Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

01 stycznia2020

Zmiany w prawie

 • Oddziały przygotowania wojskowego

  W szkołach publicznych i niepublicznych będzie można tworzyć oddziały przygotowania wojskowego.

  Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Poza tym nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

 • Wzrost pensji minimalnej

  2 600 zł - tyle wyniesie pensja minimalna w 2020 r. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy oświatowego - kliknij tutaj>>

03 stycznia2020

 • Zakończenie zajęć

  Należy zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne oraz zakończenie zajęć dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 i 31 stycznia.

15 stycznia2020

 • Termin inwentaryzacji

  Tego dnia mija termin na przeprowadzenie inwentaryzacji. Więcej na ten temat - tutaj>> 

31 stycznia2020

 • Zakończenie zajęć

  Należy zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne oraz zakończenie zajęć dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 i 31 stycznia.

 • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Należy sprawdzić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów – podawane do końca stycznia przez organ prowadzący i kuratora oświaty.

luty 2020

07 lutego2020

 • Deklaracje dot. egzaminów maturalnych

  Należy skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych:

  • wyboru przedmiotów,
  • poziomu, środowiska komputerowego itp.

  oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

10 lutego2020

 • Medal KEN

  Dyrektor powinien złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Należy poinformować na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (w przypadku ucznia lub absolwenta, o którym  mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy o systemie oświaty).

15 lutego2020

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Należy sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 15 lutego. Wykaz zawiera:

  1. dane osobowe uczniów lub absolwentów i informacje, o których mowa w § 32 ust. 1;
  2. informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego,
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

28 lutego2020

 • Przedmioty rozszerzone
  1. Dyrektor liceum musi ustalić, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.
  2. Dyrektor technikum musi ustalić, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.
 • Termin sprawdzianu uzdolnień

  Dyrektor musi podać do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

  • przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  • przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  – biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty.

marzec 2020

02 marca2020

 • Obowiązki płatnika podatku

  Należy:

  1. Sporządzić i przekazać PIT-11 podatnikowi.
  2. Sporządzić i przekazać roczną informację o składkach ZUS dla pracownika RMUA.
  3. Wydać świadectwa pracy pracownikom, których stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu 29 lutego 2020 r. 

10 marca2020

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Należy poinformować na piśmie absolwenta lub osoby przystępującej do matury o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (w przypadku absolwenta osoby, o których mowa w § 33 ust. 4–7 ustawy).

25 marca2020

 • Zestawienia obrotów i sald

  Należy sporządzić zastawienia obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy (nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym).

31 marca2020

 • Wypłata trzynastki

  Tego dnia mija ostatni dzień na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. Aby przeczytać o trzynastce za 2019 r. - kliknij tutaj>>

 • Przegląd po sezonie zimowym

  Należy dokonać  przeglądu szkoły po okresie zimowym urządzeń znajdujących się na terenie należącym do szkoły. Posprzątać po zimie teren szkoły, w tym obiekty sportowe i drogi dojazdowe.

 • Obowiązki związane z egzaminami

  Dyrektor powinien:

  1. Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz możliwość powołania zastępcy przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  2. Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  3. Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  4. Zebrać oświadczenia członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  5. Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ustalając harmonogram trzeba uwzględnić czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.
  6. Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  7. Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.
  8. Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu maturalnego (w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych dostosowaniach tj. nie później niż – odpowiednio – do 14 lutego 2019 r. albo do 14 marca 2019 r.).
  9. Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  10. Zapoznać uczniów klas maturalnych z listą materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszonym przez dyrektora CKE, z których mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

  Obowiązki te należy zrealizować w terminie ustalonym przez CKE

kwiecień 2020

03 kwietnia2020

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego

  Należy zakończyć prace nad projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 i przekazać go organizacji związkowej.

  Więcej na ten temat>>

20 kwietnia2020

 • Odbiór arkusza wraz z opinią organizacji związkowej

  Należy odebrać od zakładowej organizacji związkowej opinii w sprawie arkusza organizacyjnego. Termin upływa 19 kwietnia, ale ponieważ jest to niedziela, ulega przesunięciu na poniedziałek, 20 kwietnia.

21 kwietnia2020

 • Arkusz organizacyjny do organu prowadzącego

  Należy przekazać arkusz organizacyjny organowi prowadzącemu.

  Więcej na ten temat>>

maj 2020

18 maja2020

 • Kolejny etap odmrażania jednostek oświaty

  Już od poniedziałku 18 maja 2020 r. prowadzone mają być zajęcia dla:

  • dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia (w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju).

  Zajęcia te mają być prowadzone tylko za zgodą rodziców.

  W tym dniu otwierane są też placówki oświatowo-wychowawcze a mianowicie:

  • schroniska młodzieżowe,
  • międzyszkolne ośrodki sportowe
  • młodzieżowe domy kultury,
  • pałace młodzieży,
  • ogniska pracy pozaszkolnej,
  • pozaszkolne placówki specjalistyczne,
  • ogrody jordanowskie.

  Więcej na ten temat>>

 • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów

  Od 18 maja 2020 r. dopuszczalna jest realizacja zajęć:

  • rewalidacyjnych,
  • rewalidacyjno-wychowawczych,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  dla dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Zorganizowanie tych zajęć nie jest obligatoryjne. Jeżeli dyrektor chce je jednak zrealizować, wówczas musi to uzgodnić z organem prowadzącym i uzyskać zgodę rodziców poszczególnych dzieci.

  Więcej na ten temat>>

22 maja2020

 • Możliwość otwarcia internatu

  Od 22 maja 2020 r. możliwe staje się otwarcie internatu i zakwaterowanie tam uczniów, w pierwszej kolejności dla uczniów korzystających z konsultacji. Otwarcie nie jest obowiązkowe.

25 maja2020

 • Nauka stacjonarna w klasach I-III, konsultacje dla uczniów

  Kolejny etap „odmrażania” placówek oświatowych przypadnie na 25 maja 2020 r. Od tego dnia w szkołach prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, na podobieństwo tych z przedszkoli. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III:

  • w ramach dotychczasowego kształcenia na odległość,
  • stacjonarnie.

  Dotyczy to także klas I-III w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

  Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji na terenie szkoły:

  • indywidualnych,
  • w małych grupach.

  Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

  Więcej na ten temat>>

29 maja2020

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

31 maja2020

 • Zakończenie staży

  Należy wykonać czynności związane z zakończeniem lub przedłużeniem staży na kolejne stopnie awansu zawodowego. Nominalnie staże kończą się 31 maja, ale wskutek okoliczności wskazanych w art. 9d Karty Nauczyciela mogą potrwać dłużej.

 • Wypowiedzenie nauczycielskiego stosunku pracy

  Najpóźniej w tym dniu nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych powinni mieć możliwość zapoznania się z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. 3-miesięczny okres wypowiedzenia musi bowiem zakończyć się 31 sierpnia, a skrócenie okresu wypowiedzenia wiąże się z konsekwencjami finansowymi. 

  Najpóźniej 31 maja nauczyciel może złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z własnej inicjatywy.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Wnioski o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjąć od absolwentów uzasadnione wnioski o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończyli wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazać tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Więcej konsultacji

  Dyrektor ma obowiązek zorganizować konsultacje dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. W praktyce oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ustalić (biorąc pod uwagę także warunki szkoły) zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, a następnie ustalić ich wymiar, terminy realizacji i odpowiedzialnych nauczycieli. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie istniało, wówczas dyrektor będzie miał obowiązek organizacji konsultacji.

  Więcej na ten temat>>

08 czerwca2020

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

  Należy odebrać od nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. (jeśli staż zakończył się 31 maja). Nauczyciel składa je w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu

 • Ocena dorobku zawodowego

  Należy odebrać od opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w terminie 7 dni od zakończenia stażu).

26 czerwca2020

 • Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

  Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektorzy muszą zorganizować wydanie świadectw - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

27 czerwca2020

 • Urlop wypoczynkowy nauczycieli

  Rozpoczyna się wakacyjny urlop wypoczynkowy nauczycieli szkół feryjnych.

29 czerwca2020

 • Ocena dorobku zawodowego

  Dyrektor powinien sporządzić dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu).

  Wzór oceny dorobku zawodowego pobierzesz tutaj>>

lipiec 2020

10 lipca2020

 • Obowiązki sprawozdawcze

  Przekazanie kwartalnych sprawozdań:

  • RB-50 – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz
  • RB-34S – z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
  • Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
  • Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

20 lipca2020

 • Obowiązki rozliczeniowe

  Przekazanie kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

  Przekazanie miesięcznej informacji do PFRON i dokonanie wynikającej z tego wpłaty. 

sierpień 2020

31 sierpnia2020

 • Ustanie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych do końca maja 2021 r.

  Ostatni dzień roku szkolnego 2020/2021 jest zarazem ostatnim dniem zatrudnienia nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunki pracy do końca maja 2021 r. z powodów organizacyjnych.

  Mając to na względzie, należy:

  • wydać takim nauczycielom świadectwa pracy,

  Pobierz wzór świadectwa pracy>>

  • wypłacić im należne świadczenia, w szczególności odprawy, nagrody jubileuszowe i ekwiwalent urlopowy

  Więcej o odprawach przeczytasz tutaj>>

  Pobierz wzór informacji o przyznaniu odprawy emerytalno - rentowej nauczycielowi>>

  Podstawa prawna:

 • Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

  Jeśli nauczyciel stażysta wnioskował o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca 2020 r., wówczas decyzję w sprawie awansu zawodowego dyrektor powinien wydać najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.

  Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 • Na zakończenie zatrudnienia

  Wydaj świadectwa pracy nauczycielom i pracownikom pedagogicznym, których stosunki pracy ustają 31 sierpnia 2020 r.

  • Wypłać tym osobom należne odprawy.
  • Wypłać im również nagrody jubileuszowe (także, jeżeli staż uprawniający do nagrody osiągnęliby w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich stosunek pracy jest rozwiązywany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę).
  • Wypłać im ekwiwalent urlopowy, jeżeli nie wykorzystali należnego im urlopu wypoczynkowego.
 • Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2020/2021

  Konieczne jest przygotowanie szkoły do nowego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. M.in. należy przygotować procedury postępowania na wypadek zakażeń.

  Więcej na ten temat>>

wrzesień 2020

01 września2020

 • Potwierdzenie przekształcenia formy zatrudnienia

  W przypadku uzyskania przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze na cza nieokreślony stopnia mianowanego w sierpniu 2020 r., należy potwierdzić przekształcenie umowy zawartej z nauczycielem w stosunek pracy z mianowania.

08 września2020

 • Informacje o warunkach zatrudnienia

  Tego dnia mija termin na poinformowanie o warunkach zatrudnienia pracowników (w tym nauczycieli) zatrudnionych 1 września 2020 r.

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS

  W tym terminie należy zgłosić pracownika do ZUS, jeśli został zatrudniony 1 września 2020 r.

15 września2020

 • Termin na rozpoczęcie stażu

  Tego dnia upływa termin na rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021. Nauczyciel zatrudniony w późniejszym terminie lub taki, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu po tej dacie (nie dotyczy stażysty) nie będzie mógł rozpocząć tego stażu.

21 września2020

 • Plan rozwoju zawodowego

  Do 21 września 2020 r. mija termin na przedstawienie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę (pozostali nauczyciele dołączają plan do wniosku o rozpoczęcie stażu).

30 września2020

 • Aneksy do arkusza organizacyjnego

  Aneksy do arkusza organizacji przedstawiane do 30 września muszą być opiniowane przez organizacje związkowe.

październik 2020

20 października2020

 • Zaliczki na PIT

  Należy przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności

 • PFRON
  • Przekazanie miesięcznej i rocznej informacji odpowiednio  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON)
  • Dokonanie wpłaty wynikającej ze złożonej miesięcznej i rocznej informacji odpowiednio  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON)

listopad 2020

05 listopada2020

 • Składki ZUS

  Należy przekazaćd do ZUS deklarację rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne oraz opłać składki za dany miesiąc. 

10 listopada2020

 • Sprawozdania miesięczne

   Należy przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

20 listopada2020

 • PIT, PFRON

  Należy przekazać:

  • kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.
  • miesięczną informację do PFRON i dokonaj wynikającej z tego wpłaty. 
 • Egzamin ósmoklasisty - dostosowanie warunków

  Należy poinformować na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

30 listopada2020

Zmiany w prawie

 • Przedłużenia nauki zdalnej i nowy termin ferii zimowych

  Od 30 listopada br. obowiązują nowe wytyczne. Przedłużono zdalne nauczanie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. A także zmieniono termin ferii zimowych, który przypadnie na 4-17 stycznia 2021.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2111).
 • Płatnik zasiłków

  Należy ustalić płatnika zasiłków na 2021 rok.

 • Obowiązki informacyjne względem OKE

  Należy:

  • uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu ósmoklasisty,
  • przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w postaci elektronicznej.
 • Wręczenie dyplomów stypendystom

  Należy powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom – jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości.

 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

 • Próbna ewakuacja

  Dyrektor powinien przeprowadzić ewakuację próbną.

grudzień 2020

05 grudnia2020

07 grudnia2020

10 grudnia2020

11 grudnia2020

15 grudnia2020

20 grudnia2020

31 grudnia2020

styczeń 2021

01 stycznia2021

Zmiany w prawie

 • Wchodzą w życie nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  Od 1 stycznia 2021 dyrektor placówki oświatowej musi przestrzegać przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą m.in. zasad szacowania zamówień, obowiązku wdrożenie elektronizacji komunikacji zamawiającego z wykonawcami, czy przygotowania raportu z realizacji zamówienia.

  Wszystkie zmiany szczegółowo omawiamy w artykule 11 wskazówek dotyczących nowych zamówień publicznych>>​

 • Podwyżka wynagrodzenia minimalnego

  Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto.

  Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa nie tylko na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego, ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń czy najniższą podstawę świadczeń chorobowych.

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596)
 • Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

  Jeżeli szkoła zleca wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, to od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS.

  Umowę o dzieło zgłasza się za pośrednictwem dokumentu RUD. Na zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS na formularzu RUD jest 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

  Uwaga! Nie można zawierać umów o dzieło z nauczycielami w szkołach samorządowych (art. 10a Karty Nauczyciela).

02 stycznia2021

04 stycznia2021

 • Ferie zimowe od 4 stycznia do 17 stycznia

  W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. Więcej na temat nowego terminu można przeczytać tutaj>>

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 11gd.
 • Przeszeregowanie płacowe

  Należy dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego do 31 grudnia 2020 r.

  Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana jest w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Natomiast w przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w tym trybie zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

  Podstawa prawna:

 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli szkół feryjnych

  W 2021 r. okres ferii zimowych wypada od 4 do 17 stycznia. W tym czasie nauczyciele szkół feryjnych automatycznie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

  Nie dotyczy to jednak nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, którym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych w okresach uzgodnionych w planie urlopów, a w razie jego braku - uzgodnionych z poszczególnymi nauczycielami.

  W tym czasie nauczyciel może zostać zobowiązany do wykonywania pracy:

  • przeprowadzania egzaminów;
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

  Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

  Przeczytaj także: Urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie zimowe 2021 – jakich błędów unikać>>

  Podstawa prawna:

 • Zebrania rady pedagogicznej

  Dyrektor powinien wyznaczyć termin, przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej dotyczące:

  Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego może odbyć się w dowolnym terminie, wygodnie jest jednak dokonać tego po I półroczu.

  Podstawa prawna:

 • Przystąpienie do otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

  Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego.

  Przepisy nie określają terminu, w którym należy ogłosić otwarty konkurs ofert, jednak z uwagi na to, że podmioty niepubliczne wyłonione do trzymania dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. są obowiązane do stosowania zasad rekrutacji określonych w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe, konkursy ogłaszane są w styczniu. Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszonym regulaminie.

  Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego przystępuje do otwartego konkursu ofert składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. oraz podaje informację o planowanej liczbie uczniów.

  Podstawa prawna:

05 stycznia2021

08 stycznia2021

10 stycznia2021

 • Informacja o liczbie członków organizacji związkowej (za II półrocze 2020 r.)

  To bardzo ważny termin także dla dyrektora, przesądzający o istnieniu obowiązku współdziałania z organizacją związkową w sprawach indywidualnych.

  Organizacja związkowa przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy - według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków zatrudnionych na terenie swojego działania:

  Jeżeli:

  • liczba ta będzie mniejsza niż 10,
  • organizacja nie przedstawi informacji w terminie,

  wówczas szkoła jest zwolniona z obowiązku współdziałania z organizacją związkową (w przypadku niedochowania terminu - do czasu przedstawienia tej informacji).

  Podstawa prawna:

11 stycznia2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.
 • Sprawozdanie Z-05

  Należy przekazać do GUS sprawozdania Z-05 − Badanie popytu na pracę.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1,
  • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.
 • Egzaminy zawodowe 2021

  Od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. należy przeprowadzić:

  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017.

  Od 11 do 24 stycznia 2021 r. będzie odbywał się egzamin zawodowy w Formule 2019.  Egzaminy zostaną przeprowadzone, podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r., w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Więcej na temat egzaminów tutaj>>

 • Przekazanie danych do SIO

  Należy przekazać do SIO dane dziedzinowe. Dane dziedzinowe dotyczą:

  • wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości,
  • wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat,
  • kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami,
  • wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

  A według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego dane dziedzinowe dotyczą:

  • wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów,
  • pracowników niebędących nauczycielami,
  • wyposażenia szkoły i placówki oświatowe,
  • korzystających z biblioteki szkolnej.

  Podstawa prawna:

13 stycznia2021

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych

  W dniach od 13 do 15 stycznia 2021 r. należy przeprowadzić egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Więcej na ten temat w artykule: 3 styczniowe egzaminy odbędą się

15 stycznia2021

18 stycznia2021

Zmiany w prawie

 • Klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej

  Jak zapowiedział minister zdrowia 11 stycznia - uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej od 18 stycznia, czyli zaraz po feriach zimowych, wracają do nauki stacjonarnej. W związku z tym, przygotowano wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych, które należy wdrożyć przed powrotem uczniów do szkół.

  O wytycznych przeczytasz tutaj>>

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

19 stycznia2021

Zmiany w prawie

 • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym
  1. Zmienia się termin na zawiadomienie o ww. zdarzeniu rzecznika dyscyplinarnego. Zamiast dotychczasowych 3 dni roboczych ma być to 14 dni kalendarzowych liczone od powzięcia informacji o zdarzeniu.

  Pobierz wzór zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka>>

  1. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadkach, gdy okoliczności będą bezspornie wskazywały, że nie doszło do popełnienia czynu przez nauczyciela, należy zrezygnować z zawiadamiania rzecznika.
  2. Dyrektor nie będzie miał obowiązku dokonania zawieszenia, jeżeli jednocześnie spełnione zostaną poniższe warunki:
  • we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik wniesie o wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem,
  • ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

  Pobierz wzór decyzji dyrektora w sprawie zawieszenia nauczyciela w obowiązkach służbowych>>

  1. W nowelizacji uregulowano także niektóre terminy w postępowaniu:
  • 3 miesiące od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego – w tym terminie rzecznik dyscyplinarny musi skierować do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
  • 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego / 2 lata od popełnienia tego czynu są to terminy na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

  Więcej na ten temat>>

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4).

20 stycznia2021

 • Rozliczenia z US, PFRON

  Należy:

  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

 • Sprawozdanie Z-06

  Należy sporządzić sprawozdanie Z-06 "Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy".

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 3.
 • Jednorazowy dodatek uzupełniający - obliczenia przed wypłatą

  Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela) oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

  W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń zostanie ustalona kwota różnicy, na podstawie której zostanie wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Podstawa prawna:

30 stycznia2021

 • Jednorazowy dodatek uzupełniający

  Organ prowadzący powinien wypłacić nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające.

  Jest to kwota różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Jest on ustalany proporcjonalnie do:

  • okresu zatrudnienia,
  • osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

  zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

  Przeczytaj także: Jednorazowy dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki nauczyciela>>

  Podstawa prawna:

31 stycznia2021

 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i publicznych szkół

  Do końca stycznia 2021 r. organ prowadzący/kurator oświaty zobowiązany jest określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

  1. publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych – określa organ prowadzący
  2. publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

  Pobierz przykładowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym>>

  Podstawa prawna:

 • Zapoznanie się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

  Do końca stycznia 2021 r. organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Kryteria określone przez organ prowadzący będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i nie mogą być modyfikowane lub rozszerzane przez daną placówkę.

  Podstawa prawna:

luty 2021

01 lutego2021

 • Informacje i sprawozdania - GUS, US, ZUS

  Należy;

  • przekazać sprawozdania kwartalne: Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-34S
  • przekazać sprawozdania roczne: Rb-27S, Rb-28S
  • przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych w poprzednim roku dochodach: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-4R i PIT-8AR.
  • przesłać do ZUS Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

  Podstawa prawna:

 • Zwrot dotacji udzielonych z budżetu JST

  Należy zwrócić dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego – zwrotu do budżetu tej jednostki należy dokonać w terminie do 31 stycznia następnego roku (w tym roku 31 to niedziela, dlatego

  Uwaga!

  Dotacja oświatowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona.

  Podstawa prawna:

 • Zarządzenie w sprawie informacji o terminach rekrutacji do przedszkola

  Należy wydać zarządzenie, w którym wskazane zostaną:

  • terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone przez organ prowadzący,
  • termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
  • termin oraz sposób podania do publicznej wiadomości informacji liczbie wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Termin: po podaniu publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przez organ prowadzący

  Uwaga!

  Wydanie zarządzenia w sprawie informacji o terminach rekrutacji do przedszkola nie jest obligatoryjne, ale zwiększa transparentność przebiegu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Podstawa prawna:

Zmiany w prawie

 • Zmiany w rozliczaniu dotacji

  W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr do informacji o liczbie uczniów należy dołączyć semestralny rozkład zajęć, potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia ustawowego warunku.

  Uwaga! Semestralny rozkład zajęć będzie przekazywany w pierwszym miesiącu otrzymywania przez szkołę dotacji na danego ucznia.

  Więcej o zmianach w rozliczaniu dotacji przeczytasz tutaj>>

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2382).

05 lutego2021

08 lutego2021

 • Deklaracje maturalne

  Dyrektor szkoły (lub dyrektor OKE):

  • przyjmuje deklaracje od osób, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (przypomnijmy: egzamin maturalny w 2021 r. będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej) – do 8 lutego 2021 r.

  W informacji absolwent musi uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

  Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

  Podstawa prawna:

10 lutego2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe
  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:
  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.
 • Jednorazowy dodatek uzupełniający - sprawozdanie

  Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego powinien sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

  Wzór formularza jest dostępny tutaj>>

  Podstawa prawna:

 • Informacja o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel)

  • informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2021 r.

  Uwaga! Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wystąpi po 10 lutego, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym sposobie dostosowania warunków. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora OKE o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego ucznia i przekazuje jego dane osobowe.

  Podstawa prawna:

 • Sprawozdanie F-01/I-01

  Należy przekazać do GUS sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

15 lutego2021

 • Składki ZUS (szkoły i placówki nie samorządowe)

  Należy:

  • przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne,
  • opłacić składki za dany miesiąc.

  Dotyczy to szkół i placówek:

  • publicznych innych niż samorządowe,
  • niepublicznych.

  Podstawa prawna:

 • Sprawozdanie F-03

  Należy przekazać do GUS sprawozdanie F-03 o stanie i ruchu środków trwałych.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).
 • Wykaz uczniów zdających maturę w 2021

  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi OKE w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 15 lutego 2021 r. Wykaz zawiera:

  • dane osobowe zdających,
  • informacje o uczniach lub absolwentach: w tym formy przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz o szkole, które są przekazywane do OKE, odpowiada dyrektor szkoły.

  Podstawa prawna:

 • Odebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Należy:

  • określić termin na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce – termin upływa nie później niż  na 7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
  • odebrać od rodziców deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Uwaga!

  • Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji. 
  • Po odebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc na rok 2021/2022.
  • Jeżeli rodzice dziecka w wyznaczonym terminie nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego do której ono uczęszczało, to dyrektor nie ma obowiązku zapewniania mu miejsca, a przyjęcie dziecka będzie uzależnione od wyników postępowania rekrutacyjnego.

  Pobierz wzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego>>

  Podstawa prawna:

17 lutego2021

22 lutego2021

25 lutego2021

 • Wnioski dotyczące egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły:

  • składa (do dyrektora OKE) wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (jeśli taki został w szkole złożony).

  W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora OKE, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).

  • przyjmuje wnioski/pisemną informację od rodziców ucznia lub słuchacza o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

  Więcej na temat egzaminu ósmoklasisty znajdziesz tutaj>>

 • Ogłoszenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu

  Należy:

  • ustalić liczbę wolnych miejsc w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – po odebraniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  • podać do publicznej wiadomości informację o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

  Termin: po odebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Uwaga!

  Informację o liczbie wolnych miejsc podaje się w formie komunikatu. Dyrektor nie wydaje w tej sprawie zarządzenia.

  Podstawa prawna:

26 lutego2021

 • Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni nauczyciele) są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty – nie później niż do 26 lutego 2021 r.

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tutaj>>

 • Zasady dotyczące rekrutacji do szkoły

  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

  Podstawa prawna:

28 lutego2021

 • Zawiadomienie o zamiarze likwidacji niepublicznego przedszkola, szkoły lub placówki

  Należy:

  • zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola, szkoły lub placówki następujące podmioty:
   • rodziców dzieci/uczniów,
   • organu ewidencjonującego,
   • gminy
  • uwzględnić w zawiadomieniu informację o:
   • precyzyjnej planowanej daty likwidacji (tj. 31 sierpnia 2021 r.),
   • przyczyny zakończenia działalności jednostki oświatowej.

  Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego, pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomi o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

  Uwaga!

  • dopełnienie obowiązku informacyjnego stanowi nadanie poleconej przesyłki w ostatnim dniu lutego,
  • każdy z rodziców musi zostać poinformowany o zamiarze i terminie likwidacji placówki imiennie – w przypadku formy listownej konieczne jest wystosowanie odrębnych pism,
  • w przypadku przedszkoli oraz szkół ewidencjonowanych na szczeblu gminy powiadomienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu ewidencyjnego jest równoznaczne z wykonaniem obowiązku powiadomienia gminy
  • organ prowadzący musi wykazać, że prawidłowo wywiązał się z obowiązków informacyjnych.

  Podstawa prawna:

marzec 2021

01 marca2021

03 marca2021

04 marca2021

 • Wniosek o przeprowadzenie matury w innym miejscu niż szkoła

  Należy złożyć wniosek do dyrektora OKE na przeprowadzenie egzaminu dla ucznia w innym miejscu niż szkoła – nie później niż 4 marca 2021 r.

  Uwaga! W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za zgodą dyrektora właściwej OKE, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Taką zgodę dyrektor OKE może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły albo absolwenta. Jeżeli konieczność przyznania dostosowania nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania.

  Podstawa prawna:

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego – matura

  Dyrektor szkoły, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków tego zespołu oraz może powołać zastępcę przewodniczącego zespołu. Wraz z powołaniem zespołu dyrektor może powołać jednocześnie zespoły przedmiotowe – jeżeli w szkole jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego – i zespoły nadzorujące.

  Podstawa prawna:

 • Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Po zakończeniu rejestracji wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. W przypadku rekrutacji do placówek zapewniających możliwość realizowania wychowania przedszkolnego, do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

  Uwaga!

  Przewodniczący komisji może żądać od rodziców przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Oprócz tego, w razie wątpliwości, może zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

  Podstawa prawna:

 • Dyżur telefoniczny w Portalu Oświatowym

  W godz. 8.00-9.30 zapraszamy na dyżur telefoniczny z ekspertem Portalu Oświatowego (kadry i płace)

  Więcej informacji tutaj>>

05 marca2021

08 marca2021

10 marca2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.
 • Informacja o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia

  Dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego nauczyciel) informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych – nie później niż do 10 marca. Dotyczy to uczniów spoza danej szkoły, o których mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r.

  Podstawa prawna:

11 marca2021

 • Dyżur telefoniczny w Portalu Oświatowym

  W godz. 8.00-9.30 zapraszamy na dyżur telefoniczny z ekspertem Portalu Oświatowego (kadry i płace)

  Więcej informacji tutaj>>

15 marca2021

17 marca2021

18 marca2021

 • Dyżur telefoniczny w Portalu Oświatowym

  W godz. 8.00-9.30 zapraszamy na dyżur telefoniczny z ekspertem Portalu Oświatowego (kadry i płace)

  Więcej informacji tutaj>>

22 marca2021

25 marca2021

26 marca2021

29 marca2021

31 marca2021

 • Sprawozdanie finansowe i inne obowiązki rachunkowe

  Należy:

  • sporządzić zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych ze rok obrotowy,
  • zamknąć księgi rachunkowe,
  • sporządzić roczne sprawozdanie finansowe.

  W skład sprawozdania finansowego wchodzą 4 elementy:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • informacja dodatkowa.

  O sprawozdaniu przeczytasz tutaj>>

  Podstawa prawna:

 • Wypłata trzynastek za 2020 r.

  Do 31 marca 2021 r. należy wypłacić nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.

  Przy czym nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z całkowitą likwidacją pracodawcy, trzynastkę należało wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 5 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

  Wzorem lat ubiegłych, wypłata trzynastki jest obowiązkowa. Nie jest to bowiem świadczenie o charakterze uznaniowym. Nie zmienia tego faktu Tarcza antykryzysowa, która przewiduje pewne udogodnienia płacowe dla pracodawców.

  Pobierz wzór:

  Podstawa prawna:

 • Wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego

  Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  • z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

  Uwaga! Wniosek składa się za pośrednictwem kuratora oświaty. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

  Podstawa prawna:

 • Wniosek o przyznanie Medali KEN

  Należy złożyć wniosek do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej. Wniosek powinien zawierać dane osobowe oraz uzasadnienie przyznania medalu.

  Wzór wniosku zawiera załącznik nr 2 do poniższego rozporządzenia.

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. nr 99 poz.1073 ze. zm.) – § 4 ust. 2.
 • E-czat w Portalu Oświatowym

  W godz. 10.00-11.00 zapraszamy na e-czat z ekspertem Portalu Oświatowego

  Więcej informacji tutaj>>

kwiecień 2021

01 kwietnia2021

06 kwietnia2021

 • Przekazanie projektu arkusza organizacyjnego

  Należy zakończyć prace nad projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Jego treść jest uregulowana:

  • dla przedszkoli – są uregulowane w § 17 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r.,
  • dla szkół – w § 17 ust. 3-4 ww. rozporządzenia,
  • dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – w § 17 ust. 5-6 ww. rozporządzenia.

  5 wskazówek dla dyrektora przygotowującego arkusz organizacyjny:

  1. W arkuszu należy wykazać tylko nauczycieli zatrudnionych w szkole, z którymi dyrektor nawiązał stosunek pracy, w tym przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych, dłuższych zwolnieniach lekarskich.
  2. Tym nauczycielom, którzy nie mogą wykonywać pracy (urlopy itd.) nie należy przydzielać godzin.
  3. Nie należynauczycieli, którzy nie są aktualnie zatrudnieni w szkole (np. takich, których planujesz dopiero zatrudnić).
  4. Planując obsadę pedagogiczną na kolejny rok szkolny, należy stworzyć możliwość zatrudnienia nowego nauczyciela, tworząc wakat (wpisuj wakaty do arkusza).
  5. Należy wykazać godziny dla ustępującego i nowego dyrektora.

  Przeczytaj także: Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 w 5 krokach>>

  Następnie należy przekazać projekt arkusza organizacjom związkowym. Organizacja związkowa ma 10 dni roboczych na zaopiniowanie arkusza organizacyjnego – nie później jednak niż do 19 kwietnia 2020 r. (§ 17 ust. 5 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r.).

  Projekt przekazuje się do zaopiniowania organizacjom związkowym będącym:

  • jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  • jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).

  Pobierz: wzór pisma do organizacji związkowej z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu arkusza organizacyjnego>>

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) - § 17 ust. 1-7.
 • Składki ZUS (szkoły i placówki samorządowe)
  Należy:
  • przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne,
  • opłacić składki za dany miesiąc.

  Dotyczy szkół i placówek samorządowych.

  Uwaga! Jeżeli w danym miesiącu termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to przesuwa się go na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  Podstawa prawna:

 • Powołanie zespołów nadzorujących maturę

  Dyrektor, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 5 kwietnia 2021 r. (w tym roku 5 jest dniem wolnym), spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

08 kwietnia2021

 • Sprawozdania budżetowe RB-27ZZ

  Należy przekazać kwartalne sprawozdania budżetowe Rb-27ZZ.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,

09 kwietnia2021

 • Sprawozdanie Z-05

  Należy przekazać do GUS sprawozdania Z-05 − Badanie popytu na pracę.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).

12 kwietnia2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.
 • Kwartalne sprawozdania budżetowe

  Należy przekazać kwartalne sprawozdania budżetowe:

  • Rb-50,
  • Rb-34s.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
 • Przekazanie danych do SIO

  Dyrektor przekazuje do SIO –  według stanu na koniec I kwartału:

  • dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez JST i właściwych ministrów,
  • dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami,
  • dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

  Podstawa prawna:

 • Sprawozdanie Z-03

  Należy przekazać do GUS sprawozdania Z-03 − sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).

15 kwietnia2021

16 kwietnia2021

 • Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
   • zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
   • informację o przyjętych i nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
   • informację o liczbie wolnych miejsc (jeżeli są)
   • adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
   • podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • Podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

  Uwaga!

  • Niezakwalifikowanie kandydata może wynikać z przyczyn formalnych, tj. np. kiedy złożony wniosek będzie niekompletny z powodu niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentach.
  • Kandydatem niezakwalifikowanym nie jest dziecko, które spełniło wymagania formalne, lecz uzyskało zbyt małą liczbę punktów – w takim przypadku mówi się o kandydacie nieprzyjętym.

  Podstawa prawna:

19 kwietnia2021

 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Należy:

  • odebrać od rodziców oświadczenia o potwierdzeniu woli zapisania dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Podstawa prawna:

20 kwietnia2021

 • Rozliczenia z US, PFRON

  Należy:

  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

 • Sprawozdanie F-01/I-01

  Należy przekazać do GUS sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

  Dyrektor ustala termin i zwołuje radę pedagogiczną klasyfikacyjną klas maturalnych. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

  Pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów

  Podstawa prawna:

21 kwietnia2021

26 kwietnia2021

 • Powołanie zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty

  Dyrektor, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 26 kwietnia 2021 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

  Uwaga! Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących.

  Podstawa prawna:

30 kwietnia2021

maj 2021

04 maja2021

 • Pierwszy dzień egzaminów maturalnych

  Należy przeprowadzić egzaminy maturalne – część pisemna:

  • język polski –  4 maja (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 5 maja (środa) – godz. 9:00
  • język angielski – 6 maja (czwartek) – godz. 9:00

  Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej>>

  Ważne! Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego OKE przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w terminach do:

  • 2 lipca 2021 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym,
  • 9 września 2021 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

  Podstawa prawna:

05 maja2021

06 maja2021

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego do zaopiniowania kuratorowi oświaty

  Organ prowadzący przekazuje arkusz organizacji do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego, który w ciągu 10 dni roboczych (ale nie później niż do 20 maja 2020 r.) powinien przedstawić opinię.

  Podstawa prawna:

 • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
   • zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
   • informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
   • adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
   • podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • Podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

  Podstawa prawna:

10 maja2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.

11 maja2021

 • Zmiany języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły – na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 11 maja 2021 r. – informuje OKE o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany. Informację tę należy przekazać do OKE do 13 maja 2021 r.

  Źródło:

13 maja2021

 • Odebranie wniosków o sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • przyjęcie od rodziców kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

  Uwaga!

  Niezłożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uniemożliwia wniesienie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor nie będzie miał obowiązku wydania rozstrzygnięcia w sprawie odwołania, jeżeli wcześniej nie złożono wniosku o uzasadnienie.

  Podstawa prawna:

17 maja2021

19 maja2021

20 maja2021

 • Rozliczenia z US, PFRON

  Należy:

  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

21 maja2021

 • Konsultacja związkowa (nauczyciele zwalniani w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela)

  O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela należy zawiadomić reprezentującą nauczyciela organizację związkową

  Organizacja związkowa ma 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na zgłoszenie na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowanych zastrzeżeń. Dyrektor musi liczyć się z koniecznością oczekiwania z wypowiedzeniem do upływu tego terminu. Dlatego przy założeniu, że wypowiedzenie zostanie dokonane 31 maja, zawiadomienia należy dokonać najpóźniej 21 maja 2021 r.

  Uwaga!

  Jeżeli wypowiedzenia mają być wręczone wcześniej, to zawiadomienie musi być dokonane także w odpowiednio wcześniejszym terminie.

  Pobierz wzór zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia>>

  Podstawa prawna:

 • Przyjęcie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Należy:

  • przyjąć odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wniesione przez rodziców kandydatów nieprzyjętych.

  Uwaga!

  W razie przekroczenia ustawowego terminu dyrektor powinien wydać postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania i niedopuszczalność odwołania. Postanowienie to jest ostateczne, chyba że rodzice złożą wniosek o przywrócenie terminu i wniosek ten zostanie uwzględniony. Wtedy dyrektor obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę.

  Podstawa prawna:

24 maja2021

 • Ograniczenie zatrudnienia

  Należy zaproponować ograniczenie zatrudnienia nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania, którzy nie mogą dalej pozostawać w pełnym wymiarze zajęć z powodu:

  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmniejszenia liczby oddziałów.
  • zmian w planie nauczania.

  Ograniczenie zatrudnienia wejdzie w życie tylko wtedy, gdy nauczyciel wyrazi zgodę na nie. Milczenie nauczyciela nie jest traktowane jako zgoda.

  Uwaga! Termin przyjęto przy założeniu, że dyrektor wyznaczy nauczycielowi 7 dni na odpowiedź. Żaden przepis takiego terminu nie reguluje, więc nie ma przeszkód, by ten termin był krótki. Ważne, by w razie odmowy przyjęcia propozycji dyrektor zdążył wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy (co w szkole feryjnej powinno nastąpić co do zasady do 31 maja).

  Pobierz wzór propozycji ograniczenia zatrudnienia>>

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2.
 • Przeniesienie służbowe nauczyciela na inne stanowisko

  Należy zaproponować przeniesienia służbowe na inne stanowiska nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania.

  Uwaga! Termin przyjęto przy założeniu, że dyrektor wyznaczy nauczycielowi 7 dni na odpowiedź. Żaden przepis takiego terminu nie reguluje, więc nie ma przeszkód, by ten termin był krótki. Ważne, by w razie odmowy przyjęcia propozycji przeniesienia zdążył wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy (co w szkole feryjnej powinno nastąpić co do zasady do 31 maja).

  Pobierz wzór przeniesienia służbowego na inne stanowisko za zgodą nauczyciela>>

  W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmiana stanowiska może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - art. 18 ust. 1.
 • Podanie propozycji ocen końcowych

  Należy przypomnieć o terminie podania propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz o podaniu ich do wiadomości uczniom i przekazaniu informacji rodzicom.

  Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

  Uwaga! Termin i formę zawiadomienia przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych musi określać statut szkoły. Więcej na ten temat w poradzie naszego eksperta>>

  Podstawa prawna:

25 maja2021

28 maja2021

 • Wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wniesionego przez rodziców kandydatów nieprzyjętych

  Należy:

  • rozpatrzeć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
  • rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola w sprawie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola jest decyzją administracyjną i tym samym należy przy jej wydawaniu stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • dochować obowiązku rzetelnego i dokładnego wyjaśnienia stanu fatycznego sprawy i wydać decyzję administracyjną spełniającą nie tylko wymogi formalne, ale też realizującą funkcję przekonywania strony do słuszności podjętej decyzji
  • wydać decyzję administracyjną, w której dyrektor:         
  1. utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję – gdy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy uznaje w całości rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej za prawidłowe,
  2. uchyli zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeknie co do istoty sprawy – gdy widzi potrzebę skorygowania wad prawnych decyzji komisji, polegających na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych, lub w toku postępowania nastąpiła zmiana tych okoliczności, mająca wpływ na rozstrzygnięcie istoty sprawy,
  3. uchyli zaskarżoną decyzję i umorzy postępowanie komisji rekrutacyjnej albo umorzy postępowanie odwoławcze,
  • uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

  Uwaga!

  Decyzja dyrektora powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Organ ma zatem obowiązek dokładnie podać podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Ponadto uzasadnienie decyzji powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej na podstawie której wydano decyzję.

  Podstawa prawna:

29 maja2021

31 maja2021

czerwiec 2021

01 czerwca2021

07 czerwca2021

08 czerwca2021

10 czerwca2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.

14 czerwca2021

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

  Dyrektor powinien wyznaczyć termin, przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej dotyczące:

  Podstawa prawna:

 • Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe – wyznaczenie terminów

  Należy ustalić termin i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne uczniów – do dnia zakończenia rocznych zajęć:

  • uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,
  • uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

  Pobierz: protokół z egzaminu klasyfikacyjnego>>

  Należy także ustalić termin i przeprowadzić egzaminy poprawkowe uczniów. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Ważne! Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Pobierz: protokół z egzaminu poprawkowego>>

  Podstawa prawna:

 • Odebranie deklaracji uczęszczania na dyżur wakacyjny w przedszkolu

  Termin ustala organ prowadzący

  Zamknięcie przedszkoli na określony czas i mniejsza liczba dzieci uczęszczających do nich w okresie wakacji sprawia, że organ prowadzący, ze względów organizacyjnych wyznacza przedszkola dyżurujące w lipcu i sierpniu oraz ustala procedurę zgłaszania dzieci do tych przedszkoli. Z informacji udzielonej przez organ prowadzący powinno wynikać:

  • kto i kiedy zbiera informację o liczbie potrzebnych miejsc,
  • w jaki sposób dokonywane będą zapisy do dyżurujących przedszkoli.

  Uwaga!

  • wzór wniosku oraz wykaz dyżurujących przedszkoli w okresie wakacyjnym powinien być dostępne dla rodziców w każdym przedszkolu prowadzonym przez daną gminę,
  • liczba zgłoszeń warunkuje liczbę dyżurnych przedszkoli i ich organizację.

15 czerwca2021

16 czerwca2021

21 czerwca2021

 • Rozliczenia z US, PFRON

  Należy:

  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2021

  Należy przeprowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej. Egzaminy odbędą się:

  ·       Część pisemna – 22 czerwca

  ·       Część praktyczna model „d” – 21 czerwca

  ·       Część praktyczna model „w”, „wk” i „dk” – 23 czerwca-8 lipca

  Ważne: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec to 31 sierpnia. Natomiast termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów to 8 września.

  Więcej na temat egzaminów w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej>>

 • Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

  Po zakończeniu rejestracji wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym.

  Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

  Podstawa prawna:

22 czerwca2021

 • Przekazanie informacji o uczniach do OKE

  Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, szkoły podstawowej dla dorosłych, szkoły artystycznej albo nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uczniów tej klasy szkoły artystycznej – realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, ponieważ:

  • w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych,
  • nie zdali egzaminu dyplomowego – dotyczy uczniów szkoły artystycznej,
  • nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.

  Źródło:

 • Wniosek o zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły składa wniosek (za pośrednictwem SIO) w porozumieniu z rodzicami ucznia lub słuchacza (do 22 czerwca 2021 r.). Wydrukowany i podpisany wniosek dyrektor szkoły przekazuje wraz z dokumentacją do OKE. Chodzi o szczególne przypadki losowe lub zdrowotne, uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym – w takich przypadkach dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

  Źródło:

25 czerwca2021

26 czerwca2021

28 czerwca2021

 • Ustalenie oceny dorobku zawodowego

  Do tego dnia należy ustalić ocenę dorobku zawodowego, przy założeniu, że nauczyciel przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w dniu 7 czerwca 2021 r.

  Uwaga! W przypadku wcześniejszego terminu złożenia sprawozdania procedurę oceny dorobku należy ustalić odpowiednio wcześniej - tj. z zachowaniem 21-dniowego terminu.

  Dyrektor nie może ustalić oceny dorobku zawodowego bez przedłożonego przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

  Pobierz:

  Podstawa prawna:

 • Rekrutacja do szkół

  Należy przeprowadzić rekrutację do klas pierw­szych i pierwszych semestrów – termin wyznacza dyrektor szkoły. Zasady rekrutacji do szkół publicznych określają przepisy Rozdziału 6 Prawa oświatowego. W szczególności, przepisy te wskazują procedury, kryteria oraz organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

  Uwaga! Dyrektor musi pamiętać o ochronie danych osobowych w trakcie rekrutacji. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w artykule: 5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji>>

  Podstawa prawna:

 • Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
   • zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
   • informację o przyjętych i nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
   • informację o liczbie wolnych miejsc (jeżeli są)
   • adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
   • podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • Podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

  Uwaga!

  • Niezakwalifikowanie kandydata może wynikać z przyczyn formalnych, tj. np. kiedy złożony wniosek będzie niekompletny z powodu niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentach.
  • Kandydatem niezakwalifikowanym nie jest dziecko, które spełniło wymagania formalne, lecz uzyskało zbyt małą liczbę punktów – w takim przypadku mówi się o kandydacie nieprzyjętym.

  Podstawa prawna:

lipiec 2021

02 lipca2021

05 lipca2021

06 lipca2021

 • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

  Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
   1. zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
   2. informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
   3. adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
   4. podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

  Podstawa prawna:

08 lipca2021

 • Sprawozdanie Z-05

  Należy przekazać do GUS sprawozdania Z-05 − Badanie popytu na pracę.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).
 • Sprawozdania budżetowe RB-27ZZ

  Należy przekazać kwartalne sprawozdania budżetowe Rb-27ZZ.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,

10 lipca2021

 • Informacja o liczbie członków organizacji związkowej (za I półrocze 2021 r.)

  To bardzo ważny termin także dla dyrektora, przesądzający o istnieniu obowiązku współdziałania z organizacją związkową w sprawach indywidualnych.

  Organizacja związkowa przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy - według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków zatrudnionych na terenie swojego działania:

  Jeżeli:

  • liczba ta będzie mniejsza niż 10,
  • organizacja nie przedstawi informacji w terminie,

  wówczas szkoła jest zwolniona z obowiązku współdziałania z organizacją związkową (w przypadku niedochowania terminu - do czasu przedstawienia tej informacji).

  Podstawa prawna:

12 lipca2021

 • Sprawozdanie Z-03

  Należy przekazać do GUS sprawozdania Z-03 − sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).
 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.
 • Kwartalne sprawozdania budżetowe

  Należy przekazać kwartalne sprawozdania budżetowe:

  • Rb-50,
  • Rb-34s.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
 • Przekazanie danych do SIO

  Należy przekazać do 10 lipca (w tym roku to sobota, termin więc zostaje przesunięty na 12 lipca), według stanu na koniec II kwartału:

  • dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów,
  • dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami.

  Podstawa prawna:

 • Wniosek o przyznanie stypendium

  Należy dopilnować, by rada pedagogiczna przed­stawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli jest powołana).

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. 2005 nr 106 poz. 890) – § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 1.

13 lipca2021

 • Odebranie wniosków o sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • przyjęcie od rodziców kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

  Uwaga!

  Niezłożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uniemożliwia wniesienie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor nie będzie miał obowiązku wydania rozstrzygnięcia w sprawie odwołania, jeżeli wcześniej nie złożono wniosku o uzasadnienie.

  Podstawa prawna:

15 lipca2021

19 lipca2021

20 lipca2021

 • Sprawozdanie F-01/I-01

  Należy przekazać do GUS sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 443) - art. 30 ust. 1 pkt 3,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2062).
 • Rozliczenia z US, PFRON
  Należy:
  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

26 lipca2021

 • Przyjęcie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

  Należy:

  • przyjąć odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wniesione przez rodziców kandydatów nieprzyjętych.

  Uwaga!

  W razie przekroczenia ustawowego terminu dyrektor powinien wydać postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania i niedopuszczalność odwołania. Postanowienie to jest ostateczne, chyba że rodzice złożą wniosek o przywrócenie terminu i wniosek ten zostanie uwzględniony. Wtedy dyrektor obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę.

  Podstawa prawna:

sierpień 2021

02 sierpnia2021

 • Zadania dyrektora związane z przygotowaniem nowego roku szkolnego – do 31 sierpnia

  Dyrektor powinien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego:

  • Przygotować plan rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
  • Sprawdzić aktualność podstawowych dokumentów szkolnych: statutu, procedur, regulaminów.
  • Opracować tygodniowy rozkład zajęć, przy­dział sal i dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także plan zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów.
  • Nadzorować zaopatrzenie szkoły w wyma­gane dokumenty i druki szkolne.
  • Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej związane z organizacją nowego roku szkolnego.
  • Przekazać obowiązki nowemu dyrektorowi, który obejmie stanowisko 1 września. O zmianie dyrektora i przygotowaniach do nowego roku szkolnego przeczytasz tutaj>>
  • Przeprowadzić przegląd budynku pod kątem bhp. Szkoła nie zawsze musi obowiązkowo przeprowadzać kontrolę bhp po wakacjach. Jest natomiast zobowiązana do  dokonywana kontroli  zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki co najmniej raz w roku. Przeczytaj: Kilka słów o przeglądach w szkole i przedszkolu>>

  Podstawa prawna:

 • Wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wniesionego przez rodziców kandydatów nieprzyjętych

  Należy:

  • rozpatrzeć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
  • rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola w sprawie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola jest decyzją administracyjną i tym samym należy przy jej wydawaniu stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • dochować obowiązku rzetelnego i dokładnego wyjaśnienia stanu fatycznego sprawy i wydać decyzję administracyjną spełniającą nie tylko wymogi formalne, ale też realizującą funkcję przekonywania strony do słuszności podjętej decyzji
  • wydać decyzję administracyjną, w której dyrektor:
  • utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję – gdy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy uznaje w całości rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej za prawidłowe,
  • uchyli zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeknie co do istoty sprawy – gdy widzi potrzebę skorygowania wad prawnych decyzji komisji, polegających na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych, lub w toku postępowania nastąpiła zmiana tych okoliczności, mająca wpływ na rozstrzygnięcie istoty sprawy,
  • uchyli zaskarżoną decyzję i umorzy postępowanie komisji rekrutacyjnej albo umorzy postępowanie odwoławcze,
  • uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

  Uwaga!

  Decyzja dyrektora powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Organ ma zatem obowiązek dokładnie podać podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Ponadto uzasadnienie decyzji powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej na podstawie której wydano decyzję.

  Podstawa prawna:

05 sierpnia2021

09 sierpnia2021

 • Organizacja tygodnia adaptacyjnego

  Termin ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  Należy:

  • ustalić z nauczycielami program adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
  • poinformować rodziców nowoprzyjętych dzieci o terminie, w którym odbędzie się adaptacja dzieci oraz o organizacji i zasadach obowiązujących w czasie adaptacji

  Uwaga!

  Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii organizowania tzw. adaptacji w przedszkolu. Najczęściej dzieci nowoprzyjęte z rekrutacji na nowy rok szkolny odbywają adaptację w jednym wyznaczonym tygodniu wakacyjnego dyżuru przedszkolnego.

10 sierpnia2021

 • Miesięczne sprawozdania budżetowe

  Dyrektor powinien przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - załącznik nr 5.

16 sierpnia2021

 • Przekazanie informacji o nieprzyjęciu do dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Należy:

  • przekazać organowi prowadzącemu informację o nieprzyjęciu do przedszkola dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość skorzystania z wychowania przedszkolnego

  Uwaga!

  Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość skorzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zgłoszonym do przedszkola podczas rekrutacji.

  Podstawa prawna:

20 sierpnia2021

 • Rozliczenia z US, PFRON
  Należy:
  • przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności,
  • przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON) i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

  Podstawa prawna:

23 sierpnia2021

 • Odebranie danych o dziecku przyjętym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

  Należy:

  • poinformować rodziców o konieczności przekazania uznanych przez nich za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

  Uwaga!

  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

  Podstawa prawna:

24 sierpnia2021

 • Egzamin poprawkowy z matury

  Należy przeprowadzić egzamin poprawkowy z matury – dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

  Podstawa prawna:

31 sierpnia2021

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel