Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa emerytalna nauczyciela, który miał ograniczony etat

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od kilku lat miał ograniczony etat. W tym roku nie zgodził się na kolejne ograniczenie zatrudnienia i zdecydował się przejść na świadczenie kompensacyjne. Jakie wynagrodzenie powinno być podstawą naliczenia odprawy emerytalnej - z całego czy z części etatu?

dyrektor i sekretarka

Odprawy dla pracowników szkół i przedszkoli w 2015 roku

Likwidacja szkoły, jej reorganizacja oraz zmiana liczby dzieci powodują konieczność ograniczenia zatrudnienia. Zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, zwolnienie z pracy nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych w uwagi na zmiany organizacyjne może wiązać się z koniecznością wypłacenia odpraw. Poznaj zasady nabywania prawa do odprawy oraz ustalania jej wysokości w przypadku zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w 2015 roku.

Rozwiązanie jednej z dwóch umów zawartych z nauczycielem a prawo do odprawy

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania a dodatkowo zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu. Dyrektor szkoły wypowiedział stosunek pracy zawarty w niepełnym wymiarze w związku ze zmianami organizacyjnymi. Czy nauczyciel ma prawo do odprawy?

Wysokość odprawy emerytalnej dla nauczyciela - od czego zależy

Pytanie: Czy wysokość odprawy emerytalnej dla nauczyciela zależy od stażu pracy pedagogicznej czy ogólnego stażu pracy?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może wcześniej rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę i otrzymać z tego tytułu odprawę emerytalną?

Prawo do odprawy pieniężnej, gdy od nowego roku szkolnego będą godziny dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Czy ma prawo do odprawy pieniężnej, jeżeli po naborze okazało się, że będzie zatrudniony w wymiarze ½ etatu?

Wysokość odpraw dla nauczycieli zwolnionych z pracy w 2014 roku

Nauczyciele, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy z tzw. przyczyn organizacyjnych i nie zdecydowali się na przejście w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego otrzymają odprawę. Jej wysokość uzależniona jest od podstawy zatrudnienia a niekiedy także od stażu pracy w danej placówce. Sprawdź wysokość odpraw dla nauczycieli w 2014 roku.

Odprawa dla nauczyciela, który nie zgodził się na pracę na innym stanowisku

Pytanie: Nauczyciel języka niemieckiego nie zgodził się na to, by od nowego roku szkolnego realizować część pensum w oddziale przedszkolnym mimo, że to zagwarantowałoby mu pełen etat, którego obecnie nie ma. Czy w tej sytuacji ma prawo do odprawy?

Staż pracy w szkole, od którego zależy wysokość odprawy

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole od 1 września 2002 r., lecz od 01 września 2010 r. został przeniesiony do pracy w innej placówce. Także od 1 września 2010 r. zatrudniliśmy go ponownie w niepełnym wymiarze godzin. W związku ze zmianami organizacyjnymi musimy wypowiedzieć teraz jego stosunek pracy. W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę?

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego przed ustaniem zatrudnienia a wysokość odprawy

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który był zatrudniony w naszej szkole przez 6 lat, otrzymał wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W czasie ferii letnich uzyska stopień nauczyciela mianowanego. W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę - czy dwumiesięczną ze stawki nauczyciela kontraktowego czy sześciomiesięczną ze stawki nauczyciela mianowanego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel