Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce od 1 września 1999 r. przechodzi 31 sierpnia 2018 r. na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna?  

Dwa warunki otrzymania odprawy przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany ma prawo do odprawy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn organizacyjnych, nawet jeśli był zatrudniony na część etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Termin wypłaty odprawy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy za porozumiem stron. Spełnia warunki wieku i stażu pracy aby otrzymać świadczenie kompensacyjne. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną w dniu ustania zatrudnienia czy dopiero, gdy przedstawi decyzję o przyznaniu tego świadczenia?

Świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po chorobie a wysokość odprawy emerytalnej

Pytanie: Nauczyciel odchodzi na świadczenie kompensacyjne po 4 miesiącach zwolnienie lekarskiego. Czy odprawę emerytalną należy obliczyć na podstawie ostatnio pobieranego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego?

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek nauczyciela a prawo do odszkodowania i odprawy

Pytanie: Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych złożył prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia. Czy przysługuje mu odszkodowanie z tego tytułu?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwolnionego z pracy z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela został rozwiązany w związku z orzeczeniem o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Jednocześnie nauczyciel osiągnął wiek uprawniający do emerytury. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Kiedy wypłacić odprawę nauczycielowi , który odchodzi na świadczenie kompensacyjne? Po otrzymaniu przez niego decyzji z ZUS czy w dniu ustania zatrudnienia?

Odprawa dla nauczyciela, który został powołany do czynnej służby wojskowej

Pytanie: Czy nauczycielowi, który został powołany do czynnej służby wojskowej należy się odprawa?

Odprawa emerytalna nauczyciela po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczycielka, która od 5 lat ma ograniczany etat,  przechodzi na emeryturę. Jaka będzie podstawa obliczenia odprawy emerytalnej?

Informacja o konieczności zwrotu odprawy w razie przywrócenia do pracy

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy, niemniej jednak odwołał się on do sądu pracy. Aktualnie żąda przywrócenia do pracy. Czy w treści dokumentu o przyznanej odprawie można użyć klauzulę, w której będzie mowa, że po ewentualnym przywróceniu przez sąd do pracy, zwolniony pracownik musi oddać wypłaconą odprawę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel