie?

Czy jest możliwe przeprowadzenie egzaminów w szkole w czasie nauki zdalnej

Pytanie: W szkole funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W okresie 10-21 grudnia 2020 zostały zaplanowane egzaminy semestralne: pisemne i ustne. Semestr, w którym mają się odbyć egzaminy, liczy 25 słuchaczy. Czy można te egzaminy zorganizować w szkole, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań sanitarnych?

Czy można cofnąć ucznia do poprzedniej klasy

Pytanie: Czy można cofnąć do poprzedniej klasy ucznia, który uczęszcza obecnie do klasy III szkoły podstawowej, a który musiał być klasyfikowany w ubiegłym roku szkolnym ze względu na pandemię? Uczeń w klasie II. bardzo źle funkcjonował, ale obecnie jego poziom jest znacznie gorszy niż przed okresem nauki zdalnej. Uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, iż posiada on duże braki poznawcze.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel