Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Archiwalny Dodatek stażowy dla pracownika emeryta

Pytanie: Pracownik obsługi w naszej szkole odszedł 31 stycznia 2010 r. na emeryturę na warunkach z poprzedniego zakładu pracy (warunki szczególne). Od 1 lutego 2010 r. został jednak ponownie zatrudniony w naszej szkole na pełnym etacie. Staż pracy powyżej 20 lat. Czy przysługuje mu dodatek za wysługę lat i w jakiej wysokości?

Archiwalny Dodatek funkcyjny dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Na jakiej postawie prawnej i w jakiej wysokości można przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny, np. głównemu księgowemu, sekretarzowi szkoły, szefowej kuchni? Jesteśmy jednostką oświatową prowadzoną przez powiat.

Archiwalny Dwa stosunki pracy - ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednej placówce na stanowisku nauczyciela (ponad 20 lat) oraz na stanowisku niepedagogicznym (ponad 30 lat). Czy po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy w związku z przejściem na emeryturę należy mu się jedna odprawa emerytalna czy dwie - z każdego stosunku osobno?

Archiwalny Dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w szkole na dwóch stanowiskach

Pytanie: Czy w przypadku zatrudnienia w  jednym przedszkolu  tej samej osoby na dwóch oddzielnych umowach o pracę (cały etat - kucharz; ¼ etatu - szatniarz) dodatek stażowy (w tym przypadku 20%) przysługuje pracownikowi z obu  umów, czy tylko z tej z wymiarem 1 etatu?

Archiwalny Dokumentowanie stażu pracy dla ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę pracownika obsługi

Pytanie: Czy w przypadku braku kompletu świadectw pracy ze wszystkich okresów zatrudnienia mogę obliczyć wysługę lat nauczyciela na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego? W przedłożonej decyzji stwierdzono, że na dzień 30 stycznia 2008 r. okresy składkowe łącznie wynoszą 19 lat, 3 miesiące i 25 dni. Zatrudniłem tę osobę  na stanowisku obsługowym w gimnazjum 7 listopada 2008 r. Czy w chwili obecnej mogę wypłacać dodatek za wysługę w wysokości 20%?

Archiwalny Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole

Pytanie: Czy dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przysługuje zatrudnionym w szkole pracownikom niebędącym nauczycielami? Czy zapis o dodatku specjalnym może znaleźć się w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole? Czy zatrudnionej w szkole księgowej może zostać przyznany dodatek specjalny?

Archiwalny Likwidacja przedszkola a prawo do odprawy pieniężnej pracowników obsługi

Pytanie: W związku z likwidacją przedszkola samorządowego, w którym stan zatrudnienia wynosił 3 osoby (nauczyciele + obsługa), rozwiązano z pracownikami umowy o pracę. Czy pracownikowi niepedagogicznemu, z którym rozwiązano umowę o pracę na postawie art. 30 § 1 ust. 2 Kodeksu pracy, należało wypłacić odprawę pieniężną, o której mowa w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel