Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

01 stycznia2019

Zmiany w prawie

02 stycznia2019

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów kończących szkołę 4 stycznia (klasach/semestrach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego).

 • 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

  Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania deklaracji dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 • 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

  Dyrektor szkoły, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz uczniów i absolwentów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

04 stycznia2019

 • Zakończenie zajęć

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

07 stycznia2019

 • Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

  Przygotowanie i przeprowadzenie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej dla oddziałów kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 25 stycznia 2019 r.

 • Zadania przed końcem półrocza
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadówki śródrocznej.

08 stycznia2019

 • Próbne egzaminy

  Organizacja  próbnego egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego/egzaminu maturalnego

09 stycznia2019

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych

  9-11 stycznia: 

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

  1. część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  2. część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  3. język obcy nowożytny – 11 stycznia 2019r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „d” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

10 stycznia2019

 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

 • Informacje o zmianie języka obcego

  Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości. 

 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

  Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

11 stycznia2019

 • Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Od 11 stycznia do 16 lutego: Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „w”, „wk” i „dk” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

14 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  14-27 stycznia: Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

15 stycznia2019

 • Przekazanie informacji o zmianie języka obcego

  Przekazanie informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości do OKE.

 • Sprawy związane z egzaminem ósmoklasisty
  • Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości.
  • Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

21 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  21 stycznia - 3 lutego: Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

22 stycznia2019

Zmiany w prawie

 • Obowiązek wskazania konta do przelewu wynagrodzenia

  Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

24 stycznia2019

Zmiany w prawie

 • Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego wprowadza zmiany w zakresie dofinansowania doradztwa metodycznego. Więcej informacji tutaj>>

28 stycznia2019

 • Ferie zimowe

  28 stycznia - 10 lutego: Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

luty 2019

07 lutego2019

 • Odbiór deklaracji dotyczących egzaminów maturalnych

  Skompletować deklaracje dotyczące wyboru przedmiotów, poziomu, środowiska komputerowego itp., a także przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

08 lutego2019

 • Wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali KEN

  Należy złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej

11 lutego2019

 • Ferie zimowe

  11 – 24 lutego. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformować ich o nich na piśmie.

15 lutego2019

 • Zespół egzaminacyjny - egzamin ósmoklasisty

  Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.

 • Arkusze egzaminacyjne

  Złożyć zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu.

16 lutego2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Model „w”, „wk” i „dk” (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

  Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

20 lutego2019

 • Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego

  Zebrać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lipiec- sierpień 2019.

28 lutego2019

 • Informacja o egzaminie

  Poinformować uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego.

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym

  Ustalić w liceum/technikum, po zasięgnięciu opinii rady liceum/technikum, a jeżeli rada nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, przedmioty realizowanych w zakresie rozszerzonym.

 • Sprawdziany

  Podać do publicznej wiadomości szczegółowe terminy:

  1. przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  2. przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  3. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  – biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty.

marzec 2019

06 marca2019

 • Egzamin maturalny - zespół egzaminacyjny

  Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz rozważyć możliwość powołania zastępcy przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

  Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

  Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.

  Zebrać oświadczenia członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

  Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ustalając harmonogram trzeba uwzględnić czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.

11 marca2019

 • Nadzór nad egzaminem gimnazjalnym

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 • Egzamin maturalny w innej formie

  Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.

 • Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

  Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

14 marca2019

 • Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

  Przyjąć oświadczenia absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu maturalnego (w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych dostosowaniach).

15 marca2019

 • Nadzór nad egzaminem ósmoklasisty

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

22 marca2019

 • Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Ogłosić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019.

26 marca2019

 • Obowiązki bilansowe

  Sporządzić zastawienia obrotów i sald księgi głównej ze rok obrotowy (nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym)

27 marca2019

 • Egzamin gimnazjalny - zmiana języka obcego

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacje o zmianie języka obcego i przekazać tą informację do OKE do 2 kwietnia 2019 r.

29 marca2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia

  Przyjąć deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec – lipiec 2019 (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima.

31 marca2019

 • Eksperyment pedagogiczny

  Wystąpić (na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców,) do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce (w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu)

 • Obowiązki bilansowe
  • Sporządzić zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych ze rok obrotowy.
  • Zamknąć księgi rachunkowe.
  • Sporządzić roczne sprawozdanie finansowego.
 • Trzynastka za 2018 r.

  Wypłacić nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2018 r. 

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Dotacja na podręczniki

  Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie MEN z 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. poz. 574).

 • Do 1 kwietnia

  Przyjąć od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego.

02 kwietnia2019

 • 2-4 kwietnia

  Zorganizować rekolekcje wielkopostne.

03 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Poszerzone zespoły egzaminacyjne

  Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty i maturalnych. Więcej czytaj tutaj>>

04 kwietnia2019

 • Do 4 kwietnia

  Przekazać do OKE informacji o zmianie języka obcego po przyjęciu  informacji od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad.

 • W terminie wyznaczonym przez OKE

  Odbyć przez PZE lub zastępcę PZE szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE .

06 kwietnia2019

 • Do 6 kwietnia

  Powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczyć ich przewodniczących. 

08 kwietnia2019

 • Do 8 kwietnia
  • Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
  • Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

09 kwietnia2019

 • Do 9 kwietnia
  • Przyjąć od uczniów zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazać informacje do OKE.
  • Odbyć (przez PZE lub zastępcę PZE) szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolić w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebrać ich podpisy potwierdzające odbycie szkolenia.
  • Zebrać oświadczenia członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

10 kwietnia2019

 • 10-12 kwietnia

  Przeprowadzić egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum (w terminie głównym szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym a także w terminie dodatkowym szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym).

11 kwietnia2019

 • Do 11 kwietnia

  Sprawdzić stan techniczny urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

12 kwietnia2019

 • Do 12 kwietnia
  • Przyjąć od uczniów zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbyć (przez PZE lub zastępcę PZE) szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolić w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebrać ich podpisy potwierdzające odbycie szkolenia.
  • Zebrać oświadczenia członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

15 kwietnia2019

 • 15-17 kwietnia

  Przeprowadzić egzamin ósmoklasisty w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym oraz w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

16 kwietnia2019

 • Do 16 kwietnia

  Sprawdzić stan techniczny urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

18 kwietnia2019

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Przypomnieć pracownikom szkoły i uczniom terminu wiosennej przerwy świątecznej: 18 – 23 kwietnia.

19 kwietnia2019

 • Do 19 kwietnia

  Przekazać projekt arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020, zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę.

23 kwietnia2019

 • Do 23 kwietnia

  Przyjąć od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

26 kwietnia2019

 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalny

  Zorganizować zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem:

  • liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,
  • szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz
  • oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

27 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Zmiany w klasyfikacji uczniów

  Obowiązuje nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Przeczytaj więcej tutaj>>

30 kwietnia2019

Zmiany w prawie

 • Dotacje na podręczniki dla szkół artystycznych

  Udzielanie w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2019 poz. 691)

 • Do 30 kwietnia
  • Przyjąć zestawy egzaminacyjne do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzić ich kompletność.
  • Przeszkolić członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  • Wydać rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (jeżeli w szkole jest prowadzony oddział przedszkolny).

maj 2019

06 maja2019

 • Egzamin maturalny

  6-23 maja: Przeprowadzić część pisemną egzaminu maturalnego w terminie głównym.

 • Ustne egzaminy maturalne

  6–25 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja): Przeprowadzić część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych.

07 maja2019

 • Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Przeprowadzić część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21.

08 maja2019

 • Część ustna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  8-25 maja: Przeprowadzić część ustną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (model „w”).

09 maja2019

 • Część ustna egzaminu maturalnego

  9-22 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja): Przeprowadzić część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

17 maja2019

 • Do 17 maja

  Zweryfikować wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w czerwcu.

 • Do 17 maja

  Zweryfikować wykaz uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym w czerwcu.

24 maja2019

 • Odebrać dyplomy

  Odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.

29 maja2019

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Do 29.05  organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły.

31 maja2019

 • Zakończenie staży
  • Ustawowy termin zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, rozpoczętego z dniem 1 września 2016 r.  
 • Przelew środków na konto ZFŚS
  • Przekazać co najmniej 75% środków z odpisów na konto ZFŚS.

czerwiec 2019

05 czerwca2019

 • Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty - dodatkowy termin

  Dopilnować przeprowadzenia wszystkich procedur i zadań związanych z dodatkowym terminem egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

07 czerwca2019

 • Ocenianie

  Dopilnować prawidłowego przeprowadzenia procedury wystawiania ocen przewidywanych oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

  Odebrać od nauczycieli sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (jeżeli staż na wyższy stopień awansu zawodowego zakończył się 31 maja 2019 r.).

  Więcej przeczytasz tutaj>>

13 czerwca2019

Zmiany w prawie

14 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

  Odebrać od OKE zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

 • Klasyfikacja

  Przeprowadzić klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

17 czerwca2019

 • Wykaz podręczników

  Podać wykaz obowiązujących podręczników dla poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.

18 czerwca2019

Zmiany w prawie

19 czerwca2019

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

  Przekazać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 • Stypendia MEN

  Dopilnować, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana (dotyczy uczniów klas programowo najwyższych)

 • Egzaminy poprawkowe

  Wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych.

 • Uroczystość zakończenia zajęć

  Dopilnować właściwej organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Uwaga! Termin 19 czerwca wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Nowelizacja ta nie została jeszcze podpisana, niemniej jednak najprawdopodobniej wejdzie w życie. O terminie zakończenia zajęć więcej przeczytasz tutaj>>

 • Świadectwa pracy

  Wydać świadectwa pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na czas określony do końca zajęć szkolnych.

25 czerwca2019

Zmiany w prawie

28 czerwca2019

Zmiany w prawie

 • Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

  Przygotować i przeprowadzić plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

lipiec 2019

04 lipca2019

 • Dokumenty dla zdających egzaminy maturalne

  Odebranie z OKE i przekazanie zdającym egzaminy maturalne:

  • świadectw,
  • aneksów,
  • informacji o wynikach.

10 lipca2019

 • Wnioski o stypendia
  • Dopilnowanie, by rada pedagogiczna przedstawiła wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy kuratorowi oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana.
  • Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1–3 ustawy o systemie oświaty.

11 lipca2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy

  Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

15 lipca2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy (oświadczenia elektroniczne)

  Przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

19 lipca2019

 • Dokumentacja egzaminacyjna

  Zabezpieczenie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkole po przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych.

  Zabezpieczenie dokumentacji przebiegu nauczania za kończący się rok szkolny zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie dokonanie archiwizacji (trzeba pamiętać o wpisach wyników egzaminów poprawkowych do dokumentacji przebiegu nauczania).

26 lipca2019

Zmiany w prawie

sierpień 2019

09 sierpnia2019

 • Egzamin maturalny

  Pobierz informacje o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zamieszczoną na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i przekazanie zainteresowanym.

20 sierpnia2019

 • Egzamin maturalny poprawkowy

  Dopilnuj procedur związanych z organizacją egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

 • Przygotuj się do nowego roku szkolnego
  • Sprawdź podstawowe dokumenty szkolnych takie jak statut, regulaminy, procedury - uwzględniając zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły.
  • Przygotuj plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
  • Przedstaw radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Promocja

  Przeprowadź procedurę podejmowania decyzji przez radę pedagogiczną, która uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

 • Świadectwa szkolne

  Podpisz świadectwa uczniom, którym wyznaczono terminy egzaminów poprawkowych.

  Uczniowie, którzy zdali egzaminy, otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego i nie mają prawa do promocji z oceną niedostateczną – świadectwo potwierdzające brak promocji. 

 • Umowy o pracę

  Być może chcesz zachować ciągłość zatrudnienia, ponownie zatrudniając nauczycieli/pracowników niepedagogicznych już od 1 września 2019 r. Tymczasem ten dzień to niedziela, co może utrudniać podpisanie umowy.

  W takim razie możesz zawrzeć umowę o pracę w terminie np. 30 sierpnia 2019 r., określając w niej termin rozpoczęcia pracy na 1 września 2019 r. Zobacz tutaj>>

31 sierpnia2019

 • Obowiązki płacowe na koniec roku szkolnego

  Na dzień 31 sierpnia 2018 r. nauczyciel powinien już dysponować:

  • odprawą z tytułu rozwiązania stosunku pracy (jeżeli do takiego rozwiązania doszło),
  • świadczeniem urlopowym,
  • ekwiwalentem urlopowym (jeżeli nie wykorzystał należnego urlopu wypoczynkowego).
 • Zakończenie staży

  31 sierpnia 2019 r. staż zakończą nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli go w roku szkolnym 2018/2019 - pod warunkiem, że nie wystąpiły żadne okoliczności powodujące przedłużenie tego stażu.

  Więcej na ten temat - Nauczyciele stażyści zakończą staż 31 sierpnia 2019 r.

wrzesień 2019

01 września2019

Zmiany w prawie

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela

  W życie wchodzi szeroko zakrojona nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany obejmują m.in. ocenę pracy, awans zawodowy, płace i czas pracy.

  Więcej na ten temat w ramce "Karta Nauczyciela do 1 września 2019 r." na stronie głównej.

 • Zmiany w rozporządzeniach

  W życie wchodzą liczne zmiany w rozporządzeniach MEN. O zmianach przeczytasz tutaj>>

07 września2019

Zmiany w prawie

 • Zmiany w świadectwie pracy
  • 7 września 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeku pracy, która m.in. rozszerza odpowiedzialność pracodawców za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Od tego dnia, za spóźnione wydanie tego dokumentu lub jego niewydanie pracodawca może zostać ukarany karą grzywny. Więcej przeczytasz tutaj>>
  • Od 7 września 2019 r. pracownicy, którzy nie zgadzają się z treścią świadectwa pracy będą mogli złożyć wniosek o jego sprostowanie w terminie 14 dni. W związku z tym ma zmienić się także treść pouczenia zamieszczanego w świadectwie pracy. Sprawdź szczegóły>>

12 września2019

Zmiany w prawie

 • Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

  W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

13 września2019

 • Plan nadzoru

  Przedstaw radzie pedagogicznej plan nadzoru dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny.

15 września2019

 • Stypendia

  Ustal listę uczniów objętych stypendiami szkolnymi

16 września2019

 • Awans zawodowy

  Mija termin na złożenie wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

19 września2019

 • Nowe reguły odbioru legitymacji szkolnej

  Od 19 września 2019 r. obowiązuje nowe rozwiązanie w zakresie odbioru legitymacji niepełnoletniego ucznia. Legitymację może odebrać nie tylko rodzic ucznia, ale także sam uczeń. Poznaj szczegóły.

23 września2019

 • Awans zawodowy

  Mija termin na złożenie przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego

30 września2019

 • System informacji oświatowej

  Przygotuj dane do SIO według stanu na dzień 30 września które należy przesłać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 17 października. 

 • Deklaracje od rodziców (egzamin ósmoklasisty)
  Przyjmij od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemne deklaracje: 
  • wskazujące język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; 
  • wskazujące przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia; 
  informujące o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 • Deklaracje maturalne

  Zbierz wstępne deklaracje maturalne od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

 • Konkursy

  Udostępnij uczniom (rodzicom/prawnym opiekunom uczniów) regulaminy konkursów przedmiotowych przekazane przez kuratora oświaty.

 • Dni wolne od zajęć

  Ustal, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

  Poinformuj o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

 • Dodatek na start

  Termin wypłaty dodatku na start dla nauczycieli stażystów mija z końcem września. Więcej o dodatku przeczytasz tutaj>>

 • Legitymacje

  Wydaj nowo przyjętym uczniom legitymacje uczniowskie oraz opieczętuj legitymacje uczniów kontynuujących naukę w szkole.

 • Egzaminy poprawkowe

  Zorganizuj egzaminy poprawkowedla uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie (w ostatnim tygodniu ferii letnich) – egzaminy poprawkowe w terminie dodatkowym mogą być przeprowadzane w terminie późniejszym, ale nie później niż do końca września.

 • Obowiązek szkolny

  Przyjmij od rodziców dzieci i uczniów mieszkających w obwodzie szkoły informacje o sposobie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

 • program wychowawczo-profilaktyczny

  Ustal Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeśli rada rodziców nie uchwaliła programu w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

październik 2019

07 października2019

 • Dzień Edukacji Narodowej
  • Przeprowadzenie uroczystości związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
  • Przyznanie nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowanie dyplomów, podziękowań lub listów gratulacyjnych.

15 października2019

 • Dostosowanie warunków i form egzaminu

  Należy zebrać od uczniów (lub ich rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenia o stanie zdrowia uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

17 października2019

Zmiany w prawie

 • Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

  Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku. Sprawdź, w jakich terminach należy ją przekazać oraz pobierz jej aktualny wzór.

 • Zestawienia w SIO

  Dyrektor powinien udostępnić w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowanych według stanu na dzień 30 września.

30 października2019

 • Przegląd budynku i terenu szkoły przed zimą

  Dyrektor powinien przeprowadzić przegląd budynku szkolnego i terenu wokół szkoły pod kątem przygotowania do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim okresową kontrolę stanu technicznego polegającej na sprawdzeniu:

  • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych - w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

listopad 2019

11 listopada2019

 • Święto Niepodległości

  Przygotować szkolne uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości oraz dopilnować przebiegu uroczystości szkolnych, zadbać o właściwą opiekę nad uczniami.

20 listopada2019

 • Dostosowanie egzaminu

  Należy poinformować na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

29 listopada2019

 • Zwolnienia z egzaminu

  Dyrektor powinien uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu ósmoklasisty.

 • Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

 • Informacja o wręczeniu dyplomów dla stypendystów

  Dyrektor powinien powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom – jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości.

 • Próbna ewakuacja

  Każda szkoła, do której przyjęto w nowym roku szkolnym więcej niż 50 nowych uczniów lub pracowników łącznie – zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej jednej ewakuacji próbnej w roku. Pierwsza z nich ma się odbyć przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Należy przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w postaci elektronicznej przy użyciu systemu wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji. Wykaz powinien zawierać:

  1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;

  2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

  3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

  4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

  • formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  • warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

  5) informację o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

  Oprócz tego należy:

  • uzgodnić z OKE niestandardowe dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
  • przyjąć oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań egzaminu ósmoklasisty wskazanych przez radę pedagogiczną.
 • Obowiązki w zakresie bhp przed sezonem zimowym
  1. Dokonać przeglądu bhp przed zimą w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły w specyficznych dla tej pory roku warunkach oraz utrzymaniu stanu technicznego budynku i terenu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. Zabezpieczyć elementy budynku oraz instalacji i urządzeń przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych i niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. Ustalić i wykonać prace poprawiające stan bezpieczeństwa, zapobiegające uszkodzeniom, awariom urządzeń i różnym sytuacjom mogącym zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.
  2. Zapewnić przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu przez specjalistów.

30 listopada2019

 • Kto będzie płatnikiem?

  Należy ustalić płatnika zasiłków na 2020 rok.

grudzień 2019

03 grudnia2019

Zmiany w prawie

 • Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

  Sejm uchwalił właśnie nowelizację Prawa oświatowego mającą na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (S 1/17). Więcej na ten temat tutaj>>

10 grudnia2019

 • Zanim rozpocznie się sezon zimowy ...

  Dyrektor powinien przygotować szkołę do pracy w warunkach zimowych, rozdzielić pomiędzy odpowiedzialnych pracowników następujące zadania z tym związane:

  • zapewnienie sprawnego działanie instalacji i urządzeń grzewczych przed okresem ich intensywnej eksploatacji, umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego pomieszczeń szkoły (sprawdzenie szczelności grzejników, odpowietrzenie kaloryferów);
  • zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła,
  • utrzymywanie dróg i przejść w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie szkoły i przylegających do jej terenu), usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz zalegającego na dachu budynku warstwy śniegu, usuwanie z powierzchni podłogi rozpuszczonego śniegu wnoszonego na butach do szkoły;
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom, do których należeć będzie wykonywanie obowiązków właściwych dla okresu zimowego;
  • kontrolowanie właściwej temperatury w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia i pracują pracownicy szkoły;
  • zawieszenie zajęć na czas oznaczony, z powiadomieniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny (przy spadku temperatury w pomieszczeniach poniżej wskazanych norm);

  Oprócz tego należy wydać zarządzenia związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa uczniom:

  • ustalić zasady sprawowania opieki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza jej obiektami w czasie zimy;
  • opracować i wdrożyć zasady bezpiecznego zachowania uczniów podczas zabaw zimowych na terenie szkoły i poza nią oraz postępowania w różnych niebezpiecznych sy­tuacjach;
  • wprowadzić obowiązek informowania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, godzin wychowawczych, zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej o zagrożeniach związanych z zimą i zasadach bezpiecznego zachowania.

23 grudnia2019

 • Projekt planu finansowego

  Przygotować projekt planu finansowego szkoły na następny rok na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ten musi być zaopiniowany przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców. Termin upływa 22 grudnia, ale ponieważ jest to niedziela, ulega przesunięciu na poniedziałek, 23 grudnia.

31 grudnia2019

 • Egzamin maturalny - dokumenty

  Należy przyjąć od absolwenta uzasadniony wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłocznie przekazać te dokumenty do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

 • Kontrola zarządcza

  Dyrektor powinien wykonać czynności związane z prowadzeniem kontroli zarządczej w szkole: wyznaczenie celów i zadań szkoły na kolejny rok kalendarzowy (termin tych czynności w przepisach nie jest określony i zależy od decyzji dyrektora szkoły. Jednak dobrze jest go dokonać przed rozpoczęciem roku, którego ma dotyczyć, a więc do końca grudnia roku poprzedniego).

 • Czynności kadrowo-płacowe na koniec roku kalendarzowego

  Dyrektor powinien:

  • skorygować odpisy na ZFŚS w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku kalendarzowym. Bierze się przy tym pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
  • wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2019 r.
  • sporządzić plan urlopów pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli innych placówek nieferyjnych na 2020 r.
 • Klasyfikacja końcowa w niektórych klasach

  Zgodnie z kalendarium szkolnym należy  dopilnować procedury klasyfikacji końcowej:

  • dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 stycznia (zakończenie zajęć w klasach/semestrach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego);
  • dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 31 stycznia (w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z pewnymi wyjątkami) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego).

styczeń 2020

01 stycznia2020

Zmiany w prawie

 • Oddziały przygotowania wojskowego

  W szkołach publicznych i niepublicznych będzie można tworzyć oddziały przygotowania wojskowego.

  Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Poza tym nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

 • Wzrost pensji minimalnej

  2 600 zł - tyle wyniesie pensja minimalna w 2020 r. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy oświatowego - kliknij tutaj>>

03 stycznia2020

 • Zakończenie zajęć

  Należy zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne oraz zakończenie zajęć dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 i 31 stycznia.

15 stycznia2020

 • Termin inwentaryzacji

  Tego dnia mija termin na przeprowadzenie inwentaryzacji. Więcej na ten temat - tutaj>> 

31 stycznia2020

 • Zakończenie zajęć

  Należy zorganizować i przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne oraz zakończenie zajęć dla uczniów klas, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 3 i 31 stycznia.

 • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Należy sprawdzić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów – podawane do końca stycznia przez organ prowadzący i kuratora oświaty.

luty 2020

07 lutego2020

 • Deklaracje dot. egzaminów maturalnych

  Należy skompletować ostateczne deklaracje dotyczące egzaminów maturalnych:

  • wyboru przedmiotów,
  • poziomu, środowiska komputerowego itp.

  oraz przyjąć brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

10 lutego2020

 • Medal KEN

  Dyrektor powinien złożyć wnioski do kuratora oświaty o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Należy poinformować na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (w przypadku ucznia lub absolwenta, o którym  mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy o systemie oświaty).

15 lutego2020

 • Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

  Należy sporządzić wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 15 lutego. Wykaz zawiera:

  1. dane osobowe uczniów lub absolwentów i informacje, o których mowa w § 32 ust. 1;
  2. informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
  • formy przeprowadzania egzaminu maturalnego,
  • warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

28 lutego2020

 • Przedmioty rozszerzone
  1. Dyrektor liceum musi ustalić, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów.
  2. Dyrektor technikum musi ustalić, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.
 • Termin sprawdzianu uzdolnień

  Dyrektor musi podać do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

  • przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  • przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
  • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  – biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty.

marzec 2020

02 marca2020

 • Obowiązki płatnika podatku

  Należy:

  1. Sporządzić i przekazać PIT-11 podatnikowi.
  2. Sporządzić i przekazać roczną informację o składkach ZUS dla pracownika RMUA.
  3. Wydać świadectwa pracy pracownikom, których stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu 29 lutego 2020 r. 

10 marca2020

 • Dostosowanie egzaminu maturalnego

  Należy poinformować na piśmie absolwenta lub osoby przystępującej do matury o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (w przypadku absolwenta osoby, o których mowa w § 33 ust. 4–7 ustawy).

25 marca2020

 • Zestawienia obrotów i sald

  Należy sporządzić zastawienia obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy (nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym).

31 marca2020

 • Wypłata trzynastki

  Tego dnia mija ostatni dzień na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. Aby przeczytać o trzynastce za 2019 r. - kliknij tutaj>>

 • Przegląd po sezonie zimowym

  Należy dokonać  przeglądu szkoły po okresie zimowym urządzeń znajdujących się na terenie należącym do szkoły. Posprzątać po zimie teren szkoły, w tym obiekty sportowe i drogi dojazdowe.

 • Obowiązki związane z egzaminami

  Dyrektor powinien:

  1. Powołać członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz możliwość powołania zastępcy przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
  2. Powołać spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  3. Zawrzeć porozumienia z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  4. Zebrać oświadczenia członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  5. Opracować i ogłosić szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazać go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ustalając harmonogram trzeba uwzględnić czas potrzebny na ustalenie liczby punktów przyznawanych zdającym, a także czas potrzebny na poinformowanie zdających o liczbie przyznanych im punktów.
  6. Przyjąć z OKE informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  7. Ustalić i przekazać informacje o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.
  8. Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu maturalnego (w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych dostosowaniach tj. nie później niż – odpowiednio – do 14 lutego 2019 r. albo do 14 marca 2019 r.).
  9. Powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
  10. Zapoznać uczniów klas maturalnych z listą materiałów i przyborów pomocniczych ogłoszonym przez dyrektora CKE, z których mogą korzystać w czasie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

  Obowiązki te należy zrealizować w terminie ustalonym przez CKE

kwiecień 2020

03 kwietnia2020

 • Przekazanie arkusza organizacyjnego

  Należy sporządzić projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 i przekazać go organizacji związkowej.

  Więcej na ten temat>>

20 kwietnia2020

 • Odbiór arkusza wraz z opinią organizacji związkowej

  Należy odebrać od zakładowej organizacji związkowej opinii w sprawie arkusza organizacyjnego. Termin upływa 19 kwietnia, ale ponieważ jest to niedziela, ulega przesunięciu na poniedziałek, 20 kwietnia.

21 kwietnia2020

 • Arkusz organizacyjny do organu prowadzącego

  Należy przekazać arkusz organizacyjny organowi prowadzącemu.

  Więcej na ten temat>>

maj 2020

18 maja2020

 • Kolejny etap odmrażania jednostek oświaty

  Już od poniedziałku 18 maja 2020 r. prowadzone mają być zajęcia dla:

  • dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia (w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju).

  Zajęcia te mają być prowadzone tylko za zgodą rodziców.

  W tym dniu otwierane są też placówki oświatowo-wychowawcze a mianowicie:

  • schroniska młodzieżowe,
  • międzyszkolne ośrodki sportowe
  • młodzieżowe domy kultury,
  • pałace młodzieży,
  • ogniska pracy pozaszkolnej,
  • pozaszkolne placówki specjalistyczne,
  • ogrody jordanowskie.

  Więcej na ten temat>>

 • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów

  Od 18 maja 2020 r. dopuszczalna jest realizacja zajęć:

  • rewalidacyjnych,
  • rewalidacyjno-wychowawczych,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  dla dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Zorganizowanie tych zajęć nie jest obligatoryjne. Jeżeli dyrektor chce je jednak zrealizować, wówczas musi to uzgodnić z organem prowadzącym i uzyskać zgodę rodziców poszczególnych dzieci.

  Więcej na ten temat>>

22 maja2020

 • Możliwość otwarcia internatu

  Od 22 maja 2020 r. możliwe staje się otwarcie internatu i zakwaterowanie tam uczniów, w pierwszej kolejności dla uczniów korzystających z konsultacji. Otwarcie nie jest obowiązkowe.

25 maja2020

 • Nauka stacjonarna w klasach I-III, konsultacje dla uczniów

  Kolejny etap „odmrażania” placówek oświatowych przypadnie na 25 maja 2020 r. Od tego dnia w szkołach prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, na podobieństwo tych z przedszkoli. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III:

  • w ramach dotychczasowego kształcenia na odległość,
  • stacjonarnie.

  Dotyczy to także klas I-III w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

  Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji na terenie szkoły:

  • indywidualnych,
  • w małych grupach.

  Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

  Więcej na ten temat>>

29 maja2020

 • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

  Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

31 maja2020

 • Zakończenie staży

  Należy wykonać czynności związane z zakończeniem lub przedłużeniem staży na kolejne stopnie awansu zawodowego. Nominalnie staże kończą się 31 maja, ale wskutek okoliczności wskazanych w art. 9d Karty Nauczyciela mogą potrwać dłużej.

 • Wypowiedzenie nauczycielskiego stosunku pracy

  Najpóźniej w tym dniu nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych powinni mieć możliwość zapoznania się z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. 3-miesięczny okres wypowiedzenia musi bowiem zakończyć się 31 sierpnia, a skrócenie okresu wypowiedzenia wiąże się z konsekwencjami finansowymi. 

  Najpóźniej 31 maja nauczyciel może złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z własnej inicjatywy.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Wnioski o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjąć od absolwentów uzasadnione wnioski o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończyli wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazać tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Więcej konsultacji

  Dyrektor ma obowiązek zorganizować konsultacje dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. W praktyce oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ustalić (biorąc pod uwagę także warunki szkoły) zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, a następnie ustalić ich wymiar, terminy realizacji i odpowiedzialnych nauczycieli. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie istniało, wówczas dyrektor będzie miał obowiązek organizacji konsultacji.

  Więcej na ten temat>>

08 czerwca2020

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

  Należy odebrać od nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. (jeśli staż zakończył się 31 maja). Nauczyciel składa je w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu

 • Ocena dorobku zawodowego

  Należy odebrać od opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w terminie 7 dni od zakończenia stażu).

26 czerwca2020

 • Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

  Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektorzy muszą zorganizować wydanie świadectw - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

27 czerwca2020

 • Urlop wypoczynkowy nauczycieli

  Rozpoczyna się wakacyjny urlop wypoczynkowy nauczycieli szkół feryjnych.

29 czerwca2020

 • Ocena dorobku zawodowego

  Dyrektor powinien sporządzić dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu).

  Wzór oceny dorobku zawodowego pobierzesz tutaj>>

lipiec 2020

10 lipca2020

 • Obowiązki sprawozdawcze

  Przekazanie kwartalnych sprawozdań:

  • RB-50 – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz
  • RB-34S – z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
  • Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
  • Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

20 lipca2020

 • Obowiązki rozliczeniowe

  Przekazanie kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

  Przekazanie miesięcznej informacji do PFRON i dokonanie wynikającej z tego wpłaty. 

sierpień 2020

31 sierpnia2020

 • Przygotowanie do zatrudnienia nowych pracowników oświaty

  Zadania dyrektora:

  1. Wybierz odpowiednią formę zatrudnienia dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
  2. Zawierając tak nauczycielską jak i kodeksową umowę na czas określony sprawdź, czy nie przekroczyłeś limitu umów na czas określony.
  3. Uzyskaj od nowozatrudnianego nauczyciela i pracownika niezbędne oświadczenia i informacje.
  4. Skieruj kandydata na wstępne badania lekarskie.
  5. Odbierz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie określone dane osobowe.
  6. Uzyskaj zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela, który nie posiada wymaganych przepisami kwalifikacji.
  7. Jeżeli jest to konieczne – przygotuj dokumenty do zatrudnienia osoby bez przygotowania pedagogicznego.
  8. Jeżeli jest to konieczne – uzyskaj zgodę organu prowadzącego i przygotuj dokumenty do zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem.
  9. Jeżeli zatrudniasz nauczyciela religii pamiętaj o uzyskaniu od niego ważnego skierowania wydanego przez  właściwego biskupa diecezjalnego lub właściwe władze zwierzchnie innych Kościołów i związków wyznaniowych.
  10. Jeżeli zatrudniasz pracownika niepedagogicznego, który po raz pierwszy podejmuje pracę w samorządowej jednostce organizacyjnej i jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy – zorganizuj mu służbę przygotowawczą, lub zwolnij go ze służby. 
 • Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

  Jeśli nauczyciel stażysta wnioskował o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca 2020 r., wówczas decyzję w sprawie awansu zawodowego dyrektor powinien wydać najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.

  Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 • Na zakończenie zatrudnienia

  Wydaj świadectwa pracy nauczycielom i pracownikom pedagogicznym, których stosunki pracy ustają 31 sierpnia 2020 r.

  • Wypłać tym osobom należne odprawy.
  • Wypłać im również nagrody jubileuszowe (także, jeżeli staż uprawniający do nagrody osiągnęliby w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich stosunek pracy jest rozwiązywany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę).
  • Wypłać im ekwiwalent urlopowy, jeżeli nie wykorzystali należnego im urlopu wypoczynkowego.
 • Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2020/2021

  Konieczne jest przygotowanie szkoły do nowego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. M.in. należy przygotować procedury postępowania na wypadek zakażeń.

  Więcej na ten temat>>

wrzesień 2020

01 września2020

 • Potwierdzenie przekształcenia formy zatrudnienia

  W przypadku uzyskania przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze na cza nieokreślony stopnia mianowanego w sierpniu 2020 r., należy potwierdzić przekształcenie umowy zawartej z nauczycielem w stosunek pracy z mianowania.

08 września2020

 • Informacje o warunkach zatrudnienia

  Tego dnia mija termin na poinformowanie o warunkach zatrudnienia pracowników (w tym nauczycieli) zatrudnionych 1 września 2020 r.

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS

  W tym terminie należy zgłosić pracownika do ZUS, jeśli został zatrudniony 1 września 2020 r.

15 września2020

 • Termin na rozpoczęcie stażu

  Tego dnia upływa termin na rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021. Nauczyciel zatrudniony w późniejszym terminie lub taki, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu po tej dacie (nie dotyczy stażysty) nie będzie mógł rozpocząć tego stażu.

21 września2020

 • Plan rozwoju zawodowego

  Do 21 września 2020 r. mija termin na przedstawienie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę (pozostali nauczyciele dołączają plan do wniosku o rozpoczęcie stażu).

30 września2020

 • Aneksy do arkusza organizacyjnego

  Aneksy do arkusza organizacji przedstawiane do 30 września muszą być opiniowane przez organizacje związkowe.

październik 2020

20 października2020

 • Zaliczki na PIT

  Należy przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności

 • PFRON
  • Przekazanie miesięcznej i rocznej informacji odpowiednio  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON)
  • Dokonanie wpłaty wynikającej ze złożonej miesięcznej i rocznej informacji odpowiednio  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON)

listopad 2020

05 listopada2020

 • Składki ZUS

  Należy przekazaćd do ZUS deklarację rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne oraz opłać składki za dany miesiąc. 

10 listopada2020

 • Sprawozdania miesięczne

   Należy przekazać miesięczne sprawozdania:

  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

20 listopada2020

 • PIT, PFRON

  Należy przekazać:

  • kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.
  • miesięczną informację do PFRON i dokonaj wynikającej z tego wpłaty. 
 • Egzamin ósmoklasisty - dostosowanie warunków

  Należy poinformować na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

30 listopada2020

Zmiany w prawie

 • Przedłużenia nauki zdalnej i nowy termin ferii zimowych

  Od 30 listopada br. obowiązują nowe wytyczne. Przedłużono zdalne nauczanie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. A także zmieniono termin ferii zimowych, który przypadnie na 4-17 stycznia 2021.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2111).
 • Płatnik zasiłków

  Należy ustalić płatnika zasiłków na 2021 rok.

 • Obowiązki informacyjne względem OKE

  Należy:

  • uzgodnić z OKE zwolnienia uczniów z egzaminu ósmoklasisty,
  • przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w postaci elektronicznej.
 • Wręczenie dyplomów stypendystom

  Należy powiadomić ucznia, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów, osobiście lub poprzez wychowawcę, o miejscu i terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom – jeśli zawiadomienie/zaproszenie zostało przesłane do szkoły. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zwykle towarzyszą uczniowi podczas uroczystości.

 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

  Należy wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.

 • Próbna ewakuacja

  Dyrektor powinien przeprowadzić ewakuację próbną.

grudzień 2020

Dzisiaj

07 grudnia2020

10 grudnia2020

11 grudnia2020

15 grudnia2020

20 grudnia2020

31 grudnia2020

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel