Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Czy egzamin próbny może wpływać na ocenę

Pytanie: Czy oceny z próbnych egzaminów mogą wliczać się do średniej ocen czy powinny mieć wagę zerową i nie być wliczane do ocen uczniów?

Jak oceniać praktyki zawodowe

Pytanie: Podstawa programowa kształcenia zawodowego w techniku informatyku przewiduje dwie praktyki zawodowe w cyklu kształcenia. Czy na świadectwie ukończenia szkoły absolwentowi wpisujemy ocenę z ostatniej praktyki, czy oddzielnie za każdą praktykę?

Termin przedstawienia oceny rocznej w statucie

Pytanie: Czy można zrezygnować z zapisu w statucie o wystawianiu proponowanej/przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej w odpowiednim terminie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, skoro szkoła korzysta ze średniej ważonej, a dziennik elektroniczny na bieżąco informuje o tej średniej ucznia i jego rodziców?

Czy można utajnić oceny przed rodzicami na żądanie pełnoletniego ucznia

Pytanie: Pełnoletni uczeń wystąpił z pismem do dyrektora o nieudostępnianie informacji o jego nauce rodzicom? Czy dyrektor powinien przychylić się do prośby ucznia?

Czy można przenosić oceny cząstkowe na kolejny rok szkolny

Pytanie: Czy oceny z poprzedniego roku szkolnego można przepisywać w nowym roku szkolnym? 

Powtarzanie klasy – nie zawsze bez ograniczeń

Pytanie: Czy niepełnoletni uczeń w szkole ponadgimnazjalnej może kilkakrotnie powtarzać tę samą klasę? Czy istnieje przepis ograniczając tę możliwość oraz czy te same zasady dotyczą uczniów pełnoletnich i słuchaczy w szkołach dla dorosłych?

Skreślenie nieklasyfikowanego ucznia – czy to zasadne

Pytanie: Czy uczeń klasy pierwszej technikum, który ze względu na notoryczną absencję w szkole został z końcem czerwca niesklasyfikowany, automatycznie pozostaje w klasie i powtarza rok? Czy jest nadal uczniem technikum?

Obligatoryjny egzamin klasyfikacyjny – czy to zgodne z prawem

Pytanie: Czy możemy zapisać w statucie szkoły ponadpodstawowej, że uczeń, który ma niższą frekwencję niż 50% z danego przedmiotu, obligatoryjnie pisze egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

Zmiana oceny z zachowania – czy konieczna jest nowa uchwała RP

Pytanie: Rodzic złożył odwołanie od oceny jego dziecka z zachowania. Czy po rozpoznaniu odwołania dyrektor musi zwłoać nadzwyczajną radę pedagogiczną i jeszcze raz zatwierdzić wyniki klasyfikacji?

Czy można nie klasyfikować niepełnosprawnego ucznia

Pytanie: Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może być nieklasyfikowany z przedmiotów (ocena opisowa) z powodu braku wiedzy i umiejętności? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel