Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Dyrektor nie musi uzasadniać przyznania premii

Pytanie: Czy dyrektor musi na piśmie informować pracowników o przyznanej premii? Czy też wystarczy, że zrobi to ustnie, jeśli w umowie widnieje zapis "Pracodawca może przyznać premię motywacyjną w wysokości do 25% stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę"?

Dodatek za pracę w porze nocnej wyliczany według nominalnej liczby godzin pracy

Pytanie: Pracownik obsługi, zatrudniony na stanowisku opiekuna nocnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii otrzymuje dodatek za godziny pracy nocnej w formie 20% wynagrodzenia minimalnego (1 850 zł) za każdą godzinę. Pracownik ten rozliczany z czasu pracy kwartalnie, w związku z czym jego normatywna liczba godzin w poszczególnych miesiącach różni się od wyliczenia: liczba dni roboczych x 8. Do jakiej liczby godzin w miesiącu należy odnieść wyliczenie? Przykładowo, w październiku 2016 pracownik miał 164 godziny normatywne, zamiast "typowych" 168. Jaka zatem będzie kwota wynagrodzenia dodatkowego za godziny nocne, jeśli wypracowano ich 100?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla pracownika niepełnoetatowego

Pytanie: Kiedy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Dwie odprawy emerytalne jednocześnie

Pytanie: Sprzątaczka zatrudniona w wymiarze ¼ etatu planuje przejście na emeryturę z dniem 31 lipca 2016 r. Czy musi być 3 miesięczne wypowiedzenie czy można st. pracy rozwiązać na mocy porozumienia stron? Poza nasza placówką jest zatrudniona na ¾ etatu w innym zakładzie pracy. Czy odprawę emerytalną wypłaca każdy zakład pracy w którym jest zatrudniona?

Wysługa lat a staż z urzędu pracy

Pytanie: Czy zaświadczenie o odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej wlicza się do wysługi lat?

Dodatek w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Czy wynagrodzenie za pracę w porze nocnej wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Odprawa emerytalna, gdy pracownik prowadzi także działalność gospodarczą

Pytanie: Pracownik rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Prowadzi jednak własną działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

dyrektor i sekretarka

Odprawy dla pracowników szkół i przedszkoli w 2015 roku

Likwidacja szkoły, jej reorganizacja oraz zmiana liczby dzieci powodują konieczność ograniczenia zatrudnienia. Zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, zwolnienie z pracy nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych w uwagi na zmiany organizacyjne może wiązać się z koniecznością wypłacenia odpraw. Poznaj zasady nabywania prawa do odprawy oraz ustalania jej wysokości w przypadku zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w 2015 roku.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a wysługa lat pracownika samorządowego

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku niepedagogicznym, który dostarczył do akt osobowych zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych za okres po ustaniu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Czy okres pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy należy zaliczyć do okresu uprawniającego pracownika do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

Odprawa pośmiertna po pracowniku niepedagogicznym

Pytanie: Czy w przypadku śmierci pracownika szkoły należy wypłacić odprawę pośmiertną? Komu należy się taka odprawa i w jakich częściach, jeżeli zmarły pracownik pozostawił męża i dwoje dorosłych dzieci?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel