Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Karta Mieszkańca jako kryterium rekrutacyjne

Pytanie: Czy jednym z kryteriów rekrutacji (w uchwale rady gminy) do przedszkola i 1 klasy (dla dzieci spoza obwodu) może być posiadanie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty Mieszkańca wprowadzonej stosowną uchwałą rady gminy?

Przejście ucznia do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Do szkoły zwrócił się rodzic z prośbą o zapisanie dziecka z innej szkoły. Jak się okazało, uczeń w dotychczasowej szkole uczył się języka hiszpańskiego. Czy po przyjęciu należy zagwarantować mu kontynuację nauki tego samego języka obcego?

Uczeń przyjęty z zagranicy – czy można przepisać go do niższej klasy

Pytanie: Uczeń, który powrócił z zagranicy, został przyjęty do klasy VII. Okazało się, że nie jest w stanie realizować programu dla tej klasy. Czy rodzice mogą wystąpić o przepisanie ucznia do VI klasy?

Uczeń „obwodowy” z orzeczeniem – czy można odmówić jego przyjęcia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przyjęcia do szkoły dziecka z rejonu posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku, gdy w szkole funkcjonuje na tym poziomie edukacji jeden oddział, który jest oddziałem integracyjnym? Do tej klasy integracyjnej uczęszcza 14 uczniów, w tym 5 uczniów posiadających orzeczenie. Przyjęcie kolejnego dziecka z orzeczeniem doprowadziłoby do likwidacji klasy integracyjnej. Czy organ prowadzący może w takiej sytuacji wskazać inną placówkę, w której dziecko będzie mogło realizować obowiązek szkolny?

Czy można przenieść ucznia do innej szkoły specjalnej na wniosek rodziców?

Pytanie: Rodzic dziecko chce, aby dziecko kontynuowało naukę na kolejnym etapie edukacyjnym w szkole specjalnej w innym powiecie. Czy może żądać od organu prowadzącego umieszczenia dziecka w tej szkole?

Egzamin klasyfikacyjny po zmianie języka obcego

Pytanie: Czy uczeń, który będzie przyjęty do VIII klasy od września, będzie musiał mieć egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego  W poprzedniej szkole uczył się dwóch innych języków.

Badanie lekarskie kandydatów do technikum kształcącego w zawodach

Pytanie: Czy jako technikum kształcące techników informatyków, techników reklamy, techników elektroników oraz techników teleinformatyków ma obowiązek wysyłania kandydatów do szkoły na badania lekarskie?

Przejście ze szkoły branżowej do technikum – na jakich zasadach

Pytanie: Uczeń I klasy branżowej szkoły I stopnia chce przenieść się do technikum w tym samym zespole szkół. Czy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów zawodowych obowiązujących w klasie I technikum może kontynuować naukę od 1 września w klasie II technikum?

Czy uzasadniać odmowę przyjęcia ucznia spoza obwodu

Pytanie: Rodzic spoza obwodu chce przepisać dziecko do klasy 4. Dyrektor odmówił przyjęcia. Czy musi uzasadniać swoją odmowę?

Jak przebiega rekrutacja do szkoły, która jeszcze nie powstała

Pytanie: Gmina otwiera nowa szkołę. Kto będzie przeprowadzał rekrutację do tej szkoły, skoro nie ma jeszcze wybranego dyrektora?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel