Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Decyzja o powtarzaniu klasy po zatwierdzeniu klasyfikacji rocznej – czy to możliwe

Pytanie: Szkoła otrzymała od rodzica podanie z prośbą o pozostawienie ucznia na drugi rok w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Rodzic motywuje prośbę posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu w zaleceniach jest wypisana pomoc dziecku nie ma jednak informacji mówiącej jednoznacznie o potrzebie powtarzania klasy pierwszej. Klasyfikacja roczna już została zatwierdzona. Czy można uwzględnić podanie rodzica?

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z powodu wyjazdu wakacyjnego

Pytanie: Uczeń ma wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii. Czy jest możliwość przesunięcia tego terminu na wrzesień z powodu wyjazdu dziecka na kolonię? O terminie egzaminu opiekunowie zostali poinformowani przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jak zareagować na zastrzeżenia do oceny końcoworocznej w 2020 r.

Pytanie: Uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną końcoworoczną na świadectwie. Jak dyrektor powinien zareagować na jego zastrzeżenia. Czy znaczenie mają tu przepisy wydane na czas pandemii?

Egzamin poprawkowy - czy można wykluczyć nauczyciela z komisji

Pytanie: Czy na podstawie żądań rodziców należy wykluczyć nauczyciela z egzaminu poprawkowego?

fde430cce106f024c1be27eadd35ea328fe3f0d9-xlarge(1)

Co z frekwencją w okresie nauki zdalnej

W czasie pandemii, gdy w szkołach organizowana była nauka zdalna, powstał problem, jak weryfikować frekwencję ucznia. Z uwagi na specyfikę kształcenia na odległość weryfikacja takiej frekwencji w praktyce była nieefektywna. Jak zatem traktować ten okres, obliczając frekwencję końcoworoczną? Przedstawiamy bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązanie tego problemu.

9b88974da53e4a6622ee24b8758c918c062b090d-xlarge(1)

Rada klasyfikacyjna w MS Teams

Czas na dokonanie klasyfikacji rocznej. Czy można przeprowadzić radę klasyfikacyjną za pośrednictwem aplikacji MS Teams? Nie jest to wykluczone.

egzamin

9 pytań o klasyfikację roczną w roku szkolnym 2019/2020

Zbliża się koniec zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. Roku szczególnym z uwagi na pandemię COVID-19, która wymusiła przejście na system nauczania zdalnego. Jaki wpływ będzie miała zaistniała sytuacja na klasyfikację w tym roku szkolnym? Jak zorganizować posiedzenie rady klasyfikacyjnej w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty? Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników.

Uczeń przyjęty tuż przed końcem zajęć – kto dokonuje klasyfikacji

Pytanie: Tuż przed klasyfikacją do szkoły przyjmowany jest nowy uczeń. Kto powinien go sklasyfikować?

Termin klasyfikacji dla ucznia, który zdał egzamin klasyfikacyjny

Pytanie: Uczeń będzie w ostatnim tygodniu nauki zdawał egzamin klasyfikacyjny. Rada klasyfikacyjna odbywa się w przeddzień egzaminu klasyfikacyjnego. Czy jeśli uczeń zda ten egzamin, to powinna odbyć się kolejna rada klasyfikacyjna i uczeń powinien otrzymać świadectwo ze wszystkimi uczniami?

Ocena roczna a brak klasyfikacji w pierwszym półroczu

Pytanie: Uczennica została przyjęta do klasy VIII od drugiego półrocza. W poprzedniej szkole nie została sklasyfikowania z żadnych zajęć edukacyjnych na śródrocze (nie chodziła do szkoły). W obecnej szkole w czasie nauczania zdalnego uzyskała dobre i bardzo dobre oceny z bieżącego materiału. Czy przy ustalaniu oceny końcoworocznej uczennica powinna wykazać się wiedzą i umiejętnoścami z zakresu pierwszego półrocza?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel