Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Redukcja etatów w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników

Pytanie: W placówce zatrudnionych jest łącznie 19 pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa) będzie przeprowadzona redukcja etatów niepedagogicznych. Czy należy zastosować okres wypowiedzenia  dla  tych pracowników oraz czy  będzie przysługiwała odprawa?

Przyznanie dodatku specjalnego pracownikowi samorządowemu, gdy regulamin wynagradzania go nie przewiduje

Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych nie ma zapisu dotyczącego dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych. Czy można na podstawie samej ustawy o pracownikach samorządowych wypłacić taki dodatek, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Dodatek za pracę w porze nocnej - czy zaokrągla się godziny pracy?

Pytanie: Pracownik pracował w porze nocnej 0,5 godziny. Czy dodatek za pracę w porze nocnej zaokrąglać do pełnej godziny?

Podstawa obliczenia odprawy pośmiertnej, gdy pracownik przed śmiercią pobierał zasiłek chorobowy

Pytanie: Pracownik od 8 stycznia 2014 przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie 7 lutego zmarł. Jakie wynagrodzenie należy przyjąć do naliczenia odprawy pośmiertnej?

Wysokość świadczeń po zmarłym pracowniku, gdy do ich otrzymania uprawniona jest tylko wdowa po nim

Pytanie: Pracownik szkoły zmarł. Jedyną osobą uprawnioną do świadczeń ze stosunku pracy jest jego żona. Czy odprawę, wynagrodzenie za część miesiąca, ekwiwalent za urlop etc. należy wypłacić jej tylko w połowie ich wysokości?

Dowód odbycia stażu w Urzędzie Pracy

Pytanie: Jaki dokument powinien przedstawić pracownik samorządowy, który odbywał staż w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby pracodawca mógł mu zaliczyć ten staż do nabycia dodatku stażowego. Jakie informacje powinien zawierać taki dokument?

Zaliczenie okresu zatrudnienia poniżej 1/2 etatu do stażu pracy pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu, który pracował w poprzedniej szkole w wymiarze 1/4 etatu, należy wliczyć ten okres do stażu pracy, a co za tym idzie do wysługi lat? Moje wątpliwości budzi wymiar etatu - poniżej 1/2.

Liczba pracowników a prawo do odprawy - na dzień wypowiedzenia czy rozwiązania umowy?

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny otrzymał wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. W dniu wręczenia wypowiedzenia w szkole zatrudnionych było 19 osób. Na dzień rozwiązania umowy w szkole pracuje już 21 osób. Czy w tym przypadku należy wypłacić odprawę?

Odprawa po wypowiedzeniu zmieniającym pracownika zatrudnionego kilka razy w tej samej szkole

Pytanie: Pracownik obsługi był zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 04.01.2004 r. do 30.11.2004 r. a następnie od 07.04.2006 r. do 31.08.2013 r. - łącznie ponad 8 lat. Z dniem 31.08.2013 r. umowa zostanie rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków pracy (zmniejszenie etatu). Czy należy wypłacić mu odprawę, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odmowa przyjęcia nowego zakresu obowiązków a prawo do odprawy

Pytanie: Pracownik administracji w marcu otrzymał wypowiedzenie warunków pracy w części dotyczącej zakresu czynności polegające na przydziale dodatkowych czynności. Pracownik w ustawowym czasie złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych obowiązków. Szkoła rozwiązała umowę z upływem czasu wypowiedzenia. Czy temu pracownikowi należy wypłacić odprawę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel