Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Ile uchwał podjąć w związku z klasyfikacją śródroczną w szkole podstawowej z włączonymi klasami gimnazjum

Pytanie: Do szkoły podstawowej włączono oddziały gimnazjalne. Czy przy klasyfikacji śródrocznej podejmuje się jedną uchwałę z podstawą prawną: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe do wszystkich klas, czy należy podjąć dwie oddzielne uchwały?

Oceny ważone w przedmiotowym systemie oceniania

Pytanie: Czy jeżeli w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania nie ma zapisu dotyczącego tzw. oceniania ważonego, to nauczyciel w przedmiotowych zasadach oceniania może zapisać, że na jego przedmiocie będą stosowane oceny ważone?

Promowanie ucznia zdolnego do klasy programowo wyższej – czy jest wzór wniosku rodziców

Pytanie: Rodzic chce przenieść zdolne dziecko do klasy programowo wyższej (posiada stosowną opinię z poradni). Czy rodzic wypełnia wniosek wg jakiegoś wzoru czy pisze pismo własnoręcznie?

Czy wolontariusz w szkole musi przepracować określoną liczbę godzin

Pytanie: Czy jest określone w przepisach, ile godzin powinien „przepracować” wolontariusz, aby uzyskać w szkole wpis na świadectwo, że był wolontariuszem?

Uzupełnianie języka obcego we własnym zakresie – kiedy uczeń powinien zdawać egzamin

Pytanie: Czy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który po przeniesieniu z innej szkoły, kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, ma obowiązek zdawać egzamin klasyfikacyjny z tego języka na koniec każdego półrocza? Czy taki egzamin może być przeprowadzany w każdym roku tylko raz na koniec roku szkolnego?

Zajęcia WDŻ i doradztwo zawodowe w szkole branżowej – czy wpisać na świadectwo

Pytanie: Czy w Szkole Branżowej I stopnia należy wpisać na świadectwie i w arkuszu ocen zajęcia z wychowania do życia w rodzinie i z doradztwa zawodowego? Czy zajęcia te podlegają ocenianiu?

Próbne egzaminy – czy są obowiązkowe w gimnazjum

Pytanie: Czy uczniowie gimnazjum muszą pisać próbne egzaminy, jeżeli tak, to ile? Jak wygląda ocenianie takiego egzaminu?

Powtarzanie klasy II przez ucznia szkoły podstawowej – czy jest możliwe

Pytanie: Czy dziecko uczące się w klasie III szkoły podstawowej może powtarzać naukę w klasie II, jeśli wnioskują o to rodzice? Czy można cofnąć np. w październiku ucznia do klasy II? Dziecko przeszło z innej szkoły. 

Doradztwo zawodowe – czy jest oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty należy wpisać na świadectwie uczniów klas VII zajęcia z doradztwa zawodowego (obowiązkowo min 10 godzin w ciągu roku) i czy powinny być oceniane?

Przedmiotowy system oceniania – czy coś się zmieniło w nowych przepisach

Pytanie: Czy istnieją osobne przedmiotowe systemy oceniania? Dotychczas mieliśmy zasady wewnątrzszkolnego oceniania w statucie szkoły i bardziej szczegółowe zasady oceniania nauczyciele przedmiotowi mieli z poszczególnych przedmiotów. Czy jest to zgodne z przepisami prawa?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel