Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2018

01 stycznia2018

Zmiany w prawie

 • Żłobki i kluby dziecięce – nowe zasady organizacji

  Zmiany w zasadach organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ułatwią zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, a także mają obniżyć koszt ich prowadzenia. Sprawdź szczegóły tutaj>>

 • Wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
 • Nowy wzór deklaracji do PFRON

  Od 1 stycznia 2018 r. publiczne i niepubliczne żłobki skorzystają z preferencyjnych zasad dotyczących wpłat na PFRON. Zmianie ulegną więc dwa wzory formularzy składanych do PFRON. Sprawdź jakie>>

 • Zmiany w Karcie Nauczyciela

  Zmiany w urlopach, w tym dla poratowania zdrowia, likwidacja niektórych dodatków dla nauczycieli… to tylko niektóre ze zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj>>

 • Nowe limity zwolnień podatkowych

  Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty wolne od podatku dotyczące głównie świadczeń z ZFŚS.  Poznaj szczegóły!

02 stycznia2018

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 5 stycznia.

05 stycznia2018

 • Zakończenie zajęć

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

10 stycznia2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny model „d” – sesja 1.

11 stycznia2018

 • Przyznanie stypendium

  Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny – sesja 1.

12 stycznia2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

  Od 12 stycznia do 17 lutego: Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny model „w”, „wk” i „dk”  – sesja 1.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych

  Przygotować i przeprowadzić egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  1) część humanistyczna – 10. stycznia (środa):

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00

  2) część matematyczno-przyrodnicza – 11. stycznia (czwartek):

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00

  3) język obcy nowożytny – 12. stycznia (piątek):

  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

  Wychowawcy/opiekunowie tych oddziałów powinni dopilnować, aby przystępujący do egzaminu znali wszystkie obowiązujące ich zasady  i terminy związane z egzaminem. 

15 stycznia2018

 • Zmiana języka obcego

  Do 18 stycznia: Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości.

 • Ferie zimowe

  15-28 stycznia Ferie zimowe w województwach:

  • dolnośląskie,
  • mazowieckie,
  • opolskie,
  • zachodniopomorskie

22 stycznia2018

 • Ferie zimowe

  22 stycznia - 4 lutego 

  Ferie zimowe w województwach:

  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie.

23 stycznia2018

 • Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 26. stycznia.

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 26. stycznia.

24 stycznia2018

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

  Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa m.in. wzór skierowania na badanie do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Szczegóły tutaj>>

26 stycznia2018

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

29 stycznia2018

 • Ferie zimowe

  29 stycznia - 11 lutego 

  Ferie zimowe w województwach:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie.
 • Ferie zimowe

   29 stycznia - 11 lutego 2018 r. województwa:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie 

30 stycznia2018

 • Deklaracje maturalne

  Przypomnieć uczniom klas maturalnych o terminie składania ostatecznych deklaracji maturalnych (7 lutego). 

 • Kontrola wpisów w dzienniku lekcyjnym

  Dokonać kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, wymagane dane były kompletne, podsumować frekwencję poszczególnych uczniów, ilość godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

luty 2018

01 lutego2018

 • Dodatkowe wynagrodzenie w oświacie

  Do końca marca należy naliczyć „13-ą pensję” – dodatkowe roczne wynagrodzenie.

02 lutego2018

 • Zaplanowanie egzaminu praktycznego

  Zaplanowanie egzaminu praktycznego:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,

  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

07 lutego2018

 • Deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych

  Do 7 lutego - skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych: wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp. oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

10 lutego2018

 • Wnioski o Medale Komisji Edukacji Narodowej

  Złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

 • Dostosowanie warunków egzaminów

  Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o nich na piśmie.

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Według wytycznych OKE - sporządzić wykaz uczniów i absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu i przekazać go w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją dyrektora danej oke – sesja 2.

11 lutego2018

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  Termin wg kalendarium szkolnego: Przygotować i przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. 

12 lutego2018

 • Ferie zimowe

  12 - 25 lutego 2018 r. województwa:

  • kujawsko-pomorskie,
  • lubuskie,
  • małopolskie,
  • świętokrzyskie,
  • wielkopolskie.

15 lutego2018

 • Arkusze egzaminacyjne

  Do 15 lutego - złożyć zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

  Przesłać do OKE zapotrzebowanie na przesłanie na płycie CD zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

 • Ustalić zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Do 15 lutego - ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe.

 • Wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

  a.dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu

  b.informacje dotyczące

  • przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe
  • poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego
  • języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów
  • przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
  • systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki

  c.informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole, które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły

16 lutego2018

 • Zespoły do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych

  Do 16 lutego:

  • powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz powołać (nieobowiązkowo) zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych,
  • zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

17 lutego2018

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego

  Do 17 lutego - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących. 

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja 1. - Modele: „w”, „wk” i „dk”.

18 lutego2018

 • Informacje o egzaminie zawodowym

  Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o egzaminie zawodowym oraz zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 2.

28 lutego2018

 • Informacja o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego

  Poinformować uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:

  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

  konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 • Przekazania uczniom informacji o egzaminie gimnazjalnym

  Przekazania uczniom kluczowe informacje o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

  1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
  2. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
  3. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
  • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
  • kodowania arkusza egzaminacyjnego
  • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
  • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
  • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
  • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
  1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  3. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
  4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
  5. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
 • Ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

  Do 28 lutego - ustalenie przez dyrektora liceum, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.

 • Ustalenie przez dyrektora technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

  Do 28 lutego - ustalenie przez dyrektora technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.

marzec 2018

04 marca2018

 • Zespół egzaminacyjny

  Do 4 marca: owołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu do organizacji egzaminów maturalnych.

 • Sprawy związane z maturami
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Powołać zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
  • Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • Przekazać do dyrektora OKE wnioski o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

10 marca2018

 • Sprawy z OKE dotyczące matur
  • Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

16 marca2018

 • Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznaczyć ich przewodniczących. 

23 marca2018

 • Wyniki egzaminu zawodowego

  Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018.

29 marca2018

 • Przerwa świąteczna

  Termin wiosennej przerwy świątecznej: 29 marca – 4 kwietnia 2018 r.

30 marca2018

 • Informacje o zmianie języka obcego

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacje o zmianie języka obcego i przekazać tą informację do OKE do 5 kwietnia 2018 r. 

kwiecień 2018

01 kwietnia2018

Zmiany w prawie

 • Podwyżki dla nauczycieli

  Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Sprawdź szczegóły>>

02 kwietnia2018

 • Obowiązki związane z egzaminem maturalnym
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.
  • Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia .
  • Na miesiąc przed egzaminem - powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie ich przewodniczących. 

03 kwietnia2018

 • Przerwa świąteczna

  29 marca - 3 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

05 kwietnia2018

 • Przekazanie informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym

  Do 5.04 - przekazania do OKE informacji wynikających z przyjętych od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym. (W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 30 marca 2018 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 

09 kwietnia2018

 • Projekt arkusza dla związków zawodowych

  Do 9.04 - przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019 do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

17 kwietnia2018

 • Obowiązki związane z egzaminem gimnazjalnym

  Do 17.04:

  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia. 
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkole - w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

18 kwietnia2018

 • Egzamin gimnazjalny

  18-20.04: 

  Przeprowadzić egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  b) część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

21 kwietnia2018

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego

  Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019, zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę.

27 kwietnia2018

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  Zorganizować zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem:

  • liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,
  • szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz

  oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

30 kwietnia2018

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki

  Wydanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2018

04 maja2018

 • Matura 2018 - część pisemna

  Od 4 do 23 maja: przeprowadzić egzamin maturalny (część pisemna).

07 maja2018

 • Matura 2018 - część ustna

  Od 7. do 25. (oprócz 13 i 20 maja) egzamin maturalny - część ustna:

  • języki obce nowożytne,

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa).

08 maja2018

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Od 8 do 25 mja: przeprowadzić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa).

09 maja2018

 • Matura 2018 - część ustna

  Od 9. do 22. (oprócz 13 i 20 maja) - egzamin maturalny - część ustna:

  • język polski,
  • języki mniejszości narodowych,
  • język łemkowski,
  • język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

16 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Kodeksu pracy

  Tekst jednolity Kodeksu pracy - szczegóły znajdziesz tutaj>>

19 maja2018

Zmiany w prawie

 • Wynagradzanie pracowników samorządowych

  Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - szczegóły znajdziesz tutaj>>

 • Nowe wzory świadectw, dyplomów i e-legitymacji

  Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, należy stosować już od tego roku szkolnego. Zawiera ono wiele przepisów przejściowych, a także nowości w zasadach wypełniania świadectw – poznaj szczegóły>>

 • Egzamin w terminie dodatkowym

  do 19 maja: weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu. (Okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia i przesyła do szkół wykaz o uczniów, którym dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

22 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Karty Nauczyciela

  Tekst jednolity Karty Nauczyciela - szczegóły znajdziesz tutaj>>

24 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Prawa oświatowego

  Tekst jednolity Prawa oświatowego - szczegóły znajdziesz tutaj>>

25 maja2018

Zmiany w prawie

 • Nowe unijne przepisy RODO

  Placówki oświatowe, tak jak i wszystkie jednostki przetwarzające dane osobowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br., gdyż od tego momentu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  Odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

29 maja2018

 • Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły

  Pamiętać, że do tego dnia organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

  Po zmianach planowanych w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – do dnia 25 maja.

31 maja2018

 • Koniec stażu nauczycieli

  Pamiętać, że mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów oraz tych nauczycieli, którzy rozpoczęli 3-letnie staże 1 września 2015 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r.

 • Zwalnianie nauczycieli

  Poinformować nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz poinformować ich o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia, ewentualnie - o możliwości uzupełniania pensum w innej szkole.

 • Odpis na ZFŚS

  Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

czerwiec 2018

02 czerwca2018

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy o wycieczkach szkolnych

  Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły – to jedna z ważniejszych zmian, która weszła w życie wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Więcej o nowych przepisach przeczytasz tutaj>>

04 czerwca2018

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Do 4.06: 

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 
 • Dodatkowy termin egzaminu maturalnego

  Do 4.06: 

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z dodatkowym terminem egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

  Egzaminy pisemne są przeprowadzane według harmonogramów CKE od 4 do 20 czerwca.

  Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych od 4 do 9 czerwca:

  • język polski,
  • języki mniejszości narodowych,
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski,

  język kaszubski.

05 czerwca2018

 • Wystawianie ocen

  Od 4 do 14.06: Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa (Z23):

  • część pisemna – 5 czerwca
  • część praktyczna – 6 czerwca

11 czerwca2018

 • Zebranie z rodzicami

  Zorganizować zebrania z rodzicami, na którym wychowawcy poinformują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania (jeśli nie zostały przeprowadzone w maju).

13 czerwca2018

 • Wnioski o zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego

  Do 13.06: Złożyć wnioski (w porozumieniu z rodzicami uczniów lub ze słuchaczami) o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, którzy w związku ze szczególnymi przypadkami losowymi lub zdrowotnymi, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

14 czerwca2018

 • Projekty ocen dorobku zawodowego

  Odebrać od opiekunów stażu projekty ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.

15 czerwca2018

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Odebrać od OKE zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

19 czerwca2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

  Część pisemna - 19 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „d” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. 

20 czerwca2018

 • Informacje o uczniach, którzy nie ukończą gimnazjum

  Przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą gimnazjum (Dla uczniów tych okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.). 

21 czerwca2018

 • Wykaz obowiązujących podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

22 czerwca2018

 • Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Przekazać zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyników

  Przekazać zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa Z.22, MS20  i Z.23 wyników egzaminu oraz świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra

  Do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,

  do 10 lipca – w pozostałych klasach:

  Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Egzaminy poprawkowe

  Wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Odwołanie od oceny

  Dopilnować właściwego przebiegu procedury odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania tej oceny.

29 czerwca2018

 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

  Przygotować i przeprowadzić plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

lipiec 2018

02 lipca2018

 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

  Poczatek lipca: przygotować i przeprowadzić plenarne zebranie rady pedagogicznej, jeśli nie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca.

 • Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli

  Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli  z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu

03 lipca2018

 • Świadectwa maturalne

  Odebrać z OKE i wydać zdającym egzaminy maturalne:

  • świadectwa,
  • aneksy,
  • informacje o wynikach.

09 lipca2018

 • Ocena dorobku i zaświadczenia o zakończeniu stażu

  Wręczyć nauczycielom ocenę dorobku zawodowego za potwierdzeniem odbioru.

  Wystawić zaświadczenie każdemu nauczycielowi, który zakończył staż.

 • Prace w komisji

  Według ustaleń organu prowadzacego: wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego lub wyznaczyć zastępcę.

10 lipca2018

 • wniosek o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca: Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium

  Przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty

 • Pisemne oświadczenia o ponownym przystąpieniu do matury

  Zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

13 lipca2018

 • Przekazać do OKE oświadczenia o zamiarze przystąpienia do matury

  Przekazać do OKE w formie elektronicznej oświadczenia absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

19 lipca2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

  Część pisemna - 19 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „d” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. 

20 lipca2018

 • Zabezpieczyć dokumentację szkolną

  Np. do 20.07:

  • Zabezpieczyć dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych.
  • Zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonać archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

sierpień 2018

06 sierpnia2018

 • Udział dyrektora w pracach komisji

  Termin według ustalen organu prowadzącego - wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (jeśli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora – w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora).

10 sierpnia2018

 • Informacja o miejscu egzaminu

  Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

21 sierpnia2018

 • Matura w terminie poprawkowym

  Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  • Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
  • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018r.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

27 sierpnia2018

 • Egzaminy poprawkowe

  Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

30 sierpnia2018

 • Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego

  Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek do dnia 30 czerwca 2018 r.

 • Kontrola dokumentacji szkolnej

  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

31 sierpnia2018

 • Wyniki egzaminu zawodowego

  Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 oraz wydanie zdającym świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 • Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy

  Uwzględnić nowe statusy zawodowe uzyskane przez nauczycieli. Nauczyciele mianowani – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.

 • Plan uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

  Przygotować plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Plan uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

  Przygotować plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Zadania kadrowe
  • Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali do 31 sierpnia wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 1 września. 
  • Podpisać umowy z nowymi pracownikami, po której pracownik powinien otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia, opis stanowiska pracy, z ryzykiem zawodowym i uprawnieniach pracowniczych.

  • Podpisać świadectwa pracy dla pracowników, którzy zakończyli pracę w Twojej szkole. 
  • Wypłacić należne świadczenia nauczycielom i innym pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 • Procedura podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną

  Przeprowadzić procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

 • Podpisać świadectwa  uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych

  Uczniowie, którzy zdali egzaminy otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji. 

wrzesień 2018

01 września2018

Zmiany w prawie

 • Nowa ocena pracy nauczycieli

  Już od 1 września 2018 r. mogą napływać wnioski nauczycieli o dokonanie oceny pracy na nowych zasadach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę oceniając nauczycieli oraz pobierz nowe wzory dokumentów.

 • Zmiany w zasiłku na zagospodarowanie

  1 września 2018 r. zostanie uchylony przepis Karty Nauczyciela, który uprawnia nauczycieli do zasiłku na zagospodarowanie. Na świadczenie to mogą jednak liczyć nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 sierpnia 2018 r. Przeczytaj więcej>>

 • Doradztwo zawodowe - nowe przepisy

  Od 1 wrzesnia 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Szczegóły poznasz tutaj>>

 • Awans zawodowy nauczycieli – nowe rozporządzenie

  1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Poznaj szczegóły>>

03 września2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

10 września2018

 • Informowanie uczniów i rodziców

  Dopilnować obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana oraz poinformowania przez wychowawców o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen zachowania oraz warunkach i trybie ich podwyższania

11 września2018

 • Wyniki poprawkowych matur

  Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

15 września2018

 • Ustalić listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

 • Plan nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny.

17 września2018

 • Staż nauczycieli

  Zgromadzić wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z planem rozwoju zawodowego

21 września2018

 • Plany rozwoju zawodowego

  Przyjąć plany rozwoju zawodowego od nauczycieli stażystów.

28 września2018

 • Deklaracje - egzamin ósmoklasisty

  Do 28.09: 

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemne deklaracje:

  1. wskazujące język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
  2. wskazujące przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia;
  3. informujące o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
 • Deklaracje - egzamin gimnazjalny

  Zgromadzić pisemne deklaracje:

  1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;
  2. informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;
  3. informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
 • Deklaracje - matura

  Zebrać deklaracje maturalne i oświadczenia od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

 • Regulaminy konkursów przedmiotowych

  Udostępnić uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty

 • Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

  Do 28.09: Ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

 • Odpisy na ZFŚS

  Przekazać środki z odpisów na konto ZFŚS

 • Egzamin zawodowy

  Sporządzić, na podstawie złożonych deklaracji, informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyłać ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej - w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustalić Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

 • Aneks do arkusza organizacji

  Przygotować i złożyć do zatwierdzenia przez organ prowadzący aneks do arkusza organizacji pracy szkoły - jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w zatwierdzonym arkuszu. 

 • Informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

  Przyjąć od rodziców dzieci i uczniów mieszkających w obwodzie szkoły informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

 • Egzaminy poprawkowe - termin dodatkowy

  Zorganizować egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie (w ostatnim tygodniu ferii letnich) – egzaminy poprawkowe w terminie dodatkowym mogą być przeprowadzane w terminie późniejszym, ale nie później niż do końca września.

30 września2018

 • Dane do SIO

  Przygotować dane SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października.

październik 2018

01 października2018

 • Ogólnopolski Dzień Tornistra

  MEN ogłosił 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będą sprawdzane, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

 • Zgłoszenie do OKE

  Zgłosić szkołę, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 • Zgłoszenia do OKE egzaminów
  • Zgłosić do OKE szkołę, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny.
  • Zgłosić do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny.
 • Deklaracje od rodziców

  Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty deklaracji:

  • wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego deklaracji

  Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego deklaracji:

  • wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.16,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Przyjąć od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji - egzamin maturalny

  Przyjąć od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

02 października2018

 • Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego

  Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego nauczycieli lub zwrócić je nauczycielom do poprawy.

03 października2018

 • Organizacja uroczystości z okazji DEN

  Zorganizować uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej lub zlecić przygotowanie uroczystości.

12 października2018

 • Projekty planów rozwojowych

  Zatwierdzić projekty planu rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

14 października2018

 • Dzień Edukacji Narodowej

  14.10 (w bieżącym roku 12. lub 15.) Przeprowadzić uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

15 października2018

 • Opinie od uczniów

  Zebrać od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

17 października2018

 • Zestawienia z SIO

  Udostępnianie w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowane według stanu na dzień 30 września

31 października2018

 • Egzamin gimnazjalny dla zdających w styczniu

  Zgłosić do OKE zdających z gimnazjów dla dorosłych, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego w styczniu.

listopad 2018

09 listopada2018

 • Dostosowanie warunków do egzaminów

  Do 9.11:

  • Uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
  • Uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

23 listopada2018

 • Informowanie rodziców

  Do 20.11:

  • Poinformować na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty.
  • Poinformować na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach egzaminu gimnazjalnego.
 • Wydarzenie testowe

29 listopada2018

Zmiany w prawie

 • Zmiany w przepisach BHP dla szkół i placówek

  Od 28 listopada 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy BHP dla szkół i placówek. Sprawdź, co sie zmieni>>

30 listopada2018

 • Uzgodnienia i informacje do OKE

  do 30.11:

  • Przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.
  • Uzgodnić z OKE zwolnień uczniów z egzaminu ósmoklasisty
  • Przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
 • Wniosek o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

  Złożyć wniosek o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • Powiadomienie ucznia

  Powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom - jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości. 

 • Przygotowanie szkoły do sezonu zimowego

  Przygotować szkołę do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

  1. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
 • Przygotować budżet na następny rok kalendarzowy

  Przygotować ostateczną wersję budżetu na następny rok kalendarzowy, po zaopiniowaniu przez radę szkoły.

grudzień 2018

10 grudnia2018

 • Projekt planu finansowego na 2019

  Przygotować projekt planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy, zaopiniowanie go przez radę pedagogiczną i dokonanie uzgodnień z organem prowadzącym dotyczących planu finansowego szkoły na rok 2019.

15 grudnia2018

Zmiany w prawie

 • Zmiany w Karcie Nauczyciela

  Sprawdź więcej tutaj>>

19 grudnia2018

 • Uroczystości świąteczne w szkole

  Nadzorować uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia: jasełka i szkolne spotkania opłatkowe, zabawa choinkowa.

23 grudnia2018

 • Zimowa przerwa świąteczna.

  23-31 grudnia: Zimowa przerwa świąteczna.

31 grudnia2018

 • Przeszeregowania płacowe

  Dokonać przeszeregowań płacowych nauczycieli, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego  do 31 grudnia. 

 • Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego

  Przyjąć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego w przypadku zdających:

  • absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 i absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE,
  • absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 lub absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
  • osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości,
  • absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).
 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu

  Przyjmując deklarację przystąpienia do egzaminu do 31 grudnia 2018 r. - poinformować absolwenta, którego to dotyczy o konieczności wniesienia opłaty (po ewentualnej weryfikacji takiej konieczności w OKE). Do 7 lutego 2019 r. absolwent, który złożył deklarację do 31 grudnia 2018 r., ma obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię wniesienia opłaty. 

  Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego 

  oraz dla

  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

  Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 • Zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

styczeń 2019

01 stycznia2019

Zmiany w prawie

02 stycznia2019

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 4 stycznia (klasach/semestrach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego).

 • 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania deklaracji dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 • 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

  Dyrektor szkoły, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz uczniów i absolwentów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

04 stycznia2019

 • Zakończenie zajęć

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

07 stycznia2019

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

  Przygotowanie i przeprowadzenie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej dla oddziałów kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 25 stycznia 2019 r.

 • Zadania przed końcem półrocza
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadówki śródrocznej.

08 stycznia2019

 • Próbne egzaminy

  Organizacja  próbnego egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego/egzaminu maturalnego

09 stycznia2019

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych

  9-11 stycznia: 

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  1. część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  2. część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  3. język obcy nowożytny – 11 stycznia 2019r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „d” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

10 stycznia2019

 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

 • Informacje o zmianie języka obcego

  Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości. 

 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

  Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

11 stycznia2019

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Od 11 stycznia do 16 lutego: Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „w”, „wk” i „dk” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

14 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  14-27 stycznia: Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

15 stycznia2019

 • Przekazanie informacji o zmianie języka obcego

  Przekazanie informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości do OKE.

 • Sprawy związane z egzaminem ósmoklasisty
  • Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości.
  • Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

21 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  21 stycznia - 3 lutego: Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

22 stycznia2019

Zmiany w prawie

 • Obowiązek wskazania konta do przelewu wynagrodzenia

  Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

24 stycznia2019

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego wprowadza zmiany w zakresie dofinansowania doradztwa metodycznego. Więcej informacji tutaj>>

28 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  28 stycznia - 10 lutego: Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

luty 2019

07 lutego2019

 • Odbiór deklaracji dotyczących egzaminów maturalnych

  Skompletować deklaracje dotyczące wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp., a także przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

08 lutego2019

 • Wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali KEN

  Należy złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej

11 lutego2019

 • Ferie zimowe

  11 – 24 lutego. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o nich na piśmie.

15 lutego2019

 • Zespół egzaminacyjny - egzamin ósmoklasisty

  Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.

 • Arkusze egzaminacyjne

  Złożyć zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

16 lutego2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „w”, „wk” i „dk” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

  Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

20 lutego2019

 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego

  Zebrać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lipiec- sierpień 2019.

28 lutego2019

 • Informacja o egzaminie

  Poinformować uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego.

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym

  Ustalić w liceum/technikum, po zasięgnięciu opinii rady liceum/technikum, a jeżeli rada nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, przedmioty realizowanych w zakresie rozszerzonym.

 • Sprawdziany

  Podać do publicznej wiadomości szczegółowe terminy:

  1. przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  2. przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  3. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  – biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty.

marzec 2019

06 marca2019

 • Egzamin maturalny - zespół egzaminacyjny

  Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz rozważyć możliwość powołania zastępcy przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

  Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

  Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.

  Zebrać oświadczenia członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

  Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ustalając harmonogram trzeba uwzględnić czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.

11 marca2019

 • Nadzór nad egzaminem gimnazjalnym

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 • Egzamin maturalny w innej formie

  Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.

 • Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

  Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

14 marca2019

 • Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

  Przyjąć oświadczenia absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu maturalnego (w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych dostosowaniach).

15 marca2019

 • Nadzór nad egzaminem ósmoklasisty

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

22 marca2019

 • Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019.

26 marca2019

 • Obowiązki bilansowe

  Sporządzić zastawienia obrotów i sald księgi głównej ze rok obrotowy (nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym)

27 marca2019

 • Egzamin gimnazjalny - zmiana języka obcego

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacje o zmianie języka obcego i przekazać tą informację do OKE do 2 kwietnia 2019 r.

29 marca2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia

  Przyjąć deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec – lipiec 2019 (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima.

31 marca2019

 • Eksperyment pedagogiczny

  Wystąpić (na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców,) do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce (w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu)

 • Obowiązki bilansowe
  • Sporządzić zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych ze rok obrotowy.
  • Zamknąć księgi rachunkowe.
  • Sporządzić roczne sprawozdanie finansowego.
 • Trzynastka za 2018 r.

  Wypłacić nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2018 r. 

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Dotacja na podręczniki

  Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie MEN z 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. poz. 574).

 • Do 1 kwietnia

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego.

02 kwietnia2019

 • 2-4 kwietnia

  Zorganizować rekolekcje wielkopostne.

03 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Poszerzone zespoły egzaminacyjne

  Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty i maturalnych. Więcej czytaj tutaj>>

04 kwietnia2019

 • Do 4 kwietnia

  Przekazać do OKE informacji o zmianie języka obcego po przyjęciu  informacji od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad.

 • W terminie wyznaczonym przez OKE

  Odbyć przez PZE lub zastępcę PZE szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE .

06 kwietnia2019

 • Do 6 kwietnia

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczyć ich przewodniczących. 

08 kwietnia2019

 • Do 8 kwietnia
  • Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
  • Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

09 kwietnia2019

 • Do 9 kwietnia
  • Przyjąć od uczniów zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazać informacje do OKE.
  • Odbyć (przez PZE lub zastępcę PZE) szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolić w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebrać ich podpisy potwierdzające odbycie szkolenia.
  • Zebrać oświadczenia członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

10 kwietnia2019

 • 10-12 kwietnia

  Przeprowadzić egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym).

11 kwietnia2019

 • Do 11 kwietnia

  Sprawdzić stan techniczny urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

12 kwietnia2019

 • Do 12 kwietnia
  • Przyjąć od uczniów zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbyć (przez PZE lub zastępcę PZE) szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolić w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebrać ich podpisy potwierdzające odbycie szkolenia.
  • Zebrać oświadczenia członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

15 kwietnia2019

 • 15-17 kwietnia

  Przeprowadzić egzamin ósmoklasisty w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym oraz w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

16 kwietnia2019

 • Do 16 kwietnia

  Sprawdzić stan techniczny urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

18 kwietnia2019

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Przypomnieć pracownikom szkoły i uczniom terminu wiosennej przerwy świątecznej: 18 – 23 kwietnia.

19 kwietnia2019

 • Do 19 kwietnia

  Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020, zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę.

23 kwietnia2019

 • Do 23 kwietnia

  Przyjąć od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

26 kwietnia2019

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalny

  Zorganizować zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem:

  • liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,
  • szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz
  • oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

27 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Zmiany w klasyfikacji uczniów

  Obowiązuje nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Przeczytaj więcej tutaj>>

30 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Dotacje na podręczniki dla szkół artystycznych

  Udzielanie w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2019 poz. 691)

 • Do 30 kwietnia
  • Przyjąć zestawy egzaminacyjne do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzić ich kompletność.
  • Przeszkolić członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  • Wydać rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2019

06 maja2019

 • Egzamin maturalny

  6-23 maja: Przeprowadzić część pisemną egzaminu maturalnego w terminie głównym.

 • Ustne egzaminy maturalne

  6–25 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja): Przeprowadzić część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych.

07 maja2019

 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21.

08 maja2019

 • Część ustna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  8-25 maja: Przeprowadzić część ustną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (model „w”).

09 maja2019

 • Część ustna egzaminu maturalnego

  9-22 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja): Przeprowadzić część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

17 maja2019

 • Do 17 maja

  Zweryfikować wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w czerwcu.

 • Do 17 maja

  Zweryfikować wykaz uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym w czerwcu.

24 maja2019

 • Odebrać dyplomy

  Odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.

29 maja2019

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Do 29.05  organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

31 maja2019

 • Zakończenie staży
  • Ustawowy termin zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, rozpoczętego z dniem 1 września 2016 r.  
 • Przelew środków na konto ZFŚS
  • Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

czerwiec 2019

05 czerwca2019

 • Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty - dodatkowy termin

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

07 czerwca2019

 • Ocenianie

  Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

  Odebrać od nauczycieli sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (jeżeli staż na wyższy stopień awansu zawodowego zakończył się 31 maja 2019 r.).

  Więcej przeczytasz tutaj>>

13 czerwca2019

Zmiany w prawie

14 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

  Odebrać od OKE zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

 • Klasyfikacja

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

17 czerwca2019

 • Wykaz podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

18 czerwca2019

Zmiany w prawie

19 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Stypendia MEN

  Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych)

 • Egzaminy poprawkowe

  Wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych.

 • Uroczystość zakończenia zajęć

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Uwaga! Termin 19 czerwca wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Nowelizacja ta nie została jeszcze podpisana, niemniej jednak najprawdopodobniej wejdzie w życie. O terminie zakończenia zajęć więcej przeczytasz tutaj>>

 • Świadectwa pracy

  Wydać świadectwa pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na czas określony do końca zajęć szkolnych.

25 czerwca2019

Zmiany w prawie

28 czerwca2019

Zmiany w prawie

 • Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

  Przygotować i przeprowadzić plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

lipiec 2019

04 lipca2019

 • Dokumenty dla zdających egzaminy maturalne

  Odebranie z OKE i przekazanie zdającym egzaminy maturalne:

  • świadectw,
  • aneksów,
  • informacji o wynikach.

10 lipca2019

 • Wnioski o stypendia
  • Dopilnowanie, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.
  • Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty.

11 lipca2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy

  Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

15 lipca2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy (oświadczenia elektroniczne)

  Przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

19 lipca2019

 • Dokumentacja egzaminacyjna

  Zabezpieczenie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych.

  Zabezpieczenie dokumentacji przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonanie archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

26 lipca2019

Zmiany w prawie

sierpień 2019

09 sierpnia2019

 • Egzamin maturalny

  Pobierz informacje o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym.

20 sierpnia2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy

  Dopilnuj procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

 • Przygotuj się do nowego roku szkolnego
  • Sprawdź podstawowe dokumenty szkolnych takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.
  • Przygotuj plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
  • Przedstaw radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Promocja

  Przeprowadź procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

 • Świadectwa szkolne

  Podpisz świadectwa uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych.

  Uczniowie, którzy zdali egzaminy, otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji. 

 • Umowy o pracę

  Być może chcesz zachować ciągłość zatrudnienia, ponownie zatrudniając nauczycieli/pracowników niepedagogicznych już od 1 września 2019 r. Tymczasem ten dzień to niedziela, co może utrudniać podpisanie umowy.

  W takim razie możesz zawrzeć umowę o pracę w terminie np. 30 sierpnia 2019 r., określając w niej termin rozpoczęcia pracy na 1 września 2019 r. Zobacz tutaj>>

31 sierpnia2019

 • Obowiązki płacowe na koniec roku szkolnego

  Na dzień 31 sierpnia 2018 r. nauczyciel powinien już dysponować:

  • odprawą z tytułu rozwiązania stosunku pracy (jeżeli do takiego rozwiązania doszło),
  • świadczeniem urlopowym,
  • ekwiwalentem urlopowym (jeżeli nie wykorzystał należnego urlopu wypoczynkowego).
 • Zakończenie staży

  31 sierpnia 2019 r. staż zakończą nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli go w roku szkolnym 2018/2019 - pod warunkiem, że nie wystąpiły żadne okoliczności powodujące przedłużenie tego stażu.

  Więcej na ten temat - Nauczyciele stażyści zakończą staż 31 sierpnia 2019 r.

wrzesień 2019

01 września2019

Zmiany w prawie

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela

  W życie wchodzi szeroko zakrojona nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany obejmują m.in. ocenę pracy, awans zawodowy, płace i czas pracy.

  Więcej na ten temat w ramce "Karta Nauczyciela do 1 września 2019 r." na stronie głównej.

 • Zmiany w rozporządzeniach

  W życie wchodzą liczne zmiany w rozporządzeniach MEN. O zmianach przeczytasz tutaj>>

07 września2019

Zmiany w prawie

 • Zmiany w świadectwie pracy
  • 7 września 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeku pracy, która m.in. rozszerza odpowiedzialność pracodawców za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Od tego dnia, za spóźnione wydanie tego dokumentu lub jego niewydanie pracodawca może zostać ukarany karą grzywny. Więcej przeczytasz tutaj>>
  • Od 7 września 2019 r. pracownicy, którzy nie zgadzają się z treścią świadectwa pracy będą mogli złożyć wniosek o jego sprostowanie w terminie 14 dni. W związku z tym ma zmienić się także treść pouczenia zamieszczanego w świadectwie pracy. Sprawdź szczegóły>>

12 września2019

Zmiany w prawie

 • Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

  W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

13 września2019

 • Plan nadzoru

  Przedstaw radzie pedagogicznej plan nadzoru dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny.

15 września2019

 • Stypendia

  Ustal listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi

16 września2019

 • Awans zawodowy

  Mija termin na złożenie wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

19 września2019

 • Nowe reguły odbioru legitymacji szkolnej

  Od 19 września 2019 r. obowiązuje nowe rozwiązanie w zakresie odbioru legitymacji niepełnoletniego ucznia. Legitymację może odebrać nie tylko rodzic ucznia, ale także sam uczeń. Poznaj szczegóły.

23 września2019

 • Awans zawodowy

  Mija termin na złożenie przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego

30 września2019

 • System informacji oświatowej

  Przygotuj dane do SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października. 

 • Deklaracje od rodziców (egzamin ósmoklasisty)
  Przyjmij od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemne deklaracje: 
  • wskazujące język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; 
  • wskazujące przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia; 
  informujące o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Deklaracje maturalne

  Zbierz wstępne deklaracje maturalne od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

 • Konkursy

  Udostępnij uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty.

 • Dni wolne od zajęć

  Ustal, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

  Poinformuj o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

 • Dodatek na start

  Termin wypłaty dodatku na start dla nauczycieli stażystów mija z końcem września. Więcej o dodatku przeczytasz tutaj>>

 • Legitymacje

  Wydaj nowo przyjętym uczniom legitymacje uczniowskie oraz opieczętuj legitymacje uczniów kontynuujących naukę w szkole.

 • Egzaminy poprawkowe

  Zorganizuj egzaminy poprawkowedla uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie (w ostatnim tygodniu ferii letnich) – egzaminy poprawkowe w terminie dodatkowym mogą być przeprowadzane w terminie późniejszym, ale nie później niż do końca września.

 • Obowiązek szkolny

  Przyjmij od rodziców dzieci i uczniów mieszkających w obwodzie szkoły informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

 • program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustal Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

październik 2019

07 października2019

 • Dzień Edukacji Narodowej
  • Przeprowadzenie uroczystości związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
  • Przyznanie nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowanie dyplomów, podziękowań lub listów gratulacyjnych.

15 października2019

 • Dostosowanie warunków i form egzaminu

  Należy zebrać od uczniów (lub ich rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenia o stanie zdrowia uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

17 października2019

Zmiany w prawie

 • Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

  Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku. Sprawdź, w jakich terminach należy ją przekazać oraz pobierz jej aktualny wzór.

 • Zestawienia w SIO

  Dyrektor powinien udostępnić w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowanych według stanu na dzień 30 września.

30 października2019

 • Przegląd budynku i terenu szkoły przed zimą

  Dyrektor powinien przeprowadzić przegląd budynku szkolnego i terenu wokół szkoły pod kątem przygotowania do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim okresową kontrolę stanu technicznego polegającej na sprawdzeniu:

  • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych - w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

listopad 2019

11 listopada2019

 • Święto Niepodległości

  Przygotować szkolne uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości oraz dopilnować przebiegu uroczystości szkolnych, zadbać o właściwą opiekę nad uczniami.

20 listopada2019

 • Dostosowanie egzaminu

  Należy poinformować na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

29 listopada2019

 • Zwolnienia z egzaminu

  Dyrektor powinien uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu ósmoklasisty.

 • Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

 • Informacja o wręczeniu dyplomów dla stypendystów

  Dyrektor powinien powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom – jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości.

 • Próbna ewakuacja

  Każda szkoła, do której przyjęto w nowym roku szkolnym więcej niż 50 nowych uczniów lub pracowników łącznie – zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej jednej ewakuacji próbnej w roku. Pierwsza z nich ma się odbyć przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Należy przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w postaci elektronicznej przy użyciu systemu wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji. Wykaz powinien zawierać:

  1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;

  2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

  3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

  4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

  • formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  • warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

  5) informację o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

  Oprócz tego należy:

  • uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
  • przyjąć oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań egzaminu ósmoklasisty wskazanych przez radę pedagogiczną.
 • Obowiązki w zakresie bhp przed sezonem zimowym
  1. Dokonać przeglądu bhp przed zimą w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły w specyficznych dla tej pory roku warunkach oraz utrzymaniu stanu technicznego budynku i terenu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. Zabezpieczyć elementy budynku oraz instalacji i urządzeń przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych i niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. Ustalić i wykonać prace poprawiające stan bezpieczeństwa, zapobiegające uszkodzeniom, awariom urządzeń i różnym sytuacjom mogącym zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.
  2. Zapewnić przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu przez specjalistów.

30 listopada2019

 • Kto będzie płatnikiem?

  Należy ustalić płatnika zasiłków na 2020 rok.

grudzień 2019

03 grudnia2019

Zmiany w prawie

 • Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

  Sejm uchwalił właśnie nowelizację Prawa oświatowego mającą na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (S 1/17). Więcej na ten temat tutaj>>

10 grudnia2019

 • Zanim rozpocznie się sezon zimowy ...

  Dyrektor powinien przygotować szkołę do pracy w warunkach zimowych, rozdzielić pomiędzy odpowiedzialnych pracowników następujące zadania z tym związane:

  • zapewnienie sprawnego działanie instalacji i urządzeń grzewczych przed okresem ich intensywnej eksploatacji, umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego pomieszczeń szkoły (sprawdzenie szczelności grzejników, odpowietrzenie kaloryferów);
  • zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła,
  • utrzymywanie dróg i przejść w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie szkoły i przylegających do jej terenu), usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz zalegającego na dachu budynku warstwy śniegu, usuwanie z powierzchni podłogi rozpuszczonego śniegu wnoszonego na butach do szkoły;
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom, do których należeć będzie wykonywanie obowiązków właściwych dla okresu zimowego;
  • kontrolowanie właściwej temperatury w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia i pracują pracownicy szkoły;
  • zawieszenie zajęć na czas oznaczony, z powiadomieniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny (przy spadku temperatury w pomieszczeniach poniżej wskazanych norm);

  Oprócz tego należy wydać zarządzenia związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa uczniom:

  • ustalić zasady sprawowania opieki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza jej obiektami w czasie zimy;
  • opracować i wdrożyć zasady bezpiecznego zachowania uczniów podczas zabaw zimowych na terenie szkoły i poza nią oraz postępowania w różnych niebezpiecznych sy­tuacjach;
  • wprowadzić obowiązek informowania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, godzin wychowawczych, zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej o zagrożeniach związanych z zimą i zasadach bezpiecznego zachowania.

23 grudnia2019

 • Projekt planu finansowego

  Przygotować projekt planu finansowego szkoły na następny rok na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ten musi być zaopiniowany przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców. Termin upływa 22 grudnia, ale ponieważ jest to niedziela, ulega przesunięciu na poniedziałek, 23 grudnia.

31 grudnia2019

 • Egzamin maturalny - dokumenty

  Należy przyjąć od absolwenta uzasadniony wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłocznie przekazać te dokumenty do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

 • Kontrola zarządcza

  Dyrektor powinien wykonać czynności związane z prowadzeniem kontroli zarządczej w szkole: wyznaczenie celów i zadań szkoły na kolejny rok kalendarzowy (termin tych czynności w przepisach nie jest określony i zależy od decyzji dyrektora szkoły. Jednak dobrze jest go dokonać przed rozpoczęciem roku, którego ma dotyczyć, a więc do końca grudnia roku poprzedniego).

 • Czynności kadrowo-płacowe na koniec roku kalendarzowego

  Dyrektor powinien:

  • skorygować odpisy na ZFŚS w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku kalendarzowym. Bierze się przy tym pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
  • wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2019 r.
  • sporządzić plan urlopów pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli innych placówek nieferyjnych na 2020 r.
 • Klasyfikacja końcowa w niektórych klasach

  Zgodnie z kalendarium szkolnym należy  dopilnować procedury klasyfikacji końcowej:

  • dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 stycznia (zakończenie zajęć w klasach/semestrach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego);
  • dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 31 stycznia (w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z pewnymi wyjątkami) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel