Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2017

01 stycznia2017

Zmiany w prawie

05 stycznia2017

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów
  • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

09 stycznia2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w sesji 1. model „d”.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

11 stycznia2017

 • Ocena stypendiów dla uczniów
  • Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

  Podstawa prawna: art. 90g ustawy o systemie oświaty

  • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  1. część humanistyczna – 11 stycznia:
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 12 stycznia:
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00
  1. język obcy nowożytny – 13 stycznia:
  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

  Wychowawcy/opiekunowie tych oddziałów powinni dopilnować, aby przystępujący do egzaminu znali wszystkie obowiązujące ich zasady i terminy związane z egzaminem.

  Podstawa prawna: art. 44zt. pkt 1b ustawy o systemie oświaty

12 stycznia2017

 • Etap pisemny egzaminu
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu) – sesja 1.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

14 stycznia2017

Zmiany w prawie

16 stycznia2017

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 5 stycznia.

  Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Egzamin - etap praktyczny
  • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny w pozostałych kwalifikacjach w sesji 1. modele „w” „wk”, „dk”.

  Podstawa prawna: art. 44zzzc ustawy o systemie oświaty

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

18 stycznia2017

 • Zmiana języka obcego
  • Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 20 stycznia 2017 r.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Przygotowanie i przeprowadzenie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadówki śródrocznej.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

20 stycznia2017

 • Próbny egzamin gimnazjalny

  Organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego/egzaminu maturalnego.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

23 stycznia2017

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

25 stycznia2017

Zmiany w prawie

 • Reforma oświaty

  Kolejne zmiany związane z reformą oświaty:

  • uchylenie niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących rekrutacji,
  • możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą (na dzień dzisiejszy brak jest projektu rozporządzenia, które miałoby doprecyzować te kwestie),
  • możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek w następstwie wygaśnięcia stanu nieczynnego bądź rozwiązania stosunku pracy w związku z reformą oświaty,
  • możliwość przeniesienia służbowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (do 31 sierpnia 2019 r.),
  • możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązku uzupełnienia etatu,
  • wyłączenie możliwości przeniesienia przymusowego nauczyciela.

27 stycznia2017

 • Wydanie zaświadczeń
  • Wydanie zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu.

  Podstawa prawna: art. 44zza ust. 8 ustawy o systemie oświaty

 • Zakończenie zajęć
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

28 stycznia2017

Zmiany w prawie

 • Nowe druki świadectw i dyplomów

  Obowiązuje nowe rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – szczegóły tutaj>>

30 stycznia2017

 • Ferie zimowe

  Ferie zimowe w województwach:

  • kujawsko-pomorskie,
  • lubuskie,
  • małopolskie,
  • świętokrzyskie,
  • wielkopolskie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

31 stycznia2017

 • Kontrola wpisów w dzienniku
  • Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych uczniów, ilości godzin usprawiedliwionych, spóźnień.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

luty 2017

07 lutego2017

 • Trzynasta pensja
  • Naliczyć „trzynastą pensję” – dodatkowe roczne wynagrodzenie.

  Podstawa prawna: art. 48 Karty Nauczyciela

  • Skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych: wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp.

  oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

  Podstawa prawna: art. 44zzi ustawy o systemie oświaty

10 lutego2017

 • Medale Komisji Edukacji Narodowej
  • Złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

  Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 20 września 2000 r., ustawa z 16 października 1992 r., rozporządzenie Prezydenta RP z 15 grudnia 2004 r.

  • Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o tym na piśmie.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

15 lutego2017

 • Sporządzić wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego
  • Przyjąć oświadczenia uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Złożyć zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
  1. dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu
  2. informacje dotyczące:
  • przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe
  • poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego
  • języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów
  • przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
  • systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki
  1. informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole, które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

16 lutego2017

 • Przekazanie informacji o egzaminie zawodowym
  • Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o egzaminie zawodowym oraz zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 2.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  Zaplanowanie egzaminu pisemnego:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

  − sesja dla Z 22 i Z 23.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Zaplanowanie egzaminu praktycznego:
  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

  − sesja dla Z 22 i Z 23.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

17 lutego2017

 • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego
  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz powołać (nieobowiązkowo) zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu do przeprowadzeni egzaminów gimnazjalnych.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

20 lutego2017

 • Poinformować OKE
  • Poinformować OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego lub braku możliwości powołania zespołu nadzorującego.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

23 lutego2017

 • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu
  • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja 1. Modele: „w”, „wk” i „dk”.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

  • Sporządzić wykaz uczniów i absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu i przekazać go w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją dyrektora danej OKE – sesja 2.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

 • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu
  • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

   dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

27 lutego2017

 • Pisemny etap egzaminu
  • Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

   dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

28 lutego2017

 • Organizacja i przebieg egzaminów
  • Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

  Podstawa prawna: Harmonogram CKE

  • Poinformować uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:
  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

  Podstawa prawna: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

  Przekazanie uczniom kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

  1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
  2. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
  3. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
  • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
  • kodowania arkusza egzaminacyjnego
  • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
  • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
  • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
  • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
  1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  3. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
  4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
  5. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

  • Ustalenie przez dyrektora liceum, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniwszy zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.

  Podstawa prawna: rozporządzenie o ramowych planach nauczania

  • Ustalenie przez dyrektora technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniwszy zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.

  Podstawa prawna: rozporządzenie o ramowych planach nauczania

  • Nadzorować organizację i przebieg egzaminów poprawkowych w szkole dla dorosłych, w której obowiązuje klasyfikacja semestralna.

  Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r.

  • Ustalić dodatkowe terminy egzaminów w sesji jesiennej dla dorosłych w odniesieniu do słuchaczy, którzy nie przystąpili do egzaminów z powodu usprawiedliwionej nieobecności – nadzorowanie organizacji i przebiegu tych egzaminów.

  Podstawa prawna: art. 44w ust. 5 ustawy o systemie oświaty

  • Zorganizować rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosennym w szkołach dla dorosłych.

  Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.

marzec 2017

01 marca2017

 • Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (od 1.03 do 4.03) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu).

02 marca2017

 • Przesłanie do OKE informacji o miejscu egzaminu

  W celu organizacji sesji 2. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: Przesłanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o miejscu części praktycznej egzaminu lub/i części pisemnej jeżeli egzamin odbywa się w innym miejscu – w uzasadnionych przypadkach – lub jeżeli część praktyczna odbywa się w miejscu praktycznej nauki zawodu, wraz z wnioskiem o skierowanie zdających do innej szkoły/placówki/podmiotu/pracodawcy.

04 marca2017

 • Zadania związane z organizacją egzaminów maturalnych
  • Powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz można powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  • Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  • Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Przekazać do dyrektora OKE wnioski o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

10 marca2017

 • Nie później niż do 10 marca
  • Poinformować absolwenta (lub upoważnić do tego  nauczyciela) na piśmie o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

15 marca2017

 • Oświadczenia absolwentów z innych szkół - do 15 marca

  Przyjąć oświadczenia absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

17 marca2017

 • Powołanie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny

  Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

18 marca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy dotyczące wizytatorów kuratorium oświaty

  Zmiany w zakresie organizacji kuratoriów oświaty (nowe przepisy dotyczące wizytatorów) – przeczytaj więcej>>

21 marca2017

Zmiany w prawie

22 marca2017

Zmiany w prawie

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

  Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 musi się już odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Poznaj najnowsze przepisy!

23 marca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie regulujące wskaźniki zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

  Poznaj nowe rozporządzenie regulujące wskaźniki zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych - sprawdź, co się zmieniło

24 marca2017

 • Organizacja sesji 2. części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  W celu organizacji sesji 2. części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

31 marca2017

 • Sprawy na koniec marca
  • Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym (przekazanie tej informacji do OKE do 5 kwietnia 2017 r.).
  • Ogłosić wyniki i wydać dyplomy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu).
  • Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2017.
  • Wystąpić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w roku szkolnym 2016/2017.

kwiecień 2017

01 kwietnia2017

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy o dotowaniu podręczników

  Wzory i terminy składania wniosków o udzielenie dotacji na podręczniki w nowym rozporządzeniu – sprawdź szczegóły!

 • Powołanie zespołów nadzorujących matury

  Na miesiąc przed terminem egzaminu maturalnego należy powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczyć ich przewodniczących. 

05 kwietnia2017

 • Do 5 kwietnia - informacje składane do OKE

  Przekazania do OKE informacji wynikających z przyjętych od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym (w przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 31 marca 2017 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

08 kwietnia2017

 • Sprawy związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
  • Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących w poszczególnych salach części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - Sesja dla: Z.22.
  • Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

13 kwietnia2017

 • 13-18 kwietnia

  Wiosenna przerwa świąteczna.

14 kwietnia2017

 • Organizacja egzaminu gimnazjalnego
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia. 
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkole - w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

19 kwietnia2017

Zmiany w prawie

 • Wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dodano do niego, albo raczej przywrócono, wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły sprawdź tutaj>>

 • 19-21 kwietnia

  Przeprowadzenie egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

20 kwietnia2017

 • Stan techniczny urządzeń przed egzaminem

  Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

28 kwietnia2017

 • Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych

  Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności (źródło: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017).

 • Zakończenie zajęć...

  ... w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych).

 • Do 28 kwietnia

  Wydanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2017

04 maja2017

 • Matury 2017

  Przeprowadzenie egzaminu maturalnego - część ustna:

  • język polski (prezentacja),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

05 maja2017

Zmiany w prawie

 • Nowe zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  Nowe przepisy wskazują, że dotacja przedszkolna nie obejmuje już 6-latków – sprawdź szczegóły!

08 maja2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (egzamin z arkuszami i kartami odpowiedzi) – sesja dla Z.22.
  • Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22 i Z.23
 • Matury ustne

  Od 8 do 20: przeprowadzenie egzaminu maturalnego - część ustna:

  • język polski (wypowiedź),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

09 maja2017

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwlifikacje

  Od 9 do 26: Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22 

15 maja2017

 • Informacja o przekształceniu szkoły

  Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły należy wręczyć - w terminie do 15 maja 2017 r. - informacje o przekształceniu szkoły.

 • Informacja o przeniesieniu w stan nieczynny

  Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Najpóźniej 15 maja 2017 r. lub 2018 r. wręcza każdemu z wytypowanych nauczycieli pisemne informacje o przeniesieniu w stan nieczynny.

19 maja2017

 • Wykaz uczniów z terminem dodatkowym egzaminu gimnazjalnego

  Do 19.05: Weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu (okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia i przesyła do szkół wykaz o uczniów, którym dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

26 maja2017

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.

29 maja2017

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Do 29.05 organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

31 maja2017

 • Staż nauczycieli

  Mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów oraz tych nauczycieli, którzy rozpoczęli 3-letnie staże 1 września 2014 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż 1 września 2016 r.

 • Odpisy na ZFŚS

  Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

 • Informacja o rozwiązaniu stosunku pracy

  Poinformować nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

czerwiec 2017

01 czerwca2017

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego.

  Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 
 • Dodatkowy termin egzaminu maturalnego za zgodą OKE

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z dodatkowym terminem egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

  Egzaminy pisemne są przeprowadzane według harmonogramów CKE od 1 do 20 czerwca.

  Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych:

  1. od 1 do 20 czerwca:
  • język polski (prezentacja – formuła do 2014),
  • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski, język kaszubski

  1. od 5 do 7 czerwca:
  • język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
  • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

05 czerwca2017

 • Wystawianie ocen

  Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

06 czerwca2017

Zmiany w prawie

 • Nowe wzory świadectw ukończenia VI klasy

  Od 6 czerwca br. obowiązują przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które wprowadza nowy wzór świadectwa dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej. Sprawdź szczegóły!

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa (Z23):

  • część pisemna – 6 czerwca
  • część praktyczna – 7 czerwca

12 czerwca2017

 • Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

13 czerwca2017

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

  • 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
  • od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

14 czerwca2017

 • Projekty ocen dorobku zawodowego

  Odebrać od opiekunów stażu projekty ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.

16 czerwca2017

 • Zebranie rady pedagogicznej

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej - termin ustala dyrektor.

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Odebrać przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

20 czerwca2017

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2017 r.

  Część pisemna - 20 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „D” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. 

21 czerwca2017

 • Informacje o uczniach, którzy nie ukończą gimnazjum

  Do 21 czerwca: przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą gimnazjum.

22 czerwca2017

 • Wykaz podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

23 czerwca2017

 • Przekazanie wyników egzaminu gimnazjalnego

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Koniec roku szkolnego 2016/2017

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami

  Dopilnować właściwego przebiegu procedury odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania tej oceny.

lipiec 2017

03 lipca2017

 • Plenarne zebranie rady pedagogicznej

  Na początku lipca przygotować i przeprowadzić plenarne zebranie rady pedagogicznej, jeśli nie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca. 

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Do 8 lipca - przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2016 r.

  Część praktyczna modele „w”, „wk” i „dk”

   - od 16. czerwca do 8. lipca 2017 r. 

 • Wniosek o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca - dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Ocena dorobku zawodowego nauczycieli

  Termin według potrzeb - dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli  z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu. Wręczyć nauczycielom ocenę dorobku zawodowego za potwierdzeniem odbioru.

  Wystawić zaświadczenie każdemu nauczycielowi, który zakończył staż.

 • Informacje o rekrutacji

  Po zakończeniu rekrutacji - przekazać kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznaczyć termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłużyć termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

04 lipca2017

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Od 4 do 8 lipca - przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

07 lipca2017

 • Oświadczenia o ponownym przystąpieniu do matury

  Do 7 lipca - zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

10 lipca2017

 • Przekazanie kuratorowi wniosków o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca - przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty

 • Praca w komisji

  Według ustaleń organu prowadzacego - wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego lub wyznaczyć zastępcę.

11 lipca2017

 • Informacje do OKE

  Do 11 lipca - przekazać do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

20 lipca2017

 • Zabezpieczenie dokumentacji

  Zabezpieczyć dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych. 

  Zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonać archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

24 lipca2017

Zmiany w prawie

 • Zmiany w SIO

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej wprowadza m.in. zmianę dotyczącą przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową. Co jeszcze się zmienia – sprawdź!

sierpień 2017

01 sierpnia2017

 • Udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

  Wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (jeśli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora – w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora) - termin według ustaleń organu prowadzącego.

11 sierpnia2017

 • Egzaminy ustne

  Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

22 sierpnia2017

 • Poprawka z matury

  Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

25 sierpnia2017

 • Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

  Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wydać zdającym dyplomyOgłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wydać świadectwa i dyplomy potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec.

29 sierpnia2017

 • Zakończenie postępowania o awans zawodowy

  Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek do 30 czerwca 2017 r.

 • Sprawdzenie dokumentacji szkolnej

  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak: statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

31 sierpnia2017

 • Zadania przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • Uwzględnić nowe statusy zawodowe uzyskane przez nauczycieli. Nauczyciele mianowani – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.
  • Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali do 31 sierpnia wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 1 września. 
  • Podpisać umowy z nowymi pracownikami, po której pracownik powinien otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia, opis stanowiska pracy, z ryzykiem zawodowym i uprawnieniach pracowniczych.
  • Podpisać świadectwa pracy dla pracowników, którzy zakończyli pracę w szkole. 
  • Wypłacić należne świadczenia nauczycielom i innym pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.
  • Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  • Podpisać świadectwa  uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych. Uczniowie, którzy zdali egzaminy otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji.

wrzesień 2017

01 września2017

Zmiany w prawie

02 września2017

Zmiany w prawie

 • Przekazywanie danych do SIO – nowe terminy

  Nowe rozporządzenie dotyczy zakresu danych przekazywanych do SIO, a co za tym idzie – wprowadzenia nowych terminów ich przekazywania. 

04 września2017

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

12 września2017

 • Wyniki poprawkowej matury

  Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

14 września2017

 • Staż nauczycieli

  Zgromadzić wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z planem rozwoju zawodowego.

 • Stypendia szkolne

  Ustalić listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi.

15 września2017

Zmiany w prawie

 • Nowe orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie

  Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy. Sprawdź szczegóły!

 • Plan nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej swój plan nadzoru na kolejny rok szkolny.

21 września2017

 • Plany rozwoju zawodowego nauczycieli

  Przyjąć projekty planu rozwoju zawodowego od nauczycieli stażystów.

29 września2017

 • Deklaracje dotyczące matury 2018

  Zgromadzić pisemne deklaracje:

  1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

  2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;

  3) informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

  Zebrać deklaracje maturalne i oświadczenia od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.

 • Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego

  Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego nauczycieli lub zwrócić je nauczycielom do poprawy.

 • Regulaminy konkursów

  Udostępnić uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty.

 • Ustalenie dni wolnych od zajęć

  Ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

 • Odpis ZFŚS

  Przekazać środki z odpisów na konto ZFŚS

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustalić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła któregoś z tych programów w porozumieniu z radą pedagogiczną. (Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną).

 • Deklaracje o egzaminie zawodowym

  Sporządzić, na podstawie złożonych deklaracji, informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyłać ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej - w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu.

30 września2017

 • Dane do SIO

  Przygotować dane SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października. 

październik 2017

01 października2017

Zmiany w prawie

 • Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla stosunku pracy

  Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny został ponownie ustalony dla kobiet – 60 lat, zaś dla mężczyzn – 65 lat. Sprawdź, jak nowe regulacje wpłyną na sytuację nauczycieli, którzy mają prawo do emerytury bez względu na wiek oraz pracowników objętych ochroną przedemerytalną. Czytaj dalej>>

02 października2017

 • Projekt planu rozwoju zawodowego

  Do 4.10 - zatwierdzić projekt planu rozwoju zawodowego.

04 października2017

 • Nagrody dla nauczycieli

  Dokonać ustaleń dotyczących przyznania nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotować dyplomy.

13 października2017

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Przeprowadzić uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym warto to zrobić przed 14.10 (sobota).

15 października2017

 • Dostosowanie warunków i form egzaminów

  Zebrać od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

31 października2017

 • Awans zawodowy

  Przypomnieć nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy, że jeżeli do tego terminu złożyli wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, to decyzja właściwego organu o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu musi zapaść do 31 grudnia.

listopad 2017

03 listopada2017

 • Kontrola przed sezonem zimowym

  Do 30 listopada - przygotować szkołę do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

  1. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

15 listopada2017

 • Posiedzenie komisji ds. awansu zawodowego

  Termin według ustaleń harmonogramu - wziąć udział w posiedzeniu komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dotyczącym nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 31 października.

30 listopada2017

 • Doskonalenie nauczycieli

  Złożyć wniosek o środki na doskonalenie nauczycieli.

 • Dyplomy dla stypendystów

  Powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom - jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości. 

 • Budżet placówki

  Przygotować ostateczną wersję budżetu na następny rok kalendarzowy, po zaopiniowaniu przez radę szkoły.

 • Statuty szkół i przedszkoli

  30 listopada 2017 r. - do tego terminu trzeba opracować statuty szkół i przedszkoli, dostosowując je do nowych przepisów ustanowionych przez Prawo oświatowe.

grudzień 2017

10 grudnia2017

 • Egzamin zawodowy

  Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących egzamin zawodowy w poszczególnych salach (sesja 1.)

 • Próbne uruchomienie elektronicznego systemu do przeprowadzenia egzaminu

  Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie).

12 grudnia2017

 • Plan finansowy

  Przygotowanie projektu planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy, zaopiniowanie go przez radę pedagogiczną i dokonanie uzgodnień z organem prowadzącym dotyczących planu finansowego szkoły na rok 2018.

19 grudnia2017

 • Wigilia szkolna/przedszkolna

  Nadzorowanie uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia: jasełka i szkolne spotkania opłatkowe, zabawa choinkowa.

23 grudnia2017

 • Przerwa świąteczna

  23-31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna.

29 grudnia2017

 • Zamówienie na arkusze maturalne

  Do 29.12. Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na maturalne arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych)

31 grudnia2017

 • Przeszeregowania płacowe

  Dokonanie przeszeregowań płacowych nauczycieli, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego  do 31 grudnia. 

styczeń 2018

01 stycznia2018

Zmiany w prawie

 • Żłobki i kluby dziecięce – nowe zasady organizacji

  Zmiany w zasadach organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ułatwią zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, a także mają obniżyć koszt ich prowadzenia. Sprawdź szczegóły tutaj>>

 • Wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
 • Nowy wzór deklaracji do PFRON

  Od 1 stycznia 2018 r. publiczne i niepubliczne żłobki skorzystają z preferencyjnych zasad dotyczących wpłat na PFRON. Zmianie ulegną więc dwa wzory formularzy składanych do PFRON. Sprawdź jakie>>

 • Zmiany w Karcie Nauczyciela

  Zmiany w urlopach, w tym dla poratowania zdrowia, likwidacja niektórych dodatków dla nauczycieli… to tylko niektóre ze zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj>>

 • Nowe limity zwolnień podatkowych

  Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty wolne od podatku dotyczące głównie świadczeń z ZFŚS.  Poznaj szczegóły!

02 stycznia2018

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 5 stycznia.

05 stycznia2018

 • Zakończenie zajęć

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

10 stycznia2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny model „d” – sesja 1.

11 stycznia2018

 • Przyznanie stypendium

  Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny – sesja 1.

12 stycznia2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

  Od 12 stycznia do 17 lutego: Przygotować i przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny model „w”, „wk” i „dk”  – sesja 1.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych

  Przygotować i przeprowadzić egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  1) część humanistyczna – 10. stycznia (środa):

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00

  2) część matematyczno-przyrodnicza – 11. stycznia (czwartek):

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00

  3) język obcy nowożytny – 12. stycznia (piątek):

  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

  Wychowawcy/opiekunowie tych oddziałów powinni dopilnować, aby przystępujący do egzaminu znali wszystkie obowiązujące ich zasady  i terminy związane z egzaminem. 

15 stycznia2018

 • Zmiana języka obcego

  Do 18 stycznia: Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości.

 • Ferie zimowe

  15-28 stycznia Ferie zimowe w województwach:

  • dolnośląskie,
  • mazowieckie,
  • opolskie,
  • zachodniopomorskie

22 stycznia2018

 • Ferie zimowe

  22 stycznia - 4 lutego 

  Ferie zimowe w województwach:

  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie.

23 stycznia2018

 • Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 26. stycznia.

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 26. stycznia.

24 stycznia2018

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

  Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa m.in. wzór skierowania na badanie do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Szczegóły tutaj>>

26 stycznia2018

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

29 stycznia2018

 • Ferie zimowe

  29 stycznia - 11 lutego 

  Ferie zimowe w województwach:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie.
 • Ferie zimowe

   29 stycznia - 11 lutego 2018 r. województwa:

  • lubelskie,
  • łódzkie,
  • podkarpackie,
  • pomorskie,
  • śląskie 

30 stycznia2018

 • Deklaracje maturalne

  Przypomnieć uczniom klas maturalnych o terminie składania ostatecznych deklaracji maturalnych (7 lutego). 

 • Kontrola wpisów w dzienniku lekcyjnym

  Dokonać kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, wymagane dane były kompletne, podsumować frekwencję poszczególnych uczniów, ilość godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

luty 2018

01 lutego2018

 • Dodatkowe wynagrodzenie w oświacie

  Do końca marca należy naliczyć „13-ą pensję” – dodatkowe roczne wynagrodzenie.

02 lutego2018

 • Zaplanowanie egzaminu praktycznego

  Zaplanowanie egzaminu praktycznego:

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,

  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących

07 lutego2018

 • Deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych

  Do 7 lutego - skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych: wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp. oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

10 lutego2018

 • Wnioski o Medale Komisji Edukacji Narodowej

  Złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

 • Dostosowanie warunków egzaminów

  Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o nich na piśmie.

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Według wytycznych OKE - sporządzić wykaz uczniów i absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu i przekazać go w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją dyrektora danej oke – sesja 2.

11 lutego2018

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  Termin wg kalendarium szkolnego: Przygotować i przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. 

12 lutego2018

 • Ferie zimowe

  12 - 25 lutego 2018 r. województwa:

  • kujawsko-pomorskie,
  • lubuskie,
  • małopolskie,
  • świętokrzyskie,
  • wielkopolskie.

15 lutego2018

 • Arkusze egzaminacyjne

  Do 15 lutego - złożyć zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

 • Ustalić zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Do 15 lutego - ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe.

 • Wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

  a.dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu

  b.informacje dotyczące

  • przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe
  • poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego
  • języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów
  • przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
  • systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki

  c.informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadku uczniów/absolwentów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole, które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły

16 lutego2018

 • Zespoły do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych

  Do 16 lutego:

  • powołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz powołać (nieobowiązkowo) zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych,
  • zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

17 lutego2018

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego

  Do 17 lutego - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących. 

 • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja 1. - Modele: „w”, „wk” i „dk”.

18 lutego2018

 • Informacje o egzaminie zawodowym

  Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o egzaminie zawodowym oraz zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 2.

28 lutego2018

 • Informacja o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego

  Poinformować uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:

  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
  2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

  konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 • Przekazania uczniom informacji o egzaminie gimnazjalnym

  Przekazania uczniom kluczowe informacje o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

  1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
  2. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
  3. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:
  • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
  • kodowania arkusza egzaminacyjnego
  • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
  • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
  • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
  • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
  1. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  2. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  3. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
  4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
  5. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
 • Ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

  Do 28 lutego - ustalenie przez dyrektora liceum, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.

 • Ustalenie przez dyrektora technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

  Do 28 lutego - ustalenie przez dyrektora technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.

marzec 2018

04 marca2018

 • Zespół egzaminacyjny

  Do 4 marca: owołać członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu do organizacji egzaminów maturalnych.

 • Sprawy związane z maturami
  • Zebrać oświadczenia członków zespołu egzaminacyjnego o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Powołać zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
  • Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • Przekazać do dyrektora OKE wnioski o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

10 marca2018

 • Sprawy z OKE dotyczące matur
  • Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

16 marca2018

 • Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznaczyć ich przewodniczących. 

23 marca2018

 • Wyniki egzaminu zawodowego

  Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018.

29 marca2018

 • Przerwa świąteczna

  Termin wiosennej przerwy świątecznej: 29 marca – 4 kwietnia 2018 r.

30 marca2018

 • Informacje o zmianie języka obcego

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacje o zmianie języka obcego i przekazać tą informację do OKE do 5 kwietnia 2018 r. 

kwiecień 2018

01 kwietnia2018

Zmiany w prawie

 • Podwyżki dla nauczycieli

  Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Sprawdź szczegóły>>

02 kwietnia2018

 • Obowiązki związane z egzaminem maturalnym
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.
  • Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia .
  • Na miesiąc przed egzaminem - powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie ich przewodniczących. 

03 kwietnia2018

 • Przerwa świąteczna

  29 marca - 3 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

05 kwietnia2018

 • Przekazanie informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym

  Do 5.04 - przekazania do OKE informacji wynikających z przyjętych od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym. (W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 30 marca 2018 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 

09 kwietnia2018

 • Projekt arkusza dla związków zawodowych

  Do 9.04 - przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019 do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

17 kwietnia2018

 • Obowiązki związane z egzaminem gimnazjalnym

  Do 17.04:

  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia. 
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkole - w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

18 kwietnia2018

 • Egzamin gimnazjalny

  18-20.04: 

  Przeprowadzić egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  b) część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

21 kwietnia2018

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego

  Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019, zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę.

27 kwietnia2018

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  Zorganizować zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem:

  • liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,
  • szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz

  oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

30 kwietnia2018

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki

  Wydanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2018

04 maja2018

 • Matura 2018 - część pisemna

  Od 4 do 23 maja: przeprowadzić egzamin maturalny (część pisemna).

07 maja2018

 • Matura 2018 - część ustna

  Od 7. do 25. (oprócz 13 i 20 maja) egzamin maturalny - część ustna:

  • języki obce nowożytne,

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa).

08 maja2018

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Od 8 do 25 mja: przeprowadzić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa).

09 maja2018

 • Matura 2018 - część ustna

  Od 9. do 22. (oprócz 13 i 20 maja) - egzamin maturalny - część ustna:

  • język polski,
  • języki mniejszości narodowych,
  • język łemkowski,
  • język kaszubski

  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

16 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Kodeksu pracy

  Tekst jednolity Kodeksu pracy - szczegóły znajdziesz tutaj>>

19 maja2018

Zmiany w prawie

 • Wynagradzanie pracowników samorządowych

  Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - szczegóły znajdziesz tutaj>>

 • Nowe wzory świadectw, dyplomów i e-legitymacji

  Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, należy stosować już od tego roku szkolnego. Zawiera ono wiele przepisów przejściowych, a także nowości w zasadach wypełniania świadectw – poznaj szczegóły>>

 • Egzamin w terminie dodatkowym

  do 19 maja: weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu. (Okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia i przesyła do szkół wykaz o uczniów, którym dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

22 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Karty Nauczyciela

  Tekst jednolity Karty Nauczyciela - szczegóły znajdziesz tutaj>>

24 maja2018

Zmiany w prawie

 • Tekst jednolity Prawa oświatowego

  Tekst jednolity Prawa oświatowego - szczegóły znajdziesz tutaj>>

25 maja2018

Zmiany w prawie

 • Nowe unijne przepisy RODO

  Placówki oświatowe, tak jak i wszystkie jednostki przetwarzające dane osobowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br., gdyż od tego momentu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

 • Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  Odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

29 maja2018

 • Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły

  Pamiętać, że do tego dnia organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

  Po zmianach planowanych w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – do dnia 25 maja.

31 maja2018

 • Koniec stażu nauczycieli

  Pamiętać, że mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów oraz tych nauczycieli, którzy rozpoczęli 3-letnie staże 1 września 2015 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r.

 • Zwalnianie nauczycieli

  Poinformować nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz poinformować ich o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia, ewentualnie - o możliwości uzupełniania pensum w innej szkole.

 • Odpis na ZFŚS

  Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

czerwiec 2018

02 czerwca2018

Zmiany w prawie

 • Nowe przepisy o wycieczkach szkolnych

  Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły – to jedna z ważniejszych zmian, która weszła w życie wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Więcej o nowych przepisach przeczytasz tutaj>>

04 czerwca2018

 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

  Do 4.06: 

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 
 • Dodatkowy termin egzaminu maturalnego

  Do 4.06: 

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z dodatkowym terminem egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

  Egzaminy pisemne są przeprowadzane według harmonogramów CKE od 4 do 20 czerwca.

  Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych od 4 do 9 czerwca:

  • język polski,
  • języki mniejszości narodowych,
  • języki obce nowożytne,
  • język łemkowski,

  język kaszubski.

05 czerwca2018

 • Wystawianie ocen

  Od 4 do 14.06: Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa (Z23):

  • część pisemna – 5 czerwca
  • część praktyczna – 6 czerwca

11 czerwca2018

 • Zebranie z rodzicami

  Zorganizować zebrania z rodzicami, na którym wychowawcy poinformują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania (jeśli nie zostały przeprowadzone w maju).

13 czerwca2018

 • Wnioski o zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego

  Do 13.06: Złożyć wnioski (w porozumieniu z rodzicami uczniów lub ze słuchaczami) o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, którzy w związku ze szczególnymi przypadkami losowymi lub zdrowotnymi, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

14 czerwca2018

 • Projekty ocen dorobku zawodowego

  Odebrać od opiekunów stażu projekty ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.

15 czerwca2018

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

  Odebrać od OKE zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

19 czerwca2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

  Część pisemna - 19 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „d” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. 

20 czerwca2018

 • Informacje o uczniach, którzy nie ukończą gimnazjum

  Przekazać dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą gimnazjum (Dla uczniów tych okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.). 

21 czerwca2018

 • Wykaz obowiązujących podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

22 czerwca2018

 • Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Przekazać zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyników

  Przekazać zdającym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa Z.22, MS20  i Z.23 wyników egzaminu oraz świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra

  Do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,

  do 10 lipca – w pozostałych klasach:

  Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Egzaminy poprawkowe

  Wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Odwołanie od oceny

  Dopilnować właściwego przebiegu procedury odwołania od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania tej oceny.

29 czerwca2018

 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

  Przygotować i przeprowadzić plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

lipiec 2018

02 lipca2018

 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

  Poczatek lipca: przygotować i przeprowadzić plenarne zebranie rady pedagogicznej, jeśli nie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca.

 • Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli

  Dokonać oceny dorobku zawodowego nauczycieli  z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu

03 lipca2018

 • Świadectwa maturalne

  Odebrać z OKE i wydać zdającym egzaminy maturalne:

  • świadectwa,
  • aneksy,
  • informacje o wynikach.

09 lipca2018

 • Ocena dorobku i zaświadczenia o zakończeniu stażu

  Wręczyć nauczycielom ocenę dorobku zawodowego za potwierdzeniem odbioru.

  Wystawić zaświadczenie każdemu nauczycielowi, który zakończył staż.

 • Prace w komisji

  Według ustaleń organu prowadzacego: wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego lub wyznaczyć zastępcę.

10 lipca2018

 • wniosek o przyznanie stypendium

  Do 10 lipca: Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.

 • Przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium

  Przedstawić kuratorowi oświaty wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty

 • Pisemne oświadczenia o ponownym przystąpieniu do matury

  Zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

13 lipca2018

 • Przekazać do OKE oświadczenia o zamiarze przystąpienia do matury

  Przekazać do OKE w formie elektronicznej oświadczenia absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

19 lipca2018

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach):

  Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

  Część pisemna - 19 czerwca

  Część praktyczna:

  • model „d” - 26 czerwca
  • modele: „w”, „wk” i „dk” - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. 

20 lipca2018

 • Zabezpieczyć dokumentację szkolną

  Np. do 20.07:

  • Zabezpieczyć dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych.
  • Zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonać archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

sierpień 2018

06 sierpnia2018

 • Udział dyrektora w pracach komisji

  Termin według ustalen organu prowadzącego - wziąć udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (jeśli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora – w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora).

10 sierpnia2018

 • Informacja o miejscu egzaminu

  Pobrać informację o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

21 sierpnia2018

 • Matura w terminie poprawkowym

  Dopilnować procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  • Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
  • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018r.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

27 sierpnia2018

 • Egzaminy poprawkowe

  Zorganizować i nadzorować przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

30 sierpnia2018

 • Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego

  Zakończyć postępowanie dotyczące awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek do dnia 30 czerwca 2018 r.

 • Kontrola dokumentacji szkolnej

  Sprawdzić podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.

31 sierpnia2018

 • Wyniki egzaminu zawodowego

  Ogłosić wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 oraz wydanie zdającym świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 • Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy

  Uwzględnić nowe statusy zawodowe uzyskane przez nauczycieli. Nauczyciele mianowani – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.

 • Plan uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

  Przygotować plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Plan uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

  Przygotować plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Zadania kadrowe
  • Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali do 31 sierpnia wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 1 września. 
  • Podpisać umowy z nowymi pracownikami, po której pracownik powinien otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia, opis stanowiska pracy, z ryzykiem zawodowym i uprawnieniach pracowniczych.

  • Podpisać świadectwa pracy dla pracowników, którzy zakończyli pracę w Twojej szkole. 
  • Wypłacić należne świadczenia nauczycielom i innym pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 • Procedura podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną

  Przeprowadzić procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

 • Podpisać świadectwa  uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych

  Uczniowie, którzy zdali egzaminy otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji. 

wrzesień 2018

01 września2018

Zmiany w prawie

 • Nowa ocena pracy nauczycieli

  Już od 1 września 2018 r. mogą napływać wnioski nauczycieli o dokonanie oceny pracy na nowych zasadach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę oceniając nauczycieli oraz pobierz nowe wzory dokumentów.

 • Zmiany w zasiłku na zagospodarowanie

  1 września 2018 r. zostanie uchylony przepis Karty Nauczyciela, który uprawnia nauczycieli do zasiłku na zagospodarowanie. Na świadczenie to mogą jednak liczyć nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 sierpnia 2018 r. Przeczytaj więcej>>

 • Doradztwo zawodowe - nowe przepisy

  Od 1 wrzesnia 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Szczegóły poznasz tutaj>>

 • Awans zawodowy nauczycieli – nowe rozporządzenie

  1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Poznaj szczegóły>>

03 września2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

10 września2018

 • Informowanie uczniów i rodziców

  Dopilnować obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana oraz poinformowania przez wychowawców o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen zachowania oraz warunkach i trybie ich podwyższania

11 września2018

 • Wyniki poprawkowych matur

  Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

15 września2018

 • Ustalić listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

 • Plan nadzoru pedagogicznego

  Przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny.

17 września2018

 • Staż nauczycieli

  Zgromadzić wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z planem rozwoju zawodowego

21 września2018

 • Plany rozwoju zawodowego

  Przyjąć plany rozwoju zawodowego od nauczycieli stażystów.

28 września2018

 • Deklaracje - egzamin ósmoklasisty

  Do 28.09: 

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemne deklaracje:

  1. wskazujące język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
  2. wskazujące przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia;
  3. informujące o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
 • Deklaracje - egzamin gimnazjalny

  Zgromadzić pisemne deklaracje:

  1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;
  2. informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;
  3. informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
 • Deklaracje - matura

  Zebrać deklaracje maturalne i oświadczenia od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

 • Regulaminy konkursów przedmiotowych

  Udostępnić uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty

 • Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

  Do 28.09: Ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

 • Odpisy na ZFŚS

  Przekazać środki z odpisów na konto ZFŚS

 • Egzamin zawodowy

  Sporządzić, na podstawie złożonych deklaracji, informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyłać ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej - w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustalić Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

 • Aneks do arkusza organizacji

  Przygotować i złożyć do zatwierdzenia przez organ prowadzący aneks do arkusza organizacji pracy szkoły - jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w zatwierdzonym arkuszu. 

 • Informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

  Przyjąć od rodziców dzieci i uczniów mieszkających w obwodzie szkoły informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

 • Egzaminy poprawkowe - termin dodatkowy

  Zorganizować egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie (w ostatnim tygodniu ferii letnich) – egzaminy poprawkowe w terminie dodatkowym mogą być przeprowadzane w terminie późniejszym, ale nie później niż do końca września.

30 września2018

 • Dane do SIO

  Przygotować dane SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października.

październik 2018

01 października2018

 • Ogólnopolski Dzień Tornistra

  MEN ogłosił 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będą sprawdzane, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

 • Zgłoszenie do OKE

  Zgłosić szkołę, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 • Zgłoszenia do OKE egzaminów
  • Zgłosić do OKE szkołę, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny.
  • Zgłosić do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny.
 • Deklaracje od rodziców

  Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty deklaracji:

  • wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego deklaracji

  Przyjęcie od rodziców uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego deklaracji:

  • wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.16,
  • informujących o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Przyjąć od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji - egzamin maturalny

  Przyjąć od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

02 października2018

 • Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego

  Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego nauczycieli lub zwrócić je nauczycielom do poprawy.

03 października2018

 • Organizacja uroczystości z okazji DEN

  Zorganizować uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej lub zlecić przygotowanie uroczystości.

12 października2018

 • Projekty planów rozwojowych

  Zatwierdzić projekty planu rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

14 października2018

 • Dzień Edukacji Narodowej

  14.10 (w bieżącym roku 12. lub 15.) Przeprowadzić uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

15 października2018

 • Opinie od uczniów

  Zebrać od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

17 października2018

 • Zestawienia z SIO

  Udostępnianie w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowane według stanu na dzień 30 września

31 października2018

 • Egzamin gimnazjalny dla zdających w styczniu

  Zgłosić do OKE zdających z gimnazjów dla dorosłych, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego w styczniu.

listopad 2018

09 listopada2018

 • Dostosowanie warunków do egzaminów

  Do 9.11:

  • Uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
  • Uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

23 listopada2018

 • Informowanie rodziców

  Do 20.11:

  • Poinformować na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty.
  • Poinformować na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach egzaminu gimnazjalnego.
 • Wydarzenie testowe

29 listopada2018

Zmiany w prawie

 • Zmiany w przepisach BHP dla szkół i placówek

  Od 28 listopada 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy BHP dla szkół i placówek. Sprawdź, co sie zmieni>>

30 listopada2018

 • Uzgodnienia i informacje do OKE

  do 30.11:

  • Przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.
  • Uzgodnić z OKE zwolnień uczniów z egzaminu ósmoklasisty
  • Przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
 • Wniosek o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

  Złożyć wniosek o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • Powiadomienie ucznia

  Powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom - jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości. 

 • Przygotowanie szkoły do sezonu zimowego

  Przygotować szkołę do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

  1. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
 • Przygotować budżet na następny rok kalendarzowy

  Przygotować ostateczną wersję budżetu na następny rok kalendarzowy, po zaopiniowaniu przez radę szkoły.

grudzień 2018

10 grudnia2018

 • Projekt planu finansowego na 2019

  Przygotować projekt planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy, zaopiniowanie go przez radę pedagogiczną i dokonanie uzgodnień z organem prowadzącym dotyczących planu finansowego szkoły na rok 2019.

15 grudnia2018

Zmiany w prawie

19 grudnia2018

 • Uroczystości świąteczne w szkole

  Nadzorować uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia: jasełka i szkolne spotkania opłatkowe, zabawa choinkowa.

23 grudnia2018

 • Zimowa przerwa świąteczna.

  23-31 grudnia: Zimowa przerwa świąteczna.

31 grudnia2018

 • Przeszeregowania płacowe

  Dokonać przeszeregowań płacowych nauczycieli, którzy otrzymali wyższy stopień awansu zawodowego  do 31 grudnia. 

 • Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego

  Przyjąć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego w przypadku zdających:

  • absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 i absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE,
  • absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 lub absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
  • osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości,
  • absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).
 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu

  Przyjmując deklarację przystąpienia do egzaminu do 31 grudnia 2018 r. - poinformować absolwenta, którego to dotyczy o konieczności wniesienia opłaty (po ewentualnej weryfikacji takiej konieczności w OKE). Do 7 lutego 2019 r. absolwent, który złożył deklarację do 31 grudnia 2018 r., ma obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię wniesienia opłaty. 

  Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego 

  oraz dla

  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

  Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 • Zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalić w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

styczeń 2019

01 stycznia2019

Zmiany w prawie

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel