Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Czy można cofnąć ucznia do poprzedniej klasy

Pytanie: Czy można cofnąć do poprzedniej klasy ucznia, który uczęszcza obecnie do klasy III szkoły podstawowej, a który musiał być klasyfikowany w ubiegłym roku szkolnym ze względu na pandemię? Uczeń w klasie II. bardzo źle funkcjonował, ale obecnie jego poziom jest znacznie gorszy niż przed okresem nauki zdalnej. Uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, iż posiada on duże braki poznawcze.

3202277fa88132626274c1e0751b241364f84b84-xlarge

Jak poprawić ocenę bieżącą, która została wystawiona omyłkowo

Ocenianie bieżące ma na celu rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej, jak również wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zdarzyć się może, że wystawiona przez nauczyciela bieżąca ocena nie odpowiada tym standardom lub po prostu została wystawiona omyłkowo. Sprawdź, jak dokonać jej korekty.

Promocja z niezdanym egzaminem klasyfikacyjnym

Pytanie: Czy uczeń, który na egzaminie poprawkowym (zdawał 2 przedmioty), z jednego przedmiotu otrzymał ocenę niedostateczną może być warunkowo promowany do następnej klasy? Przedmiot ten będzie kontynuowany w następnej klasie.

Czy uczeń może uczęszczać na religię z dwóch wyznań

Pytanie: Czy uczeń może chodzić równocześnie na religię katolicką i religię prawosławną? Jeżeli może, to jak wpisać oceny z obu religii na świadectwie?

Decyzja o powtarzaniu klasy po zatwierdzeniu klasyfikacji rocznej – czy to możliwe

Pytanie: Szkoła otrzymała od rodzica podanie z prośbą o pozostawienie ucznia na drugi rok w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Rodzic motywuje prośbę posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu w zaleceniach jest wypisana pomoc dziecku nie ma jednak informacji mówiącej jednoznacznie o potrzebie powtarzania klasy pierwszej. Klasyfikacja roczna już została zatwierdzona. Czy można uwzględnić podanie rodzica?

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z powodu wyjazdu wakacyjnego

Pytanie: Uczeń ma wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii. Czy jest możliwość przesunięcia tego terminu na wrzesień z powodu wyjazdu dziecka na kolonię? O terminie egzaminu opiekunowie zostali poinformowani przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jak zareagować na zastrzeżenia do oceny końcoworocznej w 2020 r.

Pytanie: Uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną końcoworoczną na świadectwie. Jak dyrektor powinien zareagować na jego zastrzeżenia. Czy znaczenie mają tu przepisy wydane na czas pandemii?

Egzamin poprawkowy - czy można wykluczyć nauczyciela z komisji

Pytanie: Czy na podstawie żądań rodziców należy wykluczyć nauczyciela z egzaminu poprawkowego?

fde430cce106f024c1be27eadd35ea328fe3f0d9-xlarge(1)

Co z frekwencją w okresie nauki zdalnej

W czasie pandemii, gdy w szkołach organizowana była nauka zdalna, powstał problem, jak weryfikować frekwencję ucznia. Z uwagi na specyfikę kształcenia na odległość weryfikacja takiej frekwencji w praktyce była nieefektywna. Jak zatem traktować ten okres, obliczając frekwencję końcoworoczną? Przedstawiamy bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązanie tego problemu.

9b88974da53e4a6622ee24b8758c918c062b090d-xlarge(1)

Rada klasyfikacyjna w MS Teams

Czas na dokonanie klasyfikacji rocznej. Czy można przeprowadzić radę klasyfikacyjną za pośrednictwem aplikacji MS Teams? Nie jest to wykluczone.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel