Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2016

01 stycznia2016

Zmiany w prawie

08 stycznia2016

 • Zakończenie zajęć w klasach

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

09 stycznia2016

 • Wykaz uczniów i absolwentów

  2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego:

  Dyrektor szkoły, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz uczniów i absolwentów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.

  Podstawa prawna: § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

10 stycznia2016

 • Sporządzenie wykazu uczniów

  4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego:

  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania deklaracji, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

  Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia MEN z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

11 stycznia2016

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu)– godz. 12:00.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty.

12 stycznia2016

 • Sprawdziany i egzaminy

  12 stycznia 2016 r.:

  Sprawdzian szóstoklasisty w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  ·       część 1. – język polski i matematyka – godz. 15:00,

  ·       część 2. – język obcy nowożytny – godz. 17:45.

  Podstawa prawna: art. 44zt. pkt 1b ustawy o systemie oświaty.

  12 stycznia 2016 r.:

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktycznydla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty.

  12 - 14 stycznia 2016 r.:

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  1)   część humanistyczna – 12 stycznia:

  ·      z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,

  ·      z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,

  2)   część matematyczno-przyrodnicza – 13 stycznia:

  ·        z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,

  ·        z zakresu matematyki – godz. 11:00,

  3)   język obcy nowożytny – 14 stycznia:

  ·      na poziomie podstawowym – godz. 9:00,

  ·      na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. 

  Podstawa prawna: art. 44zt. pkt 1b ustawy o systemie oświaty.

14 stycznia2016

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach).

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

15 stycznia2016

Zmiany w prawie

 • Zintegrowany System Kwalifikacji

  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) »Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) »

 • Przeprowadzenie egzaminu - etap praktyczny

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty.

16 stycznia2016

 • Egzamin w pozostałych kwalifikacjach

  Od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.:

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w pozostałych kwalifikacjach (w których jedynym rezultatem nie jest dokumentacja) (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach).

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty.

18 stycznia2016

 • Egzamin praktyczny dla absolwentów

  18 - 29 stycznia 2016 r.:

  Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty.

  18 - 31 stycznia 2016 r.:

  Ferie zimowe w województwach:

  ·       kujawsko-pomorskie,

  ·       lubuskie,

  ·       małopolskie,

  ·       świętokrzyskie,

  ·       wielkopolskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.).

23 stycznia2016

Zmiany w prawie

24 stycznia2016

 • Egzaminy klasyfikacyjne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów kończących szkołę 27 stycznia.

  Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

25 stycznia2016

 • Ferie na Podlasiu, Warmii i Mazurach

  25 stycznia - 7 lutego 2016 r.:

  Ferie zimowe w województwach:

  - podlaskie,

  - warmińsko-mazurskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.).

29 stycznia2016

 • Wydanie zaświadczeń i zakończenie zajęć

  29 stycznia 2016 r.:

  Wydanie zaświadczeń ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu (data wydania zaświadczenia: 29 stycznia 2016 r.).

  Podstawa prawna: art. 44zza ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

  29 stycznia 2016 r.:

  Wydanie zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu (data wydania zaświadczenia: 29 stycznia 2016 r.).

  Podstawa prawna: art. 44zza ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

  29 stycznia 2016 r.:

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

31 stycznia2016

 • Termin składania deklaracji maturalnych
  • Przypomnienie uczniom klas maturalnych o terminie składania ostatecznych deklaracji maturalnych (7 lutego).

  Podstawa prawna: Procedury CKE

luty 2016

01 lutego2016

 • Naliczenie trzynastek

  Po 1 lutego 2016 r.:

  Naliczenie trzynastki

  (zależnie od organu prowadzącego):

  • Naliczyć „13-ą pensję” – dodatkowe roczne wynagrodzenie.

  Podstawa prawna: art. 48 Karty Nauczyciela.

  Przekazanie dokumentów

  (termin doprecyzowany w instrukcjach wewnątrzszkolnych)

  • Przekazać radzie pedagogicznej dokumenty, tj. opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie oraz wnioski nauczycieli lub specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej/wnioski pełnoletnich uczniów lub rodziców, uprawniające uczniów do korzystania z określonych dostosowań i zlecenie wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości tych uczniów.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

  Nadzór nad egzaminami

  (termin według kalendarium szkolnego  - po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego)

  • Nadzorować organizację i przebieg egzaminów poprawkowych w szkole dla dorosłych, w której obowiązuje klasyfikacja semestralna.

  Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r.

  Dodatkowe terminy

  (termin według kalendarium szkolnego  - po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego)

  • Ustalić dodatkowe terminy egzaminów w sesji jesiennej dla dorosłych dla słuchaczy, którzy nie przystąpili do egzaminów z powodu usprawiedliwionej nieobecności – nadzoruj organizację i przebieg tych egzaminów.

  Podstawa prawna: art. 44w ust. 5 ustawy o systemie oświaty

  Rozpoczęcia zajęć

  (według kalendarium szkolnego)

  • Zorganizować rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosennym w szkołach dla dorosłych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.

05 lutego2016

 • Egzaminy szkolne

  Nie później niż do 5 lutego 2016 r.:

  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia sprawdzianu szóstoklasistów oraz zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym 2015/2016. Terminy szkoleń w poszczególnych komisjach okręgowych zostaną przekazane do wiadomości w 4. kwartale 2015 r.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia sprawdzianu szóstoklasisty.
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego do organizacji sprawdzianu szóstoklasisty w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

  Podstawa prawna: informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Do 5 lutego 2016 r.:

  • Skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych: wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp. oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

  Podstawa prawna: art. 44zzi ustawy o systemie oświaty, informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

10 lutego2016

 • Egzaminy maturalne

  Nie później niż do 10 lutego 2016 r.:

  • Dokonać uzgodnień z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu maturalnego, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach.
  • Uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (na wniosek rady pedagogicznej) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 10 lutego 2016 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej.
  • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 10 lutego 2016 r.
  • W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 lutego 2016 r.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Do 10 lutego 2016 r.:

  • Złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

  Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 20 września 2000 r., ustawa z 16 października 1992 r., rozporządzenie Prezydenta RP z 15 grudnia 2004 r.

15 lutego2016

 • Wykaz uczniów

  Nie później niż do 15 lutego 2016 r.:

  • Przyjąć oświadczenia uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.
  • Przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
  • Złożyć zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.
  • Ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe (tzw. zamówienie pozasystemowe).
  • Na podstawie złożonych deklaracji, sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji. Wykaz zawiera:

  1)  dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu,

  2)  informacje dotyczące:

  a)  przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe,

  b)  poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego,

  c)  języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów,

  d)  przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania,

  e)  systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki,

  3)  informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

  a)  formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

  b)  warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole, które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły.

  • Dyrektor szkoły może również otrzymać zadania na płycie CD. Informacja w tej sprawie powinna zostać przesłana do OKE do 15 lutego 2016 r.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

17 lutego2016

 • Zespół egzaminacyjny

  Nie później niż do 17 lutego 2016 r.:

  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym 2015/2016. Terminy szkoleń w poszczególnych komisjach okręgowych zostaną przekazane do wiadomości w 4. kwartale 2015 r.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

20 lutego2016

 • Informacja przewodniczącego zespołu

  Nie później niż do 20 lutego 2016 r.:

  • Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej z danego języka, powinien o tej sytuacji poinformować dyrektora OKE.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

26 lutego2016

 • Część praktyczna egzaminu

  Do 26 lutego 2016 r.:

  • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach).
  • Wydanie zaświadczeń dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe egzaminu przeprowadzanego w styczniu.

  Podstawa prawna: harmonogram CKE

  Do 26 lutego 2016 r.:

  • Ustalić w liceum ogólnokształcącym, w porozumieniu z radą liceum, albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, 2–4 przedmioty dla danego oddziału, w których kształcenie odbywa się w zakresie rozszerzonym.

  Podstawa prawna:załącznik nr 4 do rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 r.

  Do 26 lutego 2016 r.:

  • Ustalić w liceum profilowanym, w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, profile kształcenia ogólnozawodowego.

  Podstawa prawna:art. 39 ust. 4a ustawy o systemie oświaty, załącznik nr 5 do rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001r.

29 lutego2016

 • Kluczowe informacje

  Nie później niż do 29 lutego 2016 r.:

  • Dopilnować, by przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do organizacji sprawdzianu szóstoklasisty lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) przekazali uczniom kluczowe informacje o sprawdzianie, w tym przede wszystkim dotyczące:

  1)  harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany sprawdzian w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do sprawdzianu w terminie dodatkowym),

  2)  struktury sprawdzianu (podział na części; czas trwania poszczególnych części, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności,

  3)  zasad przeprowadzania sprawdzianu (przebieg części 1.; przerwa; przebieg części 2.), w tym:

  a)     losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować,

  b)  kodowania arkusza egzaminacyjnego,

  c)  sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego,

  d)  rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,

  e)  zgłaszania konieczności skorzystania z toalety,

  f)   zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,

  4)  sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

  5)  zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń,

  6)  przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników,

  7)  konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu,

  8) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

  1)  harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym),

  2)  struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności,

  3)  zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

  a)  losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować,

  b)  kodowania arkusza egzaminacyjnego,

  c)  sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego,

  d)  rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,

  e)  zgłaszania konieczności skorzystania z toalety,

  f)   zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,

  4)  sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

  5)  zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń,

  6)  przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników,

  7)  konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,

  8)  możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

  Podstawa prawna: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Do 29 lutego 2016 r.:

  • Dostosować Szkolny program wychowawczy i Szkolny program profilaktyki do wymagań rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i informatycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

  Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r.

marzec 2016

04 marca2016

 • Zespół egzaminacyjny
  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz można powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  • Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  • Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Powołać zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  • Przekazać do dyrektora OKE wnioski o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

05 marca2016

 • Zespoły nadzorujące
  • Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

10 marca2016

 • Rozpatrzenie wniosku absolwenta
  • Poinformować absolwenta (lub upoważnić do tego  nauczyciela)  oraz osobę, o której mowa w pkt 3.4.1 oraz 3.4.2 (szkoła została zlikwidowana lub przekształcona albo świadectwo uzyskane za granicą) na piśmie o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

11 marca2016

 • Zespoły egzaminacyjne (sesja 2)
  • Powołać zespół egzaminacyjny i zespoły nadzorujące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 2) w poszczególnych salach.
  • Przeprowadzić próbne uruchomienie elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 2.) (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

15 marca2016

Zmiany w prawie

 • Nowe formularze do wyliczenia dotacji na podręczniki

  Obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – sprawdź szczegóły!

 • Oświadczenia absolwentów z innych szkół
  • Przyjąć oświadczenia absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

17 marca2016

 • Zespoły egzaminujące w gimnazjum
  • Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

22 marca2016

 • Wnioski o zmianie języka
  • Przyjąć wnioski od rodziców o zmianie języka obcego nowożytnego na sprawdzianie szóstoklasisty, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części drugiej sprawdzianu, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

25 marca2016

 • Informacja do OKE o zmianie języka
  • Przekazać informacje do OKE o zmianie języka obcego nowożytnego na sprawdzianie szóstoklasisty, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części drugiej sprawdzianu, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

30 marca2016

 • Szkolenie z organizacji sprawdzianu
  • Odbyć (przez PZE lub zastępcę PZE) szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowanego przez OKE oraz przeszkolić w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.
  Do 30 marca 2016 r.:
  • Wydać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po sesji I (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach).
  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

31 marca2016

 • Sprawozdanie z wykorzystania środków
  • Złożyć sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r.
  • Wystąpić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w roku szkolnym 2016/2017.
  Podstawa prawna:  § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
  Marzec/kwiecień – w terminie ustalonym przez PZE:
  • Przeszkolić członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebrać ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.
  Po zakończeniu eksperymentu:
  • Przekazać bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, poinformować o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
  Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

kwiecień 2016

01 kwietnia2016

Zmiany w prawie

 • Szkolenie PZE
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Przeszkolenie członków zespołu

  • Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Zmiana języka

  • Zebranie deklaracji w przypadku zmiany języka zadeklarowanego na egzamin gimnazjalny, gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 1 kwietnia 2016 r., informuje OKE o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Powołanie zespołów nadzorujących

  • Na miesiąc przed egzaminem powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczyć ich przewodniczących.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

 • Przyjęcie deklaracji
  • Przyjąć od absolwentów, którzy chcą podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, deklaracji ze wskazaniem poprzednio wybranego tematu lub nowego tematu wybranego z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2013/2014 (w przypadku liceów ogólnokształcących) lub 2014/2015 (w przypadku techników). Absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż do 4 kwietnia 2016 r. bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Dyrektor powinien też ustalić z tymi absolwentami sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych potrzebnych podczas prezentacji.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Sprawdzenie stanu technicznego

  • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

05 kwietnia2016

 • Przeprowadzenie sprawdzianu

  Przeprowadzić sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

  • część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00,
  • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45.

  Podstawa prawna: Art. 44zt–44zu. ustawy o systemie oświaty, komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

06 kwietnia2016

 • Przekazanie do OKE informacji
  • Przekazanie do OKE informacji o zmianie języka obcego zadeklarowanego w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego w przypadku deklaracji złożonych do 1 kwietnia, gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

10 kwietnia2016

 • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń
  • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

   

  Odbycie szkolenia

  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

13 kwietnia2016

Zmiany w prawie

15 kwietnia2016

Zmiany w prawie

18 kwietnia2016

 • Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych

  Przeprowadzić egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek):

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,

  b) część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2016 r. (wtorek):

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00,

  c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa):

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

  Podstawa prawna: Art. 44zt–44zu ustawy o systemie oświaty, komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

  Egzamin dla dorosłych

  • Przeprowadzić egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

  Podstawa prawna: Art. 44zt – 44zu. ustawy o systemie oświaty, komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

19 kwietnia2016

 • Sprawdzenie stanu technicznego
  • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

20 kwietnia2016

 • Przyjęcie deklaracji od uczniów
  • Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

28 kwietnia2016

 • Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych
  • Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

29 kwietnia2016

 • Zakończenie zajęć w klasach
  • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych).

  Podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.

  Przeprowadzenie szkolenia

  • Przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

  Zgłoszenie do OKE

  • Zgłosić do OKE informacje dotyczące usunięcia z listy zdających egzamin maturalny uczniów, którzy nie ukończyli szkoły.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

   

  Opracowanie arkusza

  • Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2016/17 i przekazanie go do organu prowadzącego.

  Podstawa prawna: § 12 ust. 1, zał. 1–6 rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 r.

   

  Informacja o gotowości dziecka

  • Wydanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

  Podstawa prawna: § 3 ust. 5 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.

30 kwietnia2016

 • Odbiór zadań egzaminacyjnych
  • Odbiór zadań egzaminacyjnych – w liczbie zapewniającej możliwość przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających w szkole – drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół, w postaci pliku*.zip, w przypadku języka kaszubskiego i łemkowskiego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

maj 2016

01 maja2016

 • Kwalifikacje zawodowe

  Po ogłoszeniu przez dyrektora CKE:

  • Dopilnować przekazania zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, informacji ogłoszonej przez dyrektora OKE o pomocach, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

  Od 30 maja do 4 lipca:

  • Przeprowadzić część praktyczną (sesja 3.) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

  W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania:

  • Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.

  Podstawa prawna: art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela

04 maja2016

 • Przeprowadzić egzamin maturalny

  Od 4 do 27 maja

  Przeprowadzić egzamin maturalny – część ustna:

  • język polski (prezentacja – formuła do 2014),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

  Podstawa prawna: art. 44zzc ustawy o systemie oświaty

  Od 4 do 24 maja

  • Przeprowadzić egzamin maturalny (część pisemna).

  Podstawa prawna: art. 44zzc ustawy o systemie oświaty

07 maja2016

 • Zespół egzaminacyjny

  Do 7 maja:

  • Powołać zespół egzaminacyjny i zespoły nadzorujące w poszczególnych salach egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz przeprowadzić próbne uruchomienie elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu (sesja 2) (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

09 maja2016

 • Egzamin maturalny

  Od 9 do 21 maja:

  Przeprowadzić egzamin maturalny - część ustna:

  • język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

  Podstawa prawna: art. 44zzc ustawy o systemie oświaty

17 maja2016

 • Powołać zespół egzaminacyjny

  Do 17 maja:

  • Powołać zespół egzaminacyjny i zespoły nadzorujące w poszczególnych salach egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz przeprowadzić próbne uruchomienie elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu (sesja 3) (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

20 maja2016

 • Zespół nadzorujący

  Do 20 maja:

  • Powołać członków szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu).

  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

  Do 20 maja:

  • Wydać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Z.22 (technik pożarnictwa) po sesji 2.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

  Do 20 maja:

  • Weryfikacja wykazu uczniów, przystępujących do sprawdzianu szóstoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym).

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

  Do 20 maja:

  • Weryfikacja wykazu uczniów, przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym (dodatkowym).

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 

31 maja2016

 • Arkusz organizacji

  Do 31 maja:

  • Pamiętać, że do tego dnia organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji.

  Podstawa prawna: § 12 ust. 1 zał. 1–6 rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 r.

  Do 31 maja:

  • Pamiętać, że mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów oraz tych nauczycieli, którzy rozpoczęli 3-letnie staże 1 września 2013 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż 1 września 2015 r.

  Podstawa prawna: art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela

  Do 31 maja:

  • Poinformować nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz poinformować ich o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia, ewentualnie – o możliwości uzupełniania pensum w innej szkole.

  Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 i ust. 3, art. 23 ust. 2 pkt 4, art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela

  Do 20 maja:

  • Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.

czerwiec 2016

01 czerwca2016

 • Dodatkowe terminy egzaminów

  Dodatkowe terminy egzaminów

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego.

  Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  a) część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r.

  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r.

  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

  z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r. (środa)

  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  Podstawa prawna: art. 44zt ustawy o systemie oświaty

  Egzamin maturalny

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z dodatkowym terminem egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

  Egzaminy pisemne są przeprowadzane według harmonogramów CKE od 1 do 17 czerwca.

  Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

  1. od 1 do 17 czerwca:

  język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,

  język łemkowski, język kaszubski

  1. od 6 do 11 czerwca:

  język polski (wypowiedź – formuła od 2015),

  języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

  Podstawa prawna: art. 44zc ustawy o systemie oświaty

02 czerwca2016

 • Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasistów

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

  Dodatkowy termin sprawdzianu – 2 czerwca 2016 r.

  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 

  Podstawa prawna: art. 44zt ustawy o systemie oświaty

06 czerwca2016

 • Wystawianie ocen

  Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  Podstawa prawna: art. 44g ustawy o systemie oświaty

07 czerwca2016

 • Egzamin na technika pożarnictwa

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa Z.23:

  • część pisemna – 7 czerwca 2016 r.
  • część praktyczna – 8 czerwca 2016 r.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

14 czerwca2016

 • Projekty ocen dorobku zawodowego

  Odebrać od opiekunów stażu projekty ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.

  Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

16 czerwca2016

 • Zebrania z rodzicami

  Zorganizować zebrania z rodzicami, na którym wychowawcy poinformują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania (jeśli nie zostały przeprowadzone w maju).

  Podstawa prawna: art. 44g ustawy o systemie oświaty

 • Terminowość ocen rocznych

  Sprawdzić terminowość wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

 • Zebranie rady pedagogocznej

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  Podstawa prawna: art. 40 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

17 czerwca2016

 • Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

  Odebrać przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w klasie szóstej przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

  Podstawa prawna: art. 44zza ustawy o systemie oświaty

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Odebrać przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

  Podstawa prawna: art. 44zza ustawy o systemie oświaty

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach z wyłączeniem Z.22 i Z.23):

  Sesja 3.: maj–lipiec 2016 r.

  Część pisemna – 17 czerwca

  Część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja – 23 czerwca

  w pozostałych kwalifikacjach – od 30 maja do

  4 lipca 2016 r. 

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

20 czerwca2016

 • Egzaminy w szkołach zawodowych

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

  Etap pisemny: 20 czerwca 2016 r. godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

  Etap praktyczny:

  • od 21 do 22 czerwca 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
  • od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

  Podstawa prawna: terminarz CKE

22 czerwca2016

 • Wykaz obowiązujących podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

  Podstawa prawna: art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty

24 czerwca2016

 • Przekazanie zaświadczeń

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasisty uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

  Przekazać zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa Z.22 i Z.23 wyników egzaminu oraz świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

  Podstawa prawna: art. 44zza i art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

 • Wniosek o przyznanie stypendium

  Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r.

 • Egzaminy poprawkowe

  Wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych.

  Podstawa prawna: art. 44m ustawy o systemie oświaty

 • Organizacja zakończenia roku

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.

 • Organizacja zakończenia roku

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.

 • Procedury odwołań

  Dopilnować właściwego przebiegu procedury odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania tej oceny.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

30 czerwca2016

 • Plenarne posiedzenie rady

  Przygotować i przeprowadzić plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

  Podstawa prawna: art. 40 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 

lipiec 2016

01 lipca2016

 • Plenarne zebranie rady

  Plenarne zebranie rady pedagogicznej

  (początek lipca)

  • Przygotować i przeprowadzić plenarne zebranie rady pedagogicznej, jeśli nie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca.

  Podstawa prawna: art. 40 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  (według harmonogramów CKE)

  • Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 3.: maj–lipiec 2016 r.

  • Część praktyczna w kwalifikacjach, w których rezultatem nie jest nie tylko dokumentacja – od 30 maja do 4 lipca 2016 r.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc. ustawy o systemie oświaty

  Ocena dorobku zawodowego

  (według potrzeb)

  • Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu.

  Podstawa prawna: art. 9 c ust. 6 Karty Nauczyciela

  Wręczenie oceny dorobku

  (według potrzeb)

  • Wręczyć nauczycielom ocenę dorobku zawodowego za potwierdzeniem odbioru.

  Podstawa prawna: art. 9 c ust. 8 Karty Nauczyciela

  Zaświadczenie o odbyciu stażu

  (w terminie wręczenia oceny dorobku zawodowego)

  • Wystawić zaświadczenie każdemu nauczycielowi, który zakończył staż.

  Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. 

  Prace komisji dla ubiegającycyh się o awans

  (według ustaleń organu prowadzącego) 

  • Wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego lub wyznaczyć zastępcę.

  Podstawa prawna: art. 9 g ust. 2 i ust.3 Karty Nauczyciela

  Informacja dla kuratorao rekrutacji

  (po zakończeniu rekrutacji)

  • Przekazać kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły – wyznaczyć termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłużyć termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

  Podstawa prawna: art. 20zd ustawy o systemie oświaty

04 lipca2016

 • Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje
  • Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

  Podstawa prawna: terminarz CKE

05 lipca2016

 • Wydanie świadectw maturalnych
  • Wydać zdającym egzaminy maturalne świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

  Podstawa prawna: terminarz CKE

10 lipca2016

 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra

  • Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r.

  Przedstawienie wniosków kuratorowi

  • Przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia RM z 14 czerwca 2005 r.

12 lipca2016

 • Oświadczenia absolwentów o poprawce
  • Zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

  Podstawa prawna: art. 44zzm. ust. 3 ustawy o systemie oświaty

15 lipca2016

 • Przekazanie do OKE oświadczeń absolwentów
  • Przekazać do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

  Podstawa prawna: art. 44zzm. ust. 3 ustawy o systemie oświaty

19 lipca2016

Zmiany w prawie

 • Wyprawka szkolna 2016/2017

  Sprawdź, kto może otrzymać wsparcie w ramach „Wyprawki szkolnej” i na jakich warunkach!

20 lipca2016

 • Zabezpieczenie dokumentacji egzaminacyjnej
  • Zabezpieczyć dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych.

  Podstawa prawna: procedury CKE

  Zabezpieczenie dokumentacji nauczania

  • Zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonać archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

sierpień 2016

01 sierpnia2016

 • Komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

  Termin: według ustaleń organu prowadzącego

  Wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (jeśli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora – w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora.

  Podstawa prawna: art. 9 g ust. 2 i ust. 3 Karty Nauczyciela

10 sierpnia2016

 • Szczegółowe terminy egzaminów ustnych

  Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016 r.

  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

16 sierpnia2016

 • Praktyczna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  Przeprowadzić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach, tylko M11 i M19).

  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

22 sierpnia2016

 • Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

  Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

  Podstawa prawna: § 18 ust. 4 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych

23 sierpnia2016

 • Procedury poprawkowego egzaminu maturalnego

  Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–26 sierpnia 2016 r.

  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

25 sierpnia2016

 • Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych
  Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

  Podstawa prawna: § 18 ust. 4 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych

26 sierpnia2016

 • Wyniki egzaminów

  Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wydanie zdającym dyplomów.

  Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wydać świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  Podstawa prawna: Komunikat dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

29 sierpnia2016

 • Zakończenie procedury awansu zawodowego

  Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek do dnia 30 czerwca 2016 r.

  Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 1 marca 2013 r.

  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

  Podstawa prawna:  art. 39 ustawy o systemie oświaty

31 sierpnia2016

 • Przygotowanie rozpoczęcia roku szkolnego

  Przygotować plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

  Podstawa prawna: art. 39 ustawy o systemie oświaty

  Uwzględnić nowe statusy zawodowe uzyskane przez nauczycieli. Nauczyciele mianowani – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.

  Podstawa prawna: art. 9b pkt 3, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela

  Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali do 31 sierpnia wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 1 września.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela

  Podpisać umowy z nowymi pracownikami, po której pracownik powinien otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia, opis stanowiska pracy, z ryzykiem zawodowym i uprawnieniach pracowniczych.

  Podstawa prawna: art. 29 § 3 Kodeksu pracy

  Podpisać świadectwa pracy dla pracowników, którzy zakończyli pracę w Twojej szkole.

  Podstawa prawna: art. 97 Kodeksu pracy; rozporządzenie MPiPS

  z 15 maja 1996 r.

  Wypłacić należne świadczenia nauczycielom i innym pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Kartą Nauczyciela, ustawą o pracownikach samorządowych i Kodeksem pracy

  Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

  Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015 r.

wrzesień 2016

01 września2016

Zmiany w prawie

06 września2016

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje

  Zorganizować i przeprowadzić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (M.11 i M.19, sesja 4.)

  Podstawa prawna:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

12 września2016

 • Wyniki poprawkowych egzaminów

  Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

  Podstawa prawna:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

październik 2016

03 października2016

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Zorganizować uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej lub zlecić przygotowanie uroczystości.

  Podstawa prawna:

  • art. 74 Karty Nauczyciela

07 października2016

 • Nagrody Dyrektora szkoły

  Dokonać ustaleń dotyczących przyznania nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotować dyplomy.

  Podstawa prawna:

  • art. 49 Karty Nauczyciela

14 października2016

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Przeprowadzić uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

  Podstawa prawna:

  • art. 74 Karty Nauczyciela

15 października2016

 • Zebranie opinii z poradni

  Zebrać od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form sprawdzianu szóstoklasisty/egzaminu gimnazjalnego/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

  Podstawa prawna:

  • art. 44zzr ust. 5 ustawy o systemie oświaty

17 października2016

 • Uzupełnienie danych w SIO

  Udostępnianie w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowane według stanu na 30 września.

  Podstawa prawna:

  • art. 50 ustawy z  15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

31 października2016

 • Awans zawodowy

  Przypomnieć nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy, że jeżeli do tego terminu złożyli wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, to decyzja właściwego organu o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu musi zapaść do 31 grudnia.

  Podstawa prawna:

  • art. 9b pkt 3a Karty Nauczyciela

listopad 2016

25 listopada2016

 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje

  Wydać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie uczniom szkoły zawodowej, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji 4.: sierpień–październik 2016 r.

  Podstawa prawna:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

30 listopada2016

 • Środki na doskonalenie nauczycieli.

  Złożyć wniosek o środki na doskonalenie nauczycieli.

  Powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom – jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości.

  Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r.
  • § 2 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r.

  Przygotować szkołę do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

  • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

  Podstawa prawna:

  • art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

  Wziąć udział w posiedzeniu komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dotyczącym nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października.

  Podstawa prawna:

  • art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela

  Rozpatrzeć wnioski rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego dotyczące wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły stroju jednolitego.

  Podstawa prawna:

  • art. 64a ustawy o systemie oświaty

  Przygotować ostateczną wersję budżetu na następny rok kalendarzowy, po zaopiniowaniu przez radę szkoły.

  Podstawa prawna:

  • art. 39. ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty

grudzień 2016

01 grudnia2016

 • Awans zawodowy
  • Wziąć udział w komisjach awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października.

  Podstawa prawna: art. 9 b pkt 3 a, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela

12 grudnia2016

 • Plan finansowy
  • Przygotowanie projektu planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy, zaopiniowanie go przez radę pedagogiczną i dokonanie uzgodnień z organem prowadzącym dotyczących planu finansowego szkoły na rok 2017.

  Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

  • Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących egzamin zawodowy w poszczególnych salach (sesja 1.)

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017.

  • Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie) (sesja 1.)

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017.

19 grudnia2016

 • Jasełka i spotkania opłatkowe
  • Nadzorować uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia: jasełka i szkolne spotkania opłatkowe, zabawa choinkowa.

  Podstawa prawna: Kalendarium szkolne

22 grudnia2016

 • Zimowa przerwa świąteczna

  22-31 grudnia

  • Zimowa przerwa świąteczna.

  Podstawa prawna: Kalendarz MEN (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS o organizacji roku szkolnego)

31 grudnia2016

 • Przeszeregowania płacowe
  • Dokonać przeszeregowań płacowych nauczycieli, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego do 31 grudnia. 

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 Karty Nauczyciela.

  • Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017.

  • Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (pozostałe formy arkuszy tzw. pozasystemowych – do 15 lutego 2017 r.)

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017

styczeń 2017

01 stycznia2017

Zmiany w prawie

05 stycznia2017

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów
  • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

09 stycznia2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w sesji 1. model „d”.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

11 stycznia2017

 • Ocena stypendiów dla uczniów
  • Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

  Podstawa prawna: art. 90g ustawy o systemie oświaty

  • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  1. część humanistyczna – 11 stycznia:
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 12 stycznia:
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00
  1. język obcy nowożytny – 13 stycznia:
  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

  Wychowawcy/opiekunowie tych oddziałów powinni dopilnować, aby przystępujący do egzaminu znali wszystkie obowiązujące ich zasady i terminy związane z egzaminem.

  Podstawa prawna: art. 44zt. pkt 1b ustawy o systemie oświaty

12 stycznia2017

 • Etap pisemny egzaminu
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu) – sesja 1.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

14 stycznia2017

Zmiany w prawie

16 stycznia2017

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 5 stycznia.

  Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Egzamin - etap praktyczny
  • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w pozostałych kwalifikacjach w sesji 1. modele „w” „wk”, „dk”.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

18 stycznia2017

 • Zmiana języka obcego
  • Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 20 stycznia 2017 r.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Przygotowanie i przeprowadzenie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadówki śródrocznej.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

20 stycznia2017

 • Próbny egzamin gimnazjalny

  Organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego/egzaminu maturalnego.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

23 stycznia2017

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

25 stycznia2017

Zmiany w prawie

 • Reforma oświaty

  Kolejne zmiany związane z reformą oświaty:

  • uchylenie niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących rekrutacji,
  • możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą (na dzień dzisiejszy brak jest projektu rozporządzenia, które miałoby doprecyzować te kwestie),
  • możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek w następstwie wygaśnięcia stanu nieczynnego bądź rozwiązania stosunku pracy w związku z reformą oświaty,
  • możliwość przeniesienia służbowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (do 31 sierpnia 2019 r.),
  • możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązku uzupełnienia etatu,
  • wyłączenie możliwości przeniesienia przymusowego nauczyciela.

27 stycznia2017

 • Wydanie zaświadczeń
  • Wydanie zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu.

  Podstawa prawna: art. 44zza ust. 8 ustawy o systemie oświaty

 • Zakończenie zajęć
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

28 stycznia2017

Zmiany w prawie

 • Nowe druki świadectw i dyplomów

  Obowiązuje nowe rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – szczegóły tutaj>>

30 stycznia2017

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • kujawsko-pomorskie,
  • lubuskie,
  • małopolskie,
  • świętokrzyskie,
  • wielkopolskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

31 stycznia2017

 • Kontrola wpisów w dzienniku
  • Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych uczniów, ilości godzin usprawiedliwionych, spóźnień.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

luty 2017

07 lutego2017

 • Trzynasta pensja
  • Naliczyć „trzynastą pensję” – dodatkowe roczne wynagrodzenie.

  Podstawa prawna: art. 48 Karty Nauczyciela

  • Skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych: wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp.

  oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

  Podstawa prawna: art. 44zzi ustawy o systemie oświaty

10 lutego2017

 • Medale Komisji Edukacji Narodowej
  • Złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

  Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 20 września 2000 r., ustawa z 16 października 1992 r., rozporządzenie Prezydenta RP z 15 grudnia 2004 r.

  • Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o tym na piśmie.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

15 lutego2017

 • Sporządzić wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego
  • Przyjąć oświadczenia uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Złożyć zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
  1. dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu
  2. informacje dotyczące:
  • przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe
  • poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego
  • języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów
  • przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
  • systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki
  1. informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole, które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

16 lutego2017

 • Przekazanie informacji o egzaminie zawodowym
  • Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o egzaminie zawodowym oraz zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 2.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  Zaplanowanie egzaminu pisemnego:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

  − sesja dla Z 22 i Z 23.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Zaplanowanie egzaminu praktycznego:
  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

  − sesja dla Z 22 i Z 23.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

17 lutego2017

 • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego
  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz powołać (nieobowiązkowo) zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu do przeprowadzeni egzaminów gimnazjalnych.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

20 lutego2017

 • Poinformować OKE
  • Poinformować OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego lub braku możliwości powołania zespołu nadzorującego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

23 lutego2017

 • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu
  • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja 1. Modele: „w”, „wk” i „dk”.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

  • Sporządzić wykaz uczniów i absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu i przekazać go w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją dyrektora danej OKE – sesja 2.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

 • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu
  • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

   dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

27 lutego2017

 • Pisemny etap egzaminu
  • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

   dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

28 lutego2017

 • Organizacja i przebieg egzaminów
  • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

  • Poinformować uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:
  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  Przekazanie uczniom kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

  1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
  2. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
  3. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
  • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
  • kodowania arkusza egzaminacyjnego
  • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
  • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
  • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
  • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
  1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  3. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
  4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
  5. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

  • Ustalenie przez dyrektora liceum, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniwszy zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.

  Podstawa prawna: rozporządzenie o ramowych planach nauczania

  • Ustalenie przez dyrektora technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniwszy zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.

  Podstawa prawna: rozporządzenie o ramowych planach nauczania

  • Nadzorować organizację i przebieg egzaminów poprawkowych w szkole dla dorosłych, w której obowiązuje klasyfikacja semestralna.

  Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r.

  • Ustalić dodatkowe terminy egzaminów w sesji jesiennej dla dorosłych w odniesieniu do słuchaczy, którzy nie przystąpili do egzaminów z powodu usprawiedliwionej nieobecności – nadzorowanie organizacji i przebiegu tych egzaminów.

  Podstawa prawna: art. 44w ust. 5 ustawy o systemie oświaty

  • Zorganizować rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosennym w szkołach dla dorosłych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.

marzec 2017

01 marca2017

 • Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (od 1.03 do 4.03) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu).

02 marca2017

 • Przesłanie do OKE informacji o miejscu egzaminu

  W celu organizacji sesji 2. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: Przesłanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o miejscu części praktycznej egzaminu lub/i części pisemnej jeżeli egzamin odbywa się w innym miejscu – w uzasadnionych przypadkach – lub jeżeli część praktyczna odbywa się w miejscu praktycznej nauki zawodu, wraz z wnioskiem o skierowanie zdających do innej szkoły/placówki/podmiotu/pracodawcy.

04 marca2017

 • Zadania związane z organizacją egzaminów maturalnych
  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz można powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  • Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  • Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Przekazać do dyrektora OKE wnioski o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

10 marca2017

 • Nie później niż do 10 marca
  • Poinformować absolwenta (lub upoważnić do tego  nauczyciela) na piśmie o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

15 marca2017

 • Oświadczenia absolwentów z innych szkół - do 15 marca

  Przyjąć oświadczenia absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

17 marca2017

 • Powołanie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny

  Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

18 marca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy dotyczące wizytatorów kuratorium oświaty

  Zmiany w zakresie organizacji kuratoriów oświaty (nowe przepisy dotyczące wizytatorów) – przeczytaj więcej>>

21 marca2017

Zmiany w prawie

22 marca2017

Zmiany w prawie

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

  Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 musi się już odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Poznaj najnowsze przepisy!

23 marca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie regulujące wskaźniki zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

  Poznaj nowe rozporządzenie regulujące wskaźniki zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych - sprawdź, co się zmieniło

24 marca2017

 • Organizacja sesji 2. części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  W celu organizacji sesji 2. części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

31 marca2017

 • Sprawy na koniec marca
  • Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym (przekazanie tej informacji do OKE do 5 kwietnia 2017 r.).
  • Ogłosić wyniki i wydać dyplomy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu).
  • Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2017.
  • Wystąpić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w roku szkolnym 2016/2017.

kwiecień 2017

01 kwietnia2017

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy o dotowaniu podręczników

  Wzory i terminy składania wniosków o udzielenie dotacji na podręczniki w nowym rozporządzeniu – sprawdź szczegóły!

 • Powołanie zespołów nadzorujących matury

  Na miesiąc przed terminem egzaminu maturalnego należy powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczyć ich przewodniczących. 

05 kwietnia2017

 • Do 5 kwietnia - informacje składane do OKE

  Przekazania do OKE informacji wynikających z przyjętych od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym (w przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 31 marca 2017 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

08 kwietnia2017

 • Sprawy związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
  • Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących w poszczególnych salach części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - Sesja dla: Z.22.
  • Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

13 kwietnia2017

 • 13-18 kwietnia

  Wiosenna przerwa świąteczna.

14 kwietnia2017

 • Organizacja egzaminu gimnazjalnego
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia. 
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkole - w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

19 kwietnia2017

Zmiany w prawie

 • Wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dodano do niego, albo raczej przywrócono, wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły sprawdź tutaj>>

 • 19-21 kwietnia

  Przeprowadzenie egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

20 kwietnia2017

 • Stan techniczny urządzeń przed egzaminem

  Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

28 kwietnia2017

 • Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych

  Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności (źródło: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017).

 • Zakończenie zajęć...

  ... w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych).

 • Do 28 kwietnia

  Wydanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2017

04 maja2017

 • Matury 2017

  Przeprowadzenie egzaminu maturalnego - część ustna:

  • język polski (prezentacja),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

05 maja2017

Zmiany w prawie

 • Nowe zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  Nowe przepisy wskazują, że dotacja przedszkolna nie obejmuje już 6-latków – sprawdź szczegóły!

08 maja2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (egzamin z arkuszami i kartami odpowiedzi) – sesja dla Z.22.
  • Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • Matury ustne

  Od 8 do 20: przeprowadzenie egzaminu maturalnego - część ustna:

  • język polski (wypowiedź),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

09 maja2017

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwlifikacje

  Od 9 do 26: Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22 

15 maja2017

 • Informacja o przekształceniu szkoły

  Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły należy wręczyć - w terminie do 15 maja 2017 r. - informacje o przekształceniu szkoły.

 • Informacja o przeniesieniu w stan nieczynny

  Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Najpóźniej 15 maja 2017 r. lub 2018 r. wręcza każdemu z wytypowanych nauczycieli pisemne informacje o przeniesieniu w stan nieczynny.

19 maja2017

 • Wykaz uczniów z terminem dodatkowym egzaminu gimnazjalnego

  Do 19.05: Weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu (okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia i przesyła do szkół wykaz o uczniów, którym dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

26 maja2017

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.

29 maja2017

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Do 29.05 organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

31 maja2017

 • Staż nauczycieli

  Mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów oraz tych nauczycieli, którzy rozpoczęli 3-letnie staże 1 września 2014 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż 1 września 2016 r.

 • Odpisy na ZFŚS

  Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

 • Informacja o rozwiązaniu stosunku pracy

  Poinformować nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

czerwiec 2017

01 czerwca2017

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego.

  Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 
 • Dodatkowy termin egzaminu maturalnego za zgodą OKE

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z dodatkowym terminem egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

  Egzaminy pisemne są przeprowadzane według harmonogramów CKE od 1 do 20 czerwca.

  Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych:

  1. od 1 do 20 czerwca:
  • język polski (prezentacja – formuła do 2014),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, język kaszubski

  1. od 5 do 7 czerwca:
  • język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

05 czerwca2017

 • Wystawianie ocen

  Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

06 czerwca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe wzory świadectw ukończenia VI klasy

  Od 6 czerwca br. obowiązują przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które wprowadza nowy wzór świadectwa dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej. Sprawdź szczegóły!

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa (Z23):

  • część pisemna – 6 czerwca
  • część praktyczna – 7 czerwca

12 czerwca2017

 • Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

13 czerwca2017

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

  • 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
  • od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

14 czerwca2017

 • Projekty ocen dorobku zawodowego

  Odebrać od opiekunów stażu projekty ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.

16 czerwca2017

 • Zebranie rady pedagogicznej

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej - termin ustala dyrektor.

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Odebrać przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

20 czerwca2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2017 r.

  Część pisemna - 20 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „D” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. 

21 czerwca2017

 • Informacje o uczniach, którzy nie ukończą gimnazjum

  Do 21 czerwca: przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą gimnazjum.

22 czerwca2017

 • Wykaz podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

23 czerwca2017

 • Przekazanie wyników egzaminu gimnazjalnego

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Koniec roku szkolnego 2016/2017

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami

  Dopilnować właściwego przebiegu procedury odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania tej oceny.

lipiec 2017

03 lipca2017

 • Plenarne zebranie rady pedagogicznej

  Na początku lipca przygotować i przeprowadzić plenarne zebranie rady pedagogicznej, jeśli nie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca. 

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Do 8 lipca - przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2016 r.

  Część praktyczna modele „w”, „wk” i „dk”

   - od 16. czerwca do 8. lipca 2017 r. 

 • Wniosek o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca - dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Ocena dorobku zawodowego nauczycieli

  Termin według potrzeb - dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli  z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu. Wręczyć nauczycielom ocenę dorobku zawodowego za potwierdzeniem odbioru.

  Wystawić zaświadczenie każdemu nauczycielowi, który zakończył staż.

 • Informacje o rekrutacji

  Po zakończeniu rekrutacji - przekazać kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznaczyć termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłużyć termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

04 lipca2017

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Od 4 do 8 lipca - przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

07 lipca2017

 • Oświadczenia o ponownym przystąpieniu do matury

  Do 7 lipca - zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

10 lipca2017

 • Przekazanie kuratorowi wniosków o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca - przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty

 • Praca w komisji

  Według ustaleń organu prowadzacego - wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego lub wyznaczyć zastępcę.

11 lipca2017

 • Informacje do OKE

  Do 11 lipca - przekazać do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

20 lipca2017

 • Zabezpieczenie dokumentacji

  Zabezpieczyć dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych. 

  Zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonać archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

24 lipca2017

Zmiany w prawie

 • Zmiany w SIO

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej wprowadza m.in. zmianę dotyczącą przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową. Co jeszcze się zmienia – sprawdź!

sierpień 2017

01 sierpnia2017

 • Udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

  Wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (jeśli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora – w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora) - termin według ustaleń organu prowadzącego.

11 sierpnia2017

 • Egzaminy ustne

  Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

22 sierpnia2017

 • Poprawka z matury

  Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

25 sierpnia2017

 • Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

  Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wydać zdającym dyplomyOgłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wydać świadectwa i dyplomy potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec.

29 sierpnia2017

 • Zakończenie postępowania o awans zawodowy

  Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek do 30 czerwca 2017 r.

 • Sprawdzenie dokumentacji szkolnej

  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak: statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

31 sierpnia2017

 • Zadania przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • Uwzględnić nowe statusy zawodowe uzyskane przez nauczycieli. Nauczyciele mianowani – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.
  • Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali do 31 sierpnia wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 1 września. 
  • Podpisać umowy z nowymi pracownikami, po której pracownik powinien otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia, opis stanowiska pracy, z ryzykiem zawodowym i uprawnieniach pracowniczych.
  • Podpisać świadectwa pracy dla pracowników, którzy zakończyli pracę w szkole. 
  • Wypłacić należne świadczenia nauczycielom i innym pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.
  • Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  • Podpisać świadectwa  uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych. Uczniowie, którzy zdali egzaminy otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji.

wrzesień 2017

01 września2017

Zmiany w prawie

02 września2017

Zmiany w prawie

 • Przekazywanie danych do SIO – nowe terminy

  Nowe rozporządzenie dotyczy zakresu danych przekazywanych do SIO, a co za tym idzie – wprowadzenia nowych terminów ich przekazywania. 

04 września2017

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

12 września2017

 • Wyniki poprawkowej matury

  Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

14 września2017

 • Staż nauczycieli

  Zgromadzić wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z planem rozwoju zawodowego.

 • Stypendia szkolne

  Ustalić listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi.

15 września2017

Zmiany w prawie

 • Nowe orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie

  Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy. Sprawdź szczegóły!

 • Plan nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej swój plan nadzoru na kolejny rok szkolny.

21 września2017

 • Plany rozwoju zawodowego nauczycieli

  Przyjąć projekty planu rozwoju zawodowego od nauczycieli stażystów.

29 września2017

 • Deklaracje dotyczące matury 2018

  Zgromadzić pisemne deklaracje:

  1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

  2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;

  3) informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

  Zebrać deklaracje maturalne i oświadczenia od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.

 • Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego

  Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego nauczycieli lub zwrócić je nauczycielom do poprawy.

 • Regulaminy konkursów

  Udostępnić uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty.

 • Ustalenie dni wolnych od zajęć

  Ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

 • Odpis ZFŚS

  Przekazać środki z odpisów na konto ZFŚS

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustalić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła któregoś z tych programów w porozumieniu z radą pedagogiczną. (Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną).

 • Deklaracje o egzaminie zawodowym

  Sporządzić, na podstawie złożonych deklaracji, informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyłać ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej - w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu.

30 września2017

 • Dane do SIO

  Przygotować dane SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października. 

październik 2017

01 października2017

Zmiany w prawie

 • Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla stosunku pracy

  Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny został ponownie ustalony dla kobiet – 60 lat, zaś dla mężczyzn – 65 lat. Sprawdź, jak nowe regulacje wpłyną na sytuację nauczycieli, którzy mają prawo do emerytury bez względu na wiek oraz pracowników objętych ochroną przedemerytalną. Czytaj dalej>>

02 października2017

 • Projekt planu rozwoju zawodowego

  Do 4.10 - zatwierdzić projekt planu rozwoju zawodowego.

04 października2017

 • Nagrody dla nauczycieli

  Dokonać ustaleń dotyczących przyznania nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotować dyplomy.

13 października2017

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Przeprowadzić uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym warto to zrobić przed 14.10 (sobota).

15 października2017

 • Dostosowanie warunków i form egzaminów

  Zebrać od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

31 października2017

 • Awans zawodowy

  Przypomnieć nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy, że jeżeli do tego terminu złożyli wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, to decyzja właściwego organu o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu musi zapaść do 31 grudnia.

listopad 2017

03 listopada2017

 • Kontrola przed sezonem zimowym

  Do 30 listopada - przygotować szkołę do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

  1. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

15 listopada2017

 • Posiedzenie komisji ds. awansu zawodowego

  Termin według ustaleń harmonogramu - wziąć udział w posiedzeniu komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dotyczącym nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października.

30 listopada2017

 • Doskonalenie nauczycieli

  Złożyć wniosek o środki na doskonalenie nauczycieli.

 • Dyplomy dla stypendystów

  Powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom - jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości. 

 • Budżet placówki

  Przygotować ostateczną wersję budżetu na następny rok kalendarzowy, po zaopiniowaniu przez radę szkoły.

 • Statuty szkół i przedszkoli

  30 listopada 2017 r. - do tego terminu trzeba opracować statuty szkół i przedszkoli, dostosowując je do nowych przepisów ustanowionych przez Prawo oświatowe.

grudzień 2017

10 grudnia2017

 • Egzamin zawodowy

  Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących egzamin zawodowy w poszczególnych salach (sesja 1.)

12 grudnia2017

 • Plan finansowy

  Przygotowanie projektu planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy, zaopiniowanie go przez radę pedagogiczną i dokonanie uzgodnień z organem prowadzącym dotyczących planu finansowego szkoły na rok 2018.

23 grudnia2017

 • Przerwa świąteczna

  23-31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna.

29 grudnia2017

 • Zamówienie na arkusze maturalne

  Do 29.12. Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na maturalne arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych)

31 grudnia2017

 • Przeszeregowania płacowe

  Dokonanie przeszeregowań płacowych nauczycieli, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego  do 31 grudnia. 

styczeń 2018

01 stycznia2018

Zmiany w prawie

 • Żłobki i kluby dziecięce – nowe zasady organizacji

  Zmiany w zasadach organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ułatwią zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, a także mają obniżyć koszt ich prowadzenia. Sprawdź szczegóły tutaj>>

 • Wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
 • Nowy wzór deklaracji do PFRON

  Od 1 stycznia 2018 r. publiczne i niepubliczne żłobki skorzystają z preferencyjnych zasad dotyczących wpłat na PFRON. Zmianie ulegną więc dwa wzory formularzy składanych do PFRON. Sprawdź jakie>>

grudzień 2018

10 grudnia2018

 • Próbne uruchomienie elektronicznego systemu do przeprowadzenia egzaminu

  Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel