Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Archiwalny Dodatek za pracę w porze nocnej pracowników samorządowych

Pytanie: Jak określić minimalne wynagrodzenie do ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej pracownika samorządowego - wg stawek określonych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzenia pracowników samorządowych czy rozporządzeniu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2012 r.?

Archiwalny Odprawa emerytalna pracownika samorządowego zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony w dwóch szkołach. Czy przechodząc na emeryturę ma prawo do odprawy emerytalnej z obydwu szkół, czy tylko z podstawowego miejsca pracy?

Archiwalny Wysokość odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku kilkukrotnego zatrudnienia w danej szkole

Pytanie: W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, gdy pracownik był zatrudniany w tej samej placówce kilkakrotnie?

Archiwalny Wniosek o wypłatę dodatku stażowego po udokumentowaniu stażu pracy

Pytanie: Czy pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie wyższego dodatku za wysługę lat w związku z dostarczeniem świadectwa pracy czy można przyznać dodatek bez wniosku pracownika?

Archiwalny Dodatek stażowy pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Zatrudniamy pracownika niepedagogicznego na 0,15 etatu -  jest to jego dodatkowe miejsce pracy. W głównym miejscu pracy pracuje od ponad 10 lat. Przy zatrudnieniu pracownik przedstawił świadectwa pracy za okres 20 lat. Czy przedstawione świadectwa pracy mamy zaliczyć mu do stażu uprawniającego do dodatku za wysługę lat i  wypłacać dodatek stażowy w wysokości 20 %?

Archiwalny Dodatek stażowy dla pracownika emeryta

Pytanie: Pracownik obsługi w naszej szkole odszedł 31 stycznia 2010 r. na emeryturę na warunkach z poprzedniego zakładu pracy (warunki szczególne). Od 1 lutego 2010 r. został jednak ponownie zatrudniony w naszej szkole na pełnym etacie. Staż pracy powyżej 20 lat. Czy przysługuje mu dodatek za wysługę lat i w jakiej wysokości?

Archiwalny Dodatek funkcyjny dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Na jakiej postawie prawnej i w jakiej wysokości można przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny, np. głównemu księgowemu, sekretarzowi szkoły, szefowej kuchni? Jesteśmy jednostką oświatową prowadzoną przez powiat.

Archiwalny Dwa stosunki pracy - ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednej placówce na stanowisku nauczyciela (ponad 20 lat) oraz na stanowisku niepedagogicznym (ponad 30 lat). Czy po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy w związku z przejściem na emeryturę należy mu się jedna odprawa emerytalna czy dwie - z każdego stosunku osobno?

Archiwalny Dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w szkole na dwóch stanowiskach

Pytanie: Czy w przypadku zatrudnienia w  jednym przedszkolu  tej samej osoby na dwóch oddzielnych umowach o pracę (cały etat - kucharz; ¼ etatu - szatniarz) dodatek stażowy (w tym przypadku 20%) przysługuje pracownikowi z obu  umów, czy tylko z tej z wymiarem 1 etatu?

Archiwalny Dokumentowanie stażu pracy dla ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę pracownika obsługi

Pytanie: Czy w przypadku braku kompletu świadectw pracy ze wszystkich okresów zatrudnienia mogę obliczyć wysługę lat nauczyciela na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego? W przedłożonej decyzji stwierdzono, że na dzień 30 stycznia 2008 r. okresy składkowe łącznie wynoszą 19 lat, 3 miesiące i 25 dni. Zatrudniłem tę osobę  na stanowisku obsługowym w gimnazjum 7 listopada 2008 r. Czy w chwili obecnej mogę wypłacać dodatek za wysługę w wysokości 20%?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel